1)

TOSFOS DH NOSNIN

תוספות ד"ה נותנין

(SUMMARY: Tosfos explains why it is permitted to give a Nochri food on Shabbos.)

בשבת אפילו לב"ש דרגיל לאוכלו מיד ודוקא מזונות אבל שאר חפצים אסורים אפילו לב"ה דלא שרי ב"ה אלא בע"ש אבל בשבת לא

(a)

Explanation: This refers to doing so on Shabbos, even according to Beis Shamai, as he is going to normally eat it right away. However, this is specifically referring to food. Other items cannot be given to him even according to Beis Hillel, as Beis Hillel only permitted this on Erev Shabbos (see 18b), not on Shabbos.

וא"ת ואמאי נותנין מזונות לנכרי בשבת הא כיון דאין מזונותיהן עליך כדאמרינן הכא ובפ"ב דביצה (דף כא:) דמוציא אני את הנכרי שאין מזונותיהן עליך ליתסר כדאמרינן בפרק בתרא (דף קנה:) דאסור לטרוח בשבת לתת מזונות לפני חיה משום דאין מזונותי' עליך ה"נ ה"ל למיסר בנכרי

(b)

Question: Why is one allowed to give food to a Nochri on Shabbos? Since they do not depend on us for food, as stated here and in Beitzah (21b) that a Nochri is excluded because he does not depend on you for food, it should be forbidden! This is as the Gemara says later (155b) that it is forbidden to trouble oneself on Shabbos to give food to an animal because they are not dependent on you for food. It therefore should be similarly forbidden to give food to a Nochri!

ויש לומר כיון דמפרנסים עניי נכרים עם עניי ישראל משום דרכי שלום חשיב קצת מזונותיו עליך לענין איסור טורח שבות דרבנן

(c)

Answer: Since we support poor Nochrim alongside poor Jews due to maintaining peaceful relations, it is considered enough that they depend on us for food to say there is no Rabbinic prohibition of troubling oneself unnecessarily on Shabbos.

אבל לענין עשיית מלאכה בי"ט דהוי איסור דאורייתא לא חשיב מזונותיו עליך

1.

Answer (cont.): However, regarding doing Melachah on Yom Tov which is only permitted according to Torah law for those who depend on you for food, a Nochri is not considered dependent on you for food.

כתוב בא"ז שפ"א חלה נכרי ושלח ליהודי א' בי"ט שישלח לו מיינו ואם לא ישלח לו ימות והנכרי היה מוחזק בעיר והתיר לשלוח לו ע"י נכרי משום דרכי שלום ושלח אל רבינו שמחה והתיר לו אבל לא ע"י ישראל

(d)

Opinion: The Or Zarua writes that once a Nochri fell sick. The Nochri sent a message to a Jew on Yom Tov that he should send him a bottle of wine, and that if he doesn't he will die. This Nochri was known in the city. The Or Zarua permitted the Jew to send him the wine via a Nochri messenger due to the need to maintain peaceful relations. He sent this question to Rabeinu Simchah who similarly permitted this, and he similarly said that a Jew should not carry the wine.

ולה"ר יצחק נראה דהוא הדין בשבת אם היה הענין כך שהיה דבר ששייך דרכי שלום כגון שהיה הנכרי אלם נראה שמותר לשלוח לו על ידי נכרי לדידן דלית לן השתא רשות הרבים דאורייתא [תוס' ישנים]

(e)

Opinion: Rabeinu Yitzchak understands that this would also be true regarding Shabbos if a similar question of maintaining peaceful relations would arise, for example if the Nochri would be a tough person (who could stir up trouble if the Jews do not comply with his request). It would seem that it is permitted to send a Nochri with whatever the Nochri requests, as we do not have a public domain according to Torah law [Tosfos Yeshanim].

2)

TOSFOS DH LO YASKIR

תוספות ד"ה לא ישכיר

(SUMMARY: Tosfos explains the reason it is forbidden to rent clothes and other things to a Nochri for Shabbos.)

אין לפרש משום שביתת כלים וכב"ש דא"כ אפי' ברביעי ובחמישי נמי אלא כב"ה היא דלית להו שביתת כלים

(a)

Explanation: One cannot explain that the reason is due to Shevisas Keilim and it is according to Beis Shamai. If so, it would even be forbidden to do on Wednesday or Thursday! Rather, it is according to Beis Hillel who does not hold of Shevisas Keilim.

או בחלוק וטלית וכיוצא בהן איירי דלא שייך שביתת כלים ואסור לפי שנראה כנוטל שכר שבת אף על פי שמשכירו יחד חדש או שבוע

1.

Explanation (cont.): It could also be discussing a robe or Talis and similar items that are not relevant to Shevisas Keilim. The reason it is forbidden is because it appears as if he is taking money for renting these things out on Shabbos. This is despite the fact that he is hiring him for a month or a week.

דאם משכירו ליום אפילו ברביעי ובחמישי אסור כדמשמע בסוף הזהב (ב"מ דף נח.) גבי שוכר פועלים לשמור פרה או תינוק ודוקא לשוכרו דמיחזי כנוטל שכר שבת אבל שאלה שריא

2.

Explanation (cont.): If he is renting it out for a day (Shabbos), even on Wednesday or Thursday it would be forbidden to do so as is implied in Bava Metzia (58a) regarding a person who hires workers to guard a cow or child. This is specifically regarding renting it out, as it appears that he is taking money for working on Shabbos. However, to lend it to him is permitted.

3)

TOSFOS DH ELA

תוספות ד"ה אלא

(SUMMARY: Tosfos explains the Gemara and Mishnah are referring to a case where there is a set price.)

מתני' נמי דנותנים כלים לכובס ועורות לעבדן איירי נמי בקוצץ והא דפריך והלא קצץ לב"ה פריך

(a)

Explanation: When the Mishnah says that we give clothes to a cleaner and skins to a tanner, it is also referring to a set price. The question, "Didn't he make a set price?" is according to Beis Hillel.

4)

TOSFOS DH AIN MAFLIGIN

תוספות ד"ה אין מפליגין

(SUMMARY: Tosfos explains that boating is even forbidden if one is staying within the Techum.)

אפילו תוך התחום אסור משום שט

(a)

Explanation: This is even forbidden within the Techum due to the prohibition against boating.

כדמוכח בפ' תולין (לקמן קלט: ושם) גבי ההוא צורבא מדרבנן דאמר למינם בעינא ואזיל לאידך גיסא ושמר פירי משמע דתוך התחום היה ואפ"ה בלא הערמה אסור

1.

Proof: This is apparent from the Gemara later (139b) regarding a Rabbinic student who said that he boarded a boat because he intended to sleep there. The Nochri ended up taking him to the other side, and the student guarded his fruit. This implies that it was within the Techum, and even so if it would not be for his trickery (of saying he intended merely to sleep on the boat, not to get a ride to the other side) it would be forbidden.

5)

TOSFOS DH HA'SHUM

תוספות ד"ה השום

(SUMMARY: Tosfos explains our Gemara in light of a Gemara later.)

למאי דקאמר בריש חבית (לקמן קמג:) מודים חכמים לר' יהודה בשאר פירות ומייתי מדתניא סוחטין בפגעין ועוזרדין אבל לא ברמונים צ"ל דשום ובוסר יותר עשוין למשקין מפגעין ועוזרדין

(a)

Explanation: According to the Gemara later (143b) that says that the Chachamim admit to Rebbi Yehudah regarding other fruits, and it quotes a Beraisa stating one can squeeze prunes and Uzradin but not pomegranates, it must be that garlic and unripe grapes are more normally used for juice than prunes and Uzradin.

ומיהו התם מסיק דתרדין אע"ג דלאו בני סחיטה נינהו הואיל ואחשבינהו ה"ל משקין

(b)

Implied Question: However, the Gemara there concludes that even though spinach is not normally squeezed, since one wants it for this purpose it (the juice that comes out of it) is considered a liquid. (Prunes should definitely be forbidden to squeeze!)

ולפ"ז הא דקתני סוחטין בפגעים לאו סחיטה גמורה קאמר אלא מיתוק בעלמא

(c)

Explanation #2: Accordingly, it must be that when the Beraisa says one can squeeze prunes it does not refer to regular squeezing, but rather squeezing out some juice to cause the fruit to become sweeter.

6)

TOSFOS DH REBBI YISHMAEL

תוספות ד"ה רבי ישמעאל

(SUMMARY: Tosfos explains the meaning of Rebbi Yishmael's ruling that if he applied a garlic press before Shabbos "he should finish".)

פי' אינו צריך לסלק הטעינה סמוך לחשכה אלא מניחן כל השבת

(a)

Explanation: This means that one does not have to take away the press, but rather can let it flow the entire Shabbos.

קשה לר"י היכי מוכח דסבר ר' ישמעאל כל דאתי ממילא אפי' עביד בשבת ליכא חיוב חטאת דילמא ר' ישמעאל סבר כב"ה דשרו אפי' בהנך דלא אתי ממילא

(b)

Question #1: The Ri has difficulty with this. What is the proof that Rebbi Yishmael understands that if something happens by itself, one is not even liable to bring a Chatas if he does it by accident on Shabbos? Perhaps Rebbi Yishmael holds like Beis Hillel who permit Melachos that do not happen by themselves as long as they (i.e. their action) are done before Shabbos!

והא דנקט ריסקן

1.

Implied Question: Why, then, would the Beraisa give a case where they were already crushed? (According to Beis Hillel he could crush it right before Shabbos!)

משום רבותא דר"ע

2.

Answer: This is in order to teach the novel position of Rebbi Akiva.

ועוד תימה דר"ע דאמר לא יגמור לא כב"ש ולא כב"ה

(c)

Question #2: There is another difficulty, as Rebbi Akiva who says that one cannot finish this process does not hold like Beis Shamai (the Maharsha takes out Beis Shamai) or Beis Hillel!

ונראה לר"י דיגמור היינו דיגמור ויאכל בשבת

(d)

Answer #1: It appears to the Ri that "he should finish" means he should finish and he can eat it on Shabbos.

ולא דמי למשקין שזבו שאסורין דגזרינן שמא יסחוט

1.

Implied Question: This is unlike the Rabbinic decree that liquids that ooze out of fruits on Shabbos are forbidden, lest a person come to squeeze them on Shabbos. (Why?)

דהכא אפילו יסחוט ליכא איסור דאורייתא משום דאתי ממילא

2.

Answer: This is because in this case, even if he does squeeze them there is no Torah prohibition because it happens by itself.

והשתא מייתי שפיר דקסבר ר' ישמעאל כל דאתי ממילא ש"ד אפי' לב"ש כיון דאי עביד ליה בשבת לא מיחייב

3.

Answer #1 (cont.): It is now understandable why Rebbi Yishmael holds that whatever happens by itself is permitted even according to Beis Shamai, as if he would do it on Shabbos he would not be held liable.

ור"ע דאמר לא יגמור לא שצריך להסיר הקורה דסבר כב"ה אלא שלא יגמור כדי לאכול משקדש היום דאסורין אפי' לב"ה כשאר משקין שזבו דאסורין דהך סחיטה נמי דאורייתא אע"ג דאתי ממילא

4.

Answer #1 (cont.): Rebbi Akiva who says that he should not finish does not hold that he has to take away the beam of the press, as he holds like Beis Hillel. Rather, he means "he should not finish" in order to partake of this once it becomes Shabbos, as this liquid is forbidden even according to Beis Hillel like other liquids that ooze out of produce on Shabbos. This squeezing is still considered a Torah prohibition even though it happens by itself.

ועי"ל דיגמור בידים משתחשך דלא דמי למתני' דלא שרו ב"ה אלא טעינת קורה אבל בידים לא דהכא כשאין מחוסרין דיכה כדאמר בסמוך

(e)

Answer #2: Alternatively, Rebbi Yishmael holds he can finish it with his hands when Shabbos starts. It is unlike our Mishnah, as Beis Hillel only permitted loading up the press before Shabbos. However, they did not permit pressing, and our case is referring to when it is already ground, as stated later.

והשתא מייתי שפיר דכיון דשרי ר' ישמעאל לסחוט בידים ולא גזר אטו מחוסרי דיכה א"כ במחוסרי דיכה נמי סבר דלא מיחייב

1.

Answer #2 (cont.): The Gemara is now understandable that since Rebbi Yishmael permits squeezing with his hands and he does not decree against it due to cases where it is not ground, it must be that he holds if it is not yet ground it is still not a Torah prohibition.

ובתר הכי קאמר דלרבי ישמעאל במחוסרי דיכה מיחייב ואפ"ה כשאין מחוסרין שרי בידים ולא גזר אטו מחוסרין

2.

Answer #2 (cont.): Afterwards, the Gemara says Rebbi Yishmael does hold that if it is not ground up he is liable. Even so, when it is ground it is permitted to finish it with his hands, and he does not make a decree due to cases where it is not ground.

אבל כר"ע לא אתיא כיון דאסר בשאין מחוסרין דיכה אטו מחוסרין דיכה מכלל דמחוסרין דיכה מיחייב וא"כ אסור עם חשכה לב"ש

3.

Answer #2 (cont.): However, this is unlike Rebbi Akiva, since he prohibits finishing when it is ground lest one come to do so when it is not ground. This implies that when it is not ground it is a Torah prohibition. If so, it is forbidden to do so immediately before Shabbos according to Beis Shamai.

19b----------------------------------------19b

7)

TOSFOS DH SHEMEN

תוספות ד"ה שמן

(SUMMARY: Rashi and the Ri argue regarding the definition of Shemen Shel ba'Dadin.)

פ"ה המשתייר בזוית בית הבד

(a)

Explanation: Rashi explains that this refers to the oil left in the corner of the oil press.

וקשה לר"י דמה לו להזכיר כאן דין מוקצה

(b)

Question #1: The Ri has difficulty with this, as why should it mention the law of Muktzah here?

ועוד דלמה יהיה השמן מוקצה

(c)

Question #2: Additionally, why would the oil be Muktzah?

ותירץ ר"י דקאי אדלעיל דקאמר דאם טען בית הבד מבעוד יום והשמן זב והולכת כל השבת

(d)

Explanation #2: The Ri answers (Tosfos Yeshanim says it should read "understands" meaning he is arguing on Rashi), that this is referring to the case earlier where a person loaded up a press before Shabbos, and the oil is oozing out the entire Shabbos.

רב אסר אותו שמן משום מוקצה דהוי נולד גמור דמחמת קורות והעיגול שעליו לא היה ראוי בין השמשות לאכילה אע"ג דע"מ כן הניחו וסמך על זה שיזוב כל השבת כיון דאין משקין בעולם האי סמיכה לאו מידי הוא והוי נולד גמור

1.

Explanation #2 (cont.): Rav forbids using that oil because it is Muktzah, as it is Nolad. Just because there was a press and stone on the olives, the oil was not yet able to be eaten before Shabbos. Even though it was set up to produce the oil on Shabbos, since the oil was not extant before Shabbos his reliance on it coming out is insignificant, and therefore the oil is considered to be Nolad.

ולא דמי לקדרה חייתא דשרי אע"ג דבין השמשות לא חזי לאכילה

2.

Implied Question: This is unlike raw meat that is permitted to be put on the fire immediately before Shabbos (18b), even though it is not fit to eat during Bein Hashemashos (when an item's Muktzah status is determined). (Why not?)

דהתם כיון דהבשר בעולם מהני דע"מ כן מניחה וכן מעיינות הנובעות כבר הם בעולם וכן צואת קטן שהיה כבר במעיו מהני בהן סמיכה

3.

Answer: In that Gemara (ibid.), since the meat is extant it is not Muktzah, as he is putting it on the fire so it can cook. Similarly, spring water is extant even though it used to be in the ground before Shabbos. Similarly, the excrement of a minor that was in his intestines before Shabbos can be relied upon to be used (to feed dogs, see 121b) on Shabbos.

ולא דמי לזיתים וענבים שריסקן מבעוד יום וכן השום והבוסר שריסקן מבערב

4.

Implied Question: It is unlike olives and grapes that were initially crushed before Shabbos, or garlic and young grapes crushed before Shabbos. (Why?)

דהתם חזו מבערב לאכילה אבל הכא דלא חזו בין השמשות לאכילה והמשקה אינו בעולם הרי נולד גמור ואסור לרב

5.

Answer: In those cases, they could have been eaten before Shabbos. However, here it could not have been eaten Bein Hashemashos before Shabbos, and the liquids were not yet present. It is therefore Nolad and forbidden according to Rav.

וא"ת בפ"ב לקמן (דף כט.) דאמר רב אכל תמרי ושדא קשייתא לחיותא מאי לאו בפרסייתא ולא קבלה לא בארמייתא וקבלה

(e)

Question: Later (29a), Rav says that if a person eats dates he can throw the pits to his animals. The Gemara says that it must be he was talking about good dates where no flesh is left on the pit, and they did not accept his ruling (as the pits are Muktzah). The Gemara concludes that this was regarding bad dates, and there was flesh on the pits which is why they accepted his ruling (as the pits are still fit to be eaten).

והשתא היכי המ"ל דהוי פרסייתא והא רב אסר נולד הכא

1.

Question (cont.): How is it even possible that Rav would say this regarding good dates? Rav forbids Nolad in our Gemara!

ויש לומר דה"פ מאי לאו בפרסייתא ולא קבלה משום דלא חשיבא ליה רב נולד כיון דמעיקרא גרעין והשתא גרעין אבל הכא שמן הבלוע בזיתים כל זמן שלא יצא הוי נולד גמור ולא הוי משקה

(f)

Answer: The Gemara (ibid.) means that it is possible Rav is referring to good dates because he holds the pits are not Nolad, since the pit is the same pit that it was before Shabbos! However, in our case the oil that was in the olives is not considered liquid oil until it comes out of the olive, and it is therefore Nolad.

8)

TOSFOS DH U'SHMUEL SHARI

תוספות ד"ה ושמואל שרי

(SUMMARY: Tosfos explains that while Shmuel permits Nolad, he personally did not rely on leniencies stemming from his ruling.)

תימה דבס"פ נוטל (לקמן קמג.) אמרי' דשמואל הוה מטלטל גרעיני פרסייתא אגב ריפתא פי' בשולות כל צרכן שאין נשאר מן האוכל עליהם כלל וכיון דשרי נולד כר"ש בלא ריפתא נמי לישתרי

(a)

Question: This is difficult, as the Gemara later (143a) says that Shmuel would carry the pits of good dates if they were on bread. This means he would carry the pits of ripe dates that have no pieces of date on them. Since Shmuel permitted Nolad in accordance with the opinion of Rebbi Shimon, he should even have permitted carrying them without bread!

ותירץ ר"ת דשמואל מחמיר על עצמו היה לפי שהיה אדם חשוב וכן מוכח סוגיא התם דאמר אביי אי לאו דאדם חשוב אנא

(b)

Answer: Rabeinu Tam answers that Shmuel was more stringent on himself, since he was an important person. This is also implied in the Gemara (ibid.) where Abaye says, "If I was not an important person (etc)."

9)

TOSFOS DH HANI

תוספות ד"ה הני

(SUMMARY: Tosfos clarifies the opinion of Rav and others regarding Muktzah Machmas Mius and Muktzah Machmas Issur.)

לטלטל משום מוקצה

(a)

Explanation: He forbids carrying the mats due to Muktzah.

תימה דבפ' מפנין (לקמן דף קכח.) אמרינן דרב במוקצה לאכילה סבר לה כר' יהודה ובמוקצה לטלטל סבר לה כר"ש והכא אוסר לטלטל לכרכי דזוזי

(b)

Question: This is difficult, as the Gemara later (128a) says that Rav holds of the opinion of Rebbi Yehudah regarding Muktzah for the purpose of eating, and he holds like Rebbi Shimon regarding Muktzah for the purpose of moving an item. In this case, he forbids carrying these mats!

ומפרש ר"ת דכרכי דזוזי הן מוקצה מחמת מיאוס כגון בגדים ומחצלות שמכסין בהם דגים ושאר דברים המלכלכין אותם

(c)

Answer: Rabeinu Tam answers that these mats are Muktzah due to their being disgusting, as they are clothing and mats that are used to cover fish and other things that cause them to become dirty.

והתם דקאמר רב דבמוקצה לטלטל סבר לה כר"ש

1.

Implied Question: The Gemara (ibid.) says Rav holds regarding carrying Muktzah like Rebbi Shimon. (How can this be?)

במוקצה שמקצה האדם מדעתו לעיסקא לאוצר שאין בו מיאוס

2.

Answer: This is referring to Muktzah merchandise that a person sets aside in his storehouse to be sold in his business, but it is not disgusting.

והא דאמר בפרק בתרא (דף קנו:) דאף רב ס"ל כר' יהודה מדכרכי דזוזי דרב אסר

3.

Implied Question: The Gemara (156b) says that even Rav holds like Rebbi Yehudah, since he rules that these mats are forbidden. (How can we reconcile this statement with what we have just said?)

מפרש ר"ת דנבילה המתנבלת בשבת מוקצה מחמת איסור הוא דאף לכלבים אינו ראוי מחיים ומוקצה מחמת איסור חמור ממוקצה מחמת מיאוס

4.

Answer: Rabeinu Tam explains that an animal that becomes Neveilah on Shabbos is Muktzah due to Issur, as it was not even fit for dogs when it was alive. Muktzah due to Issur is more stringent than Muktzah due to being disgusting.

והא דאמר בפ"ק דחולין (דף יד:) בשמעתא ונסבין חבריא למימר מתני' ר' יהודה היא אימור דשמעת ליה לרבי יהודה במוקצה מחמת מיאוס במוקצה מחמת איסור מי שמעת ליה

5.

Implied Question: The Gemara in Chulin (14b) says regarding this topic that people (Rav Sheshes the son of Rav Idi) wanted to say that the Mishnah is according to Rebbi Yehudah. The Gemara asks, we only know that Rebbi Yehudah holds of Muktzah due to something being disgusting, but not regarding Muktzah due to Issur! (This implies that Muktzah due to something being disgusting is more stringent than Muktzah due to Issur!)

דיחוי בעלמא הוא ולפי המסקנא נאמר דמוקצה מחמת איסור טפי חמור

6.

Answer: The Gemara in Chulin (ibid.) is merely pushing aside the answer. However, in conclusion we can say that Muktzah due to prohibition is more stringent than Muktzah due to something being disgusting.

תדע דהא קאמר התם אימור דשמעת ליה לר' מאיר במבשל דראוי לכוס שוחט דאינו ראוי לכוס מי שמעת ליה משמע דאית ליה לר' מאיר מוקצה מחמת איסור

7.

Proof: This is clearly true, as the Gemara in Chulin says (15b) that while Rebbi Meir holds this regarding cooking as it was fit to chew beforehand, slaughtering an animal that is not even fit to chew beforehand is not the same! This implies that Rebbi Meir holds of Muktzah due to prohibition.

ובפרק כירה משמע דלית ליה מוקצה מחמת מיאוס גבי מטלטלים נר חדש אבל לא ישן ר' מאיר אומר כל הנרות מטלטלים חוץ מן הנר שהדליקו בו באותו שבת

i.

Proof (cont.): The Gemara later (44a) implies that Rebbi Meir does not hold of Muktzah due to an item being disgusting. When it says that one can carry a new candleholder but not an old one, Rebbi Meir says that one can carry any candleholder besides one that was used this Shabbos to have a lit candle in it. (This shows Rebbi Meir is stringent regarding Muktzah Machmas Issur but not Machmas Mius.)

10)

TOSFOS DH V'CHAD

תוספות ד"ה וחד

(SUMMARY: Rashi and Rabeinu Tam argue regarding the case of the argument.)

פי' בקונטרס ומקפלן כולן בתוך כלי אחד ונושאן בבת אחת

(a)

Explanation #1: Rashi explains that he folds them into one vessel and carries them at one time.

ואין נראה לר"ת דבפ' כל כתבי (לקמן דף קכ.) לא פליגי אמוראי בהא דבעיא היא ופשיט דכבא להציל דמי ושרי לכ"ע

(b)

Question: Rabeinu Tam does not think this is correct, as the Gemara later (120a) says that the Amoraim do not argue regarding this question. The question was asked, and it was answered that this is like someone who is coming to save, and it is therefore permitted according to everyone.

ומפרש ר"ת דחד מציל בחד מנא אפי' מאה סעודות אבל בארבע וחמש מאני כגון להציל ולחזור ולהציל אפי' באותו חצר לא וחד מציל בד' וה' מאני לאותו חצר ובהא פליגי התם רבה בר זבדא ורב הונא

(c)

Explanation #2: Rabeinu Tam explains that a person can save even one hundred meals in one container. However, in four or five containers, for example if he would keep going back to save more, he could not even do this in the same yard. One person can save in four or five vessels if he brings it (at one time) to the same yard. This is the argument there between Rabah bar Zavda and Rav Huna.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF