1)

TOSFOS DH Chiviya mid'Rabanan Tarkei d'Leis Lei Asusa

תוספות ד"ה חיויא דרבנן טרקיה דלית ליה אסותא

(SUMMARY: Tosfos distinguishes this from the case of Ben Dama.)

אע''ג דגבי בן דמא בן אחותו של ר' ישמעאל בפרק ב' דמס' ע''ז (דף כז:) קאמר שלא עבר על דברי חבירים שנאמר ופורץ גדר ישכנו נחש

(a)

Implied question: Regarding Ben Dama, R. Yishmael's nephew (he was bitten by a snake, and a heretic came to cure him. He wanted to prove that it is permitted. He died before giving his proof), it says in Avodah Zarah (27b) that he did not transgress his colleagues' words, for it says "u'Foretz Geder Yishchenu Nachash";

אע''ג דלא הוה ליה אסותא שהרי מת

1.

There was no cure, for he died!

התם לא היה לו רפואה מזומנת אבל הכא שהרפואה היתה מזומנת ונאבדה ממנו במזל רע קאמר דלית ליה אסותא:

(b)

Answer: There, no cure was prepared for him. Here, the cure was prepared, and it was lost from him through bad Mazal, so it says that there is no cure.

2)

TOSFOS DH v'Leisei a'Gana d'Tichli

תוספות ד"ה וליתי אגנא דתחלי

(SUMMARY: Tosfos discusses whether or not snakes like to eat cress.)

משמע הכא דהנחש אוהב שחליים

(a)

Inference: Here it connotes that a snake loves Shachalayim (cress).

וכן בשלהי דנדרים (דף צא:) דקאמר ליה נואף לבעל לא תיכול מהני תחלי דטעמינהו חיויא

(b)

Support: At the end of Nedarim (91b), an adulterer told the husband "don't eat from this cress. A snake tasted it!"

וא''כ יש בהן משום גילוי ואע"ג דבפרק (הגהת הב"ח) ב' דמס' ע''ז (ל: ושם) אמר דשחליים אין בהם משום גילוי

(c)

Implied question: If so, Giluy applies to it (if it was left uncovered, one may not eat it, lest a snake tasted it and put venom in it). However, in Avodah Zarah (30b), it says that Giluy does not apply to cress!

וי''ל דהתם לא ממש שחליים קאמר אלא בהנך דאמר התם (מס' ע''ז דף סז.) וכן היו עושין בערבי שבתות בצפורי [נותנין חומץ לתוך גריסין] והיו קורין אותו שחליים

(d)

Answer #1: There it does not refer to true cress, rather, to what it says there (Avodah Zarah 67a) "and so they used to do on Erev Shabbos in Tzipori. They put vinegar in beans, and called it Shachalayim."

אי נמי בשילהי נדרים (דף צא:) מיירי דהוה ביה חלא כדמסקינן התם במס' ע''ז (דף ל:) אבל אית בהו חלא מיגרי בהו והכא נמי חמרא מיגרי בהו

(e)

Answer #2: In Nedarim, it discusses when there was vinegar in [the cress], like we concluded there in Avodah Zarah (30b) "but if there is vinegar in the cress, this is Migri (arouses snakes)." Also here, wine (with the cress) arouses them. (This is unlike Rashi and Tosfos explained there, that if it has vinegar, it deters snakes.)

3)

TOSFOS DH Rav Yosef Amar Zeisum ha'Mitzri

תוספות ד"ה רב יוסף אמר זיתום המצרי

(SUMMARY: Tosfos discusses whether or not this text is defensible.)

ר''ת כל הך מילתא מחק מספרו ואומר דל''ג אלא בריש אלו עוברין (כסחים מב:)

(a)

Correction: R. Tam erased all this from his Sefer, and said that the text does not say so [here], rather, in Pesachim (42b).

ונראה לר''י שמחקה משום דזיתום המצרי מותר לשתות כדתניא בפרק בתרא (דף קנו.) ושוין שבוחשין את השתית ושותין זיתום המצרי

(b)

Explanation (Ri): He erased it because one may drink Zeisum ha'Mitzri, like it says below (156a) that all agree that one may mix Shasis (Kali and vinegar) on Shabbos, and one may drink Zeisum ha'Mitzri. (Here we forbid Mei Dekarim!)

ואומר ריב''א דאין צריך למחוק דרב יוסף לא קאי לפרש מי דקרים דמתני' אלא אמילתיה דעולא קאי דאמר שיכרא בבלאי מעלי מינייהו ואומר רב יוסף דזיתום המצרי מעלי מינייהו

(c)

Rebuttal (Riva): There is no need to erase it. Rav Yosef does not come to explain Mei Dekarim of our Mishnah. Rather, he refers to Ula's teaching, that beer of Bavel is better [than Mei Dekarim]. Rav Yosef says that Zeisum ha'Mitzri is better than them.

מיהו משמע כפירוש הקונט' דאמתני' קאי מדלא קאמר בהדיא זיתום המצרי מעלי מינייהו

(d)

Disclaimer: [The Gemara] connotes like Rashi explained, that [Rav Yosef] refers to [Mei Dekarim of] our Mishnah, since he did not explicitly say "Zeisum ha'Mitzri is better than them" (both of them; alternatively, Mei Dekarim, which is grammatically plural)!

4)

TOSFOS DH Sisani

תוספות ד"ה סיסאני

(SUMMARY: Tosfos explains why we did not the same Siman as above.)

ולא קאמר וסימניך סמך סמך כדאמר בשילהי במה אשה (לעיל סו.)

(a)

Implied question: Why didn't [the Gemara] say that the Siman is Samech Samech, like it said above (66a)?

משום דשערי לא כתיב בסמך:

(b)

Answer: This is because Sa'arei (barley) is not spelled with a Samech. (However, Sisani is a good Siman, for begins with the sound of "S" twice, an allusion to Rav YoSef and Sa'arei.)

110b----------------------------------------110b

5)

TOSFOS DH veha'Tanya Minayin l'Sirus she'Hu Asur

תוספות ד"ה והתניא מניין לסירוס שהוא אסור

(SUMMARY: Tosfos explains why he did not ask from Peru u'Rvu.)

וא''ת אפילו לא אסור סירוס תיקשי ליה דליתסר משום פריה ורביה

(a)

Question: Even if castration were not forbidden, we should ask that it is Asur [to cause sterility] due to Peru u'Rvu!

וכ''ת משום דהוי מצי לשנויי ביש לו בנים

1.

Suggestion: We could have answered that [it is permitted] for one who has children.

הא משמע בסוף הבא על יבמתו (יבמות דף סה:) גבי דביתהו דר' חייא דאי הוה מיפקדה אפריה ורביה לא הוה שתיא סמא דעקרתא אע''ג דהוי לה שתי נקבות ושני זכרים משום בבקר זרע [את] זרעך ולערב אל תנח ידך (קהלת יא)

2.

Rejection: In Yevamos (65b), regarding R. Chiya's wife, it connotes that if she were commanded about Peru u'Rvu, she would not have drunk a potion that sterilizes, even though she had two daughters and two sons, due to "ba'Boker Zera Es Zar'echa vela'Erev Al Tanach Yadecha" (even one who has children, should have more children)!

ובאשה דלא שייך סירוס אוקי במסקנא לרבי יוחנן בן ברוקה דמחייב בפריה ורביה בעקרה וזקנה ולא מוקי ביש לה בנים

i.

And in the conclusion (here, 111a) we establish according to R. Yochanan ben Brokah, who obligates [women in Peru u'Rvu], we establish [our Mishnah] to discuss a woman to whom castration does not apply, i.e. she is sterile or old. We do not establish it when she has children!

ויש לומר דמסירוס ניחא ליה למפרך משום דאיכא למ''ד בפרק הבא על יבמתו (שם דף סא:) כיון דקיימא פריה ורביה תו לא צריך

(b)

Answer: [The Makshan] preferred to ask from castration, because there is an opinion in Yevamos (61b) that once one fulfilled Peru u'Rvu, he need not [try to have more children].

6)

TOSFOS DH Talmud Lomar uv'Artzechem Lo Sa'asu

תוספות ד"ה תלמוד לומר ובארצכם לא תעשו

(SUMMARY: 1. Tosfos explains the Drashah. 2. Tosfos concludes that even R. Shimon forbids drinking Kos Shel Ikarin.)

מכם קא דריש

(a)

Explanation: The Drashah is from [the suffix] "Chem" (there should not be castration in you).

והא דאמר בחגיגה (דף יד:) שאלו את בן זומא מהו לסרוסי כלבא אמר להו בארצכם לא תעשו כל שבארצכם לא תעשו

(b)

Implied question: In Chagigah (14b), they asked Ben Zoma when one may castrate a dog, and he answered "uv'Artzechem Lo Sa'asu" - do not do (castrate) anything in your land!

התם נפקא לן מארץ כדמפרש בשאלתות דרב אחאי דהא חובת הגוף הוא מה לי בארץ מה לי בחו''ל אלא האי בארץ לכל אשר בארץ אתא והכא מכם דריש כדפי'

(c)

Answer: There, he expounds "Eretz", like it explains in She'altos of Rav Achai, for [castration] is an obligation on the person. There is no difference between Eretz Yisrael and other lands! Rather, ba'Aretz comes to teach everything in the land. Here we expound "Chem", like I explained.

ומה שמפרש בשאלתות דהא דאסר לשתות סמא דעקרתא היינו כרבי יהודה דאמר דבר שאין מתכוין אסור

(d)

Explanation #1: The She'altos explained that the Isur to drink a sterility potion is like R. Yehudah, who forbids Davar she'Eino Miskaven;

ואע''ג דקי''ל כר''ש דשרי היינו דוקא בשבת משום דבעינן מלאכת מחשבת אבל בכל התורה כולה סבירא לן כרבי יהודה

1.

Even though we hold like R. Shimon, who permits [Davar she'Eino Miskaven], this is only for Shabbos, because we require Meleches Machasheves, but in the entire Torah, we hold like R. Yehudah.

ואין נראה לר''י דבכל התורה כולה קי''ל כר''ש דשרי כדמשמע לעיל בפ' המוציא (פא:) דאמרי' דרבי יוחנן סבר כסתם משנה דנזיר חופף ומפספס וכו' והיינו כרבי שמעון דשרי דבר שאינו מתכוין

(e)

Rebuttal #1 (Ri): In the entire Torah, we hold like R. Shimon, who permits, like it connotes above (81b). We say that R. Yochanan holds like a Stam Mishnah, that a Nazir may smooth his hair and separate the hairs. This is like R. Shimon, who permits Davar she'Eino Miskaven.

וכן משמע בפרק כל פסולי המוקדשין (בכורות דף לד.) דשמואל סבר כר''ש בכל התורה כולה דדבר שאין מתכוין שרי גבי המקיז דם בבכור דפסק שמואל התם כר''ש דשרי להקיז

(f)

Rebuttal #2: Also in Bechoros (34a), Shmuel holds like R. Shimon in the entire Torah, that Davar she'Eino Miskaven is permitted, regarding letting blood from a Bechor. Shmuel ruled like R. Shimon, who permits letting blood [even though it might blemish it];

ופריך עד השתא לא אשמועינן שמואל דדבר שאין מתכוין מותר דאמר רב חייא בר אשי כו'

1.

The Gemara asks "until now, did Shmuel not teach that Davar she'Eino Miskaven is permitted? R. Chiya bar Ashi said..."

ואי יש חילוק בין שבת לדעלמא איצטריך התם שפיר לפסוק כר''ש אע''ג דכבר אשמעינן דבשבת הלכה כר''ש

2.

If there is a distinction between Shabbos and elsewhere, he needed to rule like R. Shimon, even though he already taught that regarding Shabbos, the Halachah follows R. Shimon!

והכא אתיא אפילו לר' שמעון דפסיק רישיה הוא דודאי יסתרס בשתיי' כוס עיקרין:

(g)

Explanation #2: Here, [the Isur to drink a sterility potion] is even like R. Shimon, for it is a Pesik Reishei. He will surely become sterile through drinking the potion.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF