12TH CYCLE DEDICATION
 
TA'ANIS 21 (10 Shevat) - Dedicated by Hagaon Rav Yosef Pearlman of London, England, in memory of his father in law, Harav Yeshayah ben Rav David Chaim Goldberg Z"L, who passed away on 10 Shevat 5738.

תענית דף כא. א

מי שהיו בניו צריכין סלע בשבוע ומת והיה כספו מופקד אצל נאמן ואמר לשונות דלהלן,
כמה יתנו להם?

לא אמר אם ימותו יירשו אחרים באמר אם מתו יירשו אחרים
אמר תנו שקל לבני בשבוע נותנים סלע נותנים שקל
אמר אל תתנו אלא שקל נותנים שקל [1] נותנים שקל

תענית דף כא: א

עיר שיש בה חמש מאות רגלי והוציאה ג' מתים, או אלף חמש מאות רגלי והוציאה ט' מתים,
האם הוי דבר?

הוציאה בשלשה ימים [2] הוציאה ביום אחד
לרבנן הרי זה דבר אינו דבר
לרב נחמן בר רב חסדא אליבא דר"מ הרי זה דבר הרי זה דבר [3]
-------------------------------------------------

[1] ומוקמינן לה כר"מ דאמר מצוה לקיים דברי המת.

[2] דהיינו עיר של חמש מאות הוציאה שלשה מתים בשלשה ימים כל יום אחד, ועיר של אלף חמש מאות רגלי הוציאה תשעה מתים בשלשה ימים כל יום שלשה.

[3] ס"ל כר"מ שאמר גבי שור מועד שאם נגח ג' נגיחות בג' ימים חייב וכ"ש אם קירב נגיחותיו ונגח ג' נגיחות ביום אחד, וה"ה גבי דבר.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף