סוכה דף נא. א

לתנאים דלהלן, האם סבירא להו שעיקר שירה בפה או בכלי?

להוה אמינא למסקנא
לר' מאיר - המחללים הם אפי' עבדים בפה בפה
לר' יוסי - המחללים הם ישראלים ---- [1] בפה
לר' חנינא בן אנטיגנוס - המחללים הם לוים בכלי בפה

לתנאים דלהלן, האם מעלים מדוכן ליוחסין (להנשא לכהנים) ולמעשרות (מעשר ראשון)?

ליוחסין למעשרות
לר' מאיר - המחללים אפי' עבדים אין מעלים אין מעלים
לר' יוסי - המחללים ישראלים מעלים אין מעלים
לר' חנינא בן אנטיגנוס - המחללים לוים מעלים מעלים

האם דוחה ניגון בחליל את יו"ט ושבת?

בשיר של קרבן בשיר של שמחת בית השואבה
לרב יוסף לר' יוסי ב"י: דוחה אפי' את השבת
לחכמים: אפי' יו"ט אינו דוחה
אפי' יו"ט אינו דוחה
לר' ירמיה בר אבא דוחה אפי' את השבת [2]
לר' יוסי ב"י: דוחה אפי' את השבת [3]
לחכמים: אפי' יו"ט אינו דוחה
-------------------------------------------------

[1] הקשתה הגמ' על ר' יוסי ממה נפשך, דאם ס"ל דעיקר שירה בפה - יודה לר"מ שגם עבדים כשרים לחלל. ואם ס"ל דעיקר שירה בכלי - יודה לר' חנינא שדוקא לוים כשרים.

[2] דכיון שהשיר הוא עבודה, ועבודה דוחה את השבת. ובפשיטות משמע דס"ל שעיקר שירה בכלי ולכן חשוב עבודה. אכן ע' רמב"ם (פ"ג מהלכות כלי המקדש ה"ג) ובנושאי כלים.

[3] דס"ל דגם שמחה יתירה דוחה את השבת.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף