1)

TOSFOS DH Ein Bein ha'Olam ha'Zeh li'Ymos ha'Mashi'ach

תוספות ד"ה אין בין העוה''ז לימות המשיח

(SUMMARY: Tosfos points out that there are other differences.)

אע''ג דהשתא אין ירושלים ואין בהמ''ק ואילו לימות המשיח יהיה הכל בנוי

(a)

Implied question: Now there is no Yerushalayim (built) and no Beis ha'Mikdash, and in the days of Mashi'ach, everything will be built!

צ''ל דהאי אין בין לאו דוקא:

(b)

Answer: We must say that "there is no difference between..." is not precise.

63b----------------------------------------63b

2)

TOSFOS DH v'Ilu Etz'adah Temei'ah Hi

תוספות ד"ה ואילו אצעדה טמאה היא

(SUMMARY: Tosfos discusses the source of this.)

פ''ה דכתיב במעשה מדין אצעדה וצמיד וגו' וכתיב תתחטאו אתם ושביכם

(a)

Explanation #1 (Rashi): It is written regarding [the spoils] from Midyan "Etz'adah v'Tzamid..." and it is written "Tischat'u... Atem u'Shvichem" (you must be Metaher them, for they became Tamei)!

ולא נהירא דע''כ תתחטאו לא אכל השבי קאי דהא בהמות נמי הוו בשבי ולאו בני קבולי טומאה נינהו

(b)

Rebuttal: You are forced to say that "Tischat'u" does not refer to all the spoils, for they took also animals, which do not receive Tum'ah!

לכן נ"ל משום דכתיב אצעדה וצמיד וכתיב בתריה ויקח וגו' (הגהת בארות המים) מאתם (הגהה בגליון) כל כלי מעשה דקאי אכל הכלים שנלקחו

(c)

Explanation #2: Rather, it is because it is written "Etz'adah v'Tzamid..." and afterwards it is written "va'Yikach... me'Itam Kol Kli Ma'aseh", which refers to all the Kelim taken;

וילפינן לקמן כלי כלי משרצים

1.

Below (63b), we learn from [a Gezeirah Shavah] "Kli-Kli" from Sheratzim.

3)

TOSFOS DH Biris Tachas Etz'adah Omedes

תוספות ד"ה בירית תחת אצעדה עומדת

(SUMMARY: Tosfos explains that Kevalim is an ornament, but Biris is not.)

פי' בקונטרס בשוק להחזיק בתי שוקיה שלא יפלו ויראו שוקיה

(a)

Explanation #1 (Rashi): [Biris] is on the leg, to hold her socks, lest they fall and her leg will be seen.

וקשה לפי' זה דא''כ בכבלים אמאי אין יוצאין למאי דס''ד השתא דאין חילוק בין בירית לכבלים אלא שזה באחת וזה בשתים

(b)

Objection: If so, why is it forbidden to go out with Kevalim, in the Havah Amina that the only difference is that Biris is on one [leg], and Kevalim are on two?

לכן נ''ל דאפשר ליטלן בלא גילוי שוקים ומש''ה כבלים אין יוצאין בהן דילמא שלפא ומחויא דתכשיט לנוי הם

(c)

Explanation #2: It is possible to remove them without revealing the leg. Therefore, one may not go out with Kevalim, lest she take it off to show it, for it is an ornament for decoration;

אבל בירית שהיא באחת לא שלפא ומחויא דאין זה תכשיט דכיון שאין לה אלא באחת גנאי היא לה

1.

However, Biris, which is only on one [leg], she does not take it off and show it, for it is not an ornament. Since she has only on one [leg], it is a disgrace for her!

ומש''ה ניחא דבירית טהורה דלאו תכשיט לנוי הוא

2.

Therefore, it is fine that Biris is Tahor, for it is not an ornament for decoration;

וכלי תשמיש נמי לא הוי אלא כלי המשמש כלי דומיא דטבעת הכלי דאמר לעיל דטהור וכן פירש הקונטרס

3.

Also, it is not a functional Kli. It is only a Kli that serves a Kli, like the ring of a Kli, which it says above (52a) that it is Tahor. Also Rashi explained so.

וטעמא דכבלים טמאים משום דתכשיט הם לנוי כדפי'

i.

The reason why Kevalim are Temei'im is because they are ornaments for decoration, like I explained.

4)

TOSFOS DH v'Chasuv Alav bi'Shnei Shitin Yud Kei mil'Ma'alah v'Kodesh Lamed l'Matah

תוספות ד"ה וכתוב עליו בשני שיטין יו''ד ה''א מלמעלה וקדש למ''ד למטה

(SUMMARY: Tosfos explains that Yud Kei was written on the right.)

נראה לר''ת שהיה כתוב יו''ד ה''א בסוף שיטה ראשונה וקדש ל' בתחלת שיטה שניה והשתא נקרא יפה

(a)

Explanation (R. Tam): Yud Kei was written at the end of the first line, and Kodesh and Lamed were at the beginning of the second line. Now it is read well (Kodesh Lamed are on the left).

ואין לפרש כמשמעו דא''כ אינו נקרא כהלכתו

1.

Do not explain like the simple meaning (Yud Kei is at the beginning of the line), for if so, it is not read properly.

5)

TOSFOS DH Minayin l'Arig Kol Shehu she'Hu Tamei Talmud Lomar Oh Beged

תוספות ד"ה מניין לאריג כל שהוא שהוא טמא ת''ל או בגד

(SUMMARY: Tosfos resolves this with sources that connote otherwise.)

וא''ת והא לעיל בפרק במה מדליקין (דף כו. ושם) לא מרבינן אלא ג' על ג'

(a)

Question: Above (26a) we included only three by three fingers!

וי''ל דהתם מיירי בבא מבגד גדול אבל הכא מיירי באריג כל שהוא דמתחלה לא היה דעתו להוסיף עליו

(b)

Answer: There we discuss from a big garment. Here we discuss Arig (a woven garment) Kol Shehu (of any size, i.e. even very small), that from the beginning he did not intend to add to it;

ותרוייהו שמעינן מאו בגד דשקולים הם דחשיב כל שהוא אריג מתחלה כמו ג' על ג' מבגד גדול

1.

We learn both of them from "Oh Beged", for they are equally [reasonable]. Arig initially [made to be] of any size is like three by three fingers from a big garment.

וא''ת ואכתי בגד כל שהוא למה הוא טמא והא בעינן שיטלטל מלא וריקן דומיא דשק

(c)

Question: Still, why is a garment of any size Tamei? We require that it can be moved empty and full, like a Sak!

וי''ל דראוי הוא לכוף ולקפל וליקח בו מרגלית או מחט

(d)

Answer: It is proper to bend and fold and take a pearl or needle in it.

ואם תאמר א''כ פשוטי כלי עור אמאי טהורין הרי ראויין הם לקפל בו שום דבר כמו הכא

(e)

Question: If so, why are Pashut hide Kelim (i.e. they have no receptacle to hold something) Tehorim? They are proper to fold something in them, like here!

וי''ל דמיירי בעור שלוק שהוא קשה

(f)

Answer: It refers to cooked hide, which is hard (it cannot be folded).

6)

TOSFOS DH Minayin l'Tachshit Kol Shehu Tamei

תוספות ד"ה מניין לתכשיט כל שהוא טמא

(SUMMARY: Tosfos explains why we cannot learn from Klei Midyan.)

ואם תאמר תיפוק ליה דתכשיט כל שהוא טמא מדכתיב בכלי מדין טבעת

(a)

Question: We should already know that a Tachshit of any size is Tamei, since a ring is written among Klei Midyan!

ויש לומר דאפשר שהטבעת היא עבה וגדולה מאד ולא הוי כל שהוא

(b)

Answer: Perhaps the ring is thick and very big, and it is not Kol Shehu.

7)

TOSFOS DH Arig v'Tachshit

תוספות ד"ה אריג ותכשיט

(SUMMARY: Tosfos explains that it is half-half.)

פי' חציו אריג וחציו תכשיט טמא

(a)

Explanation: It is half Arig, and half an ornament. It is Tamei.

מכאן משמע דמ''מ בעינן שיעור קצת דאל''כ חציו דכ''ש מאי הוי

(b)

Inference: We require some small Shi'ur. If not, what is half of Kol Shehu?!

8)

TOSFOS DH ha'Hu b'Midyan Kesiv

תוספות ד"ה ההוא במדין כתיב

(SUMMARY: Tosfos concludes that we ask that they were not written regarding Tum'ah.)

פ''ה ובמדין הויא טומאת מת ושרץ ממת לא יליף להחמיר דמה למת שכן טומאה חמורה

(a)

Explanation #1 (Rashi): [The Torah teaches about] Tum'as Mes regarding [Klei] Midyan, and we cannot learn Sheratzim from Mes to be stringent, for Mes is a severe Tum'ah;

ומשני גמר כלי כלי משרץ פירוש מה כלי האמור בשרץ מטמא בשרץ אף כלי האמור כאן מטמא בשרץ

1.

[The Gemara] answers that we learn from [a Gezeirah Shavah] "Kli-Kli" from Sheretz. I.e. just like the Kli said regarding Sheretz receives Tum'ah from a Sheretz, also the Kli said here (Klei Midyan) receives Tum'ah from a Sheretz.

וקשה דא''כ הוה ליה למיפרך ההוא בטומאת מת כתיב

(b)

Question #1: If so, [the Gemara] should have asked "that (Klei Midyan) was written regarding Tum'as Mes!"

ועוד כי משני גמר כלי כלי הוה ליה לשנויי גמר בגד ועור לג''ש

(c)

Question #2: When it answers 'we learn from "Kli-Kli"', it should have answered that we learn from a Gezeirah Shavah "Beged v'Or"! (On 64a, we learn from a Gezerah Shavah "Beged v'Or" between Tum'as Sheratzim and Tum'as Mes.)

לכן נ''ל דההוא במדין כתיב בשלל מדין ולא מיירי הך פרשה בטומאה כלל והיכי יליף דאריג ותכשיט כל שהוא טמא מכל כלי מעשה

(d)

Explanation #2: "That was written regarding Midyan" regarding the spoils of Midyan. The Parshah does not discuss Tum'ah at all. How can we learn that Arig and Tachshit Kol Shehu are Tamei from "Kol Kli Ma'aseh"?

ומשני גמר כלי כלי פי' כי היכי דכלי דכתיב גבי שרצים מיירי לענין טומאה הכי נמי כלי דכתיב גבי מדין לענין טומאה:

1.

[The Gemara] answers that we learn from "Kli-Kli." I.e. just like the Kli written regarding Sheretz discusses Tum'ah, also the Kli written regarding Midyan pertains to Tum'ah.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF