1)

TOSFOS DH she'Hayah Lecha Laduno b'Sanhedrin

תוספות ד"ה שהיה לך לדונו בסנהדרין

(SUMMARY: Tosfos explains that even Mored b'Malchus must be judged.)

קשה לר''י דפ''ק דמגילה (דף יד: ושם) אמרינן גבי נבל דמורד במלכות לא בעי למדייניה ואוריה מורד במלכות הוה כדאמר בסמוך

(a)

Question (Ri): In Megilah (14b), we say about Naval that one who rebels against the king, [the king] need not judge him, and Uriyah rebelled against the king, like it says below!

ויש לומר דודאי צריך לדונו ולידע אם הוא מורד במלכות אבל לעיין בדינו ולעשות הלנת דין ולהמתין עד למחר אין צריך

(b)

Answer: Surely one must judge him and know if he rebelled against the king. However, to investigate his judgment and spend the night [thinking it over] and wait until the next day [before convicting], there is no need.

וכן משמע דבסנהדרין (דף לו. ושם) אמר שדן דוד את נבל בסנהדרין מויחגרו איש חרבו וגו':

(c)

Support: It connotes like this in Sanhedrin (36a). It says that David judged Naval in a Sanhedrin, from "va'Yachgeru Ish Charbo..."

2)

TOSFOS DH Likuchin Yesh Lecha Bah

תוספות ד"ה ליקוחין יש לך בה

(SUMMARY: Tosfos justifies how we infer that David did not sin with Bas Sheva.)

אף על גב דאפילו חטא נמי יש לו בה ליקוחין דהא אנוסה היתה ושריא לבעל וה''ה לבועל

(a)

Implied question: Even if he sinned (had Bi'ah with her while she was married), he could marry her (after Uriyah died), for she was coerced, therefore she was permitted to her husband, and similarly to the Bo'el! (Even if she consented, since she was a minor, it is considered that she was coerced.)

מ''מ ליקוחין יש לך בה משמע לא היה לך בה עבירה

(b)

Answer: "You may marry her" connotes that you did not sin with her.

3)

TOSFOS DH Get Kerisus Kosev l'Ishto

תוספות ד"ה גט כריתות כותב לאשתו

(SUMMARY: Tosfos concludes that they covertly gave an unconditional Get.)

פרש''י על תנאי שאם ימות במלחמה תהא מגורשת מעכשיו

(a)

Explanation #1 (Rashi): The Get is on condition that if he dies during the war, she is divorced from now.

וצריך לומר לפירושו דאף על גב דאוריה בא מן המלחמה התנאי היה שאם לא ישוב בסוף המלחמה שיהא גט

(b)

Consequence: According to this, we must say that even though Uriyah came [back] from the war, the stipulation was that if he will not return from the war, it is a [valid] Get.

אך קשה דתנן במי שאחזו (גיטין דף עג. ושם) מה היא באותן הימים רבי יהודה אומר הרי היא כאשת איש לכל דבריה

(c)

Question: A Mishnah in Gitin (73a) says [about one who received a Get 'from today if I die'] what is her status in the interim? R. Yehudah says, she is fully married...

ואם כן לר' יהודה היתה אשת איש גמורה

1.

If so, according to R. Yehudah, [Bas Sheva] was a full Eshes Ish!

ונראה לר''ת שהיה מגרשה לגמרי בלא שום תנאי

(d)

Explanation #2 (R. Tam): [A soldier] would divorce absolutely without any Tenai.

והא דאמרינן בהזהב (ב''מ דף נט. ושם) מוטב שיבעול אדם ספק אשת איש ואל ילבין פני חבירו ברבים מנלן מדוד

(e)

Implied question: It says in Bava Metzi'a (59a) it is better to have Bi'ah with a Safek Eshes Ish than to publicly shame someone. What is the source? We learn from David. (According to R. Tam, she was Vadai divorced!)

קרי לה ספק אשת איש לפי שהיו מגרשים בצנעה והעולם סבורים שהיא אשת איש

(f)

Answer: She is called a Safek Eshes Ish because they used to divorce covertly, and everyone thinks that she is an Eshes Ish.

4)

TOSFOS DH d'Amar Lei va'Adoni Yo'av

תוספות ד"ה דאמר ליה ואדוני יואב

(SUMMARY: Tosfos concludes that this was not his rebellion.)

פרש''י דמורד במלכות הוה משום דקאמר ואדוני יואב

(a)

Explanation #1 (Rashi): He rebelled against the king because he said "my master Yo'av."

ואין נראה דאין זה מורד שלא היה בלבו להמליכו ולקרותו מלך

(b)

Objection: This is not rebellion, for he did not intend to make [Yo'av] king and call him king!

אלא כמו שפירש רבינו מאיר דהוי מורד משום דבסיפא דקרא כתיב ואני אבא אל ביתי לאכול ולשתות ולשכב עם אשתי וגו' שדוד אמר לו לעשות ולא רצה לעשות

(c)

Explanation #2: Rather, it is like Rabbeinu Meir explained. He rebelled because the end of the verse says [incredulously] "will I go to my house to eat and drink and lie with my wife?!" David told him to do so, and he did not want to do so.

5)

TOSFOS DH Rak bi'Devar Uriyah ha'Chiti

תוספות ד"ה רק בדבר אוריה החתי

(SUMMARY: Tosfos justifies saying that his only sin was with Uriyah.)

קשה דהא איכא מעשה דהסתה בריש פ''ב דיומא (דף כב:)

(a)

Question: There was [also] the episode of enticement, in Yoma (22b. David counted Bnei Yisrael!)

וי''ל דלא חשיב ליה דלא הוי כל כך עון גדול וגם שגג:

(b)

Answer: That is not counted, for it was not such a big Aveirah. Also, he was Shogeg.

56b----------------------------------------56b

6)

TOSFOS DH Ela me'Atah Az Yivneh Yehoshua v'Chulei

תוספות ד"ה אלא מעתה אז יבנה יהושע כו'

(SUMMARY: Tosfos justifies the question in spite of a Drashah for the verse of Yehoshua.)

הקשה הר''ר אלחנן דבחלק (סנהדדין דף צא:) מפקינן מדכתיב אז יבנה יהושע ולא כתב אז בנה מכאן לתחיית המתים מן התורה

(a)

Question (R. Elchanan): In Sanhedrin (91b) we learn from "Az Yivneh Yehoshua", since it did not write 'Az Banah', this is a source for Techiyas ha'Mesim from the Torah!

אם כן אתא לדרשה ה''נ אתא לדרשה דהכא

1.

If so, it comes for a Drashah. Likewise, [this verse about Shlomo] comes for the Drashah of here (he sought to build, but he did not)!

ואומר ר''י דמ''מ פריך מדלא כתיב שבקש לבנות אלא יבנה ש''מ שרוצה לומר שבנה כההוא דיהושע דודאי בנה

(b)

Answer (Ri): In any case he asks, since it did not write "to build", rather, "he will build", this shows that [the verse] wants to say that he built, like the case of Yehoshua, who surely built! (Be'eros ha'Mayim - we find in Torah that future tense can denote the past. The verse keeps its simple meaning. Therefore, even if a Drashah explains the future tense, we should say that also the simple meaning (he built) is true, like regarding Yehoshua. If Shlomo did not build, the verse should have made this clear!)

7)

TOSFOS DH Mah Acharonim Lo Asu v'Talah Bahen v'Chulei

תוספות ד"ה מה אחרונים לא עשו ותלה בהן כו'

(SUMMARY: Tosfos explains why we cannot say like we say in Chulin.)

לא שייך למימר הכא מקום הניחו לו אבותיו להתגדר בו כדאמר בפ''ק דחולין (דף ז. ושם:) גבי נחש נחשת שביער חזקיה

(a)

Implied question: Why can't we say that his ancestors left for him room to aggrandize himself, like it says in Chulin (7a) about the copper snake (that Moshe made) that Chizkiyah eradicated?

דהתם לא ביערוהו אבותיו שהיו יראים לבערו לפי שעשאו משה על פי הדבור

(b)

Answer: There, his ancestors did not eradicate it, for they feared to do so, since Moshe made it based on Hash-m's command;

אבל הכא למה היו מניחים מלבערם

1.

However, here, why would [Asa and Yehoshafat] refrain from destroying [Bamos for idolatry]?

8)

TOSFOS DH d'Tzutzisa

תוספות ד"ה דצוציתא

(SUMMARY: Tosfos explains this according to a Midrash.)

אומר ר''ת דאמר במדרש שהיה נר דולק על ראשו:

(a)

Explanation (R. Tam): It says in the Midrash that there was a lamp burning on his head.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF