1)

PARSHAS MASHU'ACH MILCHAMAH (Yerushalmi Perek 8 Halachah 1 Daf 34a)

מתני' משוח מלחמה בשעה שהוא מדבר אל העם בלשון הקודש היה מדבר שנאמר [דברים כ ב] והיה כקרבכם אל המלחמה ונגש הכהן זה משוח מלחמה ודבר אל העם בלשון הקודש

(a)

(Mishnah): Mashu'ach Milchamah (the Kohen anointed to speak to the soldiers in war) speaks to the nation. He speaks in Leshon ha'Kodesh - "v'Hayah k'Karvachem El ha'Milchamah v'Nigash ha'Kohen" - this is the Mashu'ach Milchamah. "V'Diber El ha'Am" - in Leshon ha'Kodesh.

ואמר אליהם שמע ישראל אתם קריבים היום למלחמה על אויביכם על אויביכם ולא על אחיכם

(b)

"He says to them 'Shema Yisrael Atem Kereivim ha'Yom la'Milchamah Al Oiveichem" - your enemies, and not your brothers."

לא יהודה על שמעון ולא שמעון על בנימין שאם תפלו בידם ירחמו עליכם:

(c)

This is not [like a fight between the tribes of] Yehudah and Shimon, or Shimon against Binyamin, that if you fall in their hands, they will have mercy on you.

גמ' משוח מלחמה למה. בגין דכתיב ודיבר. הרי קרית שמע הרי כתיב בה [שם ו ז] ודברת בם והיא נאמרת בכל לשון.

(d)

(Gemara) Question: What is the source that Mashu'ach Milchamah [speaks in Leshon ha'Kodesh] - is it because it says "v'Diber El ha'Am"? It says about Keri'as Shma "v'Dibarta Bam", and it is said in any language!

אלא בגין דכתיב בה אמירה.

(e)

Answer #1: Rather, it is because it says 'Amirah'.

הרי פרשת וידוי מעשר הרי כתיב בה אמירה והיא נאמרת בכל לשון.

(f)

Objection: It says 'Amirah' in Parshas Viduy Ma'aser, and it is said in any language!

אמר רבי חגיי נאמר כאן נגישה. ונאמר להלן [שם כא ה] ונגשו הכהנים בני לוי מה נגישה שנאמר להלן בלשון הקודש אף כאן בלשון הקודש.

(g)

Answer #2 (R. Chagai): It says here 'Negishah', and it says there (Eglah Arufah) "v'Nigshu ha'Kohanim Bnei Levi" - just like Negishah there is in Leshon ha'Kodesh, also here it is in Leshon ha'Kodesh.

עד כדון כר' עקיבה (דו אמר לשונות ריבויים הן כרבי ישמעאל דו אמר לשונות כפולין הן) [צ"ל אבל לר' ישמעאל דסבר אין דנין למד מלמד מנ"ל - אור שמח הלכות מלכים ז:ג]

(h)

Question: This is like R. Akiva [who holds that we can learn Lamed (something learned from elsewhere) from Lamed. However, according to R. Yishmael, who says that we cannot learn Lamed from Lamed [even in Chulin], what is the source? (Eglah Arufah itself we learned from "Kol-Kol" from Har Sinai!)

אמר רבי חייה בר אבא [דף לד עמוד ב] נאמר כאן נגישה ונאמר להלן [שמות כ יח] ונגש משה אל הערפל. מה נגישה שנאמר להלן בלשון הקודש אף כאן בלשון הקודש.

(i)

Answer (R. Chiya bar Aba): It says here 'Negishah', and it says there (Har Sinai) "v'Nigash Moshe El ha'Arafel." Just like Negishah there was in Leshon ha'Kodesh, also here it is in Leshon ha'Kodesh. (We learn directly from Har Sinai. We explained this like OHR SOMAYACH.)

לא מסתבר' דלא. ופקדו שרי צבאות בראש העם. ואחר כך ונגש הכהן ודבר אל העם. (מאן די מתקון לון) [צ"ל מן דו מתקן להון - קרבן העדה] הוא משמע לון.

(j)

It is not reasonable [that the verses are in order]. Rather, "u'Fakdu Sarei Tzeva'os b'Rosh ha'Am", and afterwards "v'Nigash ha'Kohen v'Diber El ha'Am" - after he arranges how they will stand in war, he warns them.

אין מקרא אמור על סדר.

(k)

Conclusion: The verses are not in order.

1.

Note: There is an implied question. The Torah says that the officers say "who built a new house...", yet Mishnah 6 below says that they hear this from the Kohen!

בספר את אמר שוטר שומע מפי כהן פרשה ואומרה בכל לשון. (אבל בערכי) [צ"ל וכל מערכי - מיכל המים] המלחמה מספקין מים ומזון ומתקנין את הדרכים.

(l)

Answer: At the border, you say that the officer hears from the Kohen the Parshah, and says it in every language [that the soldiers understand], and all [who return] from the ranks of war supply water and food and fix the roads.

רבי חגיי בעי כמה דתימר בספר שוטר שומע פרשה מפי כהן ואומרה לעם בכל לשון. ואמור אף (בערכי) [צ"ל בקרובי - מיכל המים] המלחמה כן.

(m)

Question (R. Chagai): Just like you say that at the border, the officer hears from the Kohen the Parshah, and tells the people in every language, you should say so about close to the battlefront ("Atem Kereivim ha'Yom... Al Yerach Levavchem..."!

התיב רבי חייה בר אדא לא מסתברא דלא והיה ככלות השוטרים לדבר אל העם ואחר כך ונגש הכהן ודבר אל העם.

(n)

Answer (R. Chiya bar Ada): This is not reasonable! "V'Hayah k'Chalos ha'Shotrim Ledaber El ha'Am" (the officers finish speaking to the nation), and afterwards "v'Nigash ha'Kohen v'Diber El ha'Am"!

אמר ליה מכיון דאת אמר אין מקרא אמור על הסדר לית שמע מינה כלום:

(o)

Rebuttal (R. Chagai): Since you say that the verse is out of order, you do not learn anything from it. (We explained this like MEICHAL HA'MAYIM.)

2)

WHEN IT IS PROPER TO PROTEST (Yerushalmi Perek 8 Halachah 2 Daf 34b)

מתני' כמה שנאמר להלן [דברי הימים ב כח טו] ויקומו האנשים אשר נקבו בשמו' ויחזיקו בשביה וכל מערומיה' הלבישו מן השלל

(a)

(Mishnah): [When Yisrael took captives from Yehudah, they had mercy on them,] like it says "and rose the mentioned men and took control of the captives; they clothed all the naked from the spoils."

על אויביכם אתם הולכין שאם תפלו בידם אין מרחמין עליכם:

1.

You are going [to fight] against your enemies. If you fall into their hands, they will not have mercy on you!

גמ' אמר ר' יוחנן כל שאינו כגון אילו שהיתה ספיקה למחות אל ימחה.

(b)

(Gemara - R. Yochanan): Anyone who is not like these [mentioned men], who were able to protest [and prevent transgression], should not protest.

רבי אחא בשם רבי יוחנן כשם שמצוה לומר על דבר שהוא נעשה. כך מצוה שלא לומר על דבר שאינו נעשה.

(c)

(R. Acha citing R. Yochanan): Just like it is a Mitzvah to say [rebuke] on a matter that will be done (heeded), so it is a Mitzvah not to say on a matter that will not be done.

אמר רבי לעזר כשם שאסור לטהר את הטמא כך אסור לטמא את הטהור.

(d)

(R. Lazar): Just like it is forbidden to be Metaher the Tamei (falsely declare it to be Tahor), so it is forbidden to be Metamei the Tahor (to be stringent without a proper reason, or because he does not want to exert to clarify the matter).

רבי בא בר יעקב בשם רבי יוחנן [דף לה עמוד א] אם באת הלכה תחת ידיך ואין את יודע אם לשרוף אם לתלות לעולם הוי רץ אחר השריפה יותר מן התלייה שאין לך חביב בתורה יותר מפרים הנשרפין ושעירים הנשרפין והן בשריפה.

(e)

(R. Ba bar Yakov citing R. Yochanan): If a Halachah [about Terumah or Kodshim] comes to you, and you do not know whether to burn or be Toleh (not eat it, and not burn it until it is Vadai Tamei), pursue burning more than Teliyah, for nothing inside dearer in the Torah than Parim ha'Nisrafim and Se'irim ha'Nisrafim, and they are burned.

רבי יוסי בעי למידין דבר שאין מצותו לכאן מדבר שמצותו לכאן:

(f)

Objection (R. Yosi): Does he want to learn from something that is not its Mitzvah (burning due to Safek) from something that is its Mitzvah?!

3)

HASH-M FIGHTS FOR YISRAEL (Yerushalmi Perek 8 Halachah 3 Daf 35a)

מתני' [דברים כ ג] אל ירך לבבכם אל תיראו ואל תחפזו ואל תערצו מפניהם אל ירך לבבכם מפני צהלת סוסים וציחצוח חרבות

(a)

(Mishnah): "Al Yerach Levavchem Al Tir'u v'Al Tachpezu v'Al Ta'artzu" - do not soften your hearts due to the neighing of the horses and brandishing of swords;

אל תיראו מפני הגפת התריסין ושפעת הקלגסים

1.

"Do not fear" the clanging of the shields and the swarm of soldiers;

אל תחפזו מפני קול קרנות

2.

"Do not panic" from the sounding of the horns;

ואל תערצו מפני קול צווחה כי י"י אלהיכם ההולך עמכם להלחם לכם עם אויביכם להושיע אתכם

3.

"Do not be terrified" from the shouting voices, "Ki Hash-m Elokeichem ha'Holech Imachem Lehilachem Lachem Im Oiveichem Lehoshi'a Eschem."

הן באין בנצחת בשר ודם ואתם באין בנצחונו של מקום

(b)

They come with the strength of flesh and blood. You come with the power of Hash-m!

פלשתי' באו בנצחונו של גלית ומה היה בסופו סופו שנפל בחרב והן נפלו עמו

1.

The Pelishtim relied on the might of Galyas. What was his end? He fell by the sword, and they fell with him;

אבל אתם אין אתם כן אלא כי י"י אלהיכם ההולך עמכם להלחם לכם עם אויביכם להושיע אתכם זו מחנה הארון:

2.

However, You are not like them. "Hash-m comes with you to fight for you against your enemies" refers to the Machaneh of the Aron (Machaneh Levi - YEFE MAR'EH).

גמ' כתיב [תהילים יח יג] מנוגה נגדו עביו עברו. כנגד (טומאיות) [צ"ל טורמיות - פני משה] שלהן עברו כנגד הכיתי' שלהן. ברד כנגד בליצטרי' שלהן. וגחלי כנגד טרמנטן שלהן. אש כנגד הנפט שלהן.

(c)

(Gemara): It is written "mi'Nogah Negdo Avyo Avru..." - [Avyo, i.e. his cloud] corresponding to their horsemen; Avru corresponding to their many foot soldiers; "Barad" corresponding to their catapult rocks; "Gachalei" corresponding to their rocks shot through a cannon; "Esh" corresponding to their kerosene rocks (which go very far. We explained this like PNEI MOSHE);

וירעם משמים כנגד הלפידים שלהן. ועליון יתן קולו כנגד קול הקרנות שלהן.

1.

"Va'Yir'am ba'Shamayim" corresponding to their torches; "v'Elyon Yiten Kolo" corresponding to the sound of their horns;

וישלח חציו כנגד החיצים שלהן. ויפיצם מלמד שהיו מפזרין אותן.

2.

"Va'Yishlach Chitzav" corresponding to their arrows; "va'Yfitzem" teaches that [the Mitzriyim] were scattered [due to all of these];

אמר רבי בא בר כהנא מלמד שהיו עשויין תיבות תיבות והיו החיצים מפזרין אותן. והברקים מכניסין אותן

i.

(R. Ba bar Kahana): This teaches that they were in groups, and the arrows scattered them, and the lightening gathered them.

ברקים כנגד החרבות שלהן. ויהמם הממם ועירבבם והפיל סגנם שלהם.

3.

"U'Verakim" corresponding to their swords; "va'Yhumem" - He befuddled them and mixed them up and removed their Chachmah.

רבי אומר אין לשון הזה ויהמם אלא לשון מגיפה כמה דאת אמר [דברים ז כג] והמם מהומה גדולה עד השמדם.

4.

Rebbi says "va'Yhumem" is an expression of a plague, like it says "v'Hamam Mehumah Gedolah Ad Hishamdam."

4)

WAS THERE A SECOND ARON? (Yerushalmi Perek 8 Halachah 3 Daf 35a)

[שם כ ד] להושיע אתכם זה מחנה הארון.

(a)

(Mishnah): "Lehoshi'a Eschem" is the Machaneh of the Aron.

ויש אומרים זה השם שהיה נתון בארון.

(b)

Some say that it is Hash-m's name, which is in the Aron.

דתני ר' יודה בן לקיש אומר שני ארונות היו מהלכים עם ישראל במדבר. אחד שהיתה התורה נתונה בו ואחד שהיו שברי הלוחות מונחין בתוכו.

(c)

(Beraisa - R. Yehudah ben Lakish): Two Aronos went with Yisrael in the Midbar - in one was the Torah, and in one the broken Luchos were put;

זה שהיתה התורה נתונה בתוכו הי' נתון באוהל מועד. הדא היא דכתיב [במדבר יד מד] וארון ברית י"י ומשה לא משו מקרב המחנה.

1.

The one in which the Torah was put, it was in the Ohel Mo'ed - "va'Aron Bris Hash-m u'Moshe Lo Mashu mi'Kerev ha'Machaneh"." (R. Bechayei (Devarim 10:1) - also the latter (whole) Luchos were in the Aron in the Ohel Mo'ed, for it says (Shemos 25:16) "v'Nasata El ha'Aron Es ha'Edus Asher Eten Elecha." The broken Luchos were in the Aron that Moshe made - Devarim 10:1.);

וזה שהיו שברי הלוחות נתונין בתוכו היה נכנס ויוצא עמהן.

2.

The one in which the broken Luchos were put, it entered and left with them - "va'Aron Bris Hash-m u'Moshe Lo Mashu mi'Kerev ha'Machaneh";

ורבנן אמרי אחד הי' ופעם אחת יצא ובימי עלי נשבה.

3.

Rabanan say, there was one, and once it went out and in the days of Eli it was captured. (Radak Shmuel 1:4:4 - they hold that it held both the whole and the broken Luchos.

קרייא מסייע להן לרבנין [שמואל א ד ח] אוי לנו מי יצילנו מיד האלהים [צ"ל האדירים] האלה מילא דלא חמון מן יומיהון.

(d)

Support (for Rabanan): "Oy Lanu Mi Yatzilenu mi'Yad ha'Elokim ha'Adirim ha'Eleh" - this shows that they had never seen it [until then].

קרייא מסייע לר' יודה בן לקיש [שם יד יח] ויאמר שאול לאחיה הגישה ארון האלהים. והלא ארון בקרית יערים היה.

(e)

Support (for R. Yehudah ben Lakish): "Va'Yomer Sha'ul l'Achiyah Hagishah Aron ha'Elokim" - was the Aron not in Kiryas Ye'arim?! (Rather, one was in the Ohel Mo'ed, and one entered and left with them.)

מאי עבדין לה רבנין (היה נכנס)

(f)

Question: How do Rabanan explain this?

הגישה אלי הציץ.

(g)

Answer: He meant, bring to me the [chest in which is the] Tzitz [and the other Bigdei Kohen Gadol; he needed to ask from the Urim v'Tumim].

וקרא מסייע לרבי יודה בן לקיש [שמואל ב יא יא] הארון וישראל ויהודה יושבים בסוכות. [דף לה עמוד ב] והלא ארון בציון היה.

(h)

Support (for R. Yehudah ben Lakish): "Ha'Aron v'Yisrael vi'Yehudah Yoshvim ba'Sukos" - was the Aron not in Tziyon?!

מה עבדין לה רבנין

(i)

Question: How do Rabanan explain this?

סכך שהיה בקירוי שעדיין לא נבנה בית הבחירה.

(j)

Answer: ["Sukos"] means a [simple] covering; the Beis ha'Mikdash was not yet built.

משנגנז הארון נגנז עמו צנצנת המן וצלוחית שמן המשחה ומקלו של אהרן ופרחיו ושקידיו וארגז שהשיבו פלשתים אשם לאלהי ישראל.

(k)

(Beraisa): When the Aron was Nignaz (hidden), were hidden with it the jar of manna, the flask of Shemen ha'Mishchah, Aharon's staff that budded with flowers and almonds (after Korach's rebellion), and the chest that the Pelishtim sent for a gift [when they returned the Aron] to Elokei Yisrael.

ומי גנזן יאשיהו. וכיון שראה שכתוב [דברים כח לו] יולך י"י אותך ואת מלכך.

(l)

Who hid them? Yoshiyahu, since he saw that it is written "Yolech Hash-m Oscha v'Es Malkecha" (he was concerned lest the Aron be exiled to Bavel).

הדא היא דכתיב [דברי הימים ב לה ג] ויאמר ללוים המבינים לכל ישראל הקדושים לי"י תנו את ארון הקודש בבית אשר בנה שלמה בן דוד מלך ישראל אין לכם משא בכתף.

(m)

This is why it says "va'Yomer la'Leviyim ha'Mevinim l'Chol Yisrael ha'Kedoshim la'Shem Tenu Es Aron ha'Kodesh b'Vayis Asher Banah Shlomo Ven David Melech Yisrael Ein Lachem Masa ba'Kasef." (It was already in the Mikdash! Rather, this was a command to bury it);

אמר אם גולה הוא עמכם לבבל אין אתם מחזירין אותו למקומו אלא עתה עבדו את י"י אלהיכם ואת עמו ישראל.

1.

He said, if [the Aron] will be exiled with you to Bavel, you will not return it to its place. Rather, "Atah Ivdu Es Hash-m Elokeichem v'Es Amo Yisrael."

5)

ANOINTING WITH SHEMEN HA'MISHCHAH (Yerushalmi Perek 8 Halachah 3 Daf 35b)

פיטום שמן המשחה [שמות ל כג] ואתה קח לך בשמים ראש מר דרור חמש מאות וגו' וקדה חמש מאות בשקל הקודש שהן אלף וחמש מאות מנים.

(a)

The composition of Shemen ha'Mishchah - "v'Atah Kach Lecha Besamim Rosh Mor Deror Chamesh Me'os... v'Kidah Chamesh Me'os b'Shekel ha'Kodesh" - 1500 Manos in all. (It says about cinnamon "Machatziso Chamishim u'Masayim" - this was only 250, just the Torah commanded to bring 500 and take half.)

ושמן זית הין. שהן שנים עשר לוג שבו היה שולק את העיקרין דברי רבי מאיר.

(b)

"V'Shemen Zayis Hin" - this is 12 Lugim, in which he cooked the spices. R. Meir says so;

רבי יהודה אומר שולקן היה במים ונותן שמן על גביהן וכיון שהיה קולט את הריח היה מעבירו כדרך שהפטמין עושין

1.

R. Yehudah says, he cooked [the spices] in water, and put oil on them. Once it absorbed the scent, he removed it [from the spices], like fragrance makers do;

הדא היא דכתיב [שם כה] ועשית אותו שמן משחת קודש. יהיה זה לי לדורותיכם.

2.

This is why it says "v'Asisa Oso Shemen Mishchas Kodesh Yihyeh Zeh Li l'Doroseichem."

תני ר' יהודה בי ר' אילעאי אומר שמן משחה שעשה משה במדבר מעשה ניסים נעשה בו מתחילה ועד סוף

(c)

(Beraisa - R. Yehudah bei R. Ilai): The Shemen ha'Mishchah that Moshe made in the Midbar, it was miraculous from the beginning to the end;

שמתחילה לא היה בו אלא שנים עשר לוג שנאמר [שם כד] ושמן זית הין. אם לסוך בו את העצים לא היה מספיק על אחת כמה וכמה שהאור בולע והעצים בולעין. והיורה בולעת.

1.

From the beginning there were only 12 Lugim. This is not enough even to rub on the [fragrant] woods, and all the more so, [according to nature] the fire 'absorbs' (boils off some), the [fragrant] woods absorb, and the pot absorbs;

וממנו נמשחו המשכן וכל כליו. השולחן וכל כליו. המנורה וכל כליה.

2.

From it, they anointed the Mishkan and all its Kelim, the Shulchan and all its Kelim, the Menorah and all its Kelim;

ממנו נמשח אהרן ובניו כל שבעת ימי המילואים.

3.

From it, they anointed Aharon and his children all seven days of the Milu'im;

ממנו נמשחו כהנים גדולים ומלכים.

4.

From it, they anointed Kohanim Gedolim and kings;

מלך בתחילה טעון משיחה מלך בן מלך אינו טעון משיחה שנאמר [שמואל א טז יב] קום משחהו כי זה הוא. זה טעון משיחה. אין בנו טעון משיחה.

5.

A new king (his father was not king) must be anointed. A Melech ben Melech need not be anointed - "Kum Meshachehu Ki Zeh Hu" - only this one must be anointed, but his son need not be anointed.

אבל כהן גדול בן כהן גדול אפילו עד עשרה דורות טעונין משיחה.

6.

However, a Kohen Gadol ben Kohen Gadol must be anointed. Even until 10 generations [of Kohen Gadol ben Kohen Gadol], they must be anointed.

וכילו קיים לעתיד לבוא שנאמר שמן משחת קודש יהיה זה לי לדורותיכם.

7.

All will remain intact in the future, for it says "Shemen Mishchas Kodesh Yihyeh Zeh Li l'Doroseichem" (the Gematri'a of "Zeh" is 12).

אין מושחין את המלכים אלא על גבי המעיין שנאמר [מלכים א א לג] והרכבתם את שלמה בני על הפרדה אשר לי והורדתם אותו אל גיחון ומשח אותו שם צדוק הכהן ונתן הנביא וגו'.

(d)

We anoint kings only by a spring, (for a sign that) their kingship should last - "v'Hirkavtem Es Shlomo Veni Al ha'Pirdah Asher Li v'Horadetem Oso El Gichon; u'Mashach Oso Sham Tzadok ha'Kohen v'Nasan ha'Navi..."

אין מושחין מלך בן מלך אלא מפני המחלוקת

(e)

We do not anoint a Melech ben Melech, unless there is a dispute.

מפני מה נמשח שלמה מפני מחלוקתו של אדוניה. יואש מפני עתליה. יהוא מפני יורם.

1.

Why was Shlomo anointed? It was due to the dispute of Adoniyahu (he tried to make himself king). Yo'ash [was anointed] due to Aslayah [who had seized power]. Yehu [was anointed] due to Yoram.

לא כן כתיב קום משחהו כי זה הוא. זה טעון משיחה ואין מלכי ישראל טעונין משיחה.

(f)

Question: Is it not written "Kum Meshachehu Ki Zeh Hu" - only this (royal line) must be anointed, but kings of Yisrael need not be anointed! (Rather, we must say that it was a Hora'as Sha'ah. However, why did the Beraisa cite Yehu as a case of Meshichah due to dispute?)

[אלא] יהואחז מפני יהויקים אחיו שהיה גדול ממנו שתי שנים.

(g)

Answer: Rather, [it should say that] Yeho'achaz was anointed due to Yehoyakim his brother, who was two years older.

[דף לו עמוד א] ולא יאשיהו גנזו.

(h)

Question: Did Yoshiyah not hide Shemen ha'Mishchah [before Yeho'achaz]?!

הדא אמרה באפרסמון משחו.

(i)

Answer: He was anointed with balsam oil (not Shemen ha'Mishchah).

אין מושחין את המלכים אלא מן הקרן.

(j)

We anoint kings only from a horn;

שאול ויהוא נמשחו מן הפך שהיתה מלכותן מלכות עוברת.

1.

Sha'ul and Yehu were anointed from a flask. Their kingships passed [to others, and not to their sons];

דוד ושלמה נמשחו מן הקרן שהיתה מלכותן מלכות קיימת.

2.

David and Shlomo were anointed from a horn. Their kingships lasted.

אין מושחין כהנים מלכים.

(k)

We do not anoint Kohanim to be kings.

אמר רבי יודן ענתונדריה על שם [בראשית מט י] לא יסור שבט מיהודה.

(l)

(R. Yudan Antudariyah): This is due to "Lo Yasur Shevet mi'Yehudah."

אמר ר' חייה בר אדא על שם [דברים יז כ] למען יאריך ימים על ממלכתו הוא ובניו בקרב ישראל. מה כתי' בתריה לא יהיה לכהנים הלוים.

(m)

(R. Chiya bar Ada): It is due to "Lema'an Ya'arich Yamim Al Mamlachto Hu u'Vanav b'Kerev Yisrael." What is written afterwards? "Lo Yihyeh la'Kohanim ha'Leviyim."

אמר רבי יוחנן הוא יוחנן הוא יהואחז.

(n)

(R. Yochanan): Yochanan (listed in Divrei ha'Yamim among the sons of Yoshiyah) is Yeho'achaz,

והא כתיב [דברי הימים א ג טו] הבכור יוחנן

(o)

Question: It is written "ha'Bechor Yochanan" (and Yehoyakim was two years older than his brother Yeho'achaz)!

בכור למלכות.

(p)

Answer: He was Bechor for kingship (he was the first of his brothers to rule).

אמר רבי יוחנן הוא שלום הוא צדקיהו.

(q)

(R. Yochanan): Shalom is Tzidkiyahu.

הכתיב [דברי הימים א ג טו] השלישי צדקיהו והרביעי שלום.

(r)

Question: "Ha'Shelishi Tzidkiyahu veha'Revi'i Shalom"!

שלישי לתולדות ורביעי למלכות.

(s)

Answer: He was the third oldest. He was the fourth to reign (Yechanyah reigned before him).

צדקיהו שצידק עליו את הדין. שלום שבימיו שלמה מלכות בית דוד.

1.

He is called Tzidkiyahu, for he justified the judgment against himself. He is called Shalom because in his days, Shalmah (finished) the kingship of Beis David.

לא שלום הוה שמיה ולא צדקיהו הוה שמיה אלא מתניה. הדא היא דכתיב [מלכים ב כד יז] וימלך מלך בבל את מתניה דדו תחתיו ויסב את שמו צדקיהו.

(t)

His name was not Shalom, and not Tzidkiyahu, rather, Matanyah, like it says "va'Yamlech Melech Bavel Es Matanyah Dodo (Yechanyah's uncle) Tachtav va'Yasev Es Shemo Tzidkiyahu."

6)

HOW THE SPACE IN THE ARON WAS UTILIZED (Yerushalmi Perek 8 Halachah 3 Daf 36a)

אמר רבי יוחנן באמה של ששה טפחים היה הארון עשוי.

(a)

(R. Yochanan): The Aron was made based on an Amah of six Tefachim.

מאן תנא אמה של ששה טפחים רבי מאיר היא

(b)

Which Tana holds that the Amah was of six Tefachim? It is R. Meir;

דתנן רבי מאיר אומר כל האמות היו בבינוניות.

1.

(Mishnah - R. Meir): All the Amos [in the Mikdash] were intermediate (of six Tefachim).

על דעתיה דרבי מאיר דאמר באמה של ששה טפחים היה הארון עשוי ארכו של ארון חמשה עשר דכתיב [שמות כה י] אמתים וחצי ארכו אמה אשתה ואמה אשתה. ופלגות אמתא תלתא.

(c)

According to R. Meir, who says that the Aron was made based on an Amah of six Tefachim, the Aron was 15 Tefachim long, for it says "Amasayim va'Chetzi Archo" - one Amah is six [Tefachim, another] Amah is six, and half an Amah is three;

וארבעה לוחות היו בו שנים שבורים ושנים שלמים. דכתיב [דברים י ב] אשר שברת ושמת' בארון.

1.

There were four Luchos in it - two broken and two intact - "Asher Shibarta v'Samtam ba'Aron."

והלוחות היו כל אחד ואחד ארכן ששה טפחים ורחבן שלשה.

2.

The Luchos, each was six Tefachim long and three Tefachim wide. Put the width of the Luchos (in all, 12) along the length of the Aron, and three Tefachim remained;

תן רחבן של לוחות לאורכו של ארון נשתיירו שם שלשה טפחים. תן מהם חצי טפח לכל כותל נשתיירו שני טפחים לספר תורה.

3.

Give from [the remaining three Tefachim] half a Tefach for [the thickness of] the walls of the Aron, and two Tefachim remained for [the width of] the Sefer Torah.

(תנם לאיסטווה - קרבן העדה מוחקו) ורחבו של ארון תשעה טפחים דכתיב [שמות כה י] אמה וחצי רחבו. אמתא אישתא. ופלגות אמתא תלתא.

(d)

The width of the Aron was nine Tefachim, for it says "Amah va'Chetzi Rachbo" - one Amah is six, and half an Amah is three.

וארבעה לוחות היו בו שנים שבורים ושנים שלימין דכתיב אשר שברת ושמתם בארון.

1.

There were four Luchos in it - two broken and two intact, for it says "Asher Shibarta v'Samtam ba'Aron."

והלוחות היה כל אחד ואחד ארכן ששה טפחים. ותן ארכן של לוחות לרחבו של ארון. נשתייר שם שלשה טפחים חצי טפח מיכן וחצי טפח מיכן (לשילוט. ומקום שמניחין בו ספר תורה טפחיים) [צ"ל לכותל וטפחים לשילוט מקום שהס"ת מונח - פני משה]

2.

The Luchos, each was six Tefachim long. Put the length of the Luchos along the width of the Aron, and three Tefachim remained. Half a Tefach [for the thickness of] here, and half a Tefach here [on the other side] for the wall, and two Tefachim for Shilut (room to enter one's hand on each side) in the place where the Sefer Torah rests (its length of six Tefachim was along the Aron's width, and its width of two Tefachim was along the Aron's length. We explained this like PNEI MOSHE.)

רבי שמעון בן לקיש אמר באמה של חמשה טפחים היה הארון עשוי.

(e)

(Reish Lakish): The Aron was made based on an Amah of five Tefachim;

מאן תנא אמה של חמשה טפחים רבי יהודה.

(f)

Which Tana holds that the Amah was of five Tefachim? It is R. Yehudah;

דתנינן תמן רבי יודה אומר אמת הבניין ששה טפחים ושל כלים חמשה. [דף לו עמוד ב] והן ארון כלי הוא.

1.

(Mishnah - R. Yehudah): The Amah of building (dimensions of the Mikdash) is of six Tefachim, and that of Kelim is five Tefachim. The Aron is a Kli!

על דעתיה דרבי יודה דאמר של חמשה טפחים היה הארון עשוי ארכו של ארון שנים עשר טפחים ומחצה. דכתיב אמתיים וחצי ארכו אמתא חמשה ואמתא חמשא ופלגות אמתא תרין ופלג

(g)

According to R. Yehudah, who says that the Aron was made based on an Amah of five Tefachim; the Aron was 12 and a half Tefachim long, for it says "Amasayim va'Chetzi Archo" - one Amah is five, another] Amah is five, and half an Amah is two and a half;

וארבעה לוחות היו בו שנים שלימין ושנים שבורין דכתיב אשר שברת ושמתם בארון

1.

There were four Luchos in it - two broken and two intact - "Asher Shibarta v'Samtam ba'Aron."

והלוחות היו כל אחד ואחד ארכן ששה טפחים ורחבן שלשה. תן רחבן של לוחות לאורכו של ארון נשתייר שם חצי טפח אצבע לכתלים מיכן ואצבע לכתלים מיכן.

2.

The Luchos, each was six Tefachim long and three Tefachim wide. Put the width of the Luchos (in all, 12) along the length of the Aron, and half a Tefach remained, one finger (a quarter Tefach) for the wall here, and a finger for the wall here.

ורחבו של ארון שבעה טפחים ומחצה דכתיב ואמה וחצי רחבו. אמתא חמשה טפחים ופלגות אמתא תרין ופלג

(h)

The width of the Aron was seven and a half Tefachim, for it says "Amah va'Chetzi Rachbo" - one Amah is five, and half an Amah is two and a half;

וארבעה לוחות היו בו שנים שלימין ושנים שבורין דכתיב אשר שברת ושמת' בארון.

1.

There were four Luchos in it - two broken and two intact - "Asher Shibarta v'Samtam ba'Aron."

והלוחות היו כל אחד ואחד ארכן ששה טפחים ורחבן שלשה. תן ארכן של לוחות לרחבו של ארון נשתייר שם טפח ומחצה אצבע לכתלים מיכן ואצבע לכתלים מיכן. וחצי טפח מיכן וחצי טפח מיכן לשילוט.

2.

The Luchos, each was six Tefachim long and three Tefachim wide. Put the length of the Luchos along the width of the Aron, and one and a half Tefachim remained. A finger for the wall here, and a finger for the wall here, and half a Tefach here for Shilut and half a Tefach here for Shilut. (According to R. Yehudah, there was no room in the Aron for the Sefer Torah. KORBAN HA'EDAH says that sometimes they needed to remove the Luchos. I do not know why they would need to. - PF)

כיצד עשה בצלאל את הארון

(i)

Question: How did Betzalel make the Aron?

רבי חנינה אמר שלש תיבות עשאן שתים של זהב ואחת של עץ ונתן של זהב בשל עץ ושל עץ בשל זהב וציפהו הדא היא דכתיב [שמות כה יא] וצפית אותו זהב טהור מבית ומחוץ.

(j)

Answer #1 (R. Chaninah): He made three boxes, two of gold and one of wood. He put the [smaller] gold [box] inside the wood, and the wood inside the [bigger] gold, and [thereby] covered it - "v'Tzipisa Oso Zahav Tahor mi'Bayis umi'Chutz";

מה תלמוד לומר [שמות כה יא] תצפנו להביא שפתו העליונה.

1.

Why does it say [also] "Tetzapenu"? This includes the upper surface [of the wooden box. The golden boxes did not cover it].

ר"ש בן לקיש אמר תיבה אחת עשאו וציפהו הדא היא דכתיב וצפית אותו זהב טהור מבית ומחוץ

(k)

Answer #2 (Reish Lakish): He made one box, and covered it - "v'Tzipisa Oso Zahav Tahor mi'Bayis umi'Chutz";

מה תלמוד לומר תצפנו.

1.

Question: Why does it say [also] "Tetzapenu"? (According to Reish Lakish, the Reisha teaches that he covers the wooden box totally!)

אמר רבי פינחס להביא בין נסר לנסר.

2.

Answer (R. Pinchas): It includes between one plank and another [from which the Aron was made. The planks were covered in every direction, even where they were next to other planks.]

כיצד היו הלוחות כתובים

(l)

Question: How were the Luchos written?

רבי חנניה בן גמליאל אומר חמשה על לוח זה וחמשה על לוח זה [צ"ל הה"ד ויכתבם על שני לוחות האבנים - קרבן העדה]

(m)

Answer #1 (R. Chananyah ben Gamliel): Five were written on this Lu'ach, and five on this Lu'ach. This is why it says "va'Yichtevem Al Shnei Luchos Avanim" (to teach that the 10 were divided among the two Luchos).

ורבנין אמרין עשרה על לוח זה ועשרה על לוח זה. דכתיב [דברים ד יג] ויגד לכם את בריתו אשר צוה אתכם לעשות עשרת הדברים. עשרה על לוח זה ועשרה על לוח זה

(n)

Answer #2 (Rabanan): Ten were on this Lu'ach, and 10 on this Lu'ach - "va'Yaged Lachem Es Briso Asher Tzivah Eschem La'asos Aseres ha'Devarim" - 10 on this Lu'ach, and 10 on this Lu'ach.

ר"ש בן יוחי אומר עשרים על לוח זה ועשרים על לוח זה דכתיב ויגד לכם את בריתו אשר צוה אתכם לעשות עשרת הדברים עשרים על לוח זה ועשרים על לוח זה.

(o)

Answer #3 (R. Shimon ben Yochai): There were 20 on this Lu'ach, and 20 on this Lu'ach - va'Yaged Lachem Es Briso Asher Tzivah Eschem La'asos Aseres ha'Devarim" - 20 on this Lu'ach, and 20 on this Lu'ach. (It says va'Yichtevem twice, to teach that they were written twice on each Lu'ach (PNEI MOSHE. Seemingly, if so we should have cited va'Yichtevem! - PF)

ר' סימאי אומר ארבעים על לוח זה וארבעים על לוח זה מזה ומזה הם כתובים. טטרגונה.

(p)

Answer #4 (R. Simai): There were 40 on this Lu'ach, and 40 on this Lu'ach - "mi'Zeh umi'Zeh Hem Kesuvim" (he learns like R. Shimon, but holds that they were written on both sides). They were rectangular.

חנניה בן אחי רבי יהושע אומר בין כל דיבור ודיבור דיקדוקיה ואותותיה [שיר השירים ה יד] ממולאים בתרשיש. כימא רבא.

(q)

(Chananyah ben Achi R. Yehoshua): Between each Dibur and Dibur are its fine points and its letters - "Memula'im ba'Tarshish", like the great sea.

רבי שמעון בן לקיש כד הוי מטי להדין קרייא הוה אמר יפה לימדני חנניה בן אחי רבי יהושע. מה הים הזה בין גל גדול לגל גדול גלים קטנים כך בין כל (דבר ודבר) [נראה שצ"ל דיבור ודיבור] דיקדוקיה ואותותיה של תורה.

(r)

When Reish Lakish reached this verse, he said 'Chananyah ben Achi R. Yehoshua taught us well! Just like this sea, between a big wave and a big wave are small waves, so between each Dibur and Dibur, its fine points and letters of Torah.

אמר רבי תנחומא איתקשיית קומי רבי פינחס (אתיא כרבי יודה ולא אתייא כרבי מאיר) [צל כרמ ניחא לרי קשיא סת היכן מונח - הגרא בשקלים ו:א]

(s)

Question (R.): I asked R. Pinchas - this is fine for R. Meir. According to R. Yehudah, it is difficult. Where was the Sefer Torah?

[צ"ל כמין גלוסקוס עשו לו מבחוץ והיה ספר תורה שנתון בתוכו - הגר"א]

(t)

Answer (R. Pinchas): He made like a box for it outside [the Aron], and the Sefer Torah was put in it.

מה טעמא דר' יודה [דברים לא כו] לקוח את ספר התורה הזה. [צ"ל ושמתם אתו מצד ארון ברית יקוק, כבשקלים ו:א]

1.

What is the reason of R. Yehudah? "Lako'ach Es Sefer ha'Torah ha'Zeh v'Samtem Oso mi'Tzad Aron Bris Hash-m." (We explained this like the GRA.)

(על דעתיה דרבי יודה דו אמר איכן ספר תורה היה נתן כמין גלוסקוס עשו לו מבחוץ והיה ספר תורה נתון בתוכו - הגר"א מוחקו מכאן וגורס חלק לעיל) מה טעמא דרבי מאיר [דף לז עמוד א] [שמות כה כא] ונתת את הכפורת על הארון מלמעלה [צ"ל ואל הארון תתן את העדות אשר אתן אליך - רידב"ז]

2.

What is the reason of R. Meir? "V'Nasata Es ha'Kapores Al ha'Aron mil'Ma'alah v'El ha'Aron Titen Es ha'Edus Asher Eten Elecha." ("El" connotes inside. - RIDVAZ)

על דעתיה דר' מאיר דו אמר אין מוקדם ומאוחר בתורה [שמות כה כא] ואל הארון תתן את העדות אשר אתן אליך. ואחר כך ונתת את הכפורת על הארון מלמעלה.

3.

According to R. Meir, there is no earlier and later in the Torah (the verses do not always convey the chronological order). "V'El ha'Aron Titen Es ha'Edus Asher Eten Elecha", and afterwards [the Reisha of the verse] "v'Nasata Es ha'Kapores Al ha'Aron mil'Ma'alah."

רבי פינחס בשם רבי שמעון בן לקיש תורה שנתן הקדוש ברוך הוא עורה אש לבנה. חרותה אש שחורה.

(u)

(R. Pinchas citing Reish Lakish): The Torah that Hash-m gave, its hide (parchment) was white fire, its engraved [letters] were black fire.

היא אש ומובללת באש חצובה מאש. נתונה מאש [דברים לג ב] מימינו אש דת למו:

(v)

[The Torah] is fire, it is mixed with fire, it was quarried from fire, and it was given from fire - "mi'Ymino Esh Das Lamo."

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF