1)

TOSFOS DH Ho'il v'Re'uyin Lematek ha'Kedeirah

תוספות ד"ה הואיל וראויין למתק הקדירה

(SUMMARY: Tosfos explains why it is permitted if they do not improve the food.)

הואיל וממתיקין הוה ליה למימר כדפי' בסוף כלל גדול (דף עו. ושם)

(a)

Remark: It should have said "since they season" [for we discuss when they fell into a pot], like I explained above (76a Sof DH Ho'il).

וא''ת היכי מיירי אי בנותן טעם אפילו שאר מינין נמי ואי אין בהם נותן טעם אפי' מיני מתיקה נמי לא

(b)

Question: What is the case? If they give taste, even other species also [join]. If they do not give taste, even things that do not improve do not [join]!

וי''ל דאפילו ביש בהן נותן טעם שרי בשאר מינין דנותן טעם לפגם הוא. ר''י

(c)

Answer (Ri): Even if they give taste, it is permitted regarding other species, since they give detrimental taste.

2)

TOSFOS DH Mei Raglayim Ben Mem Yom

תוספות ד"ה מי רגלים בן מ' יום

(SUMMARY: Tosfos adopts a different text found in Seforim.)

אין גירסא זו נכונה דמשמע של קטן בן מ' יום

(a)

Rejection: This text is wrong. It connotes [urine] of a 40-day old baby;

ובנדה פרק האשה (דף סב.) גבי ז' סממנין מעבירין קתני כל הני דהכא ומי רגלים וקא בעי התם בגמרא דילד או מזקן

1.

In Nidah (62a), regarding seven ingredients [that we pass over a stain to test whether or not it is blood], it teaches all these listed here, and urine, and the Gemara asks whether it is of a child or of an old man!

ואית דגרסי של מ' יום

(b)

Alternative text: Some texts say "of 40 days."

ואין נראה דהתם נמי תניא ומי רגלים שהחמיצו וכמה חימוצן שלשה ימים

(c)

Rebuttal: Also there, a Beraisa (63a) teaches "and urine that soured." When it souring? It is after three days."

ונראה כספרים דגרסי עד מ' יום דמג' ימים עד מ' מעבירין אותם על הכתם אבל תוך ג' ולאחר מ' אין מעבירין

(d)

Conclusion: It seems that the correct text is like Seforim that say "until 40 days." From three days until 40 days one passes [the urine] over a stain. Within three days or after 40 days, one does not pass it.

3)

TOSFOS DH Boris Zeh ha'Chol

תוספות ד"ה בורית זה החול

(SUMMARY: Tosfos resolves this with a different Shi'ur for sand given above.)

ואע''ג דבפ' המוציא (לעיל פ:) יהיב בחול שיעורא אחרינא כדי ליתן על פי כף של סיד

(a)

Implied question: Above (80b), it gives a different Shi'ur for sand, i.e. in order to put on a spoon of plaster!

אומר רבינו מאיר דהתם מיירי בחול שנותנין בסיד אבל הכא איירי בחול שמלבנין בו את הבגדים

(b)

Answer #1 (Rabbeinu Meir): There we discuss sand that is put in plaster. Here we discuss sand that is used to whiten garments.

ולספרים דגרסי הכא בורית זה אהלא אתי שפיר:

(c)

Answer #2: According to texts that say here "Boris is aloe", this is fine.

4)

TOSFOS DH Trei Gavnei Ahala

תוספות ד"ה תרי גווני אהלא

(SUMMARY: Tosfos explains why we did not answer similarly about sand.)

ולעיל דלא שני תרי גווני חול (הגהת מהרש"ל, מהר"ם)

(a)

Implied question: Above, why didn't we answer that there are two kinds of sand?

משום דקים ליה דליכא בהו תרי גוונין

(b)

Answer #1: [The Tartzan] knew that there are not two kinds.

ויש ספרים דגרסי לעיל מאי בורית אהלא ולפי זה אתי שפיר דה''ק לעולם כדאמר מעיקרא דבורית זה אהלא ותרי גווני אהלא

(c)

Answer #2: Some texts say above "Boris is aloe." According to this, it is fine. The Gemara means that really, it is like we said initially, that Boris is aloe, and there are two kinds of aloe.

5)

TOSFOS DH Lo Yifchos mi'Ma'ah Kesef

תוספות ד"ה לא יפחות ממעה כסף

(SUMMARY: Tosfos questions this based on the Gemara in Menachos.)

תימה לר''י דלא יפחות מפרוטה הוה ליה למימר כי היכי דתניא בפרק בתרא דמנחות (דף קו:) הרי עלי זהב לא יפחות מדינר זהב כסף לא יפחות מדינר כסף

(a)

Question (Ri): It should have said that one may not give less than a Perutah, like a Beraisa teaches (Menachos 106b), that if one said "it is Alai to give gold [to Hekdesh]", he may not give less than a gold Dinar. If he said "it is Alai to give silver", he may not give less than a silver Dinar! (Sefas Emes - the Gemara there teaches this Shi'ur of copper! Perhaps Tosfos asks why the Beraisa did not teach about one who obligates himself to give coinage of copper, like it taught about gold and silver.)

6)

TOSFOS DH Mechalya Orev

תוספות ד"ה מכליא עורב

(SUMMARY: Tosfos proves that there was Mechalya Orev even in Bayis Rishon, unlike the Aruch.)

בערוך בערך כל פי' דבמקדש ראשון מפני רוב קדושה שהיתה בו לא הוה צריך כליא עורב

(a)

Explanation (Aruch, Erech Kol): In the first Mikdash, due to its great Kedushah, there was no need for Kalya Orev (even without it, ravens would not perch on it).

וליתא דבפ''ק דמועד קטן (דף ט.) מוכח בהדיא שהיה במקדש ראשון כליא עורב

(b)

Rejection: In Mo'ed Katan (9a) it is explicitly proven that in the first Mikdash, there was Kalya Orev! (Shabbos Shel Mi - the Aruch can agree to this. He teaches that in Bayis Rishon, ravens did not come even near the roof of the Heichal. This was not due to Kalya Orev, rather, due to its great Kedushah. Even so, in Bayis Sheni they built Kalya Orev, lest ravens come, for they knew that its Kedushah would not be as great.)

7)

TOSFOS DH ha'Motzi Kupas ha'Rochlin Af Al Pi she'Yesh Bo Minim Harbeh

תוספות ד"ה המוציא קופת הרוכלין אע''פ שיש בה מינין הרבה...

(SUMMARY: Tosfos discusses the Chidush of this.)

תימה דמאי קמ''ל פשיטא דאפילו בהוציא וחזר והוציא אינו חייב אלא אחת כמו בקצר וחזר וקצר כ''ש בבת אחת

(a)

Question: What is the Chidush? Even if he was Motzi, and returned and was Motzi [in the same Helam], he is liable only once, just like one who reaped, and returned and reaped, and all the more so [if he did both] at once!

ואפילו רבה (הגהת הרש"ש) דמחייב אליבא דר' אליעזר בקצר וחזר וקצר בפרק אמרו לו (כריתות דף טו.) בהוצאה אחת פשיטא דפטור

1.

Even Rabah, who obligates [for each Melachah] according to R. Eliezer one who reaped, and returned and reaped (Kerisus 15a), in one Hotza'ah, obviously he is exempt (i.e. he is liable only once)!

ותירץ ר''ת דמיירי כגון שנודע לו על מין זה ונתכפר וחזר ונודע לו על מין אחר אפ''ה פטור דהוי הכל כמו דבר אחד

(b)

Answer (R. Tam): We discuss when he found out about this species, atoned for it (brought a Chatas), and later found out about another species. Even so, he is exempt, for it is all like one matter.

ואע''ג דבפרק המצניע (לקמן צג:) תניא ואם היה כלי צריך לו חייב אף על הכלי ומוקי לה רב אשי ששגג בזה ובזה ונודע לו וחזר ונודע לו ובפלוגתא דרבי יוחנן ור''ל

(c)

Implied question: Below (93b), a Beraisa teaches that if [one was Motzi a Shi'ur of food in a Kli, and] he needed the Kli (for something else), he is liable even for the Kli, and Rav Ashi establishes it that he was Shogeg about both of them, and he found out [about one of them], and later found out [about the other], and it depends on the argument of R. Yochanan and Reish Lakish [whether he is liable twice only if he found out about the latter only after offering a Korban for the first, or even before offering it. Both are unlike R. Tam!]

דוקא בכלי ואוכלים שבתוכו מחלקין ידיעות אבל באוכלין שבתוך הכלי אפילו כפרות אין מחלקות

(d)

Answer: Only regarding a Kli and food inside, Yedi'os (finding out at different times) separates (obligates another Korban), but for food inside the Kli, even Kaparah does not separate.

ור''י מצא בירושלמי אילו הוציא והוציא כלום הוא חייב אלא אחת לא נצרכה אלא לר''א שלא תאמר מינים הרבה יעשו כהעלמות הרבה ויהא חייב על כל אחת ואחת קמ''ל

(e)

Citation: The Ri found in the Yerushalmi "if he was Motzi and Motzi again, surely he is liable only once!" Rather, it is needed according to R. Eliezer, lest you say that many species are like many Helamos, and he is liable for each. [Our Mishnah] teaches that this is not so."

פי' דס''ד דמינים מחלקין כדא''ר יהושע תמחויין מחלקין ומיהו ה''ל להזכיר ר' יהושע:

(f)

Explanation: One might have thought that species separate, like R. Yehoshua said (above, 71a) that plates separate. However, it should have mentioned R. Yehoshua!

90b----------------------------------------90b

8)

TOSFOS DH Im li'Neti'ah Shetayim

תוספות ד"ה אם לנטיעה שתים

(SUMMARY: Tosfos explains that he did not explicitly take them out to plant.)

פי' אותם שהם ראויים לנטיעה

(a)

Explanation #1: Those [seeds] that are proper to sow (the Shi'ur is two).

אי נמי כלומר במקום שרגילין לנוטען והוי סתמא לנטוע

(b)

Explanation #2: If in a place where it is normally to sow them, Stam they are for sowing.

דאי במוציא ממש לנטיעה הא אמר בריש פ' המצניע (לקמן צא.) מחייב היה ר' מאיר במוציא חטה א' לזריעה

(c)

Remark: If he explicitly was Motzi them for sowing, it says below (91a) that R. Meir obligates even for one wheat [kernel] for sowing!

9)

TOSFOS DH she'Matzni'in Oso l'Chazir

תוספות ד"ה שמצניעין אותו לחזיר

(SUMMARY: Tosfos explains that it is not for the Yisrael's pig.)

פירוש שראוי ליתן לעובד כוכבים או למכור לו אבל ישראל אסור לגדל חזיר

(a)

Explanation: It is proper to give them to a Nochri, or to sell them, but [not for his own pig, for] a Yisrael is forbidden to raise a pig.

10)

TOSFOS DH d'Lo Leimru Michal Ka Achil Lei v'Avar Mishum Bal Teshaktzu

תוספות ד"ה דלא לימרו מיכל קא אכיל ליה ועבר משום בל תשקצו

(SUMMARY: Tosfos infers that there is no need to slaughter Chagavim.)

אומר רשב''א דמשמע מכאן דחגב טהור אין טעון שחיטה מדלא קאמר דלא לימרו דקאכיל ליה בלא שחיטה

(a)

Inference (Rashba): A Tahor Chagav (locust or grasshopper) need not be slaughtered, since it did not say "lest they say that he ate it without Shechitah."

ועוד דת''ק קאמר בסמוך בחגב חי טמא דילמא מיית ואכיל ליה ובטהור לא חייש והיינו משום דמותר בלא שחיטה

(b)

Support #1: The first Tana says below that [one who does not give to his child] a live Tamei Chagav, lest it die and he will eat it. This is because it is permitted without Shechitah.

ובתוספתא דמסכת תרומות תניא אוכל אדם חגבים בין חיין בין מתים (הגהת דבש תמר)

(c)

Support #2 (Tosefta - Terumos 9:6): One may eat Chagavim alive or dead.

ואע''ג דאסור לאכול חי משום בל תשקצו

(d)

Implied question: One may not eat them alive, due to Bal Teshaktzu!

מ''מ מותר לחתוך ממנו אבר ולאוכלו על ידי רחיצה ואין בו משום אבר מן החי

(e)

Answer: In any case it is permitted to cut off a limb and eat it through washing it, and Ever Min ha'Chai (the Isur to eat from a live animal) does not apply to it.

ורש''י הביאו באלו טרפות (חולין דף סו.) מה''ג דמפיק חגבים אין טעונין שחיטה מדכתיב ואת כל נפש החיה הרומשת במים אלו דגים ואת כל נפש השורצת אלו חגבים

(f)

Source: Rashi in Chulin (66a) cited Bahag, who derives that Chagavim do not require Shechitah, since it is written "v'Es Kol Nefesh ha'Chayah ha'Romeses ba'Mayim" - this refers to fish. "V'Es Kol Nefesh ha'Shoretzes" - these are Chagavim;

מדכתיב חגבים אחר דגים משמע דאין טעונין שחיטה כדגים

1.

Since Chagavim are written after fish, this implies that that they do not require Shechitah, just like fish;

ואפילו עוף הוה פטרינן ליה בולא כלום אי לאו דהוקש לבהמה כדאמר בהשוחט (שם כז:)

2.

Even fowl, we would have totally exempted it [from the need to slaughter it] if not that it is equated to Behemah, like it says in Chulin (27b).

11)

TOSFOS DH v'Over Mishum Bal Teshaktzu

תוספות ד"ה ועובר משום בל תשקצו

(SUMMARY: Tosfos changes the text in Avodah Zarah based on our Gemara.)

משמע דשושיבא שרי

(a)

Inference: Shoshiva (a species of Chagav) is permitted.

ואומר ר''ת דבפ''ב דמס' ע''ז (דך לז.) גבי איל קמצא דמפרש רב פפא דהיינו שושיבא ורב חייא בר אשי אמר משמיה דעולא סוסבל

(b)

Correction (R. Tam): In Avodah Zarah (37a) regarding "Eil Kamtza", Rav Papa explains that it is Shoshiva, and Rav Chiya bar Ashi said in the name of Ula that it is Susbal;

וקאמר התם דבראשו ארוך היינו שושיבא כ''ע לא פליגי דאסור

1.

It says there that if its head is long, i.e. Shoshiva, all agree that it is forbidden.

ל''ג דאסור אלא גרס כ''ע לא פליגי דשרי דהכא משמע דשושיבא שרי ולית ביה אלא משום בל תשקצו

2.

The text should not say "forbidden". Rather, it says that all agree that it is permitted, for here it connotes that Shoshiva is permitted, and the only concern is for Bal Teshaktzu.

וסתם מתניתין דפרק אלו טריפות (חולין דף סה:) שרי ראשו ארוך לכך נראה לר''ת דגרס כ''ע לא פליגי דשרי:

3.

Support: The Stam Mishnah in Chulin (65b) permits if its head is long. Therefore, it seems to R. Tam that the text [in Avodah Zarah] says "all agree that it is permitted."

12)

TOSFOS DH ha'Matzni'a v'Chol Adam Ein Chayavin Alav Ela k'Shi'uro

תוספות ד"ה המצניע וכל אדם אין חייבין עליו אלא כשיעורו

(SUMMARY: Tosfos questions why this was taught twice.)

תימה לר''י דאמאי איצטריך למיתני ליה הא תנא ליה חדא זימנא בפרק כלל גדול (לעיל דף עה:) ושאינו כשר להצניע אינו חייב אלא המצניע:

(a)

Question (Ri): Why did [the Tana] need to teach this? It was already taught above (75b) "what is not proper to store away, only one who stores it away is liable"! (Sefas Emes - above, he stored less than a Shi'ur for eating. Here, it is primarily for eating, and he stored for Refu'ah or sowing, a Shi'ur proper for this, but less than the Shi'ur for eating. One might have thought that the owner's designation obligates others. Alternatively, the Rambam explains that above we discuss something that is not stored at all in the locale. Here we discuss when some people in the locale store it.)

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF