סוכה דף מ. א

האם יש בעצים קדושת שביעית, ומדוע?

עצים שהן להסקה עצים דמשחן - שהם להדלקה
לרבנן אין בהם קדושה - דהנאתן אחר ביעורן [1] אין בהן קדושה - דהם נכללים בשאר עצים [2]
לר' יוסי יש בהן קדושת שביעית - דלא בעינן הנאתן וביעורן כאחד

האם מותר להשתמש בפירות שביעית לצרכים דלהלן?

לשרות בהן פשתן ולכביסה לרפואה, לזלף בבית לריח, להקאה
לרבנן אסור - דכתיב "לאכלה" [3]
לר' יוסי מותר - דכתיב "לכם" אסור - דכתיב "לאכלה"

סוכה דף מ: א

האם שביעית מתחללת דוקא דרך מקח - בין מוכר לקונה, או שיכול לחללה על איזה דבר?

דרך מקח דרך חילול
לר' אלעזר מתחללת [4] אינה מתחללת
לר' יוחנן מתחללת מתחללת [5]

האם שביעית ומעשר שני (חוץ לירושלים [6]) מתחללים על בעלי חיים?

שחוטים חיים
זכרים נקבות
לר' מאיר מתחללים מתחללים אין מתחללים [7]
לחכמים מתחללים אין מתחללים [8]
-------------------------------------------------

[1] כדי שיהיה הדבר בכלל פרשת שביעית צריך שיהיה דומיא דהנאת אכילה וסיכה שהנאתן וביעורן שוה, אבל סתם עצים שמיועדים להסקה - שהנאת החום משריפתן באה אחר ביעורן, כיון שזו צורת הנאתו לא נאמרה פרשת קדושת שביעית לרבנן.

[2] אף שהם באמת הנאתן וביעורן שוה, מ"מ לא נשתנה דינם משאר סתם עצים, ולכך אפי' שלקטם לשם אורה אין עליהם קדושת שביעית.

[3] ומה דמרבינן מ"לכם" לכל צרכיכם - הוא לרבות כל דבר שהנאתו וביעורו שוה, אבל משרה וכביסה ש"הנאתן אחר ביעורן" - זה אסור לעשות מפירות הקדושים בקדושת שביעית.

[4] דמצינו שיובל (שביעית ויובל חדא היא) הוקש לפרשת "כי תמכרו ממכר", ויש לנו ללמוד מזה ששביעית מתחללת רק דרך מקח.

[5] כיון דכתיב (ויקרא כה:יב) "כי יובל היא קדש תהיה לכם" - הוקש יובל להקדש, וכמו שבהקדש מהני דרך חילול כך בשביעית מועיל דרך חילול.

[6] אבל בירושלים ודאי שמותר לקנות בהמה חיה ממעשר שני לזבחי שלמים, - תוד"ה על.

[7] דחיישינן שמא ישהה אותם אצלו כדי לגדל ולדות, ונמצא שמשהה את מעשרותיו, וכן בשביעית אסור להשהות אחר זמן שכלה לחיה מן השדה - דחייב בביעור.

[8] דכיון שיש לחוש שמא יגדל מהם עדרים בנקבות - גזרו זכרים אטו נקבות.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף