שבועות דף י"ב ע"א

תמידין וחטאות שנותרו ועבר עליהם ניסן, מה יעשו בהם?

תמידין חטאות
לרבנן יפדו יפדו [1]
לר' שמעון [2] מקיצין בהן את המזבח ירעו עד שיסתאבו וימכרו ובדמיהן יקצו את המזבח

שבועות דף י"ב ע"א וע"ב

אשם שמתו בעליו וכו', שהדין לרבנן [3] שיפלו דמיו לנדבה, ולר' יהושע שיביא בדמיו עולה,
מה הנפק"מ ביניהם?

לענין סמיכה לענין להביא לקיץ עולת עוף [4]
לרבנן - קרבן נדבת ציבור אינו סומך אינו מביא
לר' יהושע - קרבן עולת יחיד סומך מביא

-------------------------------------------------

[1] ומה שאמרו במשנה שאם אבד בזה יקרב בזה בין לר"מ ובין לר' יהודה, מיירי באופן שלא עבר עליהם ניסן, שעדיין היא מתרומת הלשכה של שנה זו, אבל אם עבר שנתן צריכים להפדות.

[2] ועיין עוד לקמן בעמ' ב' בתד"ה ואף בסופו.

[3] עוד יש את שיטת ר' אליעזר שמשוה בכל מקום אשם כחטאת, ולכך ס"ל שאשם שמתו בעליו ימות.

[4] עי' ברש"י בעמ' ב' בד"ה לנדבת ציבור, שתלה את דברי רב נחמן בר רב חסדא במחלוקת הנ"ל.

עוד חומר לימוד על הדף