1)

TOSFOS DH ul'Chananya Tiltul Al Yedei Shevorim Shmei Tiltul

תוספות ד"ה ולחנניא טילטול על ידי שוורים שמיה טילטול

(SUMMARY: Tosfos questions Rava's inference.)

נראה לר''י אפילו ביש בה מ' סאה

(a)

Assertion (Ri): This is even if its volume is 40 Sa'im.

תימה לר' יצחק אמאי נקט חנניא הא רבנן נמי לא פליגי בהא

(b)

Question #1 (R. Yitzchak): Why did [Rava] mention Chananya? Also Rabanan do not argue about this!

דמה שמטהרין ספינת הירדן היינו משום דרך אניה בלב ים (משלי ל) ולאו משום דלא שמיה טילטול

1.

They are Metaher Sefinas ha'Yarden due to "Aniyah b'Lev Yam", but not because it is not considered Tiltul! (Tosfos ha'Rosh answers that indeed, Rava mentioned Chananya only because through him we learn about Chachamim.)

ועוד דנראה דספינת הירדן מיטלטלת אפילו על ידי בני אדם דאי אינה מיטלטלת אלא על ידי שוורים אם כן ממתניתין דכלים דתנן ספינת הירדן טמאה הוי מצי לאוכוחי דלחנניה שמיה טילטול

(c)

Question #2: It seems that Sefinas ha'Yarden is moved even through people. If it were moved only through oxen, if so, from our Mishnah in Kelim, which teaches that Sefinas ha'Yarden is Tamei, he could prove that according to Chananya, moving through oxen is considered Tiltul! (Chasam Sofer points out that there is no such Mishnah. Rashash says that sometimes "Mishnah" includes Beraisos. Even if it is only a Beraisa, surely Rava knew it. If not, he should have said "according to R. Chanina ben Akavya", for Rava could not learn from the Beraisa above alone. Perhaps Chananya is Metaher even Sefinas ha'Yarden, because Lo Shmei Tiltul! - PF)

2)

TOSFOS DH v'Amar R. Yochanan Im Yesh Bah Beis Kibul Rimonim v'Chulei

תוספות ד"ה ואמר רבי יוחנן אם יש בה בית קיבול רימונים כו'

(SUMMARY: Tosfos explains why he needed to learn from a wagon for rocks.)

מהא דקתני כמטה טמאה טמא מת

(a)

Implied question: Why didn't he bring a proof from "if [the wagon] is like a bed, it is Tamei Mes"?

לא מצי לאתויי ראייה דאיכא למימר שמיטלטלת על ידי בני אדם

(b)

Answer: He cannot bring a proof from there, for we can say that it is carried through people.

3)

TOSFOS DH Shelosh Teivos Hen

תוספות ד"ה שלש תיבות הן

(SUMMARY: Tosfos questions why this was brought.)

קשה לר''י דאמאי מייתי לה

(a)

Question (Ri): Why was this brought?

דאי משום דהיא סיפא דההיא דג' עגלות הן

1.

Suggestion: It is because it is the Seifa of [the Mishnah cited above] "there are three wagons."

אם כן הוה ליה לאתויי ההיא דג' עריבות שהן בינתים

2.

Rejection: If so, it should have brought [the Mishnah of] three bowls, which is taught in between!

4)

TOSFOS DH ha'Ba'ah b'Midah Tehorah mi'Klum

תוספות ד"ה הבאה במדה טהורה מכלום

(SUMMARY: Tosfos explains that its opening is on top.)

אפתחה למעלה קאי דפתחה מצידה דחזיא למדרס לא בעי מיטלטל מלא וריקן כדאמרי' בבכורות (דף לח.)

(a)

Explanation: This discusses when its opening is on top. If its opening is on the side, it is proper for Midras. It would not need to movable full and empty, like it says in Bechoros (38a)!

5)

TOSFOS DH Ela Amar Rav Papa Hachi ka'Amar v'Chulei v'Shel Etz...

תוספות ד"ה אלא אמר רב פפא ה''ק כו' ושל עץ...

(SUMMARY: Tosfos concludes like R. Chananel's text.)

תימה לרבינו תם דלמה לו להגיה של עץ וספינת הירדן לא הוה ליה אלא לאפוכי שינויא קמא דלת''ק ספינה של חרס טהורה כתנא דידן ולר' יוסי אף הספינה טמאה כחנניה

(a)

Question (R. Tam): Why did Rav Papa add to the text "of wood..." and Sefinas ha'Yarden? He should have just reversed the first answer, that the first Tana says that a boat of Cheres is Tahor, like our Tana, and R. Yosi says that even a boat is Tamei, like Chananyah;

ואף דרבי יוסי אמגע דקאמר ת''ק דטמא

1.

R. Yosi said "even", for the first Tana said that Maga [of Klei Cheres] is Tamei!

על כן נראה לרבינו תם כגי' ר''ח דגרסינן במילתיה דרב זביד וספינה של חרס טהורה כתנא דידן ורבי יוסי אומר אף הספינה טמאה כחנניא כמו מגע [דכלי חרס]

(b)

Answer (R. Tam): The text of R. Chananel is correct. In Rav Zvid's answer, it says that a boat of Cheres is Tahor, like our Tana, and R. Yosi says that even a boat is Tamei, like Chananya, like Maga of Klei Cheres;

ופריך מאי אף דהשתא לא קאי אעיקר מילתיה דת''ק אלא אדקדוק דבריו דדייקינן הא מגעו טמא

1.

[Rav Papa] asked, why does it say "even"? Now (according to Rav Zvid), R. Yosi does not address the first Tana's primary teaching, rather, the inference from his words, that we infer that Maga [of Kli Cheres] is Tamei!

אלא א''ר פפא ה''ק כו' וספינה של חרס טמאה כחנניא ר' יוסי אומר אף הספינה טהורה כתנא דידן כמו מדרס כלי חרס דקתני תנא קמא בהדיא דטהור

2.

Rather, Rav Papa says that it means as follows... a boat of Cheres is Tamei, like Chananya. R. Yosi says that even a boat is Tahor, like our Tana, just like Midras of Klei Cheres, which the first Tana explicitly said that it is Tahor.

6)

TOSFOS DH Mah Hu d'Eis Lei Taharah b'Mikveh

תוספות ד"ה מה הוא דאית ליה טהרה במקוה

(SUMMARY: Tosfos points out that really, a Zav needs flowing water.)

לאו דוקא נקט מקוה דהא זב בעי מים חיים

(a)

Implied question: "Mikveh" is not precise, for a Zav needs [to immerse in] Mayim Chayim!

אלא משום דבעי למינקט מקוה גבי משכב ומושב

(b)

Answer: [Chizkiyah mentioned a Mikveh,] because he wanted to mention a Mikveh regarding Mishkav and Moshav;

ולענין מים חיים לא מצרכי' שיהא טעון במשכב ומושב כזב דלא בעינן אלא דדמי ליה פורתא דאית ליה טהרה

1.

We do not need [for this Hekesh] that Mishkav and Moshav require Mayim Chayim, like a Zav requires. We need only that [Mishkav u'Moshav] resemble [a Zav] a little, that it can become Tahor.

7)

TOSFOS DH Le'afukei Kli Cheres d'Leis Lei Taharah b'Mikveh

תוספות ד"ה לאפוקי כלי חרס דלית ליה טהרה במקוה

(SUMMARY: Tosfos resolves this with the law of Kofes Se'or.)

תימה דהא כופת שאור שיחדה לישיבה טמאה מדרס כדאמרינן בהעור והרוטב (חולין דף קכט.) אע''ג דלית ליה טהרה במקוה

(a)

Question: If a clump of Se'or (sourdough) was designated to sit on, it receives Tum'as Mishkav, like it says in Chulin (129a), even though it cannot become Tahor in a Mikveh!

ואומר רבינו תם דיש במינו בגידולי קרקע טהרה במקוה כגון כלי עץ

(b)

Answer (R. Tam): Things in its species, i.e. Gidulei Karka (things that grow from the ground) can become Tahor in a Mikveh, e.g. wooden Kelim.

8)

TOSFOS DH Mapatz b'Mes Minayin

תוספות ד"ה מפץ במת מניין

(SUMMARY: Tosfos explains why this cannot refer to a wooden mat.)

פירש בקונטרס דמיירי במפץ של עץ

(a)

Explanation #1 (Rashi): We discuss a wooden mat.

ואין נראה לרבינו תם דהא פשוטי כלי עץ יש להם טהרה במקוה כדמוכח בפרק קמא דסוכה (דף טז.)

(b)

Rebuttal (R. Tam): Pashut wooden Kelim can become Tahor in a Mikveh, like is proven in Sukah (16a)!

דאמר מטה מיטהרת איברים ומוקי לה בפשוטי כלי עץ כגון ארוכה ושתי כרעים

1.

It says there that a bed can become Tahor dissembled, and we establish this to discuss Pashut wooden Kelim, e.g. the long side board and two legs [attached to it]!

ואומר ר''ת דהכא במפץ של שיפה ושל גמי דאין לו שום טומאה אלא מדרבנן לבד מטומאת מדרס כדפירשתי (הגהת ב"ש) לעיל בפרק במה אשה (דף סו.)

(c)

Explanation #2 (R. Tam): Here we discuss a mat of bark or reeds. Its Tum'ah is only mid'Rabanan, except for Tum'as Midras, like I explained above (66a).

והא דפשוטי כלי עץ אית להו טהרה במקוה אומר ר''י דנפקא לן מדכתיב (במדבר לא) וכל כלי עץ תתחטאו דמשמע אפילו פשוטי דומיא דכלי מתכות דכתיבי התם

(d)

Explanation (Ri): We learn that Pashut wooden Kelim can become Tahor in a Mikveh from "v'Chol Kli Etz Tischat'u", which implies even if they are Pashut, similar to metal Kelim that are written there.

אף על גב דכתיב וכל מעשה עזים ליכא למילף מה מעשה עזים מיטלטל מלא וריקן אף כלי עץ

(e)

Implied question: It says "v'Chol Ma'aseh Izim." We should say that just like what is made from goats [in the Parshah] refers only to what [can become Tamei, i.e.] can be moved full and empty, also [only such] wooden Kelim [can become Tahor]!

דלא שייך למילף הכי אלא משק כדכתיב (בראשית מב) ויהי הם מריקים שקיהם

(f)

Answer: We can learn [to require that it is movable full and empty] only regarding Sak, like it says "va'Yhi Hem Merikim Sakeihem."

ולהכי נקט נמי בכל דוכתא מה שק מיטלטל מלא וריקן כו' ולא נקט מה בגד מיטלטל מלא וריקן אף על גב דבגד נמי כתיב גבי שק או בגד או עור או שק:

(g)

Support: This is why everywhere we say "just like Sak is movable full and empty...", and we do not say "just like Beged is movable full and empty...", even though also Beged is written with Sak - "Oh Beged Oh Ohr Oh Sak."

84b----------------------------------------84b

9)

TOSFOS DH Mah l'Pachin Ketanim she'Tehorim b'Zav

תוספות ד"ה מה פכין קטנים שטהורין בזב

(SUMMARY: Tosfos suggests alternative Kal v'Chomerim, and rejects them.)

תימה דמסאה ותרקב ותיבה שפתחה למעלה יכול לעשות ק''ו דלא מטמא מדרס מטמא במת מפץ שמטמא מדרס אינו דין שיטמא במת

(a)

Question: [The Tana] could make a Kal v'Chomer from [measures that hold] a Se'ah and half-Se'ah and a box whose opening is on top! They are not Metamei Midras, but they are Metamei b'Mes. A mat, which is Metamei Midras, all the more so it is Metamei b'Mes!

וי''ל דמה להנך שכן נעשין אב הטומאה מה שאין כן במפץ דכיון שאין לו טהרה במקוה אינו נעשה אב הטומאה כדמוכח בפרק בתרא דעירובין (דף קד:)

(b)

Answer: We cannot learn from them, for they become an Av ha'Tum'ah. A mat, since it cannot become Tahor in a Mikveh, cannot become an Av ha'Tum'ah, like is proven in Eruvin (104b).

אבל קשה דמפכים גדולים מצי למיעבד ק''ו דלא מטמו מדרס כדאמר הכא דמדרס כלי חרס טהור ומטמא במת

(c)

Question: He could make a Kal v'Chomer from big flasks. They are not Metamei Midras, like it says here, that Midras Klei Cheres is Tahor, but they are Metamei Mes!

וי''ל דטפי ניחא ליה למיעבד ק''ו מפכים קטנים שטהורין מכל טומאת הזב לגמרי

(d)

Answer: He prefers to make a Kal v'Chomer from small flasks, which are Tahor from all Tum'os of a Zav.

וקשה דבמעיינות הזב מנלן דלא מיטמו פכין קטנים

(e)

Question: What is the source that Mayanos (bodily fluids) of a Zav are not Metamei small flasks?

דנהי דבשיער הזב לא מיטמו היינו משום דבעיא ראוי לנגיעת בשר כדפירש בקונטרס דמבשר הזב נפקא טומאת שיער

1.

Granted, hair of a Zav is not Metamei them, because we require that they be proper for his skin to touch (their interiors), like Rashi explained. We learn from "Besar ha'Zav" to hair (that his hair is Metamei only if his skin could touch);

אבל רוקו דכתיב בהדיא וכי ירוק הזב בטהור פשיטא דלא בעיא ראוי לנגיעת בשר

2.

However, regarding his saliva, it is written explicitly "v'Chi Yarok ha'Zav b'Tahor." Obviously, we do not require that it is proper for his skin to touch!

וא''ת והיכי עביד ק''ו מפכין קטנים מה לפכין קטנים שכן מטמאין מאוירן תאמר במפץ כו'

(f)

Question: How can we make a Kal v'Chomer from small flasks? Small flasks receive Tum'ah from their airspace. You cannot learn to a mat [which does not]!

וליכא למימר דעביד ק''ו הכי מה זב הקל שאין מטמא פכין קטנים מטמא מפץ מת החמור דמטמא פכין קטנים אינו דין שיטמא מפץ

1.

Suggestion: We make a Kal v'Chomer as follows. A Zav is lenient, for he is not Metamei small flasks, yet he is Metamei a mat. A Mes is stringent. It is Metamei small flasks. All the more so it should be Metamei a mat!

דמה [לזב שכן] מטמא במשכב ומושב

2.

Rejection: You cannot learn from a Zav, for he is Metamei Mishkav and Moshav!

ויש לומר דאיכא למימר שאר כלים יוכיחו שאין מטמאין מאוירן ומטמאין במת אף אני אביא מפץ

(g)

Answer: We can say that other Kelim are Mochi'ach (prove that the law does not depend on receiving Tum'ah from their airspace), for they do not receive Tum'ah from their airspace, and they receive Tum'as Mes. I can say similarly about a mat!

מה לשאר כלים שכן נעשין אב הטומאה פכין קטנים יוכיחו

1.

[If you will ask that] one cannot learn from other Kelim, because they can become an Av ha'Tum'ah, small flasks are Mochi'ach (they cannot become an Av ha'Tum'ah, yet they receive Tum'as Mes).

10)

TOSFOS DH she'Tehorim b'Zav

תוספות ד"ה שטהורים בזב

(SUMMARY: Tosfos explains why we do not say so about a Tzamid Pasil.)

שאינו יכול ליגע בתוכם לפי שפיהם צר

(a)

Explanation: [A Zav] cannot touch inside them, because their opening is narrow (even a small toe cannot enter);

ובהיסט נמי לא מטמו כדפירש בקונטרס דאת שאינו בא לכלל מגע אינו בא לכלל היסט

1.

Also through Heset (moving) they do not receive Tum'ah, for if Tum'as Maga does not apply [to something], Tum'as Heset does not apply.

וא''ת א''כ כלי חרס המוקף צמיד פתיל לא יטמא בהיסט ובפ''ק דנדה (דף ה:) אמר שאינו ניצול במעת לעת שבנדה

(b)

Question: If so, a Kli Cheres surrounded with a Tzamid Pasil (hermetic seal) should not receive Tum'as Heset, but in Nidah (5b) it says that it is not saved from retroactive Tum'ah of a Nidah! (Chachamim decreed that when a woman finds that she became Nidah, she is Metamei what she touched or moved in the last 24 hours, or from the last time she checked herself, whichever is smaller.)

ובפ' הניזקין (גיטין דף סא:) נמי פריך וליחוש שמא תסיטם אשתו נדה

1.

Also in Gitin (61b) it says "we should be concerned lest his wife moved [a Kli Cheres with a Tzamid Pasil] when she was Nidah!"

ואור''ת דצמיד פתיל חשיב בא לכלל מגע לפי שעומד ליפתח

(c)

Answer (R. Tam): [A Kli Cheres with] a Tzamid Pasil is considered that Tum'as Maga applies, for it is destined to be opened.

ולא דמי לקולית נבלה דאמ' בהעור והרוטב (חולין קכו:) מחוסר נקב כמחוסר מעשה דמי ואע''פ שחישב עליה לנוקבה אין טמאה במשא

(d)

Implied question: Why is this unlike a bone [with marrow inside] of a Neveilah? We say in Chulin (126b) that since the bone was not yet punctured (to enable touching the meat inside), it is considered Mechusar Ma'aseh. Even if he intended to puncture it, it is not Metamei b'Masa (since Tum'as Maga does not apply to it, even though he will open it)!

דהתם סתמא אינה עומדת לנקיבה אלא ע''י מחשבה אבל מוקף צמיד פתיל סתמו עומד ליפתח

(e)

Answer: There, Stam it is not destined to be opened, just he intended. Stam, [a Kli Cheres with] a Tzamid Pasil is destined to be opened.

11)

TOSFOS DH Mapatz she'Tamei b'Zav Eino Din she'Yitamei b'Mes

תוספות ד"ה מפץ שטמא בזב אינו דין שיטמא במת.

(SUMMARY: Tosfos challenges the Kal v'Chomer, and defends it.)

מק''ו דהכא קי''ל בכל דוכתא דכל המטמא מדרס מטמא טמא מת

(a)

Remark: From the Kal v'Chomer here, we hold everywhere that anything that is Metamei Midras is Metamei Mes.

וא''ת כלי חרס המוקף צמיד פתיל יוכיח שטמא בזב דמטמא בהיסט כדפרישית לעיל וטהור במת

(b)

Question: A Kli Cheres surrounded with a Tzamid Pasil should be Mochi'ach (disprove this Kal v'Chomer)! It receives Tum'ah from a Zav through Heset, like I explained above (in the previous Tosfos), but it is does not receive Tum'as Mes!

ואומר ר''ת דלא שייך למימר יוכיח מצמיד פתיל דמה שהוא בהיסט הזב היינו משום דהוי כאילו נגע הזב בתוכו כדאמרי' איזהו מגע שהוא ככולו הוי אומר זה היסטו

(c)

Answer (R. Tam): You cannot say that a Tzamid Pasil is Mochi'ach, for it receives Tum'ah from a Zav through Heset, because it is as if the Zav touched inside, like we say (in Toras Kohanim) "what touching is like touching all of it? This is Heset (moving);

ובמת אם היה כזית ממנו בתוכו היה טמא

1.

[Also] regarding Mes, if a k'Zayis of Mes were in it, it would be Tamei!

12)

TOSFOS DH v'Ha Leis Lei Taharah b'Mikveh

תוספות ד"ה והא לית ליה טהרה במקוה

(SUMMARY: Tosfos resolves this with the Gemara in Bava Kama.)

תימה דבסוף כיצד הרגל (ב''ק דף כה:) קאמר עלה דמפץ דהכא וקא מייתי לה בין לטומאת ערב בין לטומאת ז'

(a)

Question: In Bava Kama (25b) it brings [the Kal v'Chomer] about a mat here, and learns from it both Tum'as Erev (one immerses it, and it is a Tevul Yom until nightfall, and then it is totally Tahor) and Tum'as Shiv'ah (it requires Haza'ah with Mei Chatas);

מה שייך להזכיר טומאת ערב וז' כיון דאין לו טהרה לעולם

1.

How do Tum'as Erev and Tum'as Shiv'ah apply, since it can never become Tahor?!

וי''ל דהאי ק''ו אהני נמי לפשוטי כלי עץ המיוחדים למדרס דטמאים במת ומייתי הא לטומאת ז'

(b)

Answer #1: This Kal v'Chomer helps also for Pashut wooden Kelim special for Midras. They receive Tum'as Mes, and [the Kal v'Chomer] brings to Tum'as Shiv'ah.

אי נמי ברייתא איירי בכל מפצים בין במפץ עץ בין במפץ שיפה וגמי ובמפץ עץ קאמר התם דמייתי ליה לטומאת שבעה דאית ליה טהרה במקוה

(c)

Answer #2: The Beraisa discusses all mats, whether of wood, bark or reeds. Regarding wood it says there that [the Kal v'Chomer] brings to Tum'as Shiv'ah, for it can become Tahor in a Mikveh.

13)

TOSFOS DH Mi Lo Askinan d'Yichadinhu l'Ishto Nidah

תוספות ד"ה מי לא עסקינן דייחדינהו לאשתו נדה

(SUMMARY: Tosfos discusses the proof that it does not receive Tum'as Midras.)

פי' בקונטרס ואי מיטמא מדרס היכי מציל והלא כל דבר טמא אינו חוצץ בפני הטומאה אלא ש''מ דלא מיטמא מדרס הלכך כלי חרס המוקף צמיד פתיל טהור מכל טומאה

(a)

Explanation #1 (Rashi): If it receives Tum'as Midras, how can it save? Anything Tamei does not block Tum'ah! Rather, this shows that it does not receive Tum'as Midras. Therefore, a Kli Cheres surrounded with a Tzamid Pasil is Tahor from all Tum'ah;

ובהיסט נמי לא מטמא דכ''ד שלא בא לכלל מגע אינו בא לכלל משא

1.

Also through Heset it is not Tamei, for anything to which Tum'as Maga does not apply, Tum'as Heset does not apply.

ואין נראה דודאי מטמא בהיסט כלי חרס מוקף צמיד פתיל כדמוכח בנדה (ה:) ובגיטין (סא:) כדפירשתי לעיל

(b)

Rebuttal: Surely a Kli Cheres surrounded with a Tzamid Pasil receives Tum'as Heset, like is proven in Nidah (5b) and Gitin (61b), like I explained above (DH she'Tehorim b'Zav)!

ומפרש ר''ת דמדכתיב וכל כלי דייק דמי לא עסקינן דיחדינהו לאשתו נדה דכל טומאות הבאות דרך גב יש לנו לטהרו מדכתיב וכל הילכך אפילו ייחד להו לישיבה טהורים

(c)

Explanation #2 (R. Tam): He infers since it says "v'Chol Kli" - do we not discuss [even] if he designated them for Ishto Nidah? We should be Metaher it from all Tum'os that come from its outside, since it says v'Chol. Therefore, even if he designated it for sitting, they are Tehorim;

אבל בהיסט מטמו דטומאה הבאה דרך תוך הוא דחשבינן כאילו נגע בפנים כדאמרינן איזהו מגעו שהוא ככולו הוי אומר זה היסטו

1.

However, they receive Tum'as Heset, which comes through the inside. We consider it as if he touched inside, like we say (in Toras Kohanim) "what touching is like touching all of it? This is Heset.

ור''י מפרש דלא בעי למימר דמיירי קרא בכל ענין אפי' ישבה עליהם אשתו נדה או היסיטן

(d)

Explanation #3 (Ri): [Rava] did not want to say that the verse discusses in every case, even if Ishto Nidah sat on them or moved them. (Maharam - it receives Tum'as Heset. If the verse discussed every case, why does it save when she moved it? It is Tamei!)

אלא אם ייחד כלי חרס לאשתו נדה טהור דאין כלי חרס מטמא מדרס

1.

Rather, if he designated a Kli Cheres for Ishto Nidah it is Tahor, for a Kli Cheres does not receive Tum'as Midras;

דאי טמא (הגהת מהר"מ) לא יציל בצמיד פתיל אע''ג דלא ישבה עליו

2.

If it were Tamei, it would not save through a Tzamid Pasil, even if she did not sit on it;

דאע''פ שבמת אינו מקבל טומאה מגבו כיון דבמדרס יכול לקבל טומאה אין לו לחוץ באהל המת ומסופק ר''י בכך

i.

Even though [a Kli Cheres] is not Mekabel Tum'ah from its outside, since it can receive Tum'ah through Midras, it should not block Tum'ah in Ohel ha'Mes. The Ri was unsure about this. (Rashash - he did not understand how it can receive Tum'as Midras but not receive Tum'ah [of Mes] from its outside, for whatever receives Tum'as Midras, it receives Tum'as Mes!)

14)

TOSFOS DH Minayin l'Arugah she'Hi Vov v'Chulei

תוספות ד"ה מניין לערוגה שהיא ו' כו'

(SUMMARY: Tosfos brings a source to say that the patch is six by six Tefachim.)

י''א דערוגה ו' נפקא לן מדכתיב לחייו כערוגת הבושם (שיר ה) ומשמע לחייו לשון לוחות והם היו ו' על ו' מכלל דערוגה נמי כן היא

(a)

Explanation: Some say that we learn that the patch is six (by six) since it is written "Lechayav ka'Arugas ha'Bosem", and Lechayav connotes an expression of Luchos, and Luchos (ha'Bris) were six by six. This implies that also the patch is this size.

15)

TOSFOS DH Arba Al Arba Ruchos ha'Arugah

תוספות ד"ה ארבע על ארבע רוחות הערוגה

(SUMMARY: Tosfos concludes that the Isur of Kil'ai Zera'im is mid'Oraisa.)

באמצע הרוח כדמוכח בגמרא לפי מה שאפרש בעז''ה

(a)

Explanation: [The species on the sides] are in the middle of each side, like it is brought in the Gemara, like I will explain b'Ezras Hash-m.

ומה שפירש הקונטרס דכלאי זרעים דרבנן

(b)

Explanation #1 (Rashi): Kil'ai Zera'im is mid'Rabanan.

אינו נראה לר''י דהא אמרי' בפ' כל הבשר (חולין קטו.) כלאי זרעים ליתסרו דהא תיעבתי לך הוא

(c)

Rebuttal (Ri): It says in Chulin (115a) "Kil'ai Zera'im should be forbidden [to eat due to "Lo Sochal Kol To'evah"], for the Torah forbade you [to plant it]"!

ואין נראה לומר דלהרכבת האילן קרי כלאי זרעים

1.

Suggestion: Grafting [different species of] trees is called "Kil'ai Zera'im" (the Torah forbids only this).

משום דבספ''ק דקידושין (דף לט.) מפיק הרכבת האילן משדך לא תזרע כלאים

2.

Rejection #1: In Kidushin (39a) we learn [the Isur] from "Sadcha Lo Sizra Kil'ayim." (Shabbos Shel Mi - it is unreasonable to say that this forbids grafting, but not sowing diverse species. Maharam - there, we learn the Isur of grafting because this is written adjacent to "Behemtecha Lo Sarbi'a Kil'ayim." If not, we would not establish it to discuss grafting, for the words connotes unlike this. Therefore, it is difficult to say that the Gemara calls grafting Kil'ai Zera'im! Maharsha - "Mishum..." is not a rejection. Rather, it is the basis of the suggestion why the Gemara calls grafting "Kil'ai Zera'im." The coming word in Tosfos "v'Od" is a mistake; it must be deleted. The rejection begins "d'Hasam..."

ועוד דהתם בקידושין אמר אההיא מילתא גופא בהמתך לא תרביע כלאים שדך לא תזרע כלאים מה בהמתך בהרבעה אף שדך בהרכבה ומה בהמתך נוהג בין בארץ בין בחו''ל אף שדך נוהג בין בארץ בין בחו''ל

3.

Rejection #2: In Kidushin (39a) it says about that matter itself "Behemtecha Lo Sarbi'a Kil'ayim Sadcha Lo Sizra Kil'ayim" - just like the Isur of your animal is crossbreeding, the Isur of your field is grafting. And just like the Isur of your animal is both in Eretz Yisrael and Chutz la'Aretz, also Isur of your field is both in Eretz Yisrael and Chutz la'Aretz;

ופריך ואלא הא כתיב שדך ומשני ההוא למעוטי זרעים שבחו''ל

i.

The Gemara asks "but it says Sadcha" (which implies what is yours, i.e. in Eretz Yisrael), and answers that Sadcha excludes Zera'im in Chutz la'Aretz.

ובפ' מעשר בהמה משמע בהדיא דאסור (הגהה בגליון) מדאורייתא

4.

Rejection #3: In Bechoros (54a) it connotes explicitly that [Kil'ai Zera'im] is forbidden mid'Oraisa!

ואפי' לר' יאשיה דאמר אינו חייב עד שיזרע חטה ושעורה וחרצן במפולת יד

5.

Implied question: R. Yoshiyah says that he is not liable until he sows wheat, barley and a grape seed together by hand! (This implies that he does not forbid Kil'ai Zera'im mid'Oraisa.)

היינו להתחייב משום כלאי הכרם דלא תזרע כרמך אבל אלאו דלא תזרע שדך מודה דחייב:

6.

Answer: That is to be liable for Kil'ai ha'Kerem "Lo Sizra Karmecha", but he agrees that one is liable for "Lo Sizra Sadcha" (even without all three).

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF