1)

WASHING THE TEMPLE COURTYARD ON SHABBOS (Yerushalmi Halachah 8 Daf 38a)

משנה כמעשהו בחול כך מעשהו בשבת אלא שהכהנים מדיחין את העזרה שלא ברצון חכמים

(a)

(Mishnah): The performance (if Erev Pesach occurred) on Shabbos was the same as on a weekday, except that (after the service) the Kohanim would wash the Temple courtyard, which was not approved by Chachamim.

ר' יהודה אומר כוס היה ממלא מדם התערובת וזורקו זריקה אחת ע"ג המזבח ולא הודו לו חכמים

(b)

R' Yehudah says that they would fill a cup with a mixture of bloods (from the ground) and throw it once on the altar. This was not supported by the Chachamim.

גמרא א"ר יונתן לא כל שבות התירו במקדש

(c)

(Gemara - R' Yonasan): (The Chachamim did not approve washing the courtyard on Shabbos, as it involved a Rabbinic prohibition and) Chazal did not permit every Shevus (Rabbinic prohibition) in the Temple (only those that were necessary).

והיו הכהנים משתקעין בדם עד ארכובותיהן. כיצד היו עושין

(d)

Question: The Kohanim would be knee deep in blood and their garments would become drenched (which would be a Chatzitzah). How could they therefore perform the Temple service?

מסטיות היו עושין להן

(e)

Answer: They would walk on top of platforms (which were attached to the ground) in order to avoid becoming sullied from the blood.

2)

THROWING A MIXTURE OF BLOODS (Yerushalmi Halachah 8 Daf 38a)

תמן תנינן ר' יודה מחייב בדם התמצית

(a)

(Mishnah in Kerisos): R' Yehudah said that eating Tamsis blood (that seeps from an animal after death) is punishable with Kares.

אמר רבי יוחנן לא ריבה אותה רבי יודה אלא להכרת אתא

(b)

(R' Yochanan): R' Yehudah only included it as regular blood for the punishment of Kares (but it cannot be used to throw on the altar for atonement).

רבי חזקיה רבי אבהו בשם רבי יוחנן לא ריבה אותה רבי יודה אלא להכרת

(c)

(R' Chizkiyah/R' Abahu quoting R' Yochanan): R' Yehudah only included it as regular blood for the punishment of Kares.

תמן אמר בשם רב חסדא מתניתא כן אמרו לו והלא דם התמצית הוא ודם תמצית פסול ע"ג המזבח

(d)

(In Bavel they quoted Rav Chisda): There is a Beraisa that proves that R' Yehudah agrees that Tamsis blood cannot be used for atonement -

1.

They said to him (R' Yehuda) - Surely it is Tamsis blood which does not qualify for use on the altar.

ועוד מן הדא ורובו לא נתקבל בכלי ודם שלא נתקבל בכלי פסול מע"ג המזבח

(e)

Question: The Chachamim also responded to R' Yehudah - Most of the blood was not collected in a vessel and if the blood was not collected in a vessel, it is disqualified from use on the altar?

ואית לר' יודה דם מבטל דם כמה דלית ליה הדא והוא מקבל מינהון כן לית ליה הדא והוא מקבל מינהון

(f)

Question: Does R' Yehudah hold that blood annuls blood? Just as he did not respond when they said that the valid blood should be annulled; so too he did not respond when they said that Tamsis blood is invalid on the altar.

רבי יוסי בי רבי בון בשם רב חסדא מתניתא אמרה כן אין לי אלא דם הנפש במוקדשין דבר שהוא ראוי לכפרה מניין דם הנפש בחולין ודם תמצית בין בחולין בין במוקדשין ת"ל (ויקרא טז) דם. וכל דם שהוא אצל נפש הוא מזכיר כפרה אצל תמצית אינו מזכיר כפרה

(g)

R' Yosi bei R' Bun quoting Rav Chisda: There is a Beraisa that teaches that R' Yehudah agrees that Tamsis blood is invalid on the altar - I might think that only eating blood of a sacrifice is punishable with Kares (as it provides atonement); what is the source to include Tamsis blood, whether Chulin or Mukdashin (of a sacrifice)? The pasuk states (Vayikra 17,10), "blood". (The author of this Beraisa is R' Yehudah and the Beraisa indicates that Tamsis blood does not provide atonement.)

3)

SKINNING THE KORBAN PESACH (Yerushalmi Halachah 9 Daf 38b)

משנה כיצד תולין ומפשיטין

(a)

(Mishnah): How would they suspend and skin the Korban?

אונקליות של ברזל היו קבועין בכתלים ובעמודין שבהן תולין מפשיטין

(b)

There were iron hooks fixed into the walls and the pillars upon which they would suspend and skin the Korban.

כל מי שאין לו מקום לתלות מקלות דקין חלקין היו שם מניח על כתיפו ועל כתף חבירו ותולה ומפשיט

(c)

Smooth thin sticks were provided for anyone who did not have a place to suspend his Korban. He rested one end on his shoulder and the other end on his friend's shoulder and they suspended the Korban between them and skinned it.

רא"א י"ד שחל להיות בשבת מניח ידו על כתף חבירו ויד חבירו על כתיפו ותולה ומפשיט

(d)

(R' Eliezer): If the 14th occurred on Shabbos, each person would rest his hand on the shoulder of his friend and they suspended and skinned the Korban.

גמרא רבי זעירא בשם רבי אלעזר קנים ומקלות קודם להתרת הכלים נשנו

(e)

(Gemara - R' Zeira quoting R' Elazar): The cases of "Kanim" (canes) and "Makalos" (sticks) were taught before Chazal gave permission to move (for a permitted use) vessels (whose primary use is permitted on Shabbos). (This Mishnah discusses the case of Makalos and a Mishnah in Menachos refers to the use of Kanim to separate the Showbreads in the Temple).

4)

REMOVING THE INNARDS (Yerushalmi Halachah 10 Daf 38b)

משנה קרעו והוציא את אימוריו נתנם במגס והקטיר' ע"ג המזבח

(a)

(Mishnah): They tore open the Korban, removed its innards, put them in a bowl and burned them on the altar.

יצאת כת הראשונה וישבה לה בהר הבית שנייה בחיל השלישית במקומה עומדת חשיכה יצאו וצלו את פסחיהן

(b)

(On Shabbos) the first group left and sat on Har HaBayis. The second group sat in the Cheil. The third group stayed in its place. At nightfall, they would all leave and roast their Korban Pesach.

גמרא כתיב (ויקרא ח) והזה ממנו מכולו. אמר ר' אבינא ובלבד מזבח שלם

(c)

(Gemara): The pasuk states (concerning the Milu'im) (Vayikra 8, 11), "And he shall sprinkle from it" - from all of it. R' Avina said - as long as it is from a whole sacrifice. (Therefore, they would not tear it open until the blood had been sprinkled on the altar.)

כתיב (ויקרא ג) והקטירו אותו והקטירו והקטירם מה תלמוד לומר והקטירו אותו הכשר ולא הפסול. והקטירו שלא יערב חלבים בחלבים והקטירם כולן כאחת

(d)

Other p'sukim state: In reference to the Korban Shelamim (Vayikra 3, 5-11-16), "And they shall burn it....and he shall burn it....and he shall burn them". "And they shall burn it" - teaches that they only burn the limbs when the sacrifice is kasher (valid). "And he shall burn it" - teaches that one may not mix the fats of another sacrifice into these fats. "And he shall burn them" - they should all be burned together.

הכא את מר והקטירו שלא יערב חלבים בחלבים והכא את מר הקטירן כולן כאחת

(e)

Question: Here you said that "And he shall burn it" - teaches that one may not mix the fats of another sacrifice into these fats; and here you said that "And he shall burn them" - teaches that they should all be burned together?!

אמר רבי לא כאן במגס וכאן על גבי המזבח

(f)

Answer (R' Ila): This one (that states that one may not mix) refers to burning them when mixed in a bowl; this one (that permitted mixing them) referred to on the altar.

5)

SITTING IN THE TEMPLE COURTYARD (Yerushalmi Halachah 10 Daf 38b)

לא כן תני ר' חייה לא היתה ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד בלבד. ואמר רבי אימי בשם רבי שמעון בן לקיש אפילו למלכי בית דוד לא היתה ישיבה בעזרה

(a)

Question: (The Mishnah in Maseches Sotah teaches that the king would stand in the Temple courtyard and receive the Sefer Torah and then sit down to read from it.) But did R' Chiya not teach in a Beraisa that only kings of the House of Dovid were permitted to sit in the Temple courtyard; and R' Imi quoting R"SBL said that even the kings of the House of Dovid were prohibited to sit in the Temple courtyard?

תיפתר שסמך עצמו לכותל וישב לו

(b)

Answer: He actually leaned on the wall.

והא כתיב (דברי הימים א יז) ויבא המלך דוד וישב לפני ה' וגו'

(c)

Question: But the pasuk states (Divrei Hayamim 1, 17, 16), " And king David came and sat before Hash-m"?

אמר רבי אייבו בר נגרי ויישב עצמו לתפלה

(d)

Answer (R' Eiyvu bar Nagri): He settled himself in prayer.

יצאת כת הראשונה וישבה לה בהר הבית והשנייה בחיל והשלישית במקומה

(e)

Question (The Mishnah had taught): The first group left and sat on Har HaBayis. The second group sat in the Cheil. The third group stayed in its place? (The Gemara assumes that the third sat down like the first group).

רבי נחמן בשם רבי מנא מה אתינן מיתני וישבה לה במקומה עמדה לה במקומה

(f)

Answer (Rav Nachman quoting R' Mana): The Mishnah does not mean that they sat down in their place but rather that they stayed (standing) in their place.

HADRAN ALACH PEREK TAMID NISHCHAT

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF