1)

THE ATTRIBUTE OF TAHARAH (Yerushalmi Perek 1 Halachah 3 Daf 8b)

כיוצא בו וכו'.

(a)

(Mishnah): Similarly, [a Zav may not eat with a Zavah...]

תני רבי שמעון בן לעזר אומר ראה עד איכן פרצה טהרה. שנאמר [בראשית ל ל] כי מעט אשר היה לך לפני ויפרוץ לרוב. [דברי הימים א ד לח] ובית אבותיהן פרצו לרוב

(b)

(Beraisa - R. Shimon ben Elazar): See how far Taharah spread! "Ki Me'at Asher Hayah Lecha Lefanai va'Yifrotz la'Rov", "u'Veis Avoseihem Partzu la'Rov";

שלא גזרו לומר שלא יאכל טהור עם (הטמא) [צ"ל הטמאה - קרבן העדה] אלא אמרו לא יאכל הזב עם הזבה.

1.

[Chachamim] did not [need to] decree and say that a Tahor man may not eat with a Temei'ah [lest they come to have Bi'ah, for in any case he would not eat with her, lest she be Metamei his food]! Rather, they [needed to decree only] that a Zav may not eat with a Zavah.

הא זב עם מצורעת מותר. [ויקרא יד ח] וישב מחוץ לאהלו ולא מחוץ לאהלה.

(c)

Inference: (They forbade only a Zav with a Zavah.) This implies that a Zav with a Metzora's is permitted. [We learn from] "v'Yashav mi'Chutz l'Ohalo" (a Metzora is forbidden to have relations) - l'Ohalo, and not l'Ohalah (a Metzora is forbidden, but not a Metzora'as);

מצורע עם זבה אסור. מצורע עם מצורעת אסור.

1.

A Metzora with a Zavah are forbidden [to eat together, lest they come to have relations, and similarly] a Metzora with a Metzora'as are forbidden.

תני ב"ש אומרים לא יאכל זב פרוש עם זב עם הארץ. וב"ה מתירין.

(d)

(Beraisa): Beis Shamai say, a Zav Parush (who is meticulous about Taharah) may not eat with a Zav Am ha'Aretz. Beis Hillel permit.

ומה טעמיהן דב"ה. זה זב וזה זב.

(e)

What is Beis Hillel's reason? He is a Zav and he is a Zav (he cannot be Metamei him).

ומה טעמיהן דב"ש. שהוא מתרגל עמו בימי טומאתו. הוא מתרגל עמו בימי טהרתו.

(f)

What is Beis Shamai's reason? If [the Parush] regularly eats with [the Am ha'Aretz] when [the Parush] is Tamei, he will regularly eat with him when he is Tahor.

רבי חייא רובא מפקד לרב אין את יכול מיכול כל שתא חולין בטהרה אכול. ואם לאו תהא אכיל שבעה יומין מן שתא.

(g)

R. Chiya Raba instructed Rav "if you can eat the entire year Chulin in Taharah, eat [so]. If not, eat seven days of the year [in Taharah, i.e. between Rosh Hashanah and Yom Kipur]."

מיכן היה ר' פינחס בן יאיר אומר זריזות מביאה לידי נקיות. נקיות מביאה לידי טהרה. טהרה מביאה לידי קדושה. קדושה לידי ענוה ענוה לידי יראת חט. יראת חט לידי רוח הקודש. רוח הקודש לידי חסידות. חסידות לידי תחיית המתים. תחיית המתים לידי אליהו ז"ל.

(h)

From here (our Mishnah, that a Zav may not eat with a Zavah), R. Pinchas ben Ya'ir said that zealousness leads to cleanliness (from sin), cleanliness leads to Taharah, Taharah leads to Kedushah, Kedushah leads to humility, humility leads to fear of sin, fear of sin leads to Ru'ach ha'Kodesh, Ru'ach ha'Kodesh leads to Chasidus (going beyond the letter of the law), Chasidus leads to Techiyas ha'Mesim, and Techiyas ha'Mesim leads to Eliyahu;

זריזות לידי נקיות. [שם טז כ] וכלה. וכיפר. נקיות לידי טהרה. [שם יב ח] וכפר עליה הכהן וטהרה. טהרה לידי קדושה. [שם טז יט] וטיהרו וקידשו.

1.

Zealousness leads to cleanliness - [we learn from] "v'Chilah [mi'Kaper Es ha'Kodesh...] v'Chiper [Ba'ado u'V'ad ha'Am]." Cleanliness leads to Taharah - "v'Chiper Aleha ha'Kohen v'Taherah." Taharah leads to Kedushah - "v'Tiharo v'Kidsho";

קדושה לידי ענוה. [ישעי' נז טו] כי כה אמר רם ונשא שוכן עד וקדוש שמו מרום וקדוש אשכון ואת דכא ושפל רוח. ענוה לידי יראת חטא דכתיב [משלי כב ד] עקב ענוה יראת ה'.

2.

Kedushah leads to humility - "Ki Ko Amar Ram v'Nisa Shochen Ad v'Kadosh Shmo Marom v'Kadosh Eshkon v'Es Daka u'Shfal Ru'ach." Humility leads to fear of sin - "Ekev Anavah Yir'as Hash-m";

א"ר יצחק בר אלעזר מה שעשת חכמה עטרה לראשה. עשת ענוה עקב לסולייסה דכתיב [תהילים קיא י] ראשית חכמה יראת ה'. וכתיב [משלי כב ד] עקב ענוה יראת ה'.

i.

(R. Yitzchak ben Elazar): [Yir'as Hash-m], which Chachmah made to be a crown for its head, humility made it the heel for the sole of its shoe. It says "Reishis Chachmah Yir'as Hash-m", and "Ekev Anavah Yir'as Hash-m."

יראת חט לידי רוח הקודש. דכתיב [משלי ב ה] אז תבין יראת ה' ודעת אלהים תמצא. רוח הקודש לידי חסידות. דכתיב [דף ט עמוד א] [תהילים פט כ] אז דברת בחזון לחסידיך.

3.

Fear of sin leads to Ru'ach ha'Kodesh. It says "Az Tavin Yir'as Hash-m v'Da'as Elokim Timtza." Ru'ach ha'Kodesh leads to Chasidus - "Az Dibarta v'Chazon la'Chasidecha."

חסידות לידי תחיית המתים. דכתיב [יחזקאל לז יד] ונתתי רוחי בכם וחייתם. תחיית המתים לידי אליהו ז"ל. דכתיב [מלאכי ג כג כד] הנה אנכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בוא יום ה' הגדול והנורא והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם.

4.

Chasidus leads to Techiyas ha'Mesim - "v'Nasati Ruchi Vachem vi'Chyisem." Techiyas ha'Mesim leads to Eliyahu - "Hine Anochi Shole'ach Lachem Es Eliyahu ha'Navi Lifnei Vo Yom Hash-m ha'Gadol veha'Nora v'Heshiv Lev Avos Al Banim v'Lev Banim Lev Al Avosam."

תני בשם ר"מ כל מי שהוא קבוע בארץ ישראל. ואוכל חוליו בטהרה. ומדבר בלשון הקודש וקורא את שמע בבוקר ובערב מובטח לו שהוא מחיי העולם הבא:

(i)

(Beraisa, in the name of R. Meir): Anyone who is fixed in Eretz Yisrael, and eats his Chulin in Taharah, and speaks Leshon ha'Kodesh, and reads Shma morning and evening, he is guaranteed that he is a Ben Olam ha'Ba.

מתני' ואלו הן ההלכות שאמרו בעליית חנניה בן חזקיה בן גרון שעלו לבקרו

(j)

(Mishnah): These are among the Halachos said in the attic of Chananyah ben Chizkiyah when Chachamim came to visit him.

ונמנו ורבו ב"ש על ב"ה ושמנה עשר דברים גזרו בו ביום:

(k)

They counted, and found that Beis Shamai outnumbered Beis Hillel. They decreed 18 matters that day.

גמ' אותו היום היה קשה לישראל כיום שנעשה בו העגל

(l)

(Gemara): That day was as harsh for Yisrael as the day the golden calf was made.

רבי אליעזר אומר בו ביום גדשו את הסאה. רבי יהושע אומר בו ביום מחקו אותה.

(m)

R. Eliezer says, that say they filled the measure to overflowing (they decreed well). R. Yehoshua says, they removed the excess (they decreed too much, and Divrei Torah will not be fulfilled)!

אמר לו ר' ליעזר אילו היתה (חסירה ומילאוה) [צ"ל מליאה וחיסרוה - שערי תורת ארץ ישראל] יאות. לחבית שהיא מליאה אגוזין כל מה שאתה נותן לתוכה שומשמין היא מחזקת.

1.

R. Eliezer: If the measure was full, and they removed from it, [you would say] properly [but this was not the case! Rather, it was like] a barrel full of nuts - as much sesame as you put in, it holds it (in the gaps between the nuts);

אמר לו רבי יהושע אילו היתה (מליאה וחיסרוה) [צ"ל חסירה ומילאוה - שערי תורת ארץ ישראל] יאות. לחבית שהיתה מליאה שמן כל מה שאתה נותן לתוכה מים היא מפזרת את השמן.

2.

R. Yehoshua: If the measure was lacking, and they filled it [you would say] properly [but this was not the case! Rather, it was like] a barrel full of oil - as much water as you put in, it scatters the oil (makes that amount spill out)!

תנא ר' יהושע אונייא תלמידי ב"ש עמדו להן מלמטה והיו הורגין בתלמידי ב"ה.

(n)

(Beraisa - R. Yehoshua Uniya): Talmidim of Beis Shamai stood below, and were killing Talmidei Beis Hillel.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF