1)

MATTERS FORBIDDEN BY LIGHT OF A LAMP (Yerushalmi Perek 1 Halachah 3 Daf 7b)

ולא יפלה וכו'.

(a)

(Mishnah): [On Shabbos] one may not delouse clothing [by light of a lamp].

[דף ח עמוד א] אפילו בחול אסור שאינה דרך כבוד.

(b)

Even on a weekday, it is forbidden [in front of many people], for it is dishonorable (it repulses them).

תני המפלה את כליו נוטל וזורק ובלבד שלא ימלול.

(c)

(Beraisa): One who delouses his clothes [on Shabbos] may remove them and cast them down, but he may not roll them (between his hands to weaken them, lest he kill them);

אבא שאול אומר מולל וזורק ובלבד שלא יהרוג.

(d)

Aba Sha'ul says, he may roll them, but he may not kill them.

חזקיה אמר ההורג כינה בשבת כהורג גמל.

1.

(Chizkiyah): One who kills a louse on Shabbos is [liable] like one who kills a camel.

שמואל מקטע ידה ורגלה ויהב לה קומי (מיניקה) [צ"ל עוקא - רמב"ן דף יב:א].

(e)

Shmuel would cut off the front and back leg, and put it in front of a sewage pit.

ר' יוסי בי ר' בון יהיב ליה גו צלוחיתא.

(f)

R. Yosi bei R. Bun would put it in a flask of water. (He holds that overtly killing is forbidden mid'Rabanan, but one may cause it to die.)

א"ר שמעון בן חלפתא ולא (מחלזון שמענו וחלזון יש לו) [צ"ל מאלים שמענו ואלים יש להן - שערי תורת ארץ ישראל] גידים ועצמות.

(g)

Question (against Chizkiyah - R. Shimon ben Chalifta): Do you not learn [liability for killing] from rams (they killed them for their skins, for a cover over the Mishkan)? Rams have sinews and bones! (You cannot learn to lice! We explained this like SHA'AREI TORAS ERETZ YISRAEL. He proves that the text cannot say "Chilazon", for the Yerushalmi holds that it was not used to make the Mishkan.)

ולא כן תני כל דבר שאין לו גידים ועצמות אינו חי יותר מששה חדשים.

(h)

Answer: Was it not taught that anything without sinews and bones cannot live more than six months?! (Also lice must have sinews and bones, for they can live for seven years!)

דמר ר' יוסה בר ר' בון בשם רב זביד אחת לשבע שנים הקדוש ברוך הוא מחלף את עולמו. קמקמה מיתעביד (חו רב פדה חד אפר חו רב פדה חד אפר) [צ"ל חורב פרחדידא מיתעביד שד - תיקוני נוסחאות בירושלמי] מומיתא דרישא מתעביד עקרב. ודמניא שממי.

1.

(R. Yosi bar R. Bun citing Rav Zvid): Once in seven years, Hash-m changes His world. A Kamkama (Sheretz) become Chorev (this is a Targum of Chasidah (stork?) in Tehilim 104:17). A head louse becomes a scorpion. A clothing louse becomes a spider.

תולעתא דסוסיא מתעבדא אירעו. ודתורתא דברי. צבוע הזכר נעשה נקבה. עכברא דטורא מתעביד חזיר בר. שיזרתא דנינא מתעביד נדל.

2.

A horse worm becomes Iru (a Sheretz). A cattle worm becomes Divri (a Sheretz). A male Tzavu'a (hyena?) becomes a female. A mountain mouse becomes a wild pig. The spine of a fish becomes a centipede.

ודבר נשא חיוי. אימתי בזמן שאינו כורע כל קומתו עד השזרה.

i.

[The spine] of a person becomes a snake. When is this? It is if [in Modim] he does not bow his entire height until the spine.

תני רבי חייא (אכל) [צ"ל אבל, כבתוספתא א:יא] מסתכל הוא מה שבכוס ומה שבקערה ואינו חושש.

(i)

(R. Chiya): [One may not delouse by light of a lamp,] but one may look at what is in his cup or plate, and he is not concerned [lest he come to tilt the lamp to make it burn better].

אית דבעי מימר שהוא לשעה.

(j)

Opinion #1: [It is permitted because] he looks only for a short time.

ואית דבעי מימר מפני הנקיות ומפני הסכנה.

(k)

Opinion #2: [It is permitted] due to cleanliness and danger (something dangerous might be there).

מה נפיק מביניהון לקנב חיזרין מה דמר שהוא לשעה אסור. ומה דמר מפני הנקיות ומפני הסכנה מותר.

(l)

What do these opinions argue about? They argue about taking [the good - BI'UR HALACHAH 275:12 DH Aval] lettuce leaves off the stalk. The one who permits because it is for a short time, it is forbidden. The one who permits due to cleanliness and danger, he permits.

רב ירמיה סלק לגביה (רבסי) [צ"ל רב אסי - קרבן העדה] מזג ליה כסא שרי מסתכל ביה.

(m)

R. Yirmeyah went to Rav Asi [on Shabbos. Rav Asi] mixed for him a cup. [Rav Yehudah] began looking at it.

אמרה ליה בני ביתיה חמי מה הוא עביד.

1.

Rav Asi's wife: Do you see what he is doing?!

אמר לה דהוא נהיג בשיטתיה דרבו. תני ר' חייא מסתכל הוא מה שבכוס ומה שבקערה ואינו חושש:

2.

Rav Asi: He does according to his Rebbi. R. Chiya taught that one may look at what is in his cup or plate, and he is not concerned.

ולא יקרא לאור הנר.

(n)

(Mishnah): One may not read by light of a lamp.

שמואל אמר לא שנו אלא אחד. הא שנים מאחר שהן יכולין למחות זה על ידי זה מותר.

(o)

(Shmuel): This was taught only about one person. Two, since they can protest one against the other [if he sees that he is about to tilt the lamp], are permitted.

מתני' פליגא עלוי אחד הנר שהוא יכול להטותו. ואחד הנר שאינו יכול להטותו.

(p)

Question: A Beraisa argues with him! The same applies to a lamp that he can tilt, and a Ner that he cannot tilt (i.e. there are others who would remind him)!

עולא בר ישמעאל בשם ר' לעזר אפילו [צ"ל גבוה - אור זרוע ב:לב ד"ה מתני' כמה.

(q)

Answer (Ula bar Yishmael citing R. Lazar): ["He cannot tilt" means that] it is very high (above what he can reach. Even so, we are concerned lest he stand on something and tilt it. However, if there are others who would remind him, it is permitted.)

על דעתיה דר' לעזר אפילו גבוה כמה אפילו נתון בבית (אחד) [צ"ל אחר - אור זרוע] אפי' נתון בספיקלה.

(r)

Consequence: According to R. Lazar [who forbids] even if it is very high, even if it is in another house, even if it is in a lantern [it is forbidden. We explained this like OHR ZARU'A.]

תני שמא ישכח ויטה. א"ר ישמעאל אני אקרא ולא אטה.

(s)

(Beraisa): [We forbid] lest he forget and tilt. R. Yishmael said, I will read and I will not tilt;

ושכח והיה קרוב להטות. ואמר גדולים הן דברי חכמים שאמרו שמא ישכח ויטה.

1.

He forgot, and he was about to tilt, and he said "great are Divrei Chachamim, who said "lest he forget and tilt"!

ר' נתן אומר היטה אותו ממש. וכתב על פינקסו ואמר ישמעאל בן אלישע היטה הנר בשבת. לכשיבנה הבית יהא חייב חטאת.

2.

R. Nasan says, he truly tilted it, and he wrote on his ledger, and said "Yishmael ben Elisha tilted a lamp on Shabbos. When the Mikdash will be built, he is Chayav Chatas."

תמן תנינן אל תאמן בעצמך עד יום מותך.

(t)

(Mishnah): Do not trust in yourself until the day of your death.

מעשה בחסיד אחד שהיה יושב ושונה אל תאמן בעצמך עד יום זקנותך. כגון אני.

(u)

A case occurred with a Chasid who used to sit and teach "do not trust in yourself until the day of your old age, like me."

אתת חדא רוחא ונסיתיה. ושרי תהי ביה [דף ח עמוד ב] אמרה ליה לא תצוק רוח אנא אזול ואישתוי לחברך:

1.

A Shed came [in the form of a woman] and tested him [and he succumbed]. He began to regret. She told him "do not scream (you did not sin with a woman). I am a Shed. Go equate [your teaching] to that of your colleagues (do not trust in yourself until the day of your death)."

באמת אמרו וכו'.

(v)

In truth, they said [that a teacher of children may see where they are reading].

א"ר לעזר כל מקום ששנינו באמת הלכה למשה מסיני.

(w)

(R. Elazar): Whenever we taught "in truth", it is a tradition from Moshe from Sinai. (ROSH, Hilchos Mikva'os 1 - whenever we say so about a mid'Rabanan law, like here, it means that it is as clear as a tradition from Sinai.)

(מהו מתקן ראשי פרקים פסקין - שערי תורת ארץ ישראל מוחקו מכאן וגורסו לקמן) תני רשב"ג אומר התינוקות מתקינין להן ראשי (פסקיהן) [צ"ל פרשיותיהן בלילי שבת - תוספתא א:יב, שערי תורת ארץ ישראל] לאור הנר.

(x)

(Beraisa - R. Shimon ben Gamliel): Children fix the Roshei Parshiyos on Shabbos night by the light of a lamp.

[צ"ל מהו מתקינין להן ראשי פרקיהן - שערי תורת ארץ ישראל] פסקין

(y)

What is fixing the Roshei Parshiyos? It is the words at the beginning of the Parshiyos.

מיי כדון

(z)

Question: What is the reason [why children may read, but the teacher may not]?

אילין בעיי דיטפי בוצינא. ואילין לא בעיי דיטפי בוצינא:

1.

Answer: These (some of the children) want the lamp to extinguish (so they will not need to learn more), and these (other children) do not want it to extinguish. The former will not let one of the latter tilt it to burn better! We explained this like SHA'AREI TORAS ERETZ YISRAEL.)

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF