סנהדרין דף ס"ד ע"א

כיצד נדרש ההבדל בין הנצמדים לבעל פעור ולהבדיל הדבקים בה'?

הנצמדים לבעל פעור הדבקים בה' אלקיכם
לרבי יהודה שלא דרש לשבח כצמיד פתיל המרוח שעוה כתמרות שדבוקות ואינן דבוקות
למתניתא שדרשה לשבח כצמיד רופף על יד אשה דבוק יפה יפה

המעביר בנו באש כדלהלן האם חייב?

העביר לשאר ע"ז העביר למולך עראי העביר למולך קבוע
לתנא קמא חייב חייב חייב
לר' אלעזר בר' שמעון פטור לאביי: חייב
לרבא: פטור
חייב
לר' חנינא בן אנטיגנוס פטור חייב חייב

סנהדרין דף ס"ד ע"ב

המעביר למולך כדלהלן האם חייב?

בהעביר זרעו (אפי' זרע פסול) בהעביר את עצמו
לתנא קמא חייב פטור
לר' אלעזר בר' שמעון חייב חייב

איזה שלש כריתות נאמרו בע"ז לתנאים דלהלן? [תד"ה שלש].

כרת א' - ע"ז כדרכה כרת ב' - ע"ז שלא כדרכה כרת ג' - למולך
לתנא דברייתא והכרתי אותו (ויקרא כ' ג') והכרתי אותו (שם פסוק ה') דבר ה' בזה הכרת תכרת (במדבר ט"ו ל"א)
לרבי והכרתי אותו (ויקרא כ' ג') והכרתי אותו (שם פסוק ה') כרת דמולך דאחרי מות (ויקרא י"ח כ"ט)

לתנאים דלהלן, מה דרשינן מהכריתות דלהלן?

הכרת (במדבר ט"ו ל"א) תכרת (שם) ונכרתה (שם פסוק ל')
לר' עקיבא בעולם הזה בעולם הבא למגדף - שהוא מברך את ה'
לר' ישמעאל בעולם הבא כלשון בני אדם בעולם הזה [1]

-------------------------------------------------

[1] דס"ל שנכרתה האמור במגדף - מיירי בע"ז, וכגון משורר לע"ז, וא"כ יש לו ג' כרת בע"ז.

עוד חומר לימוד על הדף