סוכה דף לט. א

האם יכול אדם לחלל דבר שאינו נמצא ברשותו? [תוד"ה מעות].

האם יכול לחלל מפני מה צריך לחלל בסוגיין [1]
לצנועין יכולים מעיקר הדין - כדי שלא יהיו דמי שביעית אצל עם הארץ
לחולקים על צנועין לא יכולים מקנסא, כיון שעבר וקנה פירות שביעית מעם הארץ

סוכה דף לט: א

האם אזלינן באתרוג בתר חנטה או בתר לקיטה לדינים דלהלן?

למנין שני ערלה למנין שנת רבעי לענין שביעית לענין שנת המעשר
לרבן גמליאל בתר חנטה בתר חנטה בתר חנטה בתר לקיטה
לר' אליעזר בתר חנטה בתר חנטה בתר חנטה בתר חנטה
לר"י אבטולמוס בתר חנטה בתר חנטה בתר לקיטה בתר לקיטה
-------------------------------------------------

[1] בסוגיין מבואר שאם קנה אתרוג מעם הארץ (שיש במעות יותר מקניית מזון ג' סעודות) צריך לחלל את המעות האלו על פירות שיש לו ברשותו.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף