תענית דף יח. א

ימים שבמגילת תענית שאסורים בהספד ותענית - מה הדין בלפניהם ואחריהם?

לפניהם לאחריהם
לסתם מתניתין ולר' מאיר אסורים מותרים
לר' יוסי אסורים אסורים
לרבן שמעון בן גמליאל מותרים מותרים
לרב אשי [בהספד: מותרים
בתענית: אסורים [1]]
בהספד: מותרים
בתענית: אסורים

כיצד פסקו האמוראים להלכה במחלוקת התנאים?

בימים שאסורים
בהספד ותענית
בימים שאסורים
רק בתענית ומותרים בהספד
לר' חייא בר אסי
בשם רב
הלכה כר' יוסי -
לאסור לפניהם ואחריהם
הלכה כר' יוסי -
לאסור רק לפניהם

לשמואל

בתחילה הלכה כר' מאיר -
לאסור רק לפניהם
הלכה כר' מאיר -
דלפניהם ולאחריהם מותרים
במסקנא הלכה כרשב"ג -
דלפניהם ולאחריהם מותרים
הלכה כרשב"ג -
דלפניהם ולאחריהם מותרים
לר' חייא בר אבא
בשם ר' יוחנן
הלכה כר' מאיר -
לאסור רק לפניהם
הלכה כר' יוסי -
לאסור רק לפניהם
-------------------------------------------------

[1] דין זה לא נזכר להדיא במשנתנו, אכן הוא מבואר בתוס' בר"ה (דף יט. בד"ה אסורין), דכתבו שאף שרב אשי הזכיר רק לאחריהם מ"מ גם לפניהם יש את אותו חילוק בין הספד לתענית.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף