1)

WHISPERING ON OIL (Yerushalmi Halachah 3 Daf 75a)

ר' בא שאל לרב ירמיה מה ניתני דקרין דקלין.

(a)

Question (R. Ba, to R. Yirmeyah): What is the text [of our Mishnah - Mei] Dekarin or Dekalin?

א"ל דקרין שהן דוקרין את המרה.

(b)

Answer #1 (R. Yirmeyah): It is Dekarin, for [the water] stings the gall bladder.

אמר רבי יונה לא מסתברא לא דקלין שהן יוצאין מבין שני דקלין.

(c)

Answer #2 (R. Yonah): It is not reasonable that the text rather says Dekalin, for [the water] comes from between two date trees?!

שמעון בר בא בשם רבי חנינה זה שהוא לוחש נותן שמן על גבי ראשו ולוחש בלבד שלא יתן לא ביד ולא בכלי.

(d)

(Shimon bar Ba citing R. Chaninah): One who whispers [for the sake of Refu'ah on Shabbos] may put [a Kli with oil] on his head and whisper, as long as he does not put [directly on his head] by hand or through a Kli.

רבי יעקב בר אידי רבי יוחנן בשם רבי ינאי נותן בין ביד בין בכלי.

(e)

(R. Yakov bar Idi citing R. Yochanan citing R. Yanai): He may put by hand or through a Kli.

מה ביניהון

(f)

Question: What do they argue about?

מאיסה. מאן דאמר נותן בין ביד בין בכלי מאוס הוא.

(g)

Answer #1: [They argue about] making [the oil] repulsive. The one who permits putting by hand or through a Kli holds one may make it repulsive [through putting it on the head];

מאן דאמר נותן שמן על גבי ראשו אינו מאוס.

1.

The one who says that he puts [a Kli of] oil on his head holds that one may not make it repulsive [even on a weekday. He taught about Shabbos to teach that when he just puts the Kli on his head, it is permitted even on Shabbos.]

i.

Note: We explained this like GRA (Bi'urim, Ma'aser Sheni 2:1). He did not explain why he forbids. Only below we discuss Ma'aser Sheni. Perhaps it is due to Bal Tashchis. Alternatively, we discuss Shemitah oil; this was the previous matter mentioned in the Sugya in Ma'aser Sheni.

אמר רבי יונה מעשר שני ביניהון מאן דאמר נותן [צ"ל במעשר שני מותר ומאן דאמר לא יתן - באיור הגר"א מעשר שני ב:א] בין ביד בין בכלי [דף עה עמוד ב] מעשר שני אסור (מאן דאמר נותן שמן על גבי ראשו ולוחש מעשר שני מותר - הגר"א מוחקו)

(h)

Answer #2 (R. Yonah): They argue about [oil of] Ma'aser Sheni. The one who permits putting [on the head, this is considered anointing, so] it is permitted with Ma'aser Sheni. The one who forbids by hand or through a Kli, it is forbidden with Ma'aser Sheni.

אמר רבי יוסה וכי כל שמותר בשבת מותר במעשר שני וכל שאסור בשבת אסור במעשר שני.

(i)

Question (R. Yosah): Is everything permitted on Shabbos (it is not Refu'ah) permitted with Ma'aser Sheni, and everything forbidden on Shabbos is forbidden with Ma'aser Sheni?!

והא תני מדיחה היא אשה עצמה ובנה ביין מפני הזיעה בתרומה אסור. היא תרומה היא מעשר שני.

1.

A Beraisa teaches that a woman may rinse herself and her son with wine due to sweat. This is forbidden with Terumah. Terumah and Ma'aser Sheni have the same law!

(מהיא) [צ"ל מהו - קרבן העדה] כדון

(j)

Question: What was the conclusion [about whispering on oil]?

בלבד שלא יעשה בשבת כדרך שהוא עושה בחול.

(k)

Answer: [It is permitted,] as long as he does not do on Shabbos like he does during the week.

לוחשין לעין ולמעיים ולנחשים ולעקרבים ומעבירין על העין בשבת.

(l)

We may whisper for the eye, intestines, snakes and scorpions, and we may pass [a Kli] over the eye [to cool it];

מעשה בי ר"ע שאחזתו העין והעבירו עליו כלים בשבת.

1.

A case occurred in which R. Akiva's eye was heated, and they passed Kelim over it on Shabbos.

2)

THE MOST COMMON MALADIES (Yerushalmi Halachah 3 Daf 75b)

רב ור' חייא רבה תריהון אמרין תשעים ותשעה מתים בעין ואחד בידי שמים.

(a)

(Rav and R. Chiya Rabah): [Out of 100 people who die,] 99 die due to Ayin [ha'Ra], and one dies bi'Ydei Shamayim (not due to other people).

ר' חנינה ושמואל תריהון אמרין צ"ט מתים בצינה ואחד בידי שמים.

(b)

(R. Chaninah and Shmuel): Ninety-nine die due to the cold, and one dies bi'Ydei Shamayim (not due to his own negligence).

רב אמר כדעתיה ור' חנינה אמר כדעתיה. רב ע"י דהוה שרי תמן דעינא בישא שכיחא תמן הוה אמר צ"ט מתים בעיינה וא' בידי שמים.

1.

Rav said like he holds, and R. Chaninah said like he holds. Since Rav [and also R. Chiya, initially] lived there (in Bavel), where Ayin ha'Ra is common, he said that 99 die due to Ayin, and one bi'Ydei Shamayim;

רבי חנינא על דהוה שרי בצפרין דצינתה תמן הווה אמר תשעים ותשעה מתים בצינה ואחד בידי שמים.

2.

R. Chaninah, since he lived in Tziporin, which is cold there, he said that 99 die due to the cold, and one bi'Ydei Shamayim. (Perhaps also Shmuel lived there at some point. He was Rebbi's doctor (Bava Metzi'a 86a), and when Rebbi fell sick, they brought him to Tzipori (Kesuvos 103b).)

רבי שמואל בר נחמן בשם רבי יונתן תשעים ותשעה מתים בשרב ואחד בידי שמים.

(c)

(R. Shmuel bar Nachman citing R. Yochanan): Ninety-nine die due to heat, and one bi'Ydei Shamayim.

ורבנן אמרי תשעים ותשעה מתים בפשיעה ואחד בידי שמים.

(d)

(Rabanan): Ninety-nine die due to negligence, and one bi'Ydei Shamayim.

רבי חוניא יעקב מעפרתים בשם ר' [דברים ז טו] והסיר ה' ממך כל חולי זו שריפה.

(e)

(R. Chuniya Yakov of Efratayim citing Rebbi): "V'Hesir Hash-m Mimcha Kol Choli" - this is fever [which transpires in all illnesses].

ר' חונה ותני לה בשם ר' אליעזר בן יעקב והסיר ה' ממך כל חולי זו רעיון דא"ר אליעזר [שם כח מח] ונתן עול ברזל על צוארך זה רעיון.

1.

(R. Eliezer): "V'Nasan Ol Barzel Al Tzavarecha" - this is anxiety.

א"ר אבון והסיר ה' ממך כל חולי זה יצר הרע שראשו מתוק וסופו מר.

(f)

(R. Avun): "V'Hesir Hash-m Mimcha Kol Choli" - this is the Yetzer ha'Ra. Its beginning is sweet, and its end is bitter.

רבי תנחומא בשם רבי אלעזר רבי מנחמה בשם רב והסיר ה' ממך כל חולי זה המרה.

(g)

(R. Tanchuma citing R. Elazar, and R.Menachamah citing Rav): "V'Hesir Hash-m Mimcha Kol Choli" - this is melancholy.

דא"ר אליעזר תשעים ותשעה מתים במרה ואחד בידי שמים.

1.

(R. Eliezer): Ninety-nine die due to melancholy, and one bi'Ydei Shamayim.

רוחצין בים הגדול ובמי טבריא אף על פי שהוא מתכוין לרפואה אבל לא במי משרה ולא במי סדום

(h)

One may bathe in the Yam ha'Gadol (Mediterranean Sea) and [hot spring] water of Tiverya, even though he intends for Refu'ah, but not in water in which flax was soaked, or in the Sedom (Dead) Sea.

אימתי בזמן שהוא מתכוין לרפואה. הא להעלות מטומאה לטהרה מותר.

(i)

Limitation: This is when he intends for Refu'ah, but if he [immerses] to become Tahor from Tum'ah, it is permitted.

אמר ר' שמואל אחוי דרבי ברכיה בלבד שלא ישהה.

(j)

(R. Shmuel, the brother of R. Berachiyah): [It is permitted] as long as he does not delay [in the water].

תני סכין אלינתין לחולה בשבת אימתי בזמן שטרפו מע"ש. אבל אם לא טרפו מע"ש אסור.

(k)

(Beraisa): We may anoint wine and oil mixed together for a Choleh on Shabbos, as long as it was mixed before Shabbos, but if it was not mixed before Shabbos, it is forbidden.

א"ר (שמואל) [צ"ל שמעון, כמו בברכות א:א] בן אלעזר מתיר היה ר"מ לטרוף יין ושמן ולסוך לחולה בשבת. וכבר חלה וביקשנו לעשות לו כן ולא הניח לנו.

(l)

(R. Shimon ben Elazar): R. Meir used to permit to mix wine and oil and anoint a Choleh on Shabbos. He fell sick and we wanted to do so for him on Shabbos, and he did not let us;

אמרנו לו ר' מבטל את דבריך בחייך.

1.

We said to him, Rebbi, you negate your words in your lifetime!

אמר (להן) [נראה שצ"ל לנו, כבבלי קלד:א] אף על פי שהייתי אומר כן לא מלאני לבי מימי לעבור על דברי חבירי:

2.

He told us, even though I used to say so, my heart was not bold enough in all my days to transgress my colleagues' words.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF