סוכה דף מט. א

האם חלקי המזבח דלהלן מעכבים?

אליבא דרבנן אליבא דר' יוסי
קרנות מעכב - דכתיב "על קרנות המזבח"
כבש מעכב - דכתיב "אל פני המזבח", והכבש הוא פני המזבח
יסוד מעכב - דכתיב "אל יסוד המזבח"
ריבוע המזבח מעכב - דכתיב "רבוע יהיה המזבח"
הסובב אינו מעכב מעכב - דכתיב "תחת כרכב המזבח" [1]

מי עשה את השיתין ומה עומקם?

מי עשה את השיתין עד היכן מגיעים
לרבנן הקב"ה בששת ימי בראשית עד התהום
לר' אלעזר ב"ר צדוק בידי אדם נעשו עד קרקע שהיתה מצופה שיש [2]

סוכה דף מט: א

נסכים יש בהן מעילה משעה שהוקדשו, האם יש בהן מעילה גם משעה שנתנסכו?

אליבא דרבנן אליבא דר' אלעזר ב"ר צדוק
ללישנא
קמא
אין בהן מעילה -
והחידוש היכא שקלטם בכלי
אין בהם מעילה -
אף שאפשר לאוספם
לאיכא
דאמרי
אין בהן מעילה להו"א: יש בהם מעילה - דעדיין יש בם צורך גבוה
למסקנא: אין בהן מעילה - דכבר נעשה עיקר מצותן
-------------------------------------------------

[1] ורבנן חולקים וס"ל ש"כרכב" הוא הכיור ולא הסובב.

[2] לראב"ץ השיתין היו בחלל שבין הכבש למזבח בחלק המערבי של החלל הזה, והיינו במחצית השמאלית של רוחב הכבש שהיה ט"ז אמה - היה הלול ברוחב ח' אמות סגור מד' צדדים.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף