1)

RECITAL OF HALLEL AND 'ASHER GA'ALANU' (Yerushalmi Halachah 5 Daf 70b)

משנה עד איכן הוא אומר

(a)

(Mishnah) - Question: How much of Hallel does he recite?

בית שמאי אומרים עד אם הבנים שמחה

1.

Beis Shamai say - until (Tehillim 113, 9), "a joyful mother of children".

ובית הלל אומרים עד חלמיש למעינו מים וחותם בגאולה

2.

Beis Hillel say - until (Tehillim 114, 8), "the flint into a flowing fountain"; and he concludes by saying "He redeemed Israel".

רבי טרפון אומר אשר גאלנו וגאל את אבותינו ממצרים והגיענו הלילה הזה ואינו חותם

i.

R. Tarfon says - "that He redeemed us and He redeemed our forefathers from Egypt and brought us to this night"; and he does not conclude the blessing.

רבי עקיבה אומר כן ה' אלהינו יגיענו לרגלים הבאים לקראתינו לשלום שמחים בבנין עירך ששים בעבודתך ובחידוש בית מקדשך ושם נאכל מן הפסחים ומן הזבחים אשר הגיע דמם על קיר מזבחך לרצון ונודה לך על גאולתינו ברוך אתה ה' גאל ישראל

ii.

R. Akiva says - "so Hash-m our G-d bring us to the coming festivals that should greet us in peace, joyful in the building of Your city and rejoicing in Your service and the renewal of Your Temple; and we should eat there from the Pesachim and Zevachim, that their blood should reach the wall of the altar favorably; and we should thank You for redeeming us. Blessed are You Hash-m who redeemed Israel."

גמרא רב אמר מתחילה צריך להתחיל (יהושוע כד) בעבר הנהר ישבו אבותיכם וגו'. ואקח את אביכם את אברהם מעבר הנהר וגו'.

(b)

(Gemara) Rav: (The Mishnah in 116-1(c) taught that one begins with disgrace...) One must begin with (Yehoshua 24, 2-3), "Across the river your forefathers dwelled etc. And I took your father Avraham from across the river etc."

וארבה. אמר רבי אחא וארב כתיב כמה ריבים עשיתי עמו עד שלא נתתי לו את יצחק

(c)

"Va'ARBeH" - "I multiplied" - R. Acha said - it is written in the Torah without the letter "Heh" i.e. "Va'ARiB - "I argued". How many arguments (i.e. tests) did I give him before I gave him his son Yitschak?

דבר אחר נעשיתי לו אורב אין את חטא מיתן ליה ואין זכה מיתן ליה

1.

Alternatively, I became for him like one who is lurking - if he sinned, I afflicted him in justice; if he acted meritoriously, I gave to him.

אמרו להן בית שמאי וכי יצאו ישראל ממצרים שהוא מזכיר יציאת מצרים

(d)

Beis Shamai to Beis Hillel: (Continuing the dispute in the Mishnah about the recital of Hallel) Did Yisrael yet come out of Egypt (at this point in the recounting of the Exodus) that one can mention leaving Egypt (in the second paragraph of Hallel)?

אמרו להן בית הלל אילו ממתין עד קרות הגבר אדיין לא הגיעו לחצי גאולה היאך מזכירין גאולה ועדיין לא נגאלו והלא לא יצאו אלא בחצי היום שנאמר (שמות יב) ויהי בעצם היום הזה הוציא ה' את בני ישראל וגו'. אלא מכיון שהתחיל במצוה אומר לו מרק

(e)

Beis Hillel respond: If one would wait until dawn, he still would not have reached half of the redemption! How could one mention redemption if we still were not redeemed? Surely they only actually left in the daytime, as the Pasuk says (Shemos 12, 51), "And it was on that very day, Hash-m took the Bnei Yisrael etc." Rather, since he started with the Mitzvah (of recounting the Exodus), we tell him to complete it.

התיב רבי אבונא בר סחורא לא כבר הזכיר על הכוס

(f)

Question (R. Avuna bar Sechora against Beis Shamai): Did he not already mention the Exodus during Kidush on the first cup?

2)

RECITING THE 'SHEHECHEYANU' BLESSING (Yerushalmi Halachah 5 Daf 70b)

תניא אין אומרים זמן אלא בשלש רגלים בלבד

(a)

Beraisa: One only recites the blessing of "Shehecheyanu" on the three festivals.

אמר רבי מנא מתניתא אמרה כן בחג המצות ובחג השבועות ובחג הסוכות

(b)

R. Mana: There is another Beraisa that teaches that one only recites this blessing on the three festivals of Pesach, Shavuos and Succos.

תני כל שכתב [דף עא עמוד א] מקרא קודש צריך להזכיר בו זמן

(c)

Beraisa: Wherever it states "a holy convocation", one must say the blessing of "Shehecheyanu". (This adds Rosh Hashanah and Yom Kippur to the days upon which the blessing is recited.)

א"ר תנחומא ויאות מי שראה תאינה בכורה שמא אינו צריך להזכיר זמן

(d)

R. Tanchuna: This is correct - when one saw that his first fig has grown, does he not recite this blessing?

הרי ראש השנה ויום הכפורים ביהודה נהגו כרבי עקיבה ובגליל נהגו כרבי יוחנן בן נורי

(e)

Question: On Rosh Hashanah and Yom Kippur of the Yovel year in the region of Yehudah, they followed R. Akiva concerning the sounding of the Shofar that they sound it for "Malchiyus - Kingship"; and in the region of Galil, they followed R. Yochanan ben Nuri that they do not sound the Shofar for "Malchiyus". Why is this not a problem of divisiveness between groups of Jews? Also in our Mishnah, the dispute between Beis Shamai and Beis Hillel will cause divisiveness?!

עבר ועשה ביהודה כגליל ובגליל כיהודה יצא

(f)

Answer: Since if they acted in Yehudah like Galil or in Galil like Yehudah they have fulfilled their obligation, it is not a problem of divisiveness.

הרי פורים אלו קוראים בארבעה עשר ואלו קוראין בחמשה עשר

(g)

Question: On Purim, some read on the 14th and some read on the 15th?

שנייא היא דכתיב משפחה ומשפחה מדינה ומדינה עיר ועיר

(h)

Answer: It is the Pasuk that requires this, as the Pasuk states (Ester 9,28), "every family, every province, every city".

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF