סוכה דף נ. א

האם כלי שרת מקדשים בקדושת הגוף להפסל בלינה באופנים דלהלן?

כשלא נתן בהם את השיעור שצריך כשלא רוצה שיקדשו - שלא לדעת
לזעירי אין מקדשים - אלא שאין שיעור למים [1] מקדשים [2]
לחזקיה ----- אין מקדשים - אלא שיש לגזור [3]
לר' זירא אין מקדשים ויש שיעור למים [4] אין מקדשים

האם במסננת [5] שיש בה יין יש איסור גילוי לגבוה ולהדיוט?

בכלי העליון בכלי התחתון
לתנא קמא [6] יש איסור גילוי
לר' נחמיה לגבוה: יש איסור [7]
להדיוט: אין איסור
יש איסור גילוי

סוכה דף נ: א

אליבא דרב יוסף במה נחלקו התנאים דלהלן, בענין אם דוחה ניגון בחליל את יו"ט ושבת?

בשיר של קרבן [8] בשיר של שמחת בית השואבה
לר' יוסי בר' יהודה דוחה אפי' את השבת אפי' יו"ט אינו דוחה
לחכמים אפי' יו"ט אינו דוחה אפי' יו"ט אינו דוחה
-------------------------------------------------

[1] פי', דאה"נ דהם לא מקדשים אם לא נתן את השיעור, אכן כאן גבי ניסוך המים אין שיעור ג' לוגים בדוקא אלא אפי' יותר מג' לוגין ראוים לנסך, וכיון שכן מתקדשים כל המים שבחבית להפסל בלינה, ולכך היה צריך להביא דוקא בחבית שאינה מקודשת.

[2] וגם מטעם זה הביאו בכלי חול, דלא מועיל מה שיכוון שלא יקדש - דכלי שרת מקדשים שלא מדעת.

[3] פי', דאף שאין מקדשים שלא לדעת ויכול לכוון שלא יקדשו, מ"מ גזרו שמא אם יראו שמביאים את המים מחבית מקודשת יחשבו שכן נתקדשו לדעת (ולא כוונו שלא לקדשם), ויטעו לחשוב שנסכים אינם נפסלים בלינה.

[4] ובכל אופן אף שמעיקר הדין לא יתקדשו המים כיון שהשיעור הוא דוקא בג' לוגין וכאן נתן יותר, וכן צריך דעת לקידוש, מ"מ יש לגזור שמא יאמרו לקידוש ידים ורגלים לכה"ג מלאום - שבזה לא שייך שיעור וגם מקדשים אותן לדעת, כיון שאין מקדשים ידים ורגלים אלא במים קדושים, ועתה משתמשים בהן לניסוך. וא"כ הרואים יחשבו שאלו המים אף שודאי נתקדשו בכל אופן לא חששו על מה שעברו לינה, ויאמרו שנסכים אינם נפסלים בלינה.

[5] דרך המסננת להיות משתי כלים עליון ותחתון, בעליון שמים את הדבר שצריך לסננו, ובתחתון מתקבץ מה שכבר עבר את המסננת, ולפיכך בתחתון ודאי שיש איסור גילוי, כיון שהיין שם כבר נסתנן, אולם בעליון הוא יורד ומסתנן.

[6] ס"ל לת"ק ואף שהיין שבכלי העליון מסתנן, מ"מ יש לחוש לסוגי ארס שאינם צפים למעלה - שלהם לו מועלת המסננת.

[7] כיון שאין זה ראוי למלך להביא יין שהתגלה, ואע"פ שהוא עבר במסננת ונסתננן. וכ"ש א"כ שאין להביאו לגבוה.

[8] ומפרש רב יוסף שמחלוקתם היא האם עיקר מצות שירה היא בפה, וכלי הנגינה רק מבסמים את הקול וא"כ אינו דוחה את השבת, או שעיקר שירה בכלי ועבודה היא ודוחה את השבת.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף