1)

TOSFOS DH Bishlama l'Rav Michzi k'Man d'Char Chursa l'Vinyana

תוספות ד"ה בשלמא לרב מיחזי כמאן דחר חורתא לבניינא

(SUMMARY: Tosfos explains why this is difficult only for Shmuel.)

אע''ג דלא דמי לעושה נקב בלול של תרנגולין דהתם עשוי להכניס ולהוציא

(a)

Implied question: This is unlike without makes a hole in a chicken coop. There, it is made for entrance and exit!

מ''מ מטעם בנין כל דהו מיחייב כמו מעייל שופתא בקופינא דמרא ומסתת

(b)

Answer: [Rav holds that] for any amount of Binyan, he is liable, like one who inserts a handle in a hoe blade, or quarries;

אלא לשמואל דמשום בנין כל דהו לא מיחייב אמאי חייב הא אין כאן גמר מלאכה:

1.

However, according to Shmuel, he is not liable for Binyan Mashehu. Why is he liable? This is not final Melachah!

2)

TOSFOS DH Im li'Behemah k'Malei Pi ha'Gedi v'Im l'Hesek

תוספות ד"ה אם לבהמה כמלא פי הגדי ואם להיסק

(SUMMARY: Tosfos explains that the Shi'ur for burning is when they are not edible.)

פירוש שאינם ראויין לאכילה דאי לאו הכי מיחייב אשיעורא זוטא כדאמר לעיל (דף עו.) המוציא תבן כמלא פי פרה לגמל חייב:

(a)

Explanation: They are not proper to eat. If not, he is liable for a small Shi'ur, like it says above (76a) that one who is Motzi straw for a camel enough to fill a cow's mouth is liable.

3)

TOSFOS DH b'Agam Shanu

תוספות ד"ה באגם שנו

(SUMMARY: Tosfos explains how we can establish our Mishnah.)

ומתני' דלא שייך לאוקמי באגם

(a)

Implied question: We cannot establish our Mishnah to be in a swamp [in which nothing will be grown. Our Mishnah discusses detaching from a tree!]

אומר ר''ת דאיירי באילן יבש שאינו מתקן כלום:

(b)

Answer (R. Tam): We discuss a dry tree. It does not fix anything.

4)

TOSFOS DH Lo Tzericha d'Avid b'Ar'a d'Chavrei

תוספות ד"ה לא צריכא דעביד בארעא דחבריה

(SUMMARY: Tosfos forbids Pesik Reishei d'Lo Nicha Lei, unlike the Aruch.)

פי' בערוך (ערך סבר) דבפסיק רישיה דלא ניחא ליה כגון דקעביד בארעא דחבריה וכגון באחר שאינו אוהבו

(a)

Explanation #1 (Aruch, Erech Savar): Regarding a Pesik Reishei d'Lo Nicha Lei (the inevitable result does not please him), e.g. he does in another's land, e.g. he does not love the owner...

והקוצץ בהרת בשעת מילה שאין לו הנאה מותר לכתחילה ואפילו איסור דרבנן ליכא

1.

Or, one who cuts off Tzara'as while circumcising, which he does not benefit from it - it is permitted l'Chatchilah. There is not even an Isur mid'Rabanan.

והתיר (הגהת הב"ש) חבית שפקקוהו בפשתן להסיר הפקק ולמשוך ממנו יין בשבת אע''פ שא''א שלא יסחוט כשמסיר הפקק והוי פסיק רישיה כיון דאינו נהנה בסחיטה זאת שהיין נופל לארץ מותר

(b)

Pesak: If a barrel was corked with flax, [the Aruch] permitted to remove the cork and draw wine from it on Shabbos, even though it is impossible that he will not squeeze when he removes the cork, and it is a Pesik Reishei. Since he does not benefit from the squeezing, for the wine falls to the ground, it is permitted.

ואינו נראה דהא מפיס מורסא להוציא ממנו ליחה היה אסור אי לאו משום צערא דגופא אע''פ שאינו נהנה כלל בבנין הפתח ואינו מתכוין כלל לבנין הפתח אלא לנקיבה בעלמא

(c)

Rebuttal #1: Puncturing an abscess to expel pus would be forbidden, if not due to bodily pain, even though he does not benefit at all from building the opening, and he does not intend at all to build an opening, just to make a hole!

וכן הביא רשב''א ממחט של יד ליטול בה את הקוץ דמוקי לה בהנחנקין (סנהדרין דף פד:) כר''ש דאמר מלאכה שאינה צריכה לגופה פטור עליה ומשום צערא שרי

(d)

Rebuttal #2 (Rashba): Taking a hand needle to remove a thorn - in Sanhedrin (84b) we establish it like R. Shimon, who exempts Melachah she'Einah Tzerichah l'Gufah, and due to pain it is permitted;

ואע''פ שאינו נהנה בחבורה היה אסור אי לאו משום צערא דגופא

1.

Even though he does not benefit from the wound, it would be forbidden, if not due to bodily pain!

והא דקאמר לא צריכא דעביד בארעא דחבריה

(e)

Implied question: It says "the case is, he does in another's land, e.g. he does not love the owner"! (Tosfos challenges the rebuttals. Since the Pesik Reishei is not Nicha Lei, it is permitted!)

היינו דלא מיחייב חטאת אבל איסורא איכא

(f)

Answer: This explains why he is not Chayav Chatas. However, it is forbidden.

והא דקאמר בשילהי כל התדיר (זבחים דף צא:) המתנדב יין מביאו ומזלפו על גבי האישים ופריך והא קא מכבה ומוקי לה כר''ש דאמר דבר שאין מתכוין מותר

(g)

Implied question: It says in Zevachim (91a) that one who volunteers wine [for the Mizbe'ach], he sprinkles it on the fire. The Gemara asks that he extinguishes, and establishes it like R. Shimon, who permits Davar she'Eino Miskaven! (It is a Pesik Reishei d'Lo Nicha Lei!)

מיירי דלא הוי פסיק רישיה שמזלפו בטיפות דקות א''נ על גבי האיברים אפשר שלא יכבה האש

(h)

Answer: We discuss when it is not a Pesik Reishei. He sprinkles fine drops, or onto limbs. It is possible that he will not extinguish the fire [at all].

ובפרק לולב הגזול (סוכה דף לג:) גבי אין ממעטין בי''ט משום ר''א בר''ש אמרו ממעטין

(i)

Implied question: In Sukah (33b) regarding on Yom Tov, we do not diminish (berries on a myrtle branch, so it will have more leaves, to be Machshir it), they said in the name of R. Elazar b'Ribi Shimon that we may diminish;

ופריך והא קא מתקן מנא ומשני כגון שליקטן לאכילה ודבר שאין מתכוין מותר

1.

The Gemara asks that he fixes a "Kli", and answers that he gathered them for eating, and Davar she'Eino Miskaven is permitted;

ופריך והא אביי ורבא דאמרי תרוייהו מודה ר''ש בפסיק רישיה ולא ימות ומשני לא צריכא דאית ליה הושענא אחריתי משמע כפי' הערוך דכשאינו נהנה מותר אע''ג דהוי פסיק רישיה

2.

It asks that Abaye and Rava both say that R. Shimon agrees about a Pesik Reishei (you cannot cut the head) and it will not die, and answers that the case is, he has another Kosher myrtle. This supports the Aruch, who says that when he does not benefit, it is permitted, even though it is a Pesik Reishei!

וליכא למימר כיון דאית ליה הושענא יתירתא אינו מתקן כלום

3.

Implied suggestion: Since he has another Kosher myrtle, he does not fix anything!

דא''כ אמאי קאמר התם דסבר לה כאבוה דאמר דבר שאינו מתכוין מותר

4.

Rejection: If so, why does it say that R. Elazar b'Ribi Shimon holds like his father, who permits Davar she'Eino Miskaven?

מיהו י''ל דאותו תיקון מועט כמו . מיעוט ענבים דלא אסיר אלא מדרבנן לא גזרו חכמים כשאינו נהנה

(j)

Answer: That small fixing, like diminishing berries, is forbidden only mid'Rabanan. Chachamim did not decree when he does not benefit.

5)

TOSFOS DH b'Ar'a d'Chavrei

תוספות ד"ה בארעא דחבריה

(SUMMARY: Tosfos explains why this exempts.)

פי' דהויא מלאכה שא''צ לגופה:

(a)

Explanation: [In his friend's land] it is Melachah she'Einah Tzerichah l'Gufah.

103b----------------------------------------103b

6)

TOSFOS DH b'Galtorei b'Alma Chayav

תוספות ד"ה בגלטורי בעלמא חייב

(SUMMARY: Tosfos explains that they write in Aleph-Aleph in Kemi'in.)

פירוש א''א שכותבין בקמיע וכן פירש ר''ח

(a)

Explanation #1: This is "Aleph-Aleph" that they write in a Kami'a (amulet). Also R. Chananel explained like this.

ויש מפרשים א''א היינו אמן אמן (סלה) שכותבין בקמיעין

(b)

Explanation #2: They write in Kemi'in "Aleph-Aleph" in place of Amen Amen.

וליתא דהיינו נוטריקון וחייב אפילו באחד ורבנן דפטרי במתני' פטרי אפילו בב' וג'

(c)

Rebuttal: This is Notrikun (a letter in place of a word. R. Yehudah ben Beseira (104b) says that) he is liable even for one, and Rabanan who exempt, exempt even for two or three!

7)

TOSFOS DH Aleph Aleph d'E'ezarcha Ika Beinaihu

תוספות ד"ה א''א דאאזרך איכא בינייהו

(SUMMARY: Tosfos points out that the same applies to two different letters.)

לאו דוקא דהא ת''ק פטר אפי' שתי אותיות משם אחד עד שיכתוב שם משמעון

(a)

Implied question: This is not precise, for the first Tana exempts even two [different] letters from one name, unless he writes Shem (i.e. something that itself is meaningful) from Shimon!

אלא משום ר''ש נקטיה דאפי' בהא מיחייב

(b)

Answer: It says so due to R. Shimon. He obligates even for this.

8)

TOSFOS DH ha'Me'aved Kol she'Hu

תוספות ד"ה המעבד כל שהוא

(SUMMARY: Tosfos points out that this is not precise.)

לאו דוקא כל שהוא אלא כשיעור המפורש בהמוציא (לעיל דף עט.)

(a)

Observation: This is not precise. Rather, the Shi'ur is like it says explicitly above (79a, to make a Kami'a)!

ולא נקט כל שהוא אלא לאפוקי מדר''ש דאמר עד שיעבד כל העור

1.

It says "any amount" only to teach unlike R. Shimon, who says [that he is not liable] until he tans the entire hide.

9)

TOSFOS DH Taritz Hachi Yachol Ad she'Yichtov Kol ha'Pasuk v'Chulei

תוספות ד"ה תריץ הכי יכול עד שיכתוב כל הפסוק כו'

(SUMMARY: Tosfos explains when R. Shimon exempts until he does the entire matter.)

וא''ת ומ''ש אריגה מהני דהכא לא מחייב ר''ש עד שיתקן את כולו

(a)

Question: Why is weaving different than these? Here, R. Shimon obligates only after he fixes everything!

וי''ל דבאריג שעושה דבר חדש שאינו בעולם מחייב שפיר בשני בתי נירין

(b)

Answer: One who weaves makes something new that was not in the world. He is properly liable for two Batei Nirin ;

אבל עיבוד שאינו אלא תיקון העור בעלמא וכן גורר וצר צורה בעי ר''ש עד שיתקן את כולו

1.

However, tanning is mere fixing the hide, and similarly scraping, or making a design on a Kli. R. Shimon requires that he fixes all of it.

10)

TOSFOS DH Teis'in Peipin

תוספות ד"ה טיתין פיפין

(SUMMARY: Tosfos infers that the letter "Tes" resembles the letter "Pei".)

מכאן נראה לר''ת שצריך לכוף ראש הטית לתוכה דדמי כעין פ'

(a)

Inference (R. Tam): It seems that one must bend the head of the "Tes" into itself, so it resembles a Pei.

11)

TOSFOS DH ba'Shevi'i k'Mishpatam Garsinan

תוספות ד"ה בשביעי כמשפטם גרסינן

(SUMMARY: Tosfos confirms that this is the correct text.)

כדמוכח בפרק קמא דתענית (דף ב:) וכן הוא במסורת הגדולה

(a)

Support: It is proven like this in Ta'anis (2b), and so it is in the great Mesores.

ודלא כרש''י דגרס בשמיני בס''פ לולב וערבה (סוכה דף מז:):

1.

This is unlike Rashi, whose text in Sukah (47b) is "on the eighth."

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF