סוכה דף יד. א

ידות האוכלין שבססן האם מטמאות טומאת אוכלין או לא?

כשבססן ממש - שדרכן ברגלי בהמה שבססן - דהיינו שרק התיר קשריהם
לר' יוחנן לרבנן: טהורות
לר' יוסי: טמאות [1]
טמאות
לר' אלעזר טהורות לרבנן: טהורות
לר' יוסי: טמאות

האם מותר לסכך בנסרים בגדלים דלהלן?

ברחב ד' טפחים ויותר ברחב ג' עד ד' טפחים בפחות מג' טפחים
לרב לר' יהודה: מותר [2]
לר' מאיר: אסור
מותר -
דלא דמו לתקרה
מותר - דהוא כקנים
לשמואל אסור -
משום גזירת תקרה
לר' יהודה: מותר
לר' מאיר: אסו [3]ר
מותר - דהוא כקנים

סוכה דף יד: א

נסר הרחב ד' טפחים ונתנו באופנים דלהלן על הסוכה, מה דינה?

הניחו על צדו שאינו רחב ד' הניחו בצד הפתח - ג' טפחים [4]
לרב הונא ורב נחמן פסולה פסולה
לרב חסדא ורבה בר רב הונא כשרה (אכן, נראה שחזרו בהם) פסולה
-------------------------------------------------

[1] ופירש ריש לקיש, דאף שבססן ממש מ"מ עדיין ראוים הידות לעזור לו להפוך את ראשי השיבולים בעתר.

[2] דלית ליה לר' יהודה גזירת תקרה כלל [וכתבו התוס' (בד"ה מצטרפין), שאפי' מכוסה הסוכה כולה מהם כשרה]. ולר"מ אסור, דאית ליה גזירת תקרה.

[3] ס"ל דכיון שאין בהם שיעור מקום ד' על ד' טפחים, לא גזרו בהם גזירת תקרה (אבל בד' טפחים אליבא דשמואל לכו"ע גזרו). ור"מ ס"ל, דכיון שנפק להו מתורת לבוד - הם מקום חשוב ובכלל גזירת תקרה הם.

[4] אפי' שאין מהנסר תוך הסוכה אלא רק ג' טפחים, מ"מ הדין הוא ש"פסל היוצא מהן הסוכה -נידון כסוכה", ולכך נחשב כאילו כל הנסר בפנים ד' טפחים ופוסל.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף