סוכה דף טו. א

תקרת נסרים הרחבים ארבעה (שאין עליה מעזיבה), כיצד מכשירה?

מפקפק -
סותר ומנענע לכל הנסרים
מניח נסר ומוציא נסר
ובמקומו נותן סכך כשר
לבית שמאי, לר' מאיר [1] לא מהני [2] מהני [3]
לבית הלל ולר' יהודה מהני [4] מהני

היו פרצות במחיצות שבת באופנים דלהלן האם מותר לטלטל תוך המחיצות או לא?

פרוץ מרובה על העומד פרוץ כעומד עומד מרובה על הפרוץ
לרב פפא אסור מותר מותר
לרב הונא בדר"י אסור אסור מותר
-------------------------------------------------

[1] ר"מ סובר דלא נחלקו ב"ש וב"ה בדבר זה וכו"ע ס"ל כשיטתו - שצריך להוציא כל נסר שני ולהניח שם סכך כשר. אכן ר' יהודה ס"ל שכן נחלקו בדבר ב"ש וב"ה, ושדברי ר"מ כב"ש והוא ס"ל כבית הלל.

[2] דאין הטעם משום "תעשה ולא מן העשוי" - אלא הטעם משום גזירת תקרה, וכן אמרו ב"ש אע"פ שהוא מפקפק מ"מ אם נוטל אחת מבינתים מהני ואם לא לא מהני. ולפ"ז אה"נ שיכול רק ליטול אחת מבינתים ולא לפקפק כלל.

[3] ולכאורה קשה לשמואל דס"ל דסכך פסול פוסל באמצע בארבעה טפחים, א"כ גם אם יטול אחד מבינתים ויתן סכך כשר באמצע עדיין יפסלו הנסרים הנמצאים שם. ותירצו התוס' (ד"ה רבי), שמיירי שהתחיל ליטול אחד מבינתים משני צדדי הסוכה - כך שבאמצע הסוכה יש סכך כשר של ח' טפחים, שיש בו שיעור סוכה כשרה, והנסרים הפסולים שנמצאים בצדדים נידונים כמו דופן עקומה.

[4] ואף דס"ל לשמואל שגם ר' יהודה מודה בגזירת תקרה בנסר ארבעה, מ"מ הכא שאני, שכיון שבא לבטל את התקרה - בזה לא גזרו, דחזינן דיודע שאסור לשבת תחת תקרה, ומחפש תקנה.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף