שבת דף נו. א

האם בני שמואל חטאו?

במקח שוחד והטיית דין בשאר חטאים
לר' שמואל ב"נ לא חטאו -----
לר' מאיר לא חטאו חלקם שאלו בפיהם [1]
לר' יהודה חטאו [2] -----
לר' עקיבא לא חטאו לקחו מעשר יותר מהראוי להם
לר' יוסי לא חטאו לפירש"י א': לקחו מתנות כהנים אף שהיו לוים
לפירש"י ב': לקחו מתנות לוים בכח

כיצד היה המנהג ביוצא במלחמת בית דוד בענין כתיבת גט לאשתו? [תוד"ה גט].

מה היה עושה?
לפירש"י היה כותב גט על תנאי: שאם לא יחזור בסוף המלחמה - תהא מגורשת מעכשיו [3]
לרבינו תם היה כותב גט בלא תנאי, (והיו עושים כן בצנעא, ואח"כ חוזרים ולוקחים אותן)

שבת דף נו: א

האם יאשיהו חטא ועשה תשובה, או שלא חטא כלל?

האם חטא? למה נקרא "מלך אשר שב"
לר' שמואל בר נחמני לא חטא שהחזיר את מה שדן מגיל ח' עד י"ח [4]
לרב חטא שעשה תשובה - והיה גדול הבעלי תשובה בדורו
-------------------------------------------------

[1] ומתוך שהיו חשובים היו נותנים רק להם את המעשרות, ושאר לוים עניים מצטערים.

[2] דע"י שהטילו על הבעלי בתים לעסוק בסחורתם - ולתת להם השכר, מתוך כך היה נמשך לבם להטות דין כשבאו לפניהם לדון.

[3] והוקשה לתוס' על פירושו, דהא איתא בגיטין (דף עג.), דר' יהודה ס"ל שבאותן הימים - שבין כתיבת הגט לחלות התנאי, הרי היא אשת איש גמורה, וא"כ יהיה קשה על ר' יהודה ממעשה דדוד.

[4] יאשיהו ישב על כסא מלכותו בגיל ח' שנים, ובגיל י"ח שנים מצא חלקיה את הספר תורה שבעזרה, ואז דקדק יאשיהו בתורה שבכתב ושבע"פ בכל דיניה, והבין שמא טעה בדין, ולכן החזיר את כל מה שחייב את בעלי הדין שבאו לפניו עד עתה. ולא שהיה נוטל מאותו שזכהו קודם, אלא היה נותן להם מביתו.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף