1)

THE EVIL OF YARAV'AM (Yerushalmi Halachah 2 Daf 50b)

משנה שלשה מלכים וארבעה הדיוטות אין להם חלק לעולם הבא שלשה מלכים אחאב ירבעם מנשה

(a)

(Mishnah): Three kings and four commoners have no share in the world to come. The three kings are Yarav'am, Achav and Menasheh.

רבי יהודה אומר מנשה יש לו חלק לעולם הבא שנאמר ויתפלל אליו ויעתר לו וישמע תפילתו וישיבהו ירושלים למלכותו

(b)

R. Yehudah says, Menasheh has a share in the world to come, for it says "va'Yispalel Elav... va'Yishma Techinaso va'Yshivehu Yerushalayim l'Malchuso"!

אמרו לו למלכותו השיבו לא השיבו לחיי העולם הבא

1.

Chachamim: [Hash-m] returned him to his kingship, but He did not return him to life in the world to come.

וארבעה הדיוטות בלעם ודואג אחיתופל וגיחזי:

(c)

The four commoners are Bil'am, Do'eg, Achitofel and Gechazi.

גמרא וכולהם חידשו עבירות.

(d)

(Gemara): All of [these listed] were Mechadesh Aveiros;

וכי מה עשה ירבעם על שעשה שני עגלי זהב.

(e)

What did Yarav'am do? He made two golden calves.

והלא כמה עגלים עשו ישראל

1.

Question: Yisrael made many golden calves [in the Midbar. What was the Chidush of Yarav'am?]

תני ר"ש בן יוחי שלשה עשר עגלים עשו ישראל [דף נא עמוד א] ואחד דימוסיא לכולן

2.

Answer (Beraisa - R. Shimon ben Yochai): Yisrael made 13 golden calves (one for each Shevet), and one for everyone;

ומה טעמא ויאמרו אלה אלהיך ישראל הרי לשנים עשר שבטים זה אלהיך הרי דימוסיא אחת לכולן.

i.

Why does it say "va'Yomeru Eleh Elohecha Yisrael" (plural)? This refers to [one for each of] the 12 Shevatim. "Zeh Elohecha" (a verse in Nechemyah is in the singular; it alludes to) one for everyone. (Yarav'am made two for everyone.)

וכי מה עשה אחאב כתיב ויהי הנקל לכתו בחטאת ירבעם בן נבט. והלא קולותיו של אחאב הם כחומרותיו של ירבעם ולמה נמנה ירבעם תחילה

(f)

Question: What did Achav do? It says "va'Yhi ha'Nakel Lechto b'Chatas Yarav'am ben Nevat." Achav's lightest sin was like the most severe of Yarav'am. Why was Yarav'am listed first? (We should list the biggest Rasha first!)

שהוא התחיל בקלקלה תחילה.

(g)

Answer: [Yarav'am] was first to begin the debacle.

2)

THE EVIL OF ACHAV (Yerushalmi Halachah 2 Daf 51a)

מה היה אחאב עביד הוה מקשט גרמיה בכל יום וקאים ליה קומי חיאל אסרטו לטיה והוא א"ל בכמה אנא טב יומא דין והוא אמר ליה כן וכן והוא מפריש טומיתיה לע"ז

(a)

What did Achav do? He adorned himself every day and stood in front of Chi'el the cursed, and said "how much am I worth today"? [Chi'el] told him such and such, and [Achav] separated that amount for idolatry; (KORBAN HA'EDAH)

הדא היא דכתיב יען התמכרך לעשות הרע בעיני ה'.

1.

This is why it says "Ya'an Hismakercha La'asos ha'Ra b'Einei Hash-m" (Hismakercha is an expression of a sale).

ר' לוי עבד דרש הדין קרייא אשתא ירחין לגנאי רק לא היה כאחאב אשר התמכר לעשות הרע בעיני ה'

(b)

R. Levi expounded this verse for six months for [Achav's] disgrace - "Rak Lo Hayah k'Achav Asher Hismaker La'asos ha'Ra b'Einei Hash-m";

אתא לגבי בליליא א"ל מה חטית לך ומה סרחית קדמך. אית לך רישיה דפסיקא ולית לך סופיה אשר היסתה אותה איזבל אשתו.

1.

[Achav] came to him at night [in a dream] and said "what did I sin against you? What was my offense in front of you? You expound only the Reisha [of the verse], but not the Seifa "Asher Hesatah Oso Izevel Ishto" (his wife enticed him to sin)!

עבד דרש ליה שיתא ירחין לשבח רק לא היה כאחאב אשר היסתה אותו איזבל אשתו.

(c)

R. Levi expounded this verse for six months for praise (i.e. that Achav was evil only because he was enticed) - "Rak Lo Hayah k'Achav... Asher Hesatah Oso Izevel Ishto."

כתיב בימיו בנה חיאל בית האלי את יריחו באבירם בכורו יסדה ובשגוב צעירו הציב דלתיה. חיאל מן יהושפט יריחו מבנימן

(d)

Question: It says "b'Yamav Banah Chi'el Beis ha'Eli Es Yericho ba'Aviram Bechoro Yisdah uvi'Seguv Tze'iro Hitziv Delaseha." Chi'el was from [the kingdom of] Yehoshafat [who ruled also over] Yericho, which is in Binyamin! (Why is this attributed to Achav, who ruled over other Shevatim?)

1.

Note: Why is it difficult that it is attributed to Achav? We said above that every day, Achav stood in front of Chi'el...! ALEI TAMAR says that Chi'el married into Yehoshafat's family.

אלא שמגלגלין זכות ע"י זכאי וחובה ע"י חייב

(e)

Answer: Zechus comes through worthy people, and Chovah comes through Chayav. (Therefore it is attributed to Achav - KORBAN HA'EDAH.)

וכן הוא אומר באבירם בכורו יסדה ובשגוב צעירו הציב דלתיה. באבירם בכורו לא היה מאיין ללמד ובשגוב הרשע היה לו מאיין ללמד

(f)

Question: And so it says "ba'Aviram Bechoro Yisdah uvi'Seguv Tze'iro Hitziv Delaseha" - from his Bechor Aviram he did not have a source to learn (he was not punished beforehand. Why did he keep building until the death) of Seguv? That Rasha had what to learn from (all his other children, who died)!

לפי שרצו לרבות את ממונן ושלטה בהן מאירה והיו מתמוטטין והולכין לקיים מה שנא' כדבר ה' (אלהי ישראל - צריך למחקו) אשר דבר ביד יהושע בן נון.

(g)

Answer: [He kept building] because he wanted to increase wealth, and the curse ruled over [his children], and they went and diminished, to fulfill what was said "ki'Devar Hash-m Asher Diber b'Yad Yehoshua bin Nun."

1.

Note: Yehoshua 6:26 says that Yehoshua made this curse. It does not say that Hash-m said so. KORBAN HA'EDAH explains that ki'Devar Hash-m refers to "Cho Amar Hash-m... Cherem b'Kirbecha Yisrael Lo Suchal Kum..." (Yehoshua 7:13).

כתיב ויאמר אליהו התשבי מתושבי גלעד אל אחאב חי ה' אלהי ישראל אשר עמדתי לפניו אם יהיה השנים האלה טל ומטר כי אם לפי דברי. וכי מה עניין זה אצל זה

(h)

Question: It says "va'Yomer Eliyahu ha'Tishbi mi'Toshvei Gil'ad El Achav Chai Hash-m Elokei Yisrael Asher Amadti Lefanav Im Yihyeh ha'Shanim ha'Eleh Tal u'Matar Ki Im l'Fi Devari" - what is the connection [to the previous Parshah of Chi'el]?

אלא אמר הקב"ה לאליהו הדין חיאל גברא רבא הוא איזיל חמי ליה אפין א"ל לי נה מיזל א"ל למה. א"ל דנא מיזל וינון אמרין מלין דמכעסין לך ולינה יכול מיסבול.

(i)

Answer: Rather, Hash-m told Eliyahu "Chi'el is a great man. Go appear in front of him [to console him]. Eliyahu said 'I will not go to him.' Hash-m asked why. He said 'I will go, and they will say things that anger You, and I cannot bear it!'

א"ל ואין אמרין מילה דמכעסה לי כל מה דאת גזר אנא מקיים.

1.

Hash-m: If they say things that anger You, whatever you decree, I will fulfill it!

אזל ואשכחון עסיקין בהן קרייא וישבע יהושע בעת ההיא לאמר ארור האיש לפני ה' אשר יקום ובנה את העיר הזאת את יריחו בבכורו ייסדנה ובצעירו יציב דלתיה. אמר בריך הוא אלההון דצדיקייא דמקיים מילי דצדיקא

2.

Eliyahu went and found them discussing verses. "Va'Yashba Yehoshua ba'Es ha'Hi Leimor Arur ha'Ish Lifnei Hash-m Asher Yakum u'Vanah Es ha'Ir ha'Zos Es Yericho bi'Vchoro Yeyasdenah uvi'Tz'iro Yatziv Delaseha." [Eliyahu] said "blessed is the G-d of Tzadikim, who fulfills the words of a Tzadik!

והוה תמן אחאב אמר לון אחאב וכי מי גדול ממי משה או יהושע. אמרין ליה משה אמר לון בתורתו של משה כתיב השמרו לכם פן יפתה לבבכם וסרתם ועבדתם אלהים אחרים והשתחויתם להם ומה כתיב בתריה וחרה אף ה' בכם ועצר השמים ולא יהיה מטר

3.

Achav was there. He said, who was greater - Moshe or Yehoshua? They said "Moshe". He said "in Moshe's Torah it is written "Hishamru Lachem Pen Yifteh Levavchem v'Sartem va'Avadtem Elohim Acherim v'Hishtachavisem Lahem." What does it say afterwards? "V'Charah Af Hash-m Bachem v'Atzar Es ha'Shamayim v'Lo Yihyeh Matar";

ולא הינחתי ע"ז בעולם שלא עבדתי אותה וכל טבן ונחמן דאית בעלמא אתון בדרי. מילוי דמשה לא קמן ומילוי דיהושע מקים.

i.

I did not leave over an idolatry in the world that I did not serve it, and all goods and comforts in the world are in my generation! The words of Moshe He did not fulfill, and the words of Yehoshua He fulfilled?!

א"ל אליהו אם כדבריך חי ה' אלהי ישראל אשר עמדתי לפניו אם יהיה השנים האלה טל ומטר כי אם לפי דברי

4.

Eliyahu: If you say so, "Chai Hash-m Elokei Yisrael Asher Amadti Lefanav Im Yihyeh ha'Shanim ha'Eleh Tal u'Matar Ki Im l'Fi Devari"!

כיון ששמע כן התחיל בוכה הדא הוא דכתיב ויהי כשמוע אחאב את הדברים האלה ויקרע את בגדיו וישם שק על בשרו ויצום וישכב בשק ויהלך אט.

(j)

Once [Achav] heard this, he began to cry. It says "va'Yhi chi'Shmo'a Achav Es ha'Devarim ha'Eleh va'Yikra Es Begadav va'Yasem Sak Al Besaro va'Yatzum va'Yishkav ba'Sak va'Yhalech At." (That is written about after Eliyahu rebuked him after he killed Navos. Also now, Achav was humbled.)

כמה נתענה שלשה שעות נתענה אם היה למוד לוכל בשלש אכל בשש אם למד לוכל בשש אכל בתשע.

(k)

How much did he fast? He fasted three hours. If he usually ate at three hours [of the day], he ate at six. If he usually ate at six hours, he ate at nine.

ויהלך אט מהו אט ריב"ל אמר שהיה מהלך יחף.

(l)

"Va'Yhalech At" - what is At? R. Yehoshua ben Levi said, he walked barefoot.

כתיב ויהי דבר ה' אל אליהו התשבי לאמר הראית כי נכנע אחאב מלפני אמר הקב"ה לאליהו ראה (מנה) [נראה שצ"ל מתנה] טובה שנתתי בעולמי אדם חוטא לפני כמה ועושה תשובה ואני מקבלו

(m)

It says "va'Yhi Devar Hash-m El Eliyahu ha'Tishbi Leimor ha'Ra'isa Ki Nichna Achav mi'Lefanai" - Hash-m told Eliyahu, see this good gift that I gave in My world! A person sins much in front of me, and repents, and I accept him!

הדא היא דכתיב הראית כי נכנע אחאב מלפני חמית אחאב עבד תשובה יען כי נכנע אחאב מפני לא אביא הרעה בימיו בימי בנו אביא הרעה על ביתו.

1.

This is why it says "ha'Ra'isa Ki Nichna Achav mi'Lefanai" - did you see that Achav did Teshuvah? "Because Achav was humbled in front of Me, I will not bring the evil in his days. In the days of his son I will bring the evil on his house."

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF