שבת דף סג. א

מה נפ"מ בין ב' הלשונות במה שענה ר' אליעזר על מה ששאלו אותו
"מפני מה הן בטלין לימות המשיח"?

האם ס"ל כשמואל: "אין בין העוה"ז לימות המשיח אלא" וכו' האם ס"ל כר' חייא: "כל הנביאים לא נתנבאו אלא" וכו'
לל"ק: "אמר להן לפי שאינן צריכין" לא ס"ל,
דלשמואל אין בטלין כלי מלחמה
ס"ל כוותיה,
דבנבואת הנביאים שיבטלו
לא"ד: "אף לימות המשיח אינן בטלין" ס"ל כוותיה,
דאין בטלין כלי מלחמה
לא ס"ל,
דלר' חייא בטלין כלי מלחמה

מי הם נקראים מיימינים בתורה ומי נקראים משמאילים?

למיימינים אורך ימים וכ"ש עושר וכבוד למשמאילים רק עושר וכבוד
לל"ק ברש"י ליגעים בתורה כל צרכן לאלה שאינם יגעים בתורה כל צרכן
לל"א ברש"י ללומדי התורה לשמה ללומדי התורה שלא לשמה

שבת דף סג: א

מהו הביאור בשני חלקי הפסוק (קהלת יא:ט) דלהלן?

"שמח בחור בילדותך, ויטיבך ליבך בימי בחורותיך, והלך בדרכי ליבך, ובמראי עיניך" "ודע, כי על-כל-אלה יביאך האלוקים במשפט"
לרב הונא אלו דברי יצר הרע אלו דברי יצר הטוב
לריש לקיש לדברי תורה - למוד משמחה ומטוב לב,
ולהבין התורה כראות עיניך
למעשים טובים - שתתן את הדין על מה שלמדת ולא קיימת

מהו החילוק בין בירית לבין כבלים?

בירית כבלים
לרבין ברגל אחת בשתי רגלים [1]
לרב הונא, ולר' ירמיה בשם ר' יוחנן בשתי רגלים בשתי רגלים עם שלשלת [2]
-------------------------------------------------

[1] דין הכבלים דאסור לצאת בהם בשבת, וגם הם מקבלים טומאה. אכן לפירש"י שטעם ההיתר בבירית משום שהוא מיועד להחזיק את בתי שוקיה, ואין לחוש שמא תשלפם דהרי דואגת שלא יראו שוקיה. וכן הטעם שבירית טהורה היא משום שהיא אינה משמשת אותה - אלא את בתי שוקיה, והוי כלי המשמש כלי. א"כ קשה דגם בכבלים שייך את ב' הסברות האלו, להתיר ולטהר, ולמה הדין שאסור וטמא. ונשארו התוס' בקושיא (וע' בחידושי הרא"ם הורוויץ). ותוס' (בד"ה בירית) פירשו, דאפשר ליטול אותם בלא גילוי שוקים, וזה הטעם שאסור בכבלים, אמנם בבירית היות שהוא רק אחד - וגנאי לה שיש לה רק אחת לכן אינה שולפתו. ולענין טומאה, בירית טהורה, כיון שאינו תכשיט ומהטעם הנ"ל, ואילו כבלים שהם בשנים ולא מתגנה בהם, הם תכשיט ולכן טמאים.

[2] ותחילה ניסתה הגמ' לבאר משום משמיע קול, ודחתה שהקול הזה ללא צורך. וביארה הטעם, משום דהוי תשמיש לאדם, שעושה את השרשרת שלא יורחבו פסיעותיה ויישרו בתוליה.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף