12th CYCLE DEDICATIONS
 
SUKAH 40 (20 Tishrei) - Dedicated by Al, Sophia and Jared Ziegler of Har Nof, Jerusalem, in loving memory of Al's mother, Chaya bas Berel Dov Ziegler, on the day of her Yahrzeit, and towards Jared's continued growth in Torah and Yir'as Shamayim.

סוכה דף מ. א

האם יש בעצים קדושת שביעית, ומדוע?

עצים שהן להסקה עצים דמשחן - שהם להדלקה
לרבנן אין בהם קדושה - דהנאתן אחר ביעורן [1] אין בהן קדושה - דהם נכללים בשאר עצים [2]
לר' יוסי יש בהן קדושת שביעית - דלא בעינן הנאתן וביעורן כאחד

האם מותר להשתמש בפירות שביעית לצרכים דלהלן?

לשרות בהן פשתן ולכביסה לרפואה, לזלף בבית לריח, להקאה
לרבנן אסור - דכתיב "לאכלה" [3]
לר' יוסי מותר - דכתיב "לכם" אסור - דכתיב "לאכלה"

סוכה דף מ: א

האם שביעית מתחללת דוקא דרך מקח - בין מוכר לקונה, או שיכול לחללה על איזה דבר?

דרך מקח דרך חילול
לר' אלעזר מתחללת [4] אינה מתחללת
לר' יוחנן מתחללת מתחללת [5]

האם שביעית ומעשר שני (חוץ לירושלים [6]) מתחללים על בעלי חיים?

שחוטים חיים
זכרים נקבות
לר' מאיר מתחללים מתחללים אין מתחללים [7]
לחכמים מתחללים אין מתחללים [8]

-------------------------------------------------

[1] כדי שיהיה הדבר בכלל פרשת שביעית צריך שיהיה דומיא דהנאת אכילה וסיכה שהנאתן וביעורן שוה, אבל סתם עצים שמיועדים להסקה - שהנאת החום משריפתן באה אחר ביעורן, כיון שזו צורת הנאתו לא נאמרה פרשת קדושת שביעית לרבנן.

[2] אף שהם באמת הנאתן וביעורן שוה, מ"מ לא נשתנה דינם משאר סתם עצים, ולכך אפי' שלקטם לשם אורה אין עליהם קדושת שביעית.

[3] ומה דמרבינן מ"לכם" לכל צרכיכם - הוא לרבות כל דבר שהנאתו וביעורו שוה, אבל משרה וכביסה ש"הנאתן אחר ביעורן" - זה אסור לעשות מפירות הקדושים בקדושת שביעית.

[4] דמצינו שיובל (שביעית ויובל חדא היא) הוקש לפרשת "כי תמכרו ממכר", ויש לנו ללמוד מזה ששביעית מתחללת רק דרך מקח.

[5] כיון דכתיב (ויקרא כה:יב) "כי יובל היא קדש תהיה לכם" - הוקש יובל להקדש, וכמו שבהקדש מהני דרך חילול כך בשביעית מועיל דרך חילול.

[6] אבל בירושלים ודאי שמותר לקנות בהמה חיה ממעשר שני לזבחי שלמים, - תוד"ה על.

[7] דחיישינן שמא ישהה אותם אצלו כדי לגדל ולדות, ונמצא שמשהה את מעשרותיו, וכן בשביעית אסור להשהות אחר זמן שכלה לחיה מן השדה - דחייב בביעור.

[8] דכיון שיש לחוש שמא יגדל מהם עדרים בנקבות - גזרו זכרים אטו נקבות.

עוד חומר לימוד על הדף