סנהדרין דף ס"ה ע"א

מאיזה פסוק הוזהרנו שלא לשאול באוב וידעוני, ומאיזה שלא לכשף? [תד"ה והנשאל].

שלא לשאול שלא לכשף
לרש"י אל תפנו אל האובות (ויקרא י"ט ל"א) לא ימצא בך וכו' ושואל אוב וידעוני (דברים ח' י' - י"א)
לתוס' לא ימצא בך וכו' ושואל אוב וידעוני (דברים ח' י' - י"א) אל תפנו אל האובות (ויקרא י"ט ל"א)

השוגג בחטאות כדלהלן, כמה חטאות הוא מביא? [רש"י ד"ה הואיל].

עשאן בהעלם אחד עשאן בשני העלמות
על אוב וידעוני חייב אחת לר' יוחנן: חייב שתים
לריש לקיש: חייב אחת [1]
מפטם וסך שמן המשחה חייב שתים [2] חייב שתים

איזה מעשה בעינן כדי להתחייב חטאת.

אליבא דרבנן אליבא דר' עקיבא
לר' יוחנן במעשה קטן - כפיפת קומה [3] לא בעי מעשה כלל
לריש לקיש במעשה גדול - כהקטר וזיבוח במעשה קטן - כפיפת קומה

-------------------------------------------------

[1] היות שידעוני הוא לאו שאין בו מעשה. ור' יוחנן מעמיד המשנה בכריתות אליבא דר' עקיבא, שס"ל שגם במגדף חייב חטאת הגם שאין בו מעשה. ור"ל ס"ל שבמגדף לפחות יש מעשה זוטא של עקימת שפתיו, משא"כ בידעוני שאין גם את זה.

[2] והטעם הוא, היות שחילוק חטאות תלוי בחילוק הלאוין, ואם יש שני לאוין אפי' כשעשה בהעלם אחד חייב שתים. אמנם הכרת אינו תלוי בלאוין, ובמפטם וסך חייב רק כרת אחת, דהא כתוב איש אשר ירקח כמוהו ואשר יתן ממנו על זר ונכרת, הרי שעל שניהם יש רק כרת אחד.

[3] אמנם במגדף פטור אף שלכאורה עקימת שפתיו הוי מעשה, מ"מ כיון שישנו בלב פטור.

עוד חומר לימוד על הדף