1)

TOSFOS DH ba'Meh Ishah v'Chulei Lo b'Chutei Tzemer

תוספות ד"ה במה אשה כו' לא בחוטי צמר

(SUMMARY: Tosfos explains why they decreed not to go out with certain things.)

מפרש בגמ' משום דילמא מיתרמי לה טבילה של מצוה ושרי להו ואתי לאתויינהו ארבע אמות ברה''ר

(a)

Explanation: The Gemara explains that this is lest a Tevilah for a Mitzvah arises for her, and she will untie them, and come to carry them four Amos in Reshus ha'Rabim.

אומר ר''י דהיינו דוקא בחוטין שאינן נתונין בקליעת השער אבל חוטין הנתונין בקליעת השער יוצאה בהן דבהנהו ליכא למיגזר דילמא שריא להו כדתנן בהמצניע (לקמן דף צד:)

(b)

Answer (Ri): This is only for threads that are not in braided hair, but threads that are in braided hair, she may go out with them. We need not decree about them lest she untie them, like it says below (94b);

דאיכא לכל הפחות איסור שבות בגודלת וסברא הוא דכי היכי דיש איסור בעשיית קליעה ה''נ יש איסור בסתירת קליעה

1.

There is at least an Isur mid'Rabanan to braid, and it is logical that just like making a braid is forbidden, also unbraiding.

וא''ת מהאי טעמא תהא אשה אסורה לצאת בטלית דהא ודאי שריא לה בשעת טבילה וניחוש דילמא אתי לאתויי

(c)

Question: For this reason it should be forbidden for a woman to go out with a garment. Surely she will remove it at the time of Tevilah. We should be concerned lest she come to carry it!

וי''ל דבדברים שהם עיקר מלבוש ליכא למיגזר דאפילו בחול אין דרך ללכת כלל ממקומו עד שילבישם

(d)

Answer: Matters that are one's primary clothing, there is no reason to decree about them, for even during the week it is not normal to leave one's place at all until he wears them;

אלא דוקא בדברים קטנים יש לחוש שאין מקפיד אם אינם עליו ורגילות הוא בחול כשמתירן פעמים נושאן בידו עד ביתו

1.

Rather, only small things, there is concern, for he is not adamant if they are not on him, and during the week, often when he unties them, he carries them in his hand to his house.

ונראה לר''י דדוקא בדברים שרגילות להסירן כדי להראותן או משום חציצה או משום קפידא גזרו שלא לצאת דשמא כשיסיר ישכח שהוא שבת ואתי לאתויי

(e)

Explanation (Ri): Only things that it is common to remove them in order to show them [to others], or due to Chatzitzah, or adamancy, they decreed not to go out with them, lest when he removes it he will forget that it is Shabbos and come to carry;

אבל דברים שמותר לצאת בהן שאין רגילות להסירן מותר לקשור ולהתיר ברה''ר דליכא למיחש למידי

1.

However, things that one may go out with them, that it is not common to remove them, it is permitted to tie and untie in Reshus ha'Rabim, for there is no concern;

דאם יהא זכור שבת בשעת התרה לא אתי לאתויי ואם לא יהיה זכור שבת אפילו נאסר להתיר ולהסיר לא יועיל

2.

If he remembers at the time he unties that it is Shabbos, he will not come to carry. If he does not remember that it is Shabbos, even if we forbid to untie or remove, it will not help (for he forgot that it is Shabbos)!

וכ''מ לקמן (דף סא.) דקתני בברייתא וקושר ומתיר קמיע אפילו ברה''ר

(f)

Support: It connotes like this below (61a). A Beraisa teaches that one may tie and untie a Kami'a (amulet) even in Reshus ha'Rabim;

והא דאיצטריך התם לאשמעי' דשרי אע''פ שכל דבר מותר להסיר כדפרישית

1.

Implied question: Why did it need to teach that it is permitted? One may remove anything, like I explained!

איצטריך לאשמעינן דלא אסרינן משום דמיחזי דקושרו עליו שלא לרפואה ומתכוין להוציא

2.

Answer: It needs to teach that we do not forbid because it looks like he ties [the Kami'a] not for the sake of Refu'ah (a cure), rather, he intends to take it out.

כי היכי דאסור בפילפל וגרגיר מלח לכתחילה לתת בפה בשבת או להחזיר

3.

Source: This [Havah Amina] is like the Isur to put a pepper or salt crystal in her mouth initially on Shabbos, or [if it fell out] to return it [because it looks like a scheme to take it out];

אלא כמלבוש גמור חשיב מחמת הרפואה

4.

Rather, it is considered like an absolute garment, due to Refu'ah.

2)

TOSFOS DH Hashta Rach Al Gabei Kasheh Chotzetz v'Chulei

תוספות ד"ה השתא רך על גבי קשה חוצץ כו'

(SUMMARY: Tosfos justifies the question.)

וא''ת דילמא רב הונא נקט וכולן בראשי הבנות לרבותא דאפילו בראשי הבנות דהוי רך ע''ג קשה חוצץ

(a)

Question: Perhaps Rav Huna mentioned "and all of them on girls' heads" for a bigger Chidush! Even [wool] on girls' heads, which is soft on hard, it is a Chatzitzah!

ואור''י דבלאו רב הונא הוה ידעינן דבכל מקום חוצצין אפילו בראש אלא ודאי למעוטי שום דבר אתא

(b)

Answer (Ri): Without Rav Huna, we would know that everywhere it is a Chatzitzah, even on the head. Rather, surely he comes to exclude some matter.

3)

TOSFOS DH Hashta Kasheh Al Gabei Kasheh Chotzetz

תוספות ד"ה השתא קשה ע''ג קשה חוצץ

(SUMMARY: Tosfos explains the basis to say so.)

סבר הש''ס דקשה ע''ג רך חייץ טפי מקשה ע''ג קשה ורך ע''ג קשה לא חייץ כקשה ע''ג קשה

(a)

Explanation: Now, the Gemara holds that hard on soft is a Chatzitzah more than hard on hard, and soft on hard does not interrupt as much as hard on hard;

דהא לר' יהודה חוטי צמר אין חוצצין דהוי רך. על גבי קשה וחוטי פשתן דהוי קשה ע''ג קשה חוצצין

1.

Source: According to R. Yehudah, wool strings are not a Chatzitzah, for they are soft on hard, and linen strings, which are hard on hard, are a Chatzitzah;

וחוטי שיער דהוי נמי קשה על גבי קשה לכ''ע אין חוצצין אף על פי שחוטי פשתן חוצצין לכולי עלמא

2.

Distinction: Strings of hair, which are also hard on hard, all agree that they are not a Chatzitzah, even though linen strings are a Chatzitzah according to everyone.

4)

TOSFOS DH Ela Amar Rav Yosef

תוספות ד"ה אלא א''ר יוסף

(SUMMARY: Tosfos justifies why it says "Ela".)

לפי שרב יוסף בעצמו מקשה שייך לומר אלא:

(a)

Explanation: Because Rav Yosef himself asked, it is proper to say "Ela" (rather).

57b----------------------------------------57b

5)

TOSFOS DH Hacha b'Katla Askinan

תוספות ד"ה הכא בקטלא עסקינן

(SUMMARY: Tosfos discusses why she may not go out with Katla.)

תימה דמשמע דקטלא טעמא משום חציצה וא''כ אמאי תני במתניתין בסיפא בהדי חוטי צמר ברישא הוה ליה למיתנייה

(a)

Question: It connotes that the reason for Katla (a thick band wrapped tightly around the neck) is due to Chatzitzah. If so, why is it taught in the Seifa of our Mishnah, together with wool strings? It should have been taught in the Reisha!

ואומר רשב''א דקטלא נמי דבר של נוי הוא ויש לחוש דילמא שליף ומחויא

(b)

Answer (Rashba): Also Katla is decoration, and there is concern lest she remove it to show it;

ומיירי מתני' ברפוי דליכא חציצה ולכך אין לאוסרו אלא משום תכשיט

1.

Our Mishnah discusses when it is loose, so there is no Chatzitzah. Therefore, we forbid it only due to an ornament, but not lest she take it off for the sake of Tevilah);

אבל ברייתא דהכא איירי במיהדק דליכא למיחש דילמא שלפא שאינה מסירה לפי שלא תראה בעלת בשר

2.

However, the Beraisa here discusses when it is tight, so there is no concern lest she take it off to show it. She does not remove it, for then she would not appear stout.

וא''ת ומאי דוחקיה לאוקמא ברייתא משום חציצה לוקמא ברפוי ומשום משלפא כמתני'

(c)

Question: What forced [Ravina] to establish the Beraisa due to Chatzitzah? He should establish it when it is loose, and [we forbid] lest she take it off [to show it], like our Mishnah!

וי''ל דברייתא משמע ליה דטעמא משום חציצה דומיא דרישא דקתני הבנות יוצאות בחוטין שבאזניהם

(d)

Answer: The Beraisa connotes that the reason is due to Chatzitzah, similar to the Reisha, which teaches that girls go out with threads in their ears;

דלא איצטריך לאשמעינן (הגהת בארות המים) דליכא למיחש דילמא שלפא ומחוייא דפשיטא הוא דמאי נוי שייך בחוטין

1.

It need not teach that there is no concern lest she take it off to show it. This is obvious! Decoration does not apply to threads!

אלא איצטריך לאשמעינן דאין בו חציצה ואינה מסירתן בשעת טבילה וה''נ סיפא טעמא משום חציצה

2.

Rather, it needs to teach that it is not a Chatzitzah, and she does not remove it at the time of Tevilah. Similarly, the Seifa is due to Chatzitzah.

6)

TOSFOS DH Tanya Nami Hacha v'Chulei

תוספות ד"ה תניא נמי הכי כו'

(SUMMARY: Tosfos explains why this supports Rav Yehudah.)

מדתני ובטוטפת (הגהת הב"ח) וסרביטין הקבועים בה ודרך לקבוע אפזיינו בסבכה

(a)

Explanation: [Rav Yehudah said that Totefes is Afozaino, i.e. an ornament worn on the forehead. The Beraisa supports him,] since it taught "with Totefes or Sarbitin fixed in [a golden headdress]", and it is normal to fix Afozaino in the headdress;

אבל חומרתא דקטיפתא אין קובעין

1.

[This is unlike Rav Yosef, who said that it is] Chumresa d'Katifta (spices wrapped together, or pearls) are not fixed [in it].

7)

TOSFOS DH Iy Kavla d'Avda Tanan

תוספות ד"ה אי כבלא דעבדא תנן

(SUMMARY: Tosfos bring questions against this opinion, and answers them.)

תימה אי כבלא דעבדא תנן אמאי קתני טפי גבי אשה

(a)

Question: If the Mishnah teaches Kavla of a slave, why is it taught regarding a woman?

וי''ל דבעי למיתני בסיפא דמתני' יוצאה בכבול ובפאה נכרית לחצר ופאה נכרית לא שייכא אלא באשה

(b)

Answer: It needs to teach in the Seifa of our Mishnah "she may go out with Kavul and a wig in the Chatzer", and a wig applies only to a woman.

וא''ת אמאי לא תני נמי ברישא פאה נכרית בהדי כבול דאין יוצאין בה לרה''ר

(c)

Question: Why didn't the Reisha teach a wig along with Kavul, that we may not go out with it to Reshus ha'Rabim?

ויש לומר דמילתא דפשיטא היא דאסור לצאת בה לרה''ר דודאי משלפה משום דמחכו עלה

(d)

Answer: It is obvious that it is forbidden to go out with it, for surely she will remove it, for they laugh at her!

וא''ת אי כבלא דעבדא תנן אמאי שרי בחצר טפי משאר דברים

(e)

Question: If the Mishnah teaches Kavla of a slave, why is it permitted in the Chatzer more than other matters?

אבל אי כיפה של צמר תנן ניחא דשרי בחצר שלא תתגנה על בעלה כדמפרש עולא לקמן (דף ס':)

1.

However, if it is a wool cap, it is fine that it is permitted in the Chatzer, so she will not be repulsive to her husband, like Ula explained below (60b).

וי''ל דכבלא דעבדא שרי כדי לעשות בו קורת רוח לרבו שאם היה כל היום בלא כבול אפילו בחצר בדבר מועט שיעשה העבד כנגד רבו סבור רבו שדעתו למרוד בו ואתי לידי קטטה

(f)

Answer: Kavla of a slave is permitted in order to please the master. If [the slave] were the entire day without Kavul, even in the Chatzer, a minor thing that the slave does against the master's will, the master will think that he wants to rebel on him, and they will come to quarrel.

ולקמן דפירש''י דבסיפא מודו כ''ע דכבול כיפה של צמר

(g)

Explanation (Rashi, below): In the Seifa, all agree that Kavul is a wool cap.

היא קשה לר''י דהא משמע הכא למ''ד כבלא דעבדא תנן שרי כיפה של צמר אף לרה''ר

(h)

Question (Ri): Here it connotes that according to the opinion that the Mishnah teaches Kavla of a slave, a wool hat is permitted even in Reshus ha'Rabim!

8)

TOSFOS DH Ein Bah Mishum Kil'ayim

תוספות ד"ה אין בה משום כלאים

(SUMMARY: Tosfos discusses why Kil'ayim does not apply to Istama.)

פרש''י משום שאינה טווי

(a)

Explanation #1 (Rashi): It is because [Istama] is not spun. (It is felt used to tie down hairs that leave the headdress.)

וריב''א אומר דמשום הכי אין להתיר דהתנן הלבדים אסורין מפני שהן שועין

(b)

Objection (Riva): This is not a reason to permit, for a Mishnah teaches that felt is forbidden because it is Shu'a (smoothed)!

אלא משום דאיסטמא דבר קשה הוא ובדבר קשה לא אסרו רבנן משום כלאים כדאמר בפרק קמא דביצה (דף ט: ושם)

(c)

Explanation #2: Rather, it is because Stam Istama is hard, and Rabanan did not forbid due to Kil'ayim, like it says in Beitzah (9b);

א''ר הונא בריה דרב יהושע האי נמטא גמדא דנרש שריא אע''ג דשאר לבדים אסורין האי שריא לפי שהיא קשה

1.

Citation (9b): Rav Huna brei d'Rav Yehoshua said that Istama is permitted, even though other felt is forbidden. It is permitted because it is hard.

וכן משמע ביומא פרק בא לו (דף סט.) רב אשי אמר בגדי כהונה קשין הן ולכך שרי להציע תחתיהם כי הא דאמר רב הונא בריה דרב יהושע האי נמטא גמדא דנרש שריא

(d)

Support: Also Yoma (69a) connotes like this. Rav Ashi said that Bigdei Kehunah are hard, therefore one may spread them underneath (lie on top of them), like Rav Huna brei d'Rav Yehoshua said that hard felt of Narash is permitted.

וקשה לר''ת דאמרינן בפ''ק דערכין (דף ג:) הכל חייבים בציצית כהנים לוים וישראלים

(e)

Question (R. Tam): We say in Erchin (3b) that all are obligated in the Mitzvah of Tzitzis - Kohanim, Leviyim and Yisraelim;

ופריך פשיטא ומשני כהנים איצטריך ליה סד''א הואיל ואישתרי כלאים לגבייהו כו' לא ליחייבי

1.

The Gemara asks that this is obvious, and answers that the Chidush is Kohanim. One might have thought that since they are permitted Kil'ayim... they are not obligated.

והשתא היכי אישתרי להו והא בגדי כהונה קשין הן וכה''ג לישראל נמי שרי

2.

According to Answer #2, how was it permitted to them? Bigdei Kehunah are hard, and in such a case it is permitted also for Yisrael!

ואומר ר''ת דדבר שהוא שוע טווי ונוז [ובדרך מלבוש והעלאה] דאסור מן התורה אין חילוק בין רך לקשה דבכל ענין אסור מן התורה

(f)

Explanation #3 (R. Tam): Something that is Shu'a, Tavuy (spun) v'Nuz (twined), which is forbidden mid'Oraisa, there is no distinction between soft and hard. In every case it is forbidden mid'Oraisa;

אבל בכלאים דרבנן כגון לבדים שאינם אלא שוע שרי בקשין אפילו ללבוש כיון דאין בהו כלאים אלא מדרבנן

1.

However, Kil'ayim mid'Rabanan, e.g. felt, which is only Shu'a, it is permitted if it is hard even to wear, since it is Kil'ayim only mid'Rabanan;

ובגדי כהונה נמי כיון דשרי מדאורייתא להציע תחתיהן כדתניא לא יעלה עליך אבל אתה מותר להציעו תחתיך אבל אמרו חכמים אסור לעשות כן כו'

2.

Also Bigdei Kehunah, since mid'Oraisa one may spread them under people, like a Beraisa teaches "they will not come on you, but you may spread them under you, but Chachamim forbade to do so..."

שרי אפילו מדרבנן כיון דקשין הן דבקשין לא גזרו רבנן כלל

3.

[For Bigdei Kehunah] it is permitted even mid'Rabanan, for they are hard. Chachamim did not decree about hard garments at all;

ובדבר רך נמי היכא דלא שכיח כריכה מותר להציעו תחתיך כגון מרדעת החמור וכרים וכסתות ומילי אחריני דחשיב במס' כלאים

i.

Also regarding something soft, when it is not common [for a thread] to wrap [on one who sits on it], you may spread them under you, e.g. a donkey's saddle, pillows and blankets and other things listed in Maseches Kil'ayim.

ועל אותן קוטש פורפונטש השיב ר' יצחק שאם יש בתוכן בלאי בגדים של צמר ושל פשתן ונתחב בהן המחט שתי תפירות דאסורין בהעלאה אפילו חוט התפירה של קנבוס או של משי

(g)

Pesak: The Ri answered regarding Kotash Porpontash (in which a filling is enclosed between linen garments sewn together), that if they have inside them worn out clothing of wool and of linen, and the needle was inserted [through the filling] two stitches, it is forbidden to put them on him, even if the stitch was of hemp or silk;

שלא התירו כרים וכסתות אלא בהצעה אבל בהעלאה לא

1.

[Chachamim] permitted pillows and blankets [of Kil'ayim] only under him, but not on him.

אבל אם אין בתוכן רק גיזי צמר יכול להיות דמותר אף בהעלאה שאין חוט התפירה מחברן לבגד כלל אלא שמחבר ומקרב שני הבגדים של פשתן שהן כסוי הקוטש משני צדדין ומתוך כך מתהדק הצמר שבינתים

(h)

Distinction: However, if inside are only wool shearings, it can be that even on him is permitted, for the stitch does not join them to the garment at all. It joins and brings close only two garments of linen, which are the covering of the Kotash from the two sides, and amidst this the wool is pressed tight between them.

ואין זה חיבור כחיבור אריג או תפירה או קשירת חבלים דבמה בהמה

1.

This is not connected like connection through weaving or sewing or [the case of] tying ropes above (54a).

9)

TOSFOS DH v'Einah Metam'ah bi'Nega'im

תוספות ד"ה ואינה מטמאה בנגעים

(SUMMARY: Tosfos explains why Istama receives other Tum'os.)

קשה לר''י מאי איריא בנגעים אפי' במת ושרץ לא מטמא דבעינן טווי ואריג כדאמר לקמן (דף סד.)

(a)

Question (Ri): Why does it mention Nega'im? It does not receive even Tum'ah of Mes and Sheratzim, for we require something spun and woven, like it says below (64a)!

ואומר ר''י דמטמא במת ושרצים מק''ו דפכין קטנים שטהורין בזב וטמאים במת ושרץ

(b)

Answer (Ri): It receives Tum'ah of Mes and Sheratzim due to a Kal v'Chomer from small flasks (of Cheres), which are Tahor (do not receive Tum'ah) from Zavim (because he cannot enter its airspace (the opening is too narrow to insert his finger), and they receive Tum'ah of Mes and Sheratzim;

איסטמא שטמא בזב דשייך בה מדרס כמו בכפה דאמר (כלים תרק כ''ח משנה ה) כפה שנתנתו לס''ת טהור מן המדרס אינו דין שיטמא במת ושרץ ובערוך

1.

Istama, which receives Tum'ah from Zavim, for Midras applies to it, like a cap which it says (Kelim 28:5) that if a cap was given [to be decoration for a Sefer Torah], all the more so it should receive Tum'ah of Mes and Sheratzim!

פי' איסטמא חתיכה של בגד מוזהב וקבועין בה אבנים טובות ומרגליות ולפ''ז ניחא דמטמא במת ושרצים כשאר תכשיט

2.

Explanation: Istama is a piece of a gold covered garment. Gems and pearls are fixed in it. According to this, it is fine that it receives Tum'ah of Mes and Sheratzim, like other ornaments;

אבל בנגעים לא שאין הבגד עיקר כ''א הזהב ואבנים טובות

3.

However, it does not receive Tum'as Nega'im, for the garment is not primary, rather, the gold and gems.

ומהאי טעמא נמי אין בה משום כלאים:

4.

Support: Also for this reason, Kil'ayim does not apply to it.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF