תענית דף כב. א

באופנים דלהלן האם נחשבת חיה משולחת או לא?

ביום בלילה
נראית בעיר משולחת - ומתריעין עליה אינה משולחת
נראית בשדה אינה משולחת אינה משולחת

חיה רעה שראתה שני בני אדם באופנים דלהלן, האם נחשבת משולחת או לא

רצה אחריהן עמדה בפניהם נחבאת מפניהם
בשדה הסמוכה לאגם משולחת [1] אינה משולחת אינה משולחת
בשדה שאינה סמוכה לאגם משולחת משולחת אינה משולחת
-------------------------------------------------

[1] והא דאמרינן טרפה שני בני אדם כאחד ואכלה אחד מהן משולחת, שניהם אינה משולחת, וקשה הא אפי' רצתה אחריהן כבר נקראת משולחת ואיך יתכן שאם אכלה שתיהן לא תהיה משולחת. תירצה הגמ', דשם מיירי באגם עצמו.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף