1)

TOSFOS DH Maskif Lah Rav Yitzchak

תוספות ד"ה מתקיף לה רב יצחק

(SUMMARY: Tosfos concludes that he challenges Rav Yehudah.)

פירש בקונטרס דפריך אאביי

(a)

Explanation #1 (Rashi): He challenges Abaye.

וקשה דאמאי נטר ליה עד הכא

(b)

Question: Why did he wait until now?

ואומר הרב פור''ת בשם רבינו שמואל דאדרב יהודה אבוה פריך וה''פ

(c)

Explanation #2 (Rav Pores, citing the Rashbam): He challenges his father Rav Yehudah. He means as follows;

כיון דאמרת דמוציא חטה אחת לזריעה חייב אע''פ שאין רגילות משום דבתר מחשבתו אזלינן ה''נ כשחישב להוציא כל ביתו ניזול בתר מחשבתו ולא נחייבנו בפחות כיון דפחות מיכן אינו חשוב בעיניו

1.

Since you said that one who is Motzi one wheat kernel for sowing is liable, even though it is not common, because it depends on his intent, likewise if he intended to be Motzi his entire house, we should follow his intent, and he is exempt for less, since less is not important in his eyes!

ומשני התם בטלה דעתו אצל כל אדם דאין אדם שלא יהא חשוב בעיניו פחות מכן אבל הכא יש בני אדם שחשובה להם חטה אחת לזריעה:

2.

We answer that there, Batla Daito Etzel Kol Adam (we ignore his intent, since it is unlike that of normal people). No one thinks that less than this (his entire house) is not important. However, here there are people for whom one wheat kernel is important to them, for sowing!

2)

TOSFOS DH Oh Dilma Basar Hashta Azlinan

תוספות ד"ה או דילמא בתר השתא אזלינן

(SUMMARY: Tosfos explains why here Rava has no Safek about Dichuy.)

משמע דאי בתר השתא אזלינן ליכא למיבעיא מידי מדקאמר את''ל בתר השתא אזלינן הוציא גרוגרת לאכילה וצמקה וחזרה ותפחה מהו ולא מיבעיא ליה אקמייתא

(a)

Inference: If it depends on now, there is no question, since [Rava] asks after this "if you will say that it depends on now, if he was Motzi a k'Grogeres to eat, and it shriveled, and then it inflated again, what is the law?", and he did not ask the current question (if one was Motzi a k'Grogeres to eat, and it shriveled, then he decided to plant it).

ואמאי אכתי תיבעי ליה אי הוה דיחוי אצל שבת או לא כדבעי בסמוך דהא מיד כשצמקה נדחית

(b)

Question: Why [didn't he ask]? He could still ask whether or not Dichuy applies to Shabbos, for once it shriveled, it was Nidcheh (it was less than a Shi'ur, until he reconsidered!

וי''ל דדוקא ההיא דבסמוך חשיב ליה דיחוי שנדחית בין משיעור ראשון בין משיעור אחרון

(c)

Answer: Only in the case below is considered Dichuy, for it was Nidcheh both from the first Shi'ur and the latter Shi'ur (i.e. both at the beginning and at the end, the Shi'ur was k'Grogeres);

אבל הכא דמשיעור אחרון מיהא לא נדחית לא חשיב ליה דיחוי

1.

However, here it is not Nidcheh from the latter Shi'ur (even after it shriveled, there is a Shi'ur for planting). He does not consider this to be Dichuy.

3)

TOSFOS DH Iy l'Inyan Tum'ah k'Beitzah Ochlin Ba'inan

תוספות ד"ה אי לענין טומאה כביצה אוכלין בעינן

(SUMMARY: Tosfos concludes that k'Beitzah of food receives Tum'ah mid'Oraisa.)

משמע דלא מקבל אוכל טומאה בפחות מכביצה

(a)

Inference: Food less than k'Beitzah is not Mekabel Tum'ah.

ומה שהביא רש''י מת''כ דאוכל מקבל טומאה בכל שהוא

(b)

Implied question: Rashi brought from Toras Kohanim that any amount of food is Mekabel Tum'ah!

דתניא מכל האוכל שימטמא (הגהת הב"ח) בכל שהוא יכול יהא מטמא אחרים ת''ל אשר יאכל אוכל הנאכל בבת אחת הוי אומר זה ביצת תרנגולת

1.

Citation (Toras Kohanim): "Kol ha'Ochel" teaches that any amount can become Tamei. Perhaps it is Metamei other [food or drink]! It says "Asher Ye'achel" - (it is Metamei others only if it is as much) food that one can eat (swallow) at once, i.e. [the size of] a hen's egg.

אומר ר''ת דאסמכתא היא דה''נ מעשר ירק מרבינן בת''כ מוכל מעשר הארץ ולא הוי אלא אסמכתא בעלמא

(c)

Rejection (R. Tam): It is an Asmachta. Toras Kohanim also includes Ma'aser of vegetables from "v'Chol Ma'aser ha'Aretz", and it is a mere Asmachta.

והא דפריך בפרק כל שעה (פסחים ד' לג:) למ''ד משקין מיבלע בליעי מהא דתנן טמא מת שסחט זיתים וענבים כביצה מכוונת טהורים ואי מיבלע בליעי אמאי טהורים

(d)

Implied question: It asks in Pesachim (33b) according to the opinion that liquids are absorbed [in the fruit from which they are squeezed] from the Mishnah of a Tamei Mes who squeezed olives or grapes. If they were exactly k'Beitzah, they are Tehorim. [We ask,] if liquids are absorbed, why are they Tehorim? (When the person first touched them, they became Tamei with the grapes or olives!)

ומוקי לה בענבים שלא הוכשרו לאימת קא מיתכשרי לכי סחיט להו וכי סחיט להו בציר ליה שיעוריה

1.

[The Gemara] establishes [the Mishnah] to discuss grapes that were not Huchshar (liquid was never put on them, so they are not yet Mekabel Tum'ah). When are they Huchshar? When he squeezes them (and juice comes on them). Once he squeezes them, they are less than a Shi'ur!

אתי שפיר גם לפי' הקונטרס דאע''ג דמקבל טומאה בכל שהוא מ''מ בציר ליה שיעורא מלקבל הכשר לפירוש הרב פור''ת דמפרש בשם רש''י בפ' חבית (לקמן קמה.) דאין אוכל מקבל הכשר בפחות מכביצה

(e)

Answer: This is fine also for Rashi. Even though any amount receives Tum'ah, [once he squeezes them, they are less than a Shi'ur to receive Hechsher], according to Rav Pores, who explained in the name of Rashi below (145a) that food less than k'Beitzah does not receive Hechsher;

וטעמא משום דמאשר יאכל נפקא לן לטמא אחרים בכביצה ואהא כתב אשר יבא עליו מים

1.

The reason is because we learn from "Asher Ye'achel" that k'Beitzah can be Metamei others, and regarding this the Torah wrote "Asher Yavo Alav Mayim."

וכן בפרק אלו עוברין (פסחים מה.) גבי בצק שבסידקי עריבה דמפרש אביי כגון דאיכא פחות מכביצה אוכלין ונגעו בהאי בצק בפסח דאיסורו חושבו מצטרף

(f)

Implied question: Also in Pesachim (45a, it connotes unlike Rashi) regarding dough in a crack in a kneading trough, Abaye explains that there is less than k'Beitzah of food, and it touched this dough. During Pesach, the Isur makes it important, so it joins;

אע''ג דבלא צירוף פחות מכביצה הוה מצי לאוקמי דנגע שרץ בכזית שבסידקי עריבה בפסח דאיסורו חושבו מקבל טומאה

1.

[If less than k'Beitzah is Mekabel Tum'ah, Abaye could have taught that the Isur makes it important] even without joining less than k'Beitzah to the dough! He could have established that a Sheretz touched a k'Zayis in a crack in a kneading trough. During Pesach, the Isur makes it important to receive Tum'ah;

בשאר ימות השנה אי קפיד אין אי לא לא

2.

The rest of the year, if he is adamant [about the dough], yes (it becomes Tamei). If not, it does not.

אלא דלענין קבלת טומאה עצמה לא נפקא לן מינה מידי דבלאו הכי אסורה משום חמץ להכי נקט לענין לטמא אחרים

(g)

Answer: Whether the dough receives Tum'ah is not relevant to us. In any case it is forbidden due to Chametz! Therefore [Abaye] discusses a case of being Metamei other food.

ומייתי רבינו תם ראיה דאין אוכל מקבל טומאה פחות מכביצה דתניא בפרק אלו עוברין (שם מד.) המקפה של תרומה השום והשמן של חולין ונגע טבול יום במקצתן פסל את כולן

(h)

Proof (R. Tam): Food less than k'Beitzah is not Mekabel Tum'ah [mid'Oraisa], for a Beraisa (Pesachim 44a) teaches that porridge of Terumah and garlic and oil of Chulin, if a Tevul Yom touched some of [the garlic and oil], he disqualified all of them;

מקפה של חולין ושום ושמן של תרומה ונגע טבול יום במקצתן לא פסל אלא מקום מגעו והוינן בה מקום מגעו אמאי פסל והא לא הוי כביצה

1.

If the porridge was Chulin and the garlic and oil were Terumah; and a Tevul Yom touched part [of the garlic and oil], he is Metamei only the place he touched. [The Gemara] asks, why does he disqualify it? It is less than k'Beitzah!

ורש''י ל''ג הכי אלא גריס והא בטל ברובא ומפרש דהכי פריך מקום מגעו אמאי פסול והא בטל שום ושמן אגב מקפה דהא משום הכי קתני ברישא פסל את כולן

(i)

Rebuttal: Rashi's [and our] text there does not say so. Rather, it says that it is Batel to the majority! I.e. we ask why is the place he touched disqualified? The garlic and oil are Batel to the porridge. This is why the Reisha taught that he disqualified everything!

ואין נראה למחוק הספרים

(j)

Rejection #1 (of rebuttal): We should not change [the text of] Seforim.

ועוד נהי דבטלי ברישא להחמיר להקל לא אמרינן דבטלי

(k)

Rejection #2: Also, granted, in the Reisha they are Batel to be stringent. We do not say that they are Batel to be lenient!

ועוד דלא שייך למימר דבטלי השום והשמן כיון שהן בעין מדקתני לא פסל אלא מקום מגעו

(l)

Rejection #3: We cannot say that garlic and oil are Batel, for they are intact, since it says that he disqualified only the place he touched. (If they dissolved into the porridge, there is no distinction between one place and another!)

ועוד דתני בסיפא (הגהה בגליון) בד''א בזמן שהיא גוש בקערה משמע שהן בעין

1.

Also, the Seifa [of that Mishnah] teaches "what is the case? This is when it is a solid in the bowl." This implies that they are intact!

ואין להאריך ורש''י חזר בו בכריתות (דף כא.) וגבי פרה מיטמא טומאת אוכלין (חולין דף פב.)

(m)

Conclusion: It is not proper to elaborate. Rashi retracted in Kerisus (21a), and regarding Parah [Adumah] receives Tum'as Ochlin (Chulin 82a).

והא דאמר בפ''ק דחולין (דף כד:) התורה העידה על כלי חרס אפילו מלא חרדל

(n)

Implied question: It says in Chulin (24b) that the Torah testified about a Kli Cheres (if Tum'ah entered its interior, all the contents are Tamei), even if it is full of mustard [seeds. I.e. we do not say that the Kli is a Rishon, and the seeds that touch the Kli are a Sheni, and those that touch them are a Shelishi..., for then seeds in the middle would be Tehorim! Rather, the Tum'ah is directly Metamei all the food inside. This shows that less than k'Beitzah is Mekabel Tum'ah!]

לאו דוקא חרדל אלא כלומר מלא ביצים

(o)

Rejection: "Mustard" is not precise (mid'Oraisa, the seeds do not receive Tum'ah). Rather, it is full of eggs (or pieces of food, each at least k'Beitzah);

ומשום דבחרדל איכא טובא ראשון ושני כו' ומקבל טומאה מדרבנן נקט ליה

1.

Because regarding mustard seeds, [in the Havah Amina] there are many levels of Tum'ah - Rishon, Sheni... and they receive Tum'ah mid'Rabanan, it mentioned mustard.

4)

TOSFOS DH Iy l'Inyan Shabbos k'Grogeres Ba'inan

תוספות ד"ה אי לענין שבת כגרוגרת בעינן

(SUMMARY: Tosfos points out that other questions that we could have asked.)

הוה מצי למיפרך אמאי נקט זרק ואמאי נקט תרומה ולבית טמא

(a)

Observation: The Gemara could have asked "why did it say that he threw?", and "why did it mention Terumah, and in a Tamei house?"

5)

TOSFOS DH Kegon d'Ika Pachos mik'Beitzah Ochlin v'Chulei

תוספות ד"ה כגון דאיכא פחות מכביצה אוכלים כו'

(SUMMARY: Tosfos explains why every detail of the case was necessary.)

אור''י דלהכי נקט זרק דהשתא בהדי הדדי קא אתיין דלא מחייב לענין שבת עד דנח כדאמר בפרק המוציא (לעיל דף פ.) תוך ג' לרבנן בעיא הנחה על גבי משהו

(a)

Explanation (Ri): The reason it says that he threw is because now, [the Melachah and Tum'ah] come together. He is not liable for Shabbos until it rests, like it says above (80a) that within three [Tefachim] of the ground, it must rest on something;

אבל מכניס מכי אתי תוך ג' איכא איסור שבת ואיסור טומאה ליכא עד דמצטרף ולא (מכאן מעמוד ב) אתון בהדי הדדי

1.

However, one who [carries and] enters [into a house], once it is within three there is an Isur Shabbos, but there is no Isur Tum'ah until it joins, and they do not come at once.

91b----------------------------------------91b

ודוקא נקט כזית תרומה דאיכא איסור לאוכלו בטומאה אבל פחות מכזית לא

2.

It specifically discussed a k'Zayis of Terumah, for it is forbidden to eat it b'Tum'ah (when it is Tamei), but less than a k'Zayis, is not [forbidden];

וכן כזית חולין כיון דאין איסור לאוכלו בטומאה לא שייך לומר מיגו דמצטרף לענין טומאה מצטרף לענין שבת

3.

And similarly, [it did not discuss] a k'Zayis of Chulin. Since there is no Isur to eat it b'Tum'ah, we cannot say that since it joins for Tum'ah, it joins for Shabbos.

וא''ת מ''ש כזית תרומה מחצי זית דהא בתרומה טמאה ליכא אלא עשה כדמוכח בהערל (יבמות דף עג:) דהאוכלה בטומאת עצמה אינו לוקה

(b)

Question: How is a k'Zayis of Terumah different than a half k'Zayis? The Isur to eat Tamei Terumah is only an Aseh, like is proven in Yevamos (73b) that one who eats it when [the Terumah] itself is Tamei, he is not lashed;

וחצי זית נמי הא קי''ל כר' יוחנן דחצי שיעור אסור מן התורה (יומא עד.)

1.

Also a half k'Zayis (is forbidden mid'Oraisa). We hold like R. Yochanan, that the Torah forbids Chetzi Shi'ur (Yoma 74a)!

וי''ל דמ''מ כזית חמיר טפי שהרי זית הוא שיעור ללקות עליו בכל מקום

(c)

Answer: In any case, a k'Zayis is more severe, for it is the Shi'ur to be lashed everywhere [for other forbidden foods].

ודוקא לבית טמא אבל לבית טהור לא אע''ג דחשיב ללקות עליו זר האוכלו מש''ה לא חשיב בפחות מגרוגרת כיון דאיסור זרות לא בא ע''י הוצאה זו

(d)

Explanation: It specifically discussed a Tamei house, but not a Tahor house. Even though [a k'Zayis of Tahor Terumah] is important to lash a Zar who eats it, this does not make less than k'Grogeres important, since the Isur to Zarim did not come through this Hotza'ah.

6)

TOSFOS DH Pachos mik'Beitzah Ochlin (pertains to Amud A)

תוספות ד"ה פחות מכביצה אוכלין (שייך לעמוד א)

(SUMMARY: Tosfos discusses whether it must be less than k'Beitzah.)

ה''ה דה''מ למימר דאיכא כביצה אוכלין שאין הם צריכין לצירוף וכזית לבד צריך לצירופן

(a)

Explanation #1: Likewise, we could have said that there is k'Beitzah of food, which does not need to join, and a k'Zayis by itself needs to join to it.

א''נ אור''י דנקט דוקא פחות מכביצה אבל כביצה אפשר דאין מצטרף כיון שקודם צירוף כבר מטמא דילמא שבע לה טומאה

(b)

Explanation #2 (Ri): It discusses specifically less than k'Beitzah, but perhaps k'Beitzah does not join, since before joining it is already Tum'ah. Perhaps Sava Lah Tum'ah (since it is satiated with Tum'ah, it does not join to a Shi'ur to receive Tum'ah);

דבעיא היא בהקומץ רבה (מנחות כד.) גבי עשרון שחלקו ונטמא אחד מהן והניחו בכלי ונגע טבול יום בטמא מהו

1.

This (Sava Lah Tum'ah) is a question in Menachos (24a) regarding an Isaron (a Minchah, i.e. the volume of 43.2 eggs of flour) that was divided, and one part became Tamei, and it was all put in a Kli, and a Tevul Yom touched the Tamei part. What is the law?

מי אמר שבע לה טומאה ולא נטמא הטהור אע''ג דאם היו שניהם טהורים ונגע טבול יום באחד מהן שניהם טמאין דכלי מצרף מה שבתוכו לקדש השתא דשבע לה טומאה לא מצטריף

2.

Do we say Sava Lah Tum'ah, and the Tahor does not become Tamei? Even though if both parts were Tehorim and a Tevul Yom touched one of them, both of them would be Temei'im, because a Kli joins its contents for Kodesh - however, now that Sava Lah Tum'ah, it does not join;

או דילמא לא אמרי' שבע לה טומאה

i.

Or, perhaps we do not say Sava Lah Tum'ah!

ומשום דהתם מספקא לן נקט פחות מכביצה

(c)

Conclusion: Because there (in Menachos) we were unsure, it discusses here less than k'Beitzah.

7)

TOSFOS DH Ka Salka Daitach bi'Tzerari Kashya l'Chizkiyah

תוספות ד"ה קס''ד בצררי קשיא לחזקיה

(SUMMARY: Tosfos justifies the question.)

ואלימא ליה ממתני'

(a)

Implied question: Why is this stronger than our Mishnah (which also says that he is exempt until he is totally Motzi it, and Chizkiyah explains that it discusses long gourds? He can explain the Beraisa similarly!)

משום דסתם קופת הרוכלים אית ביה צררי

(b)

Answer: A Stam spice peddler's box has [small] wrapped [fragrances. When part of the box is outside, some fragrances are totally outside.]

וכ''מ מדקתני ובה מינין הרבה

(c)

Support: Also the Beraisa connotes like this, for it says "there are many species in it";

ומשני באורנסי ודקתני (הגהת בארות המים) ובה מינין הרבה אורחא דמילתא נקט וכל המינין ארוכים:

1.

The Gemara answers that it discusses bundles of long roots. It taught "and many varieties are in it" merely to discuss a common case. All the species are long.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF