סנהדרין דף ס"ג ע"א

לאמוראים הסוברים דזיבח וקיטר וכו' בעלם אחד - חייב אחת,
האם גורסים גם השתחואה? [תד"ה אמר].

לשיטת רש"י [1] לשיטת ר"ת
אליבא דר' זכאי לא גרסינן גרסינן [2]
אליבא דר' אמי לא גרסינן לא גרסינן [3]

האומר לע"ז אלי אתה, מה דינו?

לענין קטלא לענין קרבן
לרבנן חייב פטור
לר' עקיבא חייב חייב

סנהדרין דף ס"ג ע"ב

מתי אסור להזכיר שם של עבודת כוכבים? [עי' תד"ה שלא].

להזכיר שמה כמראה מקום לנדור ולקיים בשמה
בעבודת כוכבים שנזכרה בתורה מותר אסור
בעבודת כוכבים שלא נזכרה בתורה אסור אסור

האם מותר לעשות שותפות עם העכו"ם או לקבל שבועה ממנו [4]? [תד"ה אסור].

בזמן שעבר בזמן הזה
לרבינו שמואל אסור אסור
לרבינו תם אסור מותר

-------------------------------------------------

[1] שיטת רש"י בד"ה ה"ג, דעל כרחך ס"ל לר' אמי שהשתחואה אינה בכלל העבודות, דהיות שא"א לפרש שיצאה לחלק [דא"כ היה חייב על כל אחד ואחד], ע"כ שללאו יצאת, ולומר שאינה בכלל העבודות, וכן הוא סברת ר' זכאי ג"כ.

[2] וס"ל לר"ת בר' זכאי שהשתחואה ללאו יצאה, ולכך חייב על כולם רק אחת.

[3] דס"ל שהשתחואה לחלק על עצמה יצאה, והיינו דמלא תעבדם ילפינן שעל כל העבודות חייב אחד מלבד השתחואה שחייב עליה בפני עצמה. [וא"כ יש במחלוקת זו נפק"מ לדינא].

[4] עי' שו"ע או"ח סי' קנ"ו סעי' א' בדברי המחבר והרמ"א.

עוד חומר לימוד על הדף