מסכת סוכה

חלק א' - שאלות מסכמות

א. מדוע סוכה שחמתה מרובה מצילתה פסולה? (רש"י) (ב.)

ב. מתי נוקט התנא פסולה ומתי תקנתא? (ב.)

ג. מדוע סוכה שגבוהה למעלה מכ' פסולה (4)? (ב.-:)

ד. באלו מקרים כו"ע מודו דסוכה כשרה למעלה מכ', ומדוע? (ב:)

ה. האם קטן חייב בסוכה, ומדוע? (ב:)

ו. מהו גודל סוכה גדולה, ומה גודל סוכה קטנה? ומה נפסק להלכה? (ג.)

ז. אילו דינים אינם נוהגים בבית שאין בו ד' על ד'? (10) (ג.-:)

ח. מה דין בית שאין בו ד' על ד' לגבי הנחת שיתוף, ומדוע? (ג:)

ט. מה דין חצר שיש בה ד' על ד' לגבי חלוקת שותפין, ומדוע? (ג:)

י. סוכה למעלה מכ' שמיעטה בכרים וכסתות, בתבן ובעפר, האם הוי מיעוט או לא, ומדוע? (ג:-ד.)

יא. האם הוצין הוו מיעוט, בסוכת כ' ובסוכת י'? (ד.)

יב. סוכה הגבוהה מכ' שבנה בה איצטבא כשרה או לא, ומדוע? פרט! (ד.-:)

יג. סוכה הפחותה מי' שחקק בה להשלימה לי', האם מועיל, ומדוע? (ד.-:)

יד. סוכה הגבוהה מכ', שבנה באמצעיתה עמוד בגובה י' טפחים ויש בו הכשר סוכה, האם מועיל, ומדוע? (ד:)

טו. נעץ ד' קונדיסין וסיכך ע"ג, האם מהני או לא? פרט! (ד:)

טז. מהו גובה הארון והכפורת, ומנין? (ה.-:)

יז. מהו שיעור רוחב המסגרת והזר, הציץ, ופני הכרובים? (ה.-:)

יח. איך ילפינן לר"מ מבית עולמים דגובה עשרה הוא לבר מסככה? (ה:)

יט. הנכנס לבית המנוגע, מתי בגדיו נטמאין מיד ומתי לא, ומדוע? (ה:-ו.)

כ. האם שיעורין חציצין ומחיצין דאורייתא הם או הלכה למשה מסיני, או גזירה דרבנן? פרט! (ו.-:)

כא. כמה דפנות בעינן בסוכה, ומנין? (ו:)

כב. 'אותו טפח היכן מעמידו'? פרט! (ו:-ז.)

כג. סוכה העשויה כמבוי, האיך יכשירנה? (ז.)

כד. האם דיני מחיצה בשבת ובסוכה שווים הם? פרט! (ז.-:)

כה. מה ילפינן מקרא ד"וסכותה על הארון"? (ז:)

כו. אלו דינים יוצאים מהכלל דבעינן סוכה דירת קבע? (8) (ז:)

כז. מהו הטעם של ר"י שסוכה עגולה צריך שיהיה בהקיפה כדי לישב בה כ"ד בנ"א, להו"א ולמסקנא? (ח.)

כח. שתי סוכות של יוצרים, מה דינן בסוכה ובמזוזה, ומדוע? (ח:)

כט. איזה סוכה ראויה להכשיר יותר, גנב"ך או רקב"ש? ומדוע? (ח:)

ל. מה ילפינן מהפסוקים "חג הסוכות.. לה'", "חג הסוכות תעשה לך", לב"ש ולב"ה? (ט.)

לא. מנין דציצית גזולה פסולה, ודבעינן לשמה? (ט.)

לב. מה דין סוכה שתחת האילן? פרט! (ט:)

לג. סוכה ע"ג סוכה, מתי שתיהן כשרות, שתיהן פסולות, עליונה כשירה, או תחתונה כשירה? (ט:-י.)

לד. מהו המרחק בין סכך לסכך כדי שיחשב סוכה שע"ג סוכה (3), ומדוע? (י.)

לה. "ר' יהודה אומר אם אין דיורין בעליונה החתונה כשרה", באר המח' עם ת"ק? (2) (י.)

לו. נוי המקבל טומאה האם פוסל בסכך? והאם נוי סוכה ממעט בשיעור הסוכה? (י.-:)

לז. האם כילה נחשבת אוהל? ואילו נפק"מ יש בזה? (י:-יא.)

לח. כילה וכילת חתנים, נקליטין וקינופות, האם ובאיזה גובה שרי לישן תחתיהן בסוכה, ומדוע? (י:-יא.)

לט. באיזה מקרים פסלינן הסוכה משום תעשה ולא מן העשוי, לרב ולשמואל? (יא.)

מ. הטיל לב' קרנות בבת אחת, מתי יכול לפסוק ראשי החוטין ויהא כשר? (יא.-:)

מא. מתי לכו"ע לא אמרינן קציצתן זוהי עשייתן, ומדוע? (יא:)

מב. במאי פליגי ר"ש בר יהוצדק וחכמים אי עבר וליקטן כשר או פסול? (3) (יא:)

מג. האם לולב צריך אגד, ומנין? והאם לכו"ע מצוה לאוגדו, ומדוע? (יא:)

מד. מנלן דבעינן בסכך דבר שאין מקבל טומאה וגידולו מן הארץ? (יא:-יב.)

מה. מתי חבילי קש פסולים לסכך מדאורי', ומתי מדרבנן? ובמה מיירי מתני'? (יב.-:)

מו. מה הדין בסיכך בחיצים זכרים ונקבות, ומה קמ"ל בזה? (יב:)

מז. האם מסככין בשווצרי ובהיגי, ומדוע? (יב:-יג.)

מח. האם יוצאין יד"ח מרור במרריתא דאגמא, ומדוע? (יג.)

מט. מה הדין אגד בחד, בתרי, בתלת, בידי שמים, למניינא ובשאינו עשוי לטלטלו? (יג.-:)

נ. במאי פליגי רבנן ואחרים בסוכי תאנים? (יג:-יד.)

נא. כל ידות האוכלין שבססן בגורן, מהו בססן, מה דינם, ומדוע? (יד.)

נב. מה הדין בסיכוך בנסרים פחות מג', מג' ועד ד', ובד'? ומה הדין בהפכן על צידיהן? (יד.-:)

נג. שני נסרין, האם מצטרפין ולמה מצטרפין? (יד:)

נד. "נתן עליה נסר שהוא רחב ד' טפחים אע"פ שלא הכניס לתוכה אלא ג"ט פסולה", איך מדובר (2)? (יד:)

נה. במאי פליגי ר"י ור"מ בתקרה שאין עליה מעזיבה, לרב ולשמואל? (טו.)

נו. האם ניתן להוכיח ממתני' דמקרה סוכתו בשיפודין, דפרוץ כעומד מותר, ומדוע? (טו.-:)

נז. "או בארוכות המטה", איך מיירי (2)? (טו:)

נח. סיככה בבלאי כלים, האם כשירה? (טז.)

נט. מתי החוטט בגדיש לעשות סוכה מהני? (טז.)

ס. מה דין מחיצה תלויה לענין שבת וסוכה? (טז.-:)

סא. באיזה אופן מחצלת ד' ומשהו מכשרת בסוכה, ובאיזה אופן מחצלת ז' ומשהו מכשרת בסוכה? (טז:)

סב. באיזה אופן פס' ד' ומשהו מכשיר בדופן השני בסוכה? (טז:)

סג. מהו שיעור אויר וסכך פסול הפוסל בסוכה, באמצע ומן הצד, בסוכה גדולה וקטנה? (יז.-יח.)

סד. באיזה דברים דלא שוו שיעוריהו להדדי, מצטרפין זה עם זה, ומדוע? (יז:)

סה. "ומודה ר"מ שאם יש בין נסר לנסר כמלא נסר שמניח פסל ביניהם וכשירה", מהו שיעור הנסר, ומדוע כשירה (2)? (יח.)

סו. באיזה דין לכו"ע יש לבוד באמצע, ובאיזה דין לכו"ע אין לבוד באמצע? (יח.)

סז. במה נח' אביי ורבא בסיכך על גבי אכסדרה? (יח.-יט.)

סח. האם אמרינן פי תקרה יורד וסותם לענין סוכה ולענין שבת, לרב ולשמואל? (יח:-יט.)

סט. "פסל היוצא מן הסוכה נידון כסוכה" במה איירינן? (4) פרט! (יט.)

ע. היכן מצינו דין דאצטרופי מצטרף, והוא עצמו אינו כשר (2)? (יט.-:)

עא. סוכה עשויה כמין צריף, מה דינה? פרט! (יט:)

עב. מה דין מחצלת קנים גדולה וקטנה לסיכוך? פרט! (יט:-כ.)

עג. איזה מחצלת טמאה מדרס, איזה טמא מת, ואיזה טהורה? (כ.-:)

פרק שני-הישן

עד. אוהל שאין עשוי בידי אדם, האם הוי אוהל, לר' יהודה? (כא.)

עה. איך היו מובילים את התינוקות לשילוח, ומדוע? (כא.-:)

עו. מדוע שרי לר' יהודה לישן תחת המיטה? (2) (כא:)

עז. מה לומדים משיחתו של ר' גמליאל, ומדוע קרא לדבריו "שיחתו"? (כא:)

עח. הסומך סוכתו בכרעי המיטה, מה הדין ומדוע? ומאי נפק"מ? (כא:)

עט. "סוכה המדובללת ושצילתה מרובה מחמתה כשרה", באר! (כב.)

פ. קורות הבית והעליה, וטומאה תחת א' מהם, או ביניהם, או ע"ג העליונות, מה דין הטומאה במכוונות ובשאין מכוונות? (פרט! (כב.)

פא. אימתי אמרינן "חבוט רמי", ומה הדין כשאין ביניהם גובה ג"ט? (כב.-:)

פב. איך מתיישבת הסתירה לגבי חמתה כצילתה? (כב:)

פג. מה הדין באין כוכבי חמה נראין מתוכה? (כב:)

פד. באיזה אופן נח' ר' גמליאל ור' עקיבא בעושה סוכתו בראש הספינה? (כג.)

פה. העושה סוכתו ע"ג בהמה, מה הדין, ומדוע? העושה בהמה דופן לסוכה, מה הדין, ומדוע? (כג.)

פו. ר"מ ור"י, מי חושש למיתה ומה המקור? (כג:-כד.)

פז. מה טעמו של ר' יהודה דאסר לקרוא שם תרו"מ בלא להפריש (2)? (כד.)

פח. מדוע בהמה אין מטמאת בגולל לר"מ, ומאי נפק"מ? (כד.)

פט. מה לומדים מהמילה "כריתות"? (כד:)

צ. "העושה סוכתו בין האילנות", במה מדובר, ומה החידוש? (כד:)

צא. אילן המיסך על הארץ, האם מותר לטלטל תחתיו, ועד כמה, ומדוע? (כד:-כה.)

צב. מה המקור דהעוסק במצוה פטור מן המצוה? (כה.-:)

צג. מאיזה מצווה האבל פטור, ומדוע? (כה:)

צד. אבל, חתן ושושביניו, האם חייבים בסוכה, ומדוע? (כה:)

צה. חתן ושושביניו וכל בני חופה, האם חייבין בתפילה, תפילין וק"ש, ומדוע? (כה:-כו.)

צו. חולה ומשמשיו, מצטער ומשמשיו, האם חייבים בסוכה? הבא דוג' לחולה ומצטער! (כו.)

צז. שינת קבע וארעי, האם מותרת בתפילין ובסוכה? פרט! (כו.)

צח. מהו שיעור אכילה לחיוב סוכה, ולנטילה וברכה? (כו:-כז.)

צט. האיך ישלים לר' אליעזר בליל יו"ט האחרון? (כז.)

ק. האם בונים סוכה בחוה"מ, ומדוע? ובאיזה אופן שרי לכו"ע? (כז:)

קא. האם יצ"ח בסוכה שאולה, ומדוע? (כז:)

קב. מתי אין מחויב להקביל פני רבו ברגל? (כז:)

קג. מדוע ר' אליעזר לא פסק שאסור לפרוס סדין כמו דאסר בפקק חלון כשאינו קשור? (כח.)

קד. מה אמר ר' אליעזר על עצמו (5), ומה אמרו על ר' יוחנן בן זכאי (10)? (כח.)

קה. כמה תלמידים היו להלל הזקן, ומה נא' עליהם? מי גדול שבכולן ומי קטן שבכולם, ומה נא' עליהם? (כח.)

קו. יוה"כ, סוכה ומצה, האם נשים חייבות בהם, ומדוע? (כח.-כח:)

קז. איזה קטן חייב בסוכה, ומדוע? (כח:)

קח. האם ילמד בסוכה? והאם מכניס נר של חרס לסוכה? (כח:-כט.)

קט. מי שמחמת גשמים אכל או ישן מחוץ לסוכה, מתי עליו לשוב לסוכה? (כט.)

קי. "ושפך לו קיתון על פניו"-מי שפך למי? ומה ההו"א? (כט.)

קיא. כשחמה או לבנה לוקין, למי הוי סימן רע? (כט.)

קיב. בשביל מה חמה לוקה (4), נכסי בע"ב נמסרין למלכות (4), נכסי בע"ב יוצאין לטמיון (4)? (כט.-:)

פרק שלישי-לולב הגזול

קיג. האם יבש וגזול פסולים בשאר ימי החג, ומדוע? (כט:-ל.)

קיד. מנין דאסור מצוה הבאה בעבירה? (ל.)

קטו. מדוע לא כתוב במשנה שלולב השאול פסול (2)? (ל.)

קטז. מדוע אמר ר' הונא לאוונכרי שלא יקצצו ההדסים בעצמם? ומדוע ל"מ מצד שינוי מעשה באגד ושינוי השם? (ל.-לא.)

קיז. באיזו סוכה גזולה נח' ר"א וחכמים? ובאיזו כו"ע מודו? (לא.)

קיח. מה הדין בכשורא דמטללתא שגזלוה, ומדוע? ומה החידוש טפי מבעצים שגזלן? (לא.)

קיט. יבש בלולב ובאתרוג, האם פסול, ומדוע? (לא.-לא:)

קכ. מדוע לר' יהודה בנפרדו עליו יאגדנו מלמעלה, ואוגדין את הלולב דווקא במינו? (לא.)

קכא. האם מותר לפי ר' יהודה להוסיף מין נוסף מחוץ לאגד? (לא:)

קכב. מה החידוש בזה שלא יביא רימון במקום שאין לו אתרוג? (לא:)

קכג. מדוע ר' יהודה פוסל אתרוג ירוק, קטן וגדול? (לא:)

קכד. לולב של ע"ז האם פסול, ומדוע? (לא:)

קכה. איזה סדוק פסול? ומה הדין בנחלקה התיומת? (לב.)

קכו. איזה עקום פסול? (לב.)

קכז. מהו נפרצו עליו, ומהו נפרדו עליו? (לב.)

קכח. איזה ציני הר הברזל כשרות? ומדוע נקראות כן? (לב.-לב:)

קכט. מהו שיעור הלולב וההדס? באר דעת ר"ט באמה בת ה' טפחים! (לב:)

קל. מנין דענף עץ עבות זהו הדס, ולא זיתא, דולבא והירדוף? (לב:)

קלא. מהו "עבות" (2)? (לב:)

קלב. בנשרו רוב עלי ההדס, האיך כשר? ומה הדין ביבשו רוב עליו? (לב:-לג.)

קלג. האם יש דיחוי אצל מצוות, לקולא ולחומרא? (לג.)

קלד. באר המח' בליקט ענבי ההדס ביו"ט אחר שנאגד? (3) (לג.)

קלה. מה הדין בענביו מרובות מעליו בב' וג' מקומות, להו"א ולמסקנה? (לג.-לג:)

קלו. כשהשחירו ענבי ההדס וליקטן, האם יש ראיה דאין דיחוי אצל מצוות-בדיחוי מעיקרא ובנראה ונדחה? (לג:)

קלז. האם ובאיזה אופן מותר ללקט ענבי ההדס ביו"ט? (לג:)

קלח. כשהותר אגדו ביו"ט, מה יעשה, ומדוע? (לג:)

קלט. מה לומדים מ'ערבי נחל' (2)? (לג:)

קמ. מנין לערבה במקדש? (לד.)

קמא. מהו "עשר נטיעות" שנלמד מהלכה למשה מסיני"? (לד.)

קמב. מהם סימני היכר הערבה והצפצפה? (לד.)

קמג. אילו דברים נשתנו שמם משחרב ביהמ"ק? (5) (לד.-לד:)

קמד. כמה הדסים וערבות יש ליטול? ומה הדין בקטומים? ומה מצוי טפי? (לד:)

קמה. מנין דאין לאגוד האתרוג עם שאר המינים? (לד:)

קמו. איך ילפינן ד'פרי עץ הדר' זהו אתרוג? (4) (לה.)

קמז. מה הטעם דשל ערלה פסול, ולמאי נ"מ? (לה.)

קמח. של מע"ש בגבולין ובירושלים האם כשר, ומה הדין גבי מצה וחלה, ומדוע? (לה.-לה:)

קמט. מה הדין בשל דמאי ובשל תרומה טהורה לישראל, ומדוע? (לה:)

קנ. באיזה אופנים החזזית פוסלת (3)? (לה:)

קנא. נקלף, מתי פוסל, ומדוע? (לה:-לו.)

קנב. ניקב ולא חסר, מתי פוסל? (לו.)

קנג. איזה סימני טריפה שייכים באתרוג? (לו.)

קנד. מה הדין באתרוג שחור ככושי, ומדוע? (לו.)

קנה. מה הדין באתרוג הבוסר לנטילה ולמעשר, ומדוע? (לו.)

קנו. גדלו בדפוס, מה דינו? (לו:)

קנז. מה הדין באתרוג שנחסר ע"י אכילת אדם או עכברים? (לו:)

קנח. מהו שיעור אתרוג קטן, ובאיזה דין נוסף נא' שיעור זה? (לו:)

קנט. במה אוגדין את הלולב, ובמה מסככין את הסוכה, ומנ"ל? (לו:-לז.)

קס. מהם ג' מח' רבה ורבא לגבי אגד הלולב? (לז.-לז:)

קסא. האם מותר להריח הדס ואתרוג תלושין בסוכות, ומחוברין בשבת של כל השנה? (לז:)

קסב. באיזה יד אוחזין הלולב ומה מברכין עליו, ומדוע? (לז:)

קסג. היכן מנענעים את הלולב, ומדוע מנענעים? (לז:-לח.)

קסד. בלא נטל לולב ונזכר באמצע סעודתו, מתי צריך להפסיק ומתי רק מצוה? (לח.)

קסה. מה הם ה"הלכתא גיברתא" דאיכא למשמע ממנהגא דהלילא? ומנ"ל דשומע כעונה? (לח:)

קסו. מקום שנהגו לכפול, היאך היו עושים (3)? (לט.)

קסז. מה דין הברכה קודם ואחרי ההלל? (לט.)

קסח. בקניית אתרוג ובמסירת דמי פירות שביעית לע"ה, מה יעשה כדי שלא יהיו דמי שביעית אצל ע"ה? (לט.-לט:)

קסט. במה הולכים באתרוג בתר לקיטה ובמה בתר חנטה (3)? (לט:-מ.)

קע. באיזה עצים יש קדושת שביעית ובאיזה לא, ומדוע? (מ.)

קעא. האם מותר להשתמש בפירות שביעית למשרה, לכביסה, למלוגמא, לזילוף ולאפקטויזין, ומנ"ל? (מ.-מ:)

קעב. שביעית, באיזה דרך מתחללת (2), ומנ"ל? מה כ"א לומד מהפסוק של השני? ובאיזה אופן לא נחלקו? (מ:-מא.)

קעג. מה הם התקנות שנמנו במשנתינו שהתקין ריב"ז, ומדוע התקין אותם? (מא.-מא:)

קעד. איזה ג' דברים לומדים ממעשה דלולבו של ר"ג? (מא:)

קעה. האם יכול להתפלל כשתפילין, ספר תורה, או לולב בידו, ומדוע? (מא:)

קעו. איך יתכן שהגביה את הלולב, ובכל זאת לא יצא יד"ח (2)? (מב.)

קעז. בלולב ותמיד, מתי יש הדין של טעה בדבר מצוה ומתי לא? ומאי קמ"ל ר"ה בדין של עולת העוף שנמצאת בין אגפים? (מב.)

קעח. פרט המקרים של קטן היודע ודינו (9)? והמקרים של יכול לאכול ודינו (2)? (מב.-מב:)

פרק רביעי - לולב וערבה

קעט. לולב, כמה ימים נטילתו, והיכן היו נוטלים אותו? פרט! (מב:-מג., מד.)

קפ. מה ילפינן מהפסוק: ולקחתם (1) לכם (2) ביום (2) הראשון (2) ושמחתם וכו' שבעת ימים(2)? (מג.)

קפא. מנין דסוכה נוהגת בימים ובלילות? (מג.-מג:)

קפב. ערבה בשביעי מ"ט דוחה שבת, ומ"ט לא דוחה בכל יום, ומ"ט לא דוחה ביום אחר? (מג:)

קפג. האם האידנא ערבה דחיא שבת, ומדוע? (4) (מג:-מד.)

קפד. מצות ערבה, האם מועילה בזקיפה או דווקא בנטילה? (מג:-מד.)

קפה. האם חייבים במצות ערבה בעלי מומין, ובמה זה תלוי? (מד.)

קפו. מדוע האידנא לא עבדינן שבעה, זכר למקדש? (מד.)

קפז. האם ערבה מצותה היא מהלל"מ, יסוד או מנהג נביאים? ומאי נפק"מ אם זה יסוד או מנהג נביאים? (מד.)

קפח. האם יוצא אדם יד"ח בערבה שבלולב? וכמה שיעור ערבה? (מד:)

קפט. איזה קשקוש באילנות מותר לעשות בשביעית? (מד:)

קצ. עד כמה יהלך אדם בער"ש, ומדוע? (מד:)

קצא. מהיכן הביאו את הערבות, ומדוע נקרא כך? (מה.)

קצב. במצות ערבה מה היו אומרים וכמה היו מקיפים? (מה.)

קצג. מה גודל הערבה, והיכן היה מניחה, ומדוע? (מה.)

קצד. מה ילפינן מקרא ד"אסרו חג בעבותים" (3) ומקרא ד"עצי שיטים עומדים" (3)? (מה.-:)

קצה. מהם הדרגות של ראית פני שכינה? (מה:)

קצו. לר"י בן ברוקה, מנין שהיו מביאין חריות של דקל? (מה:)

קצז. האם מברכין על הלולב ועל הסוכה בכל יום מימי החג, ומדוע? (מה:-מו.)

קצח. בנר חנוכה, מה מברכין, ומתי? (מו.)

קצט. מתי מברכין שהחיינו על הסוכה? (מו.)

ר. היו לפניו מצות הרבה, מה יברך ומדוע? (מו.)

רא. מה לומדים מ"אם שמוע תשמע" (2)? (מו.-מו:)

רב. אתרוג וסוכה מה דינם בשביעי ושמיני, ומדוע? (מו:)

רג. מדוע אין להקנות לקטן הושענא, ומתי? (מו:)

רד. בחו"ל שיש ב' ימים טובים, היאך עושים בסוכה לענין מיתב וברוכי? (מו:-מז.)

רה. במה חלוק שמיני עצרת מסוכות בדינים (3), ובפסוקים(3)? (מז.)

רו. במה שמיני רגל בפני עצמו? (מז.-מח.)

רז. מי שלא בירך זמן ביו"ט ראשון, מתי יברך, והאם טעון כוס? (מז:)

רח. האם ביכורים טעונים תנופה ולינה? (מז:)

רט. מנ"ל חיוב שמחה בליל ויום השמיני? (מח.)

רי. היאך יכול לאכול בסוכה ביום השמיני, כשאין לו מקום אחר לאכול? (מח.)

ריא. באיזה ג' דברים נח' ת"ק ור"י לגבי ניסוך המים? והאם נחלקו גם בדין של א' מעובה וא' דק? (מח.-מח:)

ריב. העולים למזבח כיצד עולים ומקיפים, ומדוע? ומה הם ג' דברים שנשתנו בדין זה, ומדוע? (מח:)

ריג. מדוע ב' הנקבים היו משחירין, הרי המים אינם משחירים? (מח:)

ריד. כשנפגמה קרן המזבח, במה סתמוהו, ומדוע? והאם הזבח הוכשר בכך לעבודה? (מח:-מט.)

רטו. שיתין מתי נבראו, ומנין? (מט:)

רטז. להיכן היה מגיע הנסכים שניסכו לשיתין? (מט.)

ריז. מה היו עושין בנסכין אחר שניסכו (לחד מ"ד)? ומה דין מעילתן? (מט.-מט:)

ריח. מדוע היו פוקקין את השיתין כשמנסכין? (מט:)

ריט. מי נקרא "נדיב", ומדוע? (מט:)

רכ. "והצנע לכת עם אלוקיך" זו הוצאת המת והכנסת כלה לחופה, מה בא ללמדנו (2)? ומנין לשאר מצוות? (מט:)

רכא. מה גדול יותר, קרבנות, גמילות חסדים או צדקה, ומדוע? (מט:)

רכב. מי זוכה לקיים מצות צדקה וחסד, ומנין? (מט:)

רכג. מהו "תורת חסד"? (2) (מט:)

רכד. מדוע לא הביאו המים מע"ש במקודשת (3)? (מט:-נ.)

רכה. בנתגלתה, מדוע לא סננו במסננת (2)? (נ.)

פרק חמישי - החליל

רכו. האם החליל דוחה את השבת ואת היו"ט, ובאיזה שיר? (נ:-נא.)

רכז. כלי שרת שעשאן של עץ, רבי פוסל וריב"י מכשיר, במאי קמיפלגי? (3) (נ:)

רכח. מי היו המנגנים בשעת הקרבת הקרבן (3), ומדוע? ולמאי נפק"מ? (נא.)

רכט. על מה נא' "מי שלא ראה ... לא ראה מימיו" (4)? (נא:)

רל. האיך נבנה בנין הורדוס? ומדוע לא ציפוהו בזהב? (נא:)

רלא. מה היה השתלשלות סדר התקנות בעזרת נשים? והאיך שינו את תבנית ביהמ"ק? (נא:-נב.)

רלב. את מי יספידו לעתיד לבא, ומדוע? (נב.)

רלג. כמה שמות יש ליצה"ר, ומי קראם? (נב.)

רלד. במי מתגרה היצה"ר ביותר? (נב.)

רלה. מי הם ד' שמתחרט עליהן הקב"ה שבראם? (נב:)

רלו. מי הם ד' חָרָשים, ז' רועים וח' נסיכי אדם? (נב:)

רלז. מה היה גובה המנורות של זהב שבעזרת נשים? (נב:)

רלח. כמה לוג היה בכל כד? והאם היה יותר כבד מב' יריכות של שור הגדול? (נב:)

רלט. מה היו אומרים החסידים ואנשי מעשה, ומה הבעלי תשובה? (נג.)

רמ. מדוע לוי איטלע (2)? (נג.)

רמא. לענין מה שרי למחוק השם? וע"ש מה נקרא שיר המעלות? (נג.-נג:)

רמב. כמה תקיעות היו תוקעין בכל יום, ומדוע? והאם יש לתקוע התקיעות ברציפות? (נג:-נד.)

רמג. היכן תקעו את י"ב התקיעות המיוחדות לניסוך המים, ומדוע? (נג:-נד.)

רמד. לר' אחא בר חנינא מדרומא, מתי תקעו מ"ח תקיעות (3), מ"ה תקיעות, נ"א תקיעות (נ"ד, נ"ז תקיעות)? (נד.-נד:)

רמה. האם יכול לחול יו"ט א' דסוכות בערב שבת, ומדוע? (נד:)

רמו. איזה היכר עשו לידע שהוקבע ראש חודש בזמנו (2)? (נד:-נה.)

רמז. מנין דחו את ד' ר"א ב"ח מדרומא, דאין תוקעין על כל מוסף ומוסף, ומה הילפותא? (נה.)

רמח. מהו השיר של יום בחוה"מ סוכות, ומדוע? (נה.)

רמט. למסקנה, איך מפרשים את הברייתא דהכל לפי המוספין תוקעין (2)? (נה.)

רנ. האיך קוראין בתורה בחוה"מ בחו"ל? (נה.)

רנא. מי הקריב את פר שמיני עצרת? (נה:)

רנב. כנגד מי מקריבין בסוכות ע' פרים, וכנגד מי הפר של שמיני עצרת? (נה:)

רנג. האיך חילקו את לחם הפנים ברגל, שבת שלפני הרגל, בשאר שבתות השנה? (נה:-נו.)

רנד. מי קיבל את עורות המוספין ברגל, ובשבת? (נה:,נו:)

רנה. מה היה מקריב המשמר שזמנו קבוע ברגל? (נה:-נו.)

רנו. איזה ברכה מברך קודם, על הסוכה או על הזמן, ומדוע? והאם זה תלוי במח' ב"ש וב"ה בקידוש? (נו.)

רנז. בעצרת, האם באמירתו הקדים את המצה או את החמץ, ובמה זה תלוי? (נו.)

רנח. היכן חולקין הנכנסין והיכן היוצאין, ומדוע? (נו:)

רנט. מדוע נענשה משמרת בילגה, ובמה נענשה? (נו:)

לתרומות והנצחות, ולקבלת המבחנים מידי חודש בדואר או בפקס תפנו ל:

dvinski@dafyomi.co.il או לטלפון 08-998-2316

לקבל בדואר אלקטרוני הרשם כאן

עוד חומר לימוד
למסכת סוכה