1)

TOSFOS DH V'LO MILAH SHE'LO BI'ZEMANAH D'ASYA B'KAL V'CHOMER

תוס' ד"ה ולא מילה שלא בזמנה דאתיא בק"ו

(SUMMARY: Tosfos elaborates on the explanations of Rava and Rav Ashi.)

פירש בקונ' 'ומה צרעת שדוחה את העבודה, ועבודה דוחה את השבת ... '.

(a)

Explanation #1: Rashi explains that 'If already Tzara'as, which overrides the Avodah, and the Avodah overrides Shabbos ... '.

וקשה, דרבא לית ליה האי ק"ו בפ' ר' אליעזר דמילה (שבת קלב:), דקסבר דהא דצרעת דוחה עבודה לא משום חומרא דצרעת אלא משום דגברא דלא חזי.

(b)

Question: But Rava does not hold of this Kal-va'Chomer, since in Perek Rebbi Eliezer de'Milah (Daf 132:) he maintains that the reason that Tzara'as overrides Avodah is not on account of the Chumra of Tzara'as, but because the man is not fit?

ור"ח פי' ק"ו - ומה אוכל נפש שלא נכרתו עליו י"ג בריתות דוחה י"ט ... '.

(c)

Explanation #2: Rabeinu Chananel explains the Kal-va'Chomer as 'If Ochel Nefesh overrides Yom-Tov, even though thirteen Covenants were not made on it ... '.

ויש להשיב - 'מה לאוכל נפש שכן מצוה עוברת, שלמחר לא יהיה מצוה עליה ... '?

(d)

Question: One can query this however in that 'Whereas Ochel Nefesh is a passing Mitzvah, seeing as the following day it will no longer apply ... '?

ואומר ר"י, דאיכא למיעבד ק"ו מנדרים ונדבות דדחו י"ט, אע"פ שלא נכרתו עליהן י"ג בריתות ... '.

(e)

Explanation #3: The Ri therefore learns that one can make a Kal-va'Chomer from Nedarim and Nedavos which override Yom-Tov, even though thirteen Covenants were not made on them ... '.

וסבר רבא דקריבין בי"ט.

1.

Explanation #3 (concl.): And Rava holds that one may bring them on Yom-Tov.

וליכא למיפרך 'מה לנדרים ונדבות שכן צורך גבוה ... ', כדפריך בפ' ר' אליעזר דמילה (שם דף קלא.) 'מה לעומר ושתי הלחם ...

(f)

Refuted Pircha: One cannot ask that 'Whereas Nedarim and Nedavos are for the needs of Hakadosh-Baruch-Hu ... ', as the Gemara asks in Perek Rebbi Eliezer (Ibid. 131.) with regard to the Omer and the Sh'tei ha'Lechem.

דלאו חובה נינהו.

(g)

Refutation: Since they Nedarim and Nedavos) are not considered a Chovah ...

ואפילו חטאות ואשמות לא מיקרו צורך גבוה, כיון דאי לאו דחטא לא בעו לאיתויינהו.

(h)

Refutation (cont.): Indeed, even Chata'os and Ashamos are not called the needs of Hakadosh-Baruch-Hu, seeing as someone who has not sinned is not obligated to bring it.

ונראה דרבא אית ליה הא דרב אשי - די"ט עשה ולא תעשה, ולהכי איצטריך ק"ו.

(i)

Clarification: It seems that Rava holds like Rav Ashi, who considers Yom-Tov an Asei and a Lo Sa'aseh, and that is why he needs the Kal-va'Chomer.

דאי לאו ק"ו, לא הוה צריך למיסר.

1.

Clarification (cont.): Because if not for the Kal-va'Chomer, it would not be necessary to prohibit it.

וכן משמע בפ"ק דביצה (דף ח:) דפריך גבי 'אפר כירה מוכן לודאי ... '. סוף סוף,Yםצ-T י"ט עשה הוא ואין עשה דוחה לא תעשה ועשה? אלא אמר רבא ... .'

(j)

Support: And this is implied in the first Perek of Beitzah (Daf 8:), where the Gemara asks (in connection with 'Eifer Kirah is prepared for Vaday ... ') 'When all's said and done, Yom-Tov is (also) an Asei, and an asei cannot override an Asei and a Lo Sa'aseh?' Therefore Rava said .. '

משמע דרבא אית ליה די"ט עשה הוא.

1.

Support (concl.): Implying that Rava holds that Yom-Tov is an Asei (as well).

והשתא "לבדו" לא איצטריך לשריפת קדשים.

(k)

Conclusion: And now "Levado" is not needed for burning Kodshim.

אלא על מילה דאיכא ק"ו אמרה רבא פרק ר' אליעזר ... אם לא הביא (דף קלג.).

1.

Conclusion (cont.): As a matter of fact, Rava mentions it in Perek R. Eliezer ... Im Lo Heivi (Daf 133.) ..

וגמרא מייתי לה הכא א'שריפת קדשים, דממילא ממעטי.

2.

Conclusion (cont.): And the Gemara mentions it here in connection with the burning of Kodshim, which are automatically excluded.

ורב אשי לא קאי למיפלג א'רבא, אלא מילתא דנפשיה קאמר וא'קדשים קאי, ואפילו אמילה, כדמשמע ב'אם לא הביא', דלית ליה קל וחומר.

(l)

Conclusion (concl.): And Rav Ashi does not come to argue with Rava; He merely gives his own reason with reference to Kodshim and even to Milah as is implied in Perek Im Lo Heivi, since he does not hold of the Kal-va'Chomer.

2)

TOSFOS DH GIDIN SHE'SOFAN L'HAKSHOS

תוס' ד"ה גידין שסופן להקשות

(SUMMARY: Tosfos cites different opinions as to which sinews the Gemara is referring to.)

פי' בקו' - גידי צואר.

(a)

Explanation #1: Rashi explains that this refers to the sinews in the neck.

ואין נראה לריב"א, דהא משמע דהשתא הם רכים כבשר לגמרי ...

(b)

Refutation: The Riva however, does not agree, since it is implied that now they are completely soft like meat.

ואפי' ר"ל לא פסיל להו אלא משום בסוף.

1.

Refutation (cont.): And even Resh Lakish only renders them Pasul because of the end.

ולעיל קאמר 'אלא פשיטא בגידי צואר' - משמע שהם רגילין להיות נותר ואין ראוין ליאכל, כמו עצמות.

2.

Refutation (concl.): And above he concluded 'Only it is obvious that it speaks about the sinews in the neck!' - implying that they trend to become Nosar, and are unfit to eat, like bones.

אלא נראה דהיינו גידי שדרה.

(c)

Explanation #2: It therefore seems that it is referring to the sinews in the spinal cord.

ו'גידים הרכים' דקתני בברייתא איירי בגידי בשר, דלכ"ע הוו כבשר.

1.

Explanation #2: Whereas 'the soft sinews' mentioned in the Beraisa speaks about the sinews in the Basar, which everybody agrees are like Basar.

3)

TOSFOS DH HO'IL U'MIS'ACHLI B'SHOR HA'GADOL B'SHALKA

תוס' ד"ה הואיל ומתאכלי בשור הגדול בשלקא

(SUMMARY: Tosfos explains as to why Resh Lakish's Kashya pertains to Rebbi Yochanan but not to himself.)

והשתא לא אזיל רבי יוחנן בתר השתא, אלא בדבר הנאכל בשור הגדול בשלקא.

(a)

Clarification: It transpires that Rebbi Yochanan only goes after now with regard to a part of a large ox that can be eaten when it is well-cooked.

וא"ת, ור"ל מאי פריך ליה לר' יוחנן? אדרבה, תיקשי לדידיה, דמוכח בברייתא דבדבר הנאכל בשור הגדול בשלקא אזלינן בתר השתא?

(b)

Question: What is Resh Lakish now querying Rebbi Yochanan? Why does he not rather ask on himself, seeing as from the Beraisa it is evident that regarding a part of a large ox that can be eaten when it is well-cooked we go after now?

ויש לומר, דסבר ר"ל דראשי כנפים והסחוסין יש עליהם שם בשר יותר מבגידים.

(c)

Answer #1: Resh Lakish holds that the Roshei Kenafayim (the cartilaginous tops of the forelegs) and the Sechusin (the cartilages) are considered more like Basar than the sinews.

ופריך לרבי יוחנן, מדלא נקט בברייתא 'גידים', דהוי רבותא טפי.

1.

Answer #1 (cont.): And he queries Rebbi Yochanan, since the Beraisa does not mention 'the sinews', which would be a greater Chidush.

ור' יוחנן משני דאין רבותא כלל מה שאין בהן טעם בשר כל כך, דהא אם היו רכים לעולם לא היה פוסלן.

2.

Answer #1 (cont.): To which Rebbi Yochanan answers that there is no Chidush at all, in that they do not taste so much like Basar, since if they were soft, they would not render it Pasul.

הילכך, כיון דמתאכלי בשלקא, נימנין עליהן כמו ראשי כנפים והסחוסים.

3.

Answer #1 (concl.): Consequently, seeing as they can be eaten when they are well-cooked, one can be delegated on them just like the Roshei Kenafayim and the Sechusim.

ורשב"א מפרש טעמא דריש לקיש דגידים לא דמו לראשי כנפים והסחוסים, דגידים סופן להקשות בגדי עצמו, אבל ראשי כנפים והסחוסים אין סופם להקשות בגדי לעולם אלא בשור הגדול דוקא ...

(d)

Answer #2: Whereas the Rashba answers that, according to Resh Lakish, sinews are not comparable to the Roshei Kenafaym and the Sechusim, because whereas the former will eventually become hard on the kid-goat itself, the latter of a large ox will become hard, but not that of a kid-goat.

ולא שייך למיזל בהו בתר בסוף, כיון דבגדי וטלה הם רכים.

1.

Answer #2 (cont.): Consequently, one cannot go after the end, which in the case of a kid-goat and a lamb, will remain soft.

4)

TOSFOS DH HA HADAR BEIH REBBI YOCHANAN

תוס' ד"ה הא הדר ביה ר' יוחנן

(SUMMARY: Tosfos discusses an apparent contradiction in Resh Lakish.)

פירוש - מהך דשמעתין, כדמוכח בפרק בהמה המקשה (חולין עז.).

(a)

Clarification: This refers to the ruling in our Sugya, as is evident in Perek Beheimah ha'Maksheh (Chulin 77.).

וקשה לר"י, לר"ל דאותביה לר' יוחנן מההיא ש'עורותיהן כבשרן', תיקשי לנפשיה, דקסבר גבי פסח בתר בסוף אזלינן, והתם אזיל בתר השתא?

(b)

Question: The Ri asks that when Resh Lakish asks on Rebbi Yochanan from the case of 'Oroseihen ki'Besaran', why does he not ask on himself, since he holds with regard to Pesach that we go after the end, whereas the Tana goes after now?

וי"ל, שלפי שבעור ראש של עגל הרך יש לו טעם בשר הרבה מגידין.

(c)

Answer #1: Because the skin on the head of a tender calf tastes much more like Basar than sinews do.

וריב"א אומר, דבירושלמי פריך דר"ל א'ר"ל, ומשני 'טעמא דר"ל מקרא "ואכלו את הבשר" (שמות יב) - ולא גידין'.

(d)

Answer #2: The Riva cites the Yershalmi, which discusses the contradiction in Resh Lakish, and answers that Resh Lakish's reason is based on the Pasuk in Sh'mos 12), from which he Darshens "ve'Achlu es ha'Basar" - 've'Lo Gidin'.

ובעור הראש של עגל הרך אזיל בתר דהשתא, והכא הוי גזירת הכתוב.

1.

Answer #2 (concl.): Consequently, whereas with regard to the skin of the head of a tender calf he goes after now, (according to the Tana) in our Sugya it is a Gezeiras ha'Kasuv (as we just explained).

84b----------------------------------------84b

5)

TOSFOS DH HAYSAH LO SHA'AS HA'KOSHER V'NIFSAL IKA BEINAIHU MA'N D'AMAR KASHER HA KASHER HU

תוס' ד"ה היתה לו שעת הכושר ונפסל איכא בינייהו מאן דאמר כשר הא כשר הוא

(SUMMARY: Tosfos explains what Rav Yosef's reason is not, and what his real reason is.)

לא משום דדריש בו 'בכשר ולא בפסול' משמע ליה הכי ...

(a)

Clarification: This is not because he Darshens "Bo", 'be'Kasher ve'Lo be'Pasul'.

דהא ר' שמעון מפרש לעיל מילתיה דת"ק דקתני נמי "בו" - 'בכשר ולא בפסול', וקאמר 'אחד זה ואחד זה אין בו משום שבירת עצם'.

(b)

Reason: Seeing as Rebbi Shimon too explains earlier the opinion of the Tana Kama, who also says "Bo", 'be'Kasher ve'Lo be'Pasul', yet he holds 'that in both cases there is no Isur of breaking a bone.

אלא דרב יוסף לא מצי למישכח מידי דאיכא בינייהו אלא היתה לו שעת הכושר, ונפסל.

(c)

Conclusion: Only Rav Yosef cannot find a difference between them other than where there was a Sha'as ha'Kosher and it became Pasul.

6)

TOSFOS DH EIVER SHE'YATZA MIKTZASO IKA BEINAYHU MA'N D'AMAR KASHER KASHER

תוס' ד"ה אבר שיצא מקצתו איכא בינייהו מאן דאמר כשר כשר

(SUMMARY: Tosfos cannot fathom why it is Kasher more than it is fit to eat.)

תימה, אמאי חשיב ליה כשר טפי מבר אכילה ...

(a)

Question: On what grounds does he consider it Kasher more than fit to eat?

הא מה שאינו ראוי לאכילה לאו כשר הוא?

(b)

Conclusion: Seeing as anything that is not fir to eat is not Kasher?

7)

TOSFOS DH HACHI GARSINAN HAYSAH LO SHA'AS HA'KOSHER V'NIFSAL EIN BO MISHUM SHEVIRAS ETZEM

תוס' ד"ה ה"ג היתה לו שעת הכושר ונפסל אין בו משום שבירת העצם

(SUMMARY: Tosfos discusses whether the correct text is 'Ein bo ... ' or 'Yesh bo ... '.)

ול"ג 'יש בו', דאי גר', תיקשי לרב יוסף, ולא משכחינן 'כארבעה מינייהו'.

(a)

Text #1: The text does read 'Yesh bo', because if it did, there would be a Kashya on Rav Yosef and we would not be able to establish 'like four of them'.

ואית דגרס לעיל במילתיה דרב יוסף 'למ"ד כשר, לאו כשר הוא; למ"ד יאכל, בר אכילה הוא'.

(b)

Change in earlier Text: There are some who read earlier in the words of Rav Yosef 'According to those who say 'Kasher', it is not Kasher; whereas according to those who say 'it can be eaten', it is fit to be eaten'.

ולפי זה, מיתוקמא גירסת הספרים דגר' 'יש בו'.

(c)

Text #2: According to that, one can establish the text here as 'Yesh bo'.

ואין נראה, דבכולה שמעתין, טפי נפיק מאכילה מדנפיק מתורת כשרות ...

(d)

Refutation: But this text is not correct, since throughout the Sugya, it sooner leaves the realm of fit to eat it than it does the realm of Kashrus ...

כי ההיא ד'אבר שיצא מקצתו' ד'כשר' קרי ליה ולא בר אכילה הוא.

1.

Source: Such as a limb, part of which went out of its Mechitzah, which is still called 'Kasher' but is not fit to eat.

8)

TOSFOS DH ITMAR EIVER SHE'EIN ALAV K'ZAYIS BASAR B'MAKOM ZEH ETC.

תוס' ד"ה איתמר אבר שאין עליו כזית בשר במקום זה כו'

(SUMMARY: Tosfos explains why both opinions go according to Rebbi and elaborates.)

נראה לר"י ולריב"א דאליבא דרבי קמיפלגי, דקתני בברייתא סתמא 'יש בו שיעור אכילה, יש בו משום שבירת העצם'.

(a)

Clarification: Te Ri and Riva explain that the Machlokes goes according to Rebbi, who learns in a Beraisa S'tam 'Yesh bo Shi'ur Achilah, Yesh bo Mishum Sheviras Etzem'.

ובפלוגתא דרבינא ורב אשי קמיפלגי.

1.

Clarification (cont.): And they argue the same Machlokes as Rav Ashi and Ravina.

אבל לרבנן, לכ"ע יש בו משום שבירת עצם.

2.

Clarification (concl.): But according to the Rabbanan, everyone holds that Sheviras Etzem applies.

והא דמסיק 'אילימא דאין עליו כזית בשר כלל, אמאי יש בו משום שבירת עצם?' אע"ג דמצי לאוקומ' כרבנן?

(b)

Implied Question: And the Gemara asks ;If you say that there is not a k'Zayis of flesh on the Basar at all, why does Sheviras Etzem apply?', even though we could establish it according to the Rabbanan?

הואיל ואליבא דרבי קמיפלגי, וסבירא להו כרבי, מוקמי למתני' כוותיה.

(c)

Answer: Since they are arguing according to Rebbi, and they hold like him, We establish the Mishnah like him.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF