1)

TOSFOS DH Torah Heichan Hi

תוספות ד"ה תורה היכן היא

(SUMMARY: Tosfos explains why the Satan did not know about Matan Torah.)

וא''ת וכי שטן לא היה יודע מתן תורה

(a)

Question: Did the Satan not know of Matan Torah?!

וי''ל דאמרינן במדרש לפניו ילך דבר שטרדו הקב''ה למלאך המות בשעת מתן תורה שלא יקטרג לומר אומה שעתידה לחטוא לסוף מ' יום בעגל אתה נותן להם התורה

(b)

Answer: It says in the Midrash "Lefanav Yelech Davar" - Hash-m distracted the Mal'ach ha'Maves at the time of Matan Torah, lest he prosecute and say "a nation that will sin with the [golden] calf after 40 days, do You give to them Torah?!"

והוא שטן והוא מלאך המות כדאמרי' בפ''ק דב''ב (דף טז.)

1.

The Satan is the Mal'ach ha'Maves, like it says in Bava Basra (16a).

ואמרי' נמי בסנהדרין (דף כו:) תושי' שניתנה בחשאי מפני השטן

(c)

Support: We say in Sanhedrin (26b, that Torah is called) "Toshiyah", for it was given covertly, due to the Satan.

2)

TOSFOS DH l'Sof Mem Yom Ani Ba

תוספות ד"ה לסוף מ' יום אני בא

(SUMMARY: Tosfos concludes that the nights are counted after the days, unlike Rashi.)

פירש בקונטרס דאותו יום שעלה בו אינו מן המנין והוא היה אומר להם מ' יום שלימים יום ולילו עמו ויום עלייתו אין לילו עמו

(a)

Explanation (Rashi): The day that Moshe ascended is not counted [towards 40]. He told them 40 full days, i.e. each day, its night (the night before) with it, and the day that he ascended, its night was not with it;

שהרי ז' בסיון עלה נמצא יום מ' היה בי''ז בתמוז

1.

He ascended on Sivan 7. It turns out that day 40 was the 17th of Tamuz.

ואין נראה לר''י בן רבינו מאיר דבהדיא משמע בפ''ק דיומא (דף ד.) דיום עלייה מן המנין

(b)

Rebuttal #1 (and Explanation #2 - Rivam): It explicitly connotes in Yoma (4a) that the day that he ascended is part of the count;

דקאמר התם בשלמא לר''ע משכחת להו דבי''ז בתמוז נשתברו הלוחות כ''ד דסיון ושיתסר דתמוז מלו להו מ' יומין ובשיבסר בתמוז נחת

1.

Citation (4a): It says there "granted, according to R. Akiva we find that on the 17th of Tamuz the Luchos were broken. [Moshe was on Har Sinai] 24 days in Sivan, and 16 in Tamuz complete the 40 days. He descended on the 17th.

אלמא חשיב יום עלייה ואיכא מ' יום ומ' לילה כשתחשוב לילה שאחר היום

2.

Inference: It counts the day he ascended. There are 40 days and 40 nights, when you count the night after the day.

ועוד אם לא תחשוב יום עלייה לא ישלמו מ' ימים אחרונים עד אחר יום הכפורים ושלמו ביוה''כ שאז א''ל הקב''ה למשה סלחתי כדברך

(c)

Rebuttal #2: If you do not count the day that he ascended, the 40 final days do not finish until after Yom Kipur, and [really,] they finished on Yom Kipur, for then Hash-m said to Moshe "Salachti ki'Dvarecha"!

גם מה שפרש''י בפרשת כי תשא שבי''ט בתמוז עלה

(d)

Explanation (Rashi, Shemos 33:11): Moshe ascended [to ask forgiveness for Chet ha'Egel] on the 19th of Tamuz.

קשה לר''י שאז לא תמצא ששלמו מ' ימים אחרונים ביום הכיפורים

(e)

Question (Ri): If so, you will not find that the last 40 days finish on Yom Kipur!

1.

Note: The Ri assumes that also the middle and last 40 days were complete days. He could have directly challenged what this same Rashi said, that on Rosh Chodesh Elul, Hash-m told Moshe "ascend in the morning", i.e. Elul 2! It seems that "Rosh Chodesh Elul" must refer to the previous night. Rashi must hold that the last 40 days were not complete, and Elul had 30 days. Moshe ascended on Tamuz 19, and descended 40 days later, on the last day of Av (e.g. if also Tamuz or Av was 30 days). The next night, Hash-m said "ascend in the morning."

3)

TOSFOS DH Midbar Tzin

תוספות ד"ה מדבר צין

(SUMMARY: Tosfos explains that Sinai is amidst a big Midbar with these names.)

קשה לר''י דע''כ מדבר צין לאו היינו מדבר פארן דמדבר צין בתחילת דרומה של ארץ ישראל כדכתיב באלה מסעי והיה לכם פאת נגב ממדבר צין על ידי אדום וכתיב ונסב לכם הגבול מנגב וגו' והיו תוצאותיו מנגב לקדש ברנע

(a)

Question (Ri): You are forced to say that Midbar Tzin is not Midbar Paran, for Midbar Tzin is at the beginning of the south of Eretz Yisrael, like it says in Mas'ei ("v'Hayah Lachem Pe'as Negev mi'Midbar Tzin Al Yedei Edom", and it says "v'Nasav Lachem ha'Gevul mi'Negev... v'Hayu Totz'osav mi'Negev l'Kadesh Barne'a";

וקדש ברנע היינו פארן דכתיב בשילוח מרגלים וישלח אותם משה ממדבר פארן ובספר (יהושע יד) כתיב שאמר כלב בשלוח אותי משה מקדש ברנע לרגל את הארץ

1.

Kadesh Barne'a is Paran, for it says about sending the Meraglim "va'Yishlach Osam Moshe mi'Midbar Paran", and in Yehoshua it is written that Kalev said "bi'Shlo'ach Osi Moshe mi'Kadesh Barne'a Leragel Es ha'Aretz."

וכן באלה הדברים כתיב ונבא עד קדש ברנע ומפרש מיד שלוח מרגלים

2.

Support: Also in Devarim (1:19) it says "va'Navo Ad Kadesh Barne'a", and immediately afterwards it explains sending the Meraglim.

ועוד דכמה מסעות היו ממדבר פארן עד מדבר צין דבסוף בהעלותך כתיב ואחר נסעו העם מחצרות ויחנו במדבר פארן ובאלה מסעי כתיב ויסעו העם מחצרות ויחנו ברתמה

(b)

Strengthening of question: Also, there were many journeys from Midbar Paran until Midbar Tzin, for in Bamidbar (12:16) it says "v'Achar Nas'u ha'Am me'Chatzeros va'Yachanu b'Midbar Paran, and in Bamidbar (33:18) it says "va'Yis'u me'Chatzeros va'Yachanu b'Rismah";

א''כ רתמה היינו פארן וחשיב כמה מסעות עד מדבר צין

1.

If so, Rismah is Paran, and the Torah recounts many (18) journeys until Midbar Tzin!

וכן בין פארן לסיני מהלך י''א יום דכתיב אחד עשר יום מחורב דרך הר שעיר עד קדש ברנע א''כ מדבר צין ופארן וסיני לאו הכל אחד

(c)

Strengthening of question: It is 11 days journey between Paran and Sinai, like it says "Achad Asar Yom me'Chorev Derech Har Se'ir Ad Kadesh Barne'a." If so, Midbar Tzin, Paran and Sinai are not all the same!

ואור''י דהכל מדב' אחד וגדול היה דע''כ סיני היינו פארן דכתי' הופיע מהר פארן ובפרק שור שנגח ד' וה' (ב''ק דף לח.) דרשינן מפארן הופיע ממונן לישראל גבי שור של ישראל שנגח שור של עובד כוכבים פטור

(d)

Answer (Ri): It is all one big Midbar. You are forced to say that Sinai is Paran, for it says "Hofi'a me'Har Paran", and in Bava Kama (38a) we expound that from Paran, Hash-m was Hofi'a (permitted) others' property to Yisrael, regarding a Yisrael's ox that gored a Nochri's ox. He is exempt.

ול''ג בריש מסכת ע''ז (דף ב:) מאי בעי בשעיר ומאי בעי בפארן דהוה משמע דפארן היא אומה אחרת כמו שעיר אלא גרס מאי בעי בשעיר ומאי בעי בתימן

(e)

Assertion: In Avodah Zarah (2b), the text does not say "what was [Hash-m] doing in Se'ir, and what was He doing in Paran?", which would connote that it is another nation, just like Se'ir. Rather, it says "what was He doing in Se'ir, and what was He doing in Teiman?"

וסיני נמי היינו מדבר צין דכתיב מדבר צין היא קדש וסיני איקרי קדש דכתיב בספר (תהלים כט) קול ה' יחיל מדבר יחיל ה' מדבר קדש משמע דהיינו בשעת מתן תורה ומיהו

(f)

Answer (cont.): Also Sinai is Midbar Tzin, for it says "Midbar Tzin Hi Kadesh", and Sinai is called Kadesh, for it says in Tehilim "Kol Hash-m Yachil Midbar Yachil Hash-m Midbar Kadesh." This connotes that it was at the time of Matan Torah.

קשה לר''י דהא מדבר קדמות היה מזרחה של ארץ ישראל כדכתיב (דברים ב) ואשלח מלאכים ממדבר קדמות אל סיחון מלך חשבון וגו' שהיתה במזרח של א''י דכתיב (שם ד) בעבר הירדן מזרחה שמש

(g)

Question (Ri): Midbar Kedmus is east of Eretz Yisrael, for it is written "va'Eshlach Mal'achim mi'Midbar Kedmus El Sichon Melech Cheshbon...", who was east of Eretz Yisrael, for it says "b'Ever ha'Yarden Mizrachah Shemesh";

ומדבר צין ופארן היינו בדרומה כמו שמשמע בפסוקים שהבאתי ואיך יתכן דמדבר קדמות היינו מדבר סיני:

1.

Midbar Tzin and Paran is in the south, like the verses that I brought connote. How is it possible [for our Gemara to say] that Kedmus is Midbar Sinai?! (Maharsha - these are not all one place. Rather, Tzin, Kadesh and Kedmus refer to what was taught in Sinai, in the Ohel Mo'Ed, and in Arvus Mo'av, respectively.)

89b----------------------------------------89b

4)

TOSFOS DH Tavlin Shenayim v'Sheloshah Shemos v'Hen Min Echad

תוספות ד"ה תבלין שנים ושלשה שמות והן מין אחד

(SUMMARY: Tosfos favors R. Tam's Perush that Shemos are Isurim.)

פירש רש''י כמו פלפל ארוך פלפל לבן פלפל שחור

(a)

Explanation #1 (Rashi): [An example of different Shemos and one Min] is a long pepper, a white pepper and a black pepper.

ולפי' הא דקתני בסיפא ר''ש אומר ב' שמות ממין אחד או שני מינין משם אחד אין מצטרפין משכחת לה שני מינין משם אחד כעין שמצינו לקמן (דף צ.) תרי גווני אהלא

(b)

Consequence: If so, what was taught in the Seifa "R. Shimon says, two Shemos and one Min or two Minim and one Shem do not join", we find two Minim and one Shem like we find below (90a) two kinds of aloe.

אבל תימה וכי בשביל שיש להם שם אחד יש להן להצטרף יותר מה מועיל השם לגרום הצירוף כיון שהם שני מינין ואין טעמם בשוה

(c)

Question: Why should they join more because they have one Shem? How does the Shem help to cause joining, since they are two Minim and different tastes?!

ומפרש ר''ת דג' עניני איסור כגון של ערלה או של כלאי הכרם ושל אשירה ושל עיר הנדחת קרי ג' שמות כדאמרינן שלא השם המביאו לידי מכות מביאו לידי תשלומים ובפרק המקבל (ב''מ קיא.) עובר בכל השמות הללו

(d)

Explanation #2 (R. Tam): Three Isurim, e.g. Orlah or Kil'ai ha'Kerem, and Asheirah and of Ir ha'Nidachas are called three Shemos, like we say "the Shem (Isur) that brings him to lashes is not [the Shem] that brings him to payment", and in Bava Metzi'a (111a) "he transgresses all of these Shemos."

וכן משמע בהדיא בירושלמי בריש פ''ב דמסכת ערלה דקתני התרומה ותרומת מעשר ותרומ' של דמאי והחלה והבכורים עולין באחד ומאה ומצטרפין זה עם זה

(e)

Support: The Yerushalmi explicitly connotes like this. A Mishnah teaches that Terumah, Terumas Ma'aser, Terumah of Demai, Chalah and Bikurim are Batel in 101 and join with each other;

וקאמר עלה בגמרא לרבי שמעון נצרכה אע''ג דאמר ר''ש אין שני שמות מצטרפין הכא מודה שכולם שם תרומה:

1.

The Gemara says that this is needed according to R. Shimon. Even though R. Shimon says that two Shemos do not join, here he agrees that all of them are Shem Terumah.

5)

TOSFOS DH Asurin u'Mitztarfin

תוספות ד"ה אסורין ומצטרפין

(SUMMARY: Tosfos discusses whether or not this means that they join for lashes.)

לכאורה נראה מדתני אסורים ותנא תו מצטרפין דאסורין היינו לאסור את הקדרה ומצטרפין למלקות

(a)

Explanation #1: Seemingly, since it taught "Asurim", and it taught further "they join", Asurim is to forbid the pot, and "they join" is for lashes.

ואף על גב דלענין חיוב חטאת אמרי' בפ' כלל גדול (לעיל פא.) דחלב ופיגול ונותר אין מצטרפין למלקות מצטרפין

1.

Even though regarding Chiyuv Chatas, we said above (81a) that Chelev, Pigul, and Nosar do not join, they join for lashes.

ובפרק בתרא דע''ז (דף סו.) דפליגי אביי ורבא דאביי סבר בתר טעמא אזלינן

(b)

Reference: In Avodah Zarah (66a), Abaye and Rava argue. Abaye holds that it depends on taste;

וקאמר אביי מנא אמינא לה דתנן תבלין ב' וג' שמות כו' אא''ב דבתר טעמא אזלינן כולהו חד טעמא נינהו אא''כ בתר שמא אזלינן האי שמא לחוד והאי שמא לחוד

1.

Abaye said "what is my source? A Mishnah teaches that spices of two or three Shemos... Granted, if it depends on taste, all have the same taste. However, if it depends on Shemos, they are different Shemos!

ורבא אמר הא מני ר''מ היא דאמר כל איסורין שבתורה מצטרפין זה עם זה שנאמר לא תאכל כל תועבה כל שתיעבתי לך הרי הוא בבל תאכל

2.

Rava said, [that Mishnah] is like R. Meir, who says that all Isurim in the Torah join, for it says "Lo Sochal Kol To'evah" - everything that I made abominable (forbade) to you, one may not eat it.

משמע דלאביי אתיא אפי' אליבא דרבנן דר''מ אע''ג דע''כ פליגי עליה לכל הפחות לענין מלקות סבר אביי דלא פליגי אלא בב' מינין אבל בב' איסורין ומין אחד לא

3.

Inference: According to Abaye, it is even like Rabanan of R. Meir. Even though you are forced to say that at least they argue about lashes, Abaye holds that they argue only about two species, but not two Isurim and one species.

והא דאמר ריש לקיש בפרק התערובות (זבחים עח.) הפיגול והנותר והטמא שבללן זה בזה ואכלן פטור אי אפשר שלא ירבה מין על חבירו ויבטלנו

(c)

Implied question: Reish Lakish said in Zevachim (78a) that if one blended Pigul, Nosar and Tamei with each other and ate them, he is exempt. It is impossible that one species is not the majority over another, and is Mevatel it;

ולמלקות איירי דבטמא לא שייך ביה חטאת

1.

He discusses lashes, for there is no Chatas for eating Tamei [Kodshim].

ועוד מדקאמר התם ש''מ התראת ספק לא שמה התראה ומדמבטלין זה את זה היה משמע דשני איסורין לרבנן דר''מ אין מצטרפין

(d)

Strengthening of question: Also, since it taught there "this shows that Hasra'as Safek (it is not known which Isur is the majority) is not considered warning", and since they are Mevatel each other, this connotes that two Isurim, according to Rabanan of R. Meir, do not join!

צ''ל דאע''פ שמבטלין זה את זה כשבללן מצטרפין הן למלקות

(e)

Answer: We must say that even though they are Mevatel each other, when he blended them, they join for lashes.

וכן מוכח במעילה בפרק קדשי מזבח (דף יז:) דתנן הפיגול והנותר והטמא אין מצטרפין וקאמר בגמרא לא שנו אלא לטומאת ידים אבל לאכילה מצטרפין

(f)

Support: It is proven like this in Me'ilah (17b). A Mishnah teaches that Pigul, Nosar and Tamei do not join, and the Gemara says that this is only to be Metamei the hands, but for eating, they join.

והא דאיצטריך לאתויי קרא דלאכילה מצטרפין מלא יאכל כי קדש הם כל שבקודש פסול בא הכתוב ליתן לא תעשה על אכילתו פירוש מדנאמרו בלאו אחד מצטרפין

(g)

Implied question: [R. Eliezer] needed to bring a verse to show that they join for eating from "Lo Yochal Ki Kodesh Hem" - everything that is Pasul for Kodesh, there is a Lav for eating it. I.e. because one Lav teaches them, they join!

לא איצטריך אלא לר''ש דאמר ב' שמות אין מצטרפין ובקודש מודה משום קרא דרבי אליעזר אבל לרבנן אפילו בעלמא מצטרפין

(h)

Answer: It is needed only according to R. Shimon, who says that two Shemos do not join. He agrees about Kodesh, due to R. Eliezer's verse. However, according to Rabanan, even in general they join.

והא דתנן בפ' קדשי מזבח (מעילה יח.) הערלה וכלאי הכרם מצטרפין אתיא שפיר כרבנן אליבא דאביי

(i)

Observation: A Mishnah in Me'ilah (18a) teaches that Orlah and Kil'ai ha'Kerem join. This is properly like Rabanan, according to Abaye.

ומיהו לפי זה מצטרפין דרישא לא הוי פירושא כמו אין מצטרפין דרבי שמעון דצירוף דרבי שמעון היינו לאיסור דאי למלקות הא אית ליה כל שהוא למכות

(j)

Implied question: According to this, "they join" in the Reisha is unlike "they do not join" of R. Shimon. The joining of R. Shimon is for Isur. It cannot be for lashes, for R. Shimon holds that one is lashed for any amount!

ור''ת מפרש דאסורי' ומצטרפין הכל מיירי להצטרף לאסור את הקדירה ולא למלקות

(k)

Explanation #2 (R. Tam): "They are forbidden and they join" totally refers to joining to forbid the pot, and not for lashes.

א''נ אסורין בנתינת טעם אם נפלו בקדירה ומצטרפין לאסור בתערובת יבש בלא נתינת טעם

1.

Alternatively, "they are forbidden" if they give taste, i.e. when they fell into a pot, and "they join" to forbid in a dry mixture, [even] without giving taste.

והשתא הוי מצטרפין כמו אין מצטרפין דסיפא דרבי שמעון:

(l)

Support: Now, "they join" is like "they do not join" of R. Shimon in the Seifa.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF