1)

TOSFOS DH Yotzei Dofen mi'Makom she'Mazra'as

תוספות ד"ה יוצא דופן ממקום שמזרעת

(SUMMARY: Tosfos explains why Rabanan need the verse.)

ואם תאמר למה לי קרא נילף לידה לידה מבכור כדילפינן לענין קדשים בסמוך

(a)

Question: Why do we need the verse? We should learn [from a Gezeirah Shavah] "Leidah-Leidah" from Bechor, like we learn regarding Kodshim below!

וי"ל דאי לאו קרא הוה דרשינן מתלד לרבות יוצא דופן כדדריש ר"ש.

(b)

Answer: If not for the verse, we would have expounded from "Teled" to include a Yotzei Dofen, like R. Shimon expounds.

2)

TOSFOS DH k'Ein she'Hazri'ah

תוספות ד"ה כעין שהזריעה

(SUMMARY: Tosfos explains how Chachamim expound the verse.)

פרש"י ולרבנן לא צריך קרא דהא סברי בהמפלת (לעיל כו.) דרובן אינם נימוקים

(a)

Explanation (Rashi): Rabanan do not need a verse [for R. Shimon's Drashah], for they hold above (26a) that most [fetuses] are not dissolved (they always assume that there was a proper fetus).

ומיהו איצטריך להיכא דהושיטה חיה ידה במעי אשה ומעכה (כן הוא בדפוס ונציה) את הולד דטמאה לרבנן

(b)

Implied question: However, it is needed for when a midwife stuck her hand inside a woman's womb and mashed the fetus. She is Teme'ah, according to Rabanan. (Here, Chachamim expound it to exclude Yotzei Dofen!)

וי"ל דתרתי ש"מ.

(c)

Answer: We learn both from it.

3)

TOSFOS DH Modeh R. Shimon b'Kodshim she'Eino Kadosh

תוספות ד"ה מודה ר"ש בקדשים שאינו קדוש

(SUMMARY: Tosfos resolves this with the Gemara in Bechoros.)

בפ' בתרא דבכורות (דף נז:) גבי ר"א ברבי יהודה דאית ליה יוצא דופן קדוש אמר סבר לה כר"ש דאמר יוצא דופן ולד מעליא הוא

(a)

Reference: In Bechoros 57b, regarding R. Eliezer b'Rebbi Yehudah, who holds that Yotzei Dofen is Kadosh, it says that he holds like R. Shimon, who says that Yotzei Dofen is a proper child.

ותימה דהא ר"ש מודה דבקדשים אינו קדוש כדאמר רבי יוחנן הכא וכדמוכח נמי בברייתא דמייתי בסמוך

(b)

Question: This is astounding! R. Shimon agrees about Kodshim that it is not Kadosh, like R. Yochanan says here, and like is proven from the Beraisa brought below!

וי"ל דסבר כר"ש ועדיפא מדר"ש דאפילו בקדשים קאמר דקדוש.

(c)

Answer: He holds like R. Shimon, and even more extreme than R. Shimon. He holds that even regarding Kodshim, it is Kadosh.

4)

TOSFOS DH Gamar Leidah Leidah mi'Bechor

תוספות ד"ה גמר לידה לידה מבכור

(SUMMARY: Tosfos discusses the need for the Gezeiros Shavos equating Kodshim, Bechor, and Ma'aser Behemah.)

בפ' ולד חטאת (דף יג.) במעילה גבי ולד המעושרת לא ינק מן המעושרת יליף אמו אמו מבכור והכל אחד כדמוכח בשמעתין

(a)

Reference: In Me'ilah (13a) we forbid the child of Ma'aser Behemah to nurse from its mother. We learn from a Gezeirah Shavah "Imo-Imo" from Bechor. This is all one, like is clear from our Sugya. (Here, one of the reasons we learn Kodshim from Kodshim, i.e. from Bechor due to "Leidah-Leidah", is because it says "Imo" regarding both of them.)

וא"ת דבפרק מרובה (ב"ק דף עז:) אמר כל מקום שנאמר שה אינו אלא להוציא את הכלאים וקאמר למעוטי מאי

(b)

Question: In Bava Kama (77b), it says that whenever it says "Seh", this excludes Kil'ayim, and it asks what this excludes;

אי למעוטי קדשים בהדיא כתיב בהו או כשב פרט לכלאים

1.

Citation (77b): It need not exclude Kodshim. It is explicitly written regarding Kodshim "Oh Kesev" to exclude Kil'ayim!

אם למעשר תחת תחת יליף מקדשים ואי לבכור העברה העברה יליף ממעשר

2.

Citation (cont.): It need not exclude Ma'aser. We learn Ma'aser from a Gezeirah Shavah "Tachas-Tachas" from Kodshim. It need not exclude Bechor. We learn Bechor from a Gezeirah Shavah "Ha'avarah-Ha'avarah" from Ma'aser.

והשתא אמאי אצטריך למילף בכור ממעשר ומעשר גופיה ילפינן מקדשים הוה ליה למימר דנילף בכור לידה לידה או אמו אמו מקדשים

3.

Summation of question: Why do we need to learn Bechor from Ma'aser, and Ma'aser itself is learned from Kodshim? We should have learned Bechor from Kodshim, from a Gezeirah Shavah "Leidah-Leidah" or "Imo-Imo"!

וי"ל דלא ילפינן לידה לידה או אמו אמו אלא כגון הכא דאיירי בלידה או במעילה דאיירי בענין אמהות

(c)

Answer: We learn from "Leidah-Leidah" or "Imo-Imo" only in a case like here, which discusses birth, or in Me'ilah, which discusses mothers.

וא"ת ובשמעתין אמאי צריך ג"ש דלידה לידה או אמו אמו נילף פסול יוצא דופן בקדשים מג"ש דתחת ממעשר ומעשר מג"ש דהעברה מבכור

(d)

Question: In our Sugya, why do we need a Gezeirah Shavah "Leidah-Leidah" or "Imo-Imo"? We should learn from the Pesul of Yotzei Dofen of Kodshim from a Gezeirah Shavah "Tachas[-Tachas]" from Ma'aser, and Ma'aser from a Gezeirah Shavah "Ha'avarah[-Ha'avarah]" from Bechor!

וי"ל דג"ש דלידה ודאמו צריך לשום דרשה אחריתי.

(e)

Answer: The Gezeirah Shavah of Leidah and of Imo is needed for some other Drashah.

5)

TOSFOS DH Hanach Nefishin

תוספות ד"ה הנך נפישין

(SUMMARY: Tosfos discusses other places where it seems that we do not follow the greater number of similarities.)

וא"ת דבפרק יש בכור (בכורות דף מז:) אר"ש דיוצא דופן בכור לנחלה הוי דיליף מוילדו לו בנים לידה לידה מאשה דאית ליה הכא דהוי ולד

(a)

Question: In Bechoros (47b), R. Shimon said that a Yotzei Dofen is a Bechor for inheritance. He learns from "v'Yaldu Lo Banim", and the Gezeirah Shavah "Leidah-Leidah" from a woman, like he holds here that [Yotzei Dofen] is a child.

והשתא לילף מבכור בהמה שכן בכור זכר (מתנות)

1.

He should learn from Bechor of animals, for both are Bechoros and apply only to males!

וי"ל דאדם מאדם עדיף שכן אין שייך בהו פגול נותר וטמא דאינו קדשים ושייך בהו טומאה וטהרה

(b)

Answer: It is better to learn people from people, for Pigul, Nosar and Tamei do not apply to them, for they are not Kodshim, and Tum'ah and Taharah apply to them (people. I.e. the Isurim of Pigul, Nosar and Tamei apply to eating Kodshim, but not to eating human flesh. Indeed, the Isur of Tamei is for a Tamei person to eat Kodshim!)

ובפרק ראשית הגז (חולין דף קלז.) דקאמר פשוט מפשוט עדיף אע"ג דהנהו נפישי

(c)

Implied question: In Chulin (137a), it says that it is better to learn Pashut (a non-firstborn) from a Pashut, even though there are more similarities for the other way to learn!

התם משום דהוי בהמה מבהמה אבל הכא דבהמה מאדם לא.

(d)

Answer: There, we learn animals from animals. Here we learn animals from people, so [learning Pashut from Pashut does] not [override a greater number of similarities].

6)

TOSFOS DH Zos Hi ha'Olah

תוספות ד"ה זאת היא העולה

(SUMMARY: Tosfos discusses why other Pesulim we take down from the Mizbe'ach.)

הכי כתיב קרא זאת תורת העולה היא העולה הרי ג' מיעוטי זאת והיא וה' דהעולה תנינא

(a)

Explanation: The verse says "Zos Toras ha'Olah Hi ha'Olah." These are three exclusions - Zos, Hi and the Hei in the second ha'Olah;

דהעולה קמא דריש רבא בתמיד נשחט (פסחים נח:) העולה עולה ראשונה

1.

The first ha'Olah, Rava expounds it in Pesachim (58b) ha'Olah - the first Olah (the morning Tamid must be the first Korban of the day).

מהני ג' מיעוטי ממעט הנך ומתורת מרבינן אינך פסולין דאם עלו לא ירדו כר"ש

2.

From these three exclusions we exclude these (it was slaughtered at night, and the blood spilled or left the Azarah), and from Toras we include the other Pesulim, that Im Alah Lo Yered (if it was brought up, we do not take it down), like R. Shimon.

וא"ת והא ר' יהודה סבר בפ"ק דזבחים (דף יד. - הגהת מהר"ב רנשבורג) דרצפה מקדשת כמזבח ואם כן כולם יעלו

(b)

Question: R. Yehudah holds in Zevachim (14a) that the floor is Mekadesh like the Mizbe'ach. If so, all of them (Pesulim) should go up [on the Mizbe'ach];

והיכי משכחת פסול בכל הנהו לבר מהני ג' כיון דאם עלו לא ירדו

1.

How do we find a Pesul among all of these, other than these three, since Im Alah Lo Yered?

וי"ל כגון שיש הפסק בין הבהמה לרצפת עזרה

(c)

Answer: The case is, there is a Hefsek (interruption) between the animal and the floor of the Azarah.

ואם תאמר והיכי ממעט הני ג' פסולי הא צריך חד מיעוט לרובע ונרבע ולכל הנהו דמודה רבי שמעון בהו דאם עלו ירדו

(d)

Question: How do we exclude these three Pesulim? We need one exclusion for Rove'a and Nirva (an animal that had Bi'ah with a man or woman), and all of the [Pesulim] for which R. Shimon admits that Im Alah Yered!

וי"ל דנשחטה בלילה ויצא דמה ממעט תרוייהו מחד מיעוטא דשקולים הם

(e)

Answer: If it was slaughtered at night or its blood left [the Azarah], we exclude both of them from one exclusion, for they are equal (there is no reason to exclude one more than the other).

וא"ת קדשי קדשים ששחטן בדרום דאמר בריש מעילה (דף ב:) דאליבא דר' יהודה כ"ע ל"פ דתרד

(f)

Question #1: If Kodshei Kodoshim were slaughtered in the south, it says in Me'ilah (2b) that according to R. Yehudah, all agree that [Im Alah] Yered;

אמאי הא ליכא מיעוטא רביעית

1.

What is the reason? There is not a fourth exclusion!

ולר"ש נמי לרבא דאמר תרד הא פסולן בקדש הוא דהא אית ליה הכשר בקדשים קלים דכשרים בדרום

(g)

Question #2: Also according to R. Shimon, according to Rava, who says Yered, the Pesul was b'Kodesh, for the south is Kosher for Kodshim Kalim...

כמו שאפרש דהיכא דאית ליה הכשר בעלמא איקרו פסולן בקדש

1.

This is like I will explain, that when it is Kosher elsewhere, this is called Pesulo b'Kodesh. (If so, we should say Lo Yered!)

וי"ל דשחיטה בדרום הוי כעין שחיטת חוץ וכמו דחנקינהו דמי כדקאמר התם לר"ש.

(h)

Answer: Shechitah in the south [for Kodshei Kodoshim] is like Shechutei Chutz (outside the Azarah). It is as if it was choked, like it says there according to R. Shimon.

40b----------------------------------------40b

7)

TOSFOS DH Prat l'Nishchetah ba'Laylah

תוספות ד"ה פרט לנשחטה בלילה

(SUMMARY: Tosfos discusses how we learn what does not descend from the Mizbe'ach.)

בפרק המזבח מקדש (זבחים דף פד:) מפרש טעמא אמאי מודה רבי יהודה בהנך דלא ירדו טפי מהני ג'

(a)

In Zevachim (84b), we explain why R. Yehudah agrees about these that Lo Yered more than these three Pesulim (taught above);

וקאמר לן בדם כשר שכן לן באימורין כשר ולן באימורין כשר (הגהת מהר"ב רנשבורג) שהרי לן כשר בבשר לכתחלה דנאכל לשני ימים ולילה אחד

1.

Citation (84b): If the blood was Lan (left overnight) it is Kosher, for Lan is Kosher for the Eimurim (the parts that go on the Mizbe'ach), and Lan is Kosher for Eimurim because Lan is Kosher l'Chatchilah for meat [of a Korban] that is eaten for two days and one night;

יוצא כשר שהרי יוצא כשר בבמה וטמא דחזי לעבודת צבור

2.

Citation (cont.): Yotzei (what left the Azarah) is Kosher, for Yotzei is Kosher on a Bamah. Tamei [is Kosher,] for it is proper for Avodas Tzibur;

חוץ לזמנו שהרי מרצה בפגולו חוץ למקומו איתקש לחוץ לזמנו

3.

Citation (cont.): Chutz li'Zmano is Kosher, for it is Meratzeh for its Pigul (offering it on the Mizbe'ach is essential for it to become Pigul). Chutz li'Mkomo is equated to Chutz li'Zmano;

קבלו פסולין וזרקו בהנך פסולים דחזו לעבודת צבור

4.

Citation (cont.): If Pesulim did Kabalah or Zerikah [is Kosher], if they were Pesulim who are proper for Avodas Tzibur.

ואם תאמר נשחטה בלילה ויצא דמה נמי ליתכשרו דאין לילה ויוצא פסול בבמה כדאמר בפרק פרת חטאת (זבחים דף קכ.)

(b)

Question #1: Also if it was slaughtered at night or the blood left, it should be Kosher, for night and Yotzei are not Pasul on a Bamah, like it says in Zevachim (102a)!

וכן קבלו פסולין דלא מכשר אלא בהנך דחזו לעבודת צבור אבל זר לא דהא כשר בבמה

(c)

Question #2: Similarly, [why do we say that] Kabalah of Pesulim [Lo Yered] only regarding those [Pesulim] who are proper for Avodas Tzibur, but not a Zar? [We should say so even for a Zar], for he is Kosher on a Bamah!

וכן חוץ למקומו מה צריך לטעמא דאיתקש לחוץ לזמנו תיפוק ליה דכשר בבמה

(d)

Question #3: Why did we need to say that Chutz li'Mkomo [Lo Yered] because it is equated to Chutz li'Zmano? It should suffice that it is Kosher on a Bamah!

מיהו רש"י פי' בהמזבח מקדש (שם פד:) דיוצא דכשר הוא דילפינן מבמה אבל הכשר דם דחמיר לא ילפינן מבמה אם לא נמצא לו (הגהת הב"ח) הכשר בפנים

(e)

Answer: Rashi explained in Zevachim (84b) that Yotzei (a Korban that left where it is permitted) is Kosher, for we learn from a Bamah. However, Hechsher of the blood (if it left) is more stringent. We do not learn from a Bamah, unless we find that there is a Hechsher in [the Mikdash]

אך קשה אמאי אצטריך למילף לן בדם מאימורין ואימורין מלן דבשר ופשיט מיניה באיזה מקומן (שם דף נא) דגמרי בנין אב מבנין אב

(f)

Question: Why do we need to learn Lan of blood from Eimurim, and Eimurim from Lan of meat, and we learn from this in Zevachim (51a) that we learn a Binyan Av from a Binyan Av?

לילף חד בנין אב לן בדם מלן דבשר

1.

We should learn one Binyan Av, Lan of blood from Lan of meat!

וכ"ת דלא בעי למילף דם מבשר שאינו קרב אלא ילפינן מאימורין דקרבי ואימורין מבשר משום דהוי בשר מבשר

2.

Suggestion: We do not want to learn blood from meat, which is not offered. Rather, we learn from Eimurim, which are offered, and Eimurim from meat, for this is meat from meat.

מכל מקום תימה דנילף לן דמה שנפסל בשקיעת החמה דאם עלו לא ירדו מאימורין שלנו בלא מזבח בשקיעת החמה דלא מיפסלי בשקיעת החמה דמצותן כל הלילה

3.

Rejection: In any case, this is astounding! We should learn Lan of blood, which is disqualified at Shki'ah, that Im Alah Lo Yered, from Eimurim that were Lan not on the Mizbe'ach at Shki'ah. They are not disqualified at Shki'ah, for their Mitzvah is the entire night;

וכיון דלן דם בשקיעת החמה אע"ג דמיפסל לא ירד מעתה גם לן בעמוד השחר לא ירד דאין חילוק

i.

Since Lan of blood at Shki'ah, even though it is disqualified, Lo Yered, if so also Lan at dawn Lo Yered, for there is no distinction!

ותדע דהא לן שתי לילות לא ירד אע"ג דאין כיוצא בו כשר ואפילו בבשר

4.

Proof: Lan of two nights Lo Yered, even though there is nothing Kosher like this, even regarding [Kodesh] meat!

על כן י"ל דפסול דם לא ילפינן מאימורין שכשרים לכתחלה כל הלילה משום דאיכא תרתי

(g)

Answer: We do not learn Pesul of blood from Eimurim, which are Kosher l'Chatchilah the entire night, because there are two [reasons not to learn]:

חדא דהוי דם מבשר ועוד דהוי פסול מהכשרו בכך

1.

Firstly, it is blood from meat. And secondly, it is Pasul from something that is Kosher this way.

ולהכי נמי גבי דם לא ילפינן מבמה דאיכא נמי תרי שנויי פנים מחוץ ופסול מהכשרו בכך

2.

Therefore, also regarding blood we do not learn from a Bamah, for also here are two differences. It is inside [the Mikdash] from outside, and it is Pasul from something that is Kosher this way.

אבל יוצא דבשר לא חמיר וילפינן מבמה

i.

However, Yotzei of meat is not stringent, and we learn from a Bamah,

מיהו (הגהת הב"ח) הנתנין למטה שנתנן למעלה או איפכא וכן הנתנין בפנים שנתנן בחוץ כיון דכל אחד כשר בחבירו לא תרד

3.

However, if blood that is [meant to be] put below (on the lower half of the Mizbe'ach) was put above, or vice-versa, and similarly if blood that is put inside (on the inner Mizbe'ach) was put outside (on the outer Mizbe'ach), since each of these is Kosher for the other [kind of Korban], Lo Yered;

דדם מדם בפנים ילפינן [פסול] מהכשרו

i.

We learn blood from blood inside, [in a case of] Pasul from Kosher.

ומיהו תימה יצא דמה חוץ לקלעים אמאי תרד לר"י נילף יצא דם מאימורין שיצאו ואימורים שיצאו מבמה או מבשר שלמים שיצא חוץ לקלעים דכשר

(h)

Question: If blood left the hangings (the Azarah), why does R. Yehudah say that Yered? He should learn blood that left from Eimurim that left, and Eimurim that left from a Bamah, or from Shelamim meat that left the hangings, which is Kosher!

וכיון דיצא חוץ לקלעים לא ירד הוא הדין אפילו חוץ לחומה דאין חילוק כדפירשתי לעיל

1.

Since what left the hangings Lo Yered, the same applies even to [what left] outside the wall [of Yerushalayim], for we do not distinguish, like I explained above. (Tosfos leaves this difficult. Merumei Sadeh - it is better to learn Yotzei after Kabalah from Yotzei before Kabalah, which is like blood that spilled from the animal to the floor. Alternatively, Tosfos' assumption that Linah applies to blood at Shki'ah is wrong. It is Pasul, but it is not considered Linah.)

וא"ת דבפרק חטאת העוף (זבחים דף סח:) גבי זר וסכין מטמאין בגדים בבית הבליעה פריך מאי שנא שמאל דהכשירו ביום הכפורים ולילה באברין ופדרים

(i)

Question #1: In Zevachim (68b), regarding [Melikah of] a Zar or [through] a knife, [the bird] is Metamei Begadim b'Beis ha'Bli'ah (the person and his clothes become Tamei when he swallows it), the Gemara asks "why is this different than the left hand, which is Kosher on Yom Kipur, and night, which is Kosher for [offering] limbs [of Olah] and Chelev?

זר נמי נילף מבמה דתניא מנין ליוצא שהוא כשר שהרי כשר בבמה

1.

Also a Zar we should learn from a Bamah, for a Beraisa says "what is the source for Yotzei, that it is Kosher? It is because it is Kosher on a Bamah."

ומאי פריך הא דווקא בשר ילפינן מבמה לההוא תנא ולא דם כדפרישית

2.

What was difficult? We learn only meat from a Bamah according to that Tana, but not blood, like I explained!

ותו בשמאל ולילה דהוא עבודת דם היכי יליף מהכשרו בכך

(j)

Question #2: The left hand and night, which is Avodah of blood [b'Di'eved], how can we learn it from Avodah [of other matters] that is Kosher l'Chatchilah?

וי"ל דההיא סוגיא כר"ש דמכשיר אפילו נשחטה בלילה ויצא דמה ואפילו דם יליף מהכשרו מבמה ומבשר

(k)

Answer (to Questions #1,2): That Sugya is like R. Shimon, who is Machshir even what was slaughtered at night and blood that left. Even blood he learns from what is Kosher on a Bamah, and from meat.

1.

Note: Maharam (on Tosfos DH veha'Nisnim, cited in Mesores ha'Shas) points out that below, Tosfos disagrees with this answer! Maharam says that in Zevachim, this answer is a marginal addition to Tosfos. It seems that it is not from Tosfos.

ונשפך דמה לפי שכבר נעשה השחיטה בהכשר או גם הקבלה כמו שאפרש

2.

If the blood spilled [Lo Yered], since the Shechitah was already Kosher, or perhaps [we require] also the Kabalah, like I will explain.

ותדע דההיא כרבי שמעון דבמשנה דהתם קאמר כל שפסולו בקדש אין מטמא בגדים בבית הבליעה וכל שאין פסולו בקדש מטמא

(l)

Proof: Surely, that Sugya is like R. Shimon, for in the Mishnah there it says "anything that the Pesul was b'Kodesh, it is not Metamei Begadim b'Beis ha'Bli'ah, and anything that the Pesul was not b'Kodesh, is Metamei [Begadim b'Beis ha'Bli'ah];

ורבי שמעון נמי בשמעתין קאמר כל שפסולו בקדש אם עלו לא ירדו

1.

Also R. Shimon in our Sugya said that anything that Pesulo b'Kodesh, Im Alah Lo Yered;

והכי פריך והתניא יוצא כשר שהרי כשר בבמה וכמו דיליף ר' יהודה אימורין מבמה ה"נ לילף לר"ש פסול דם מבמה

2.

We ask as follows. A Beraisa says that Yotzei is Kosher, for it is Kosher on a Bamah. Just like R. Yehudah learns Eimurim from a Bamah, also R. Shimon should learn Pasul blood from a Bamah!

ומיהו לר"ת דגרסינן פ"ב דזבחים (דף כד:) והתניא מלק בשמאל פסול ול"ג זרק בשמאל דלא מצינו משנה זו בשום מקום

(m)

Question: However, according to R. Tam, whose text in Zevachim (24b) says "however, a Beraisa says that Melikah with the left hand is Pasul!", and it does not say Zerikah with the left hand, for we do not find such a Mishnah anywhere...

ומשני פליגי בברייתא ור"ש מכשיר

1.

The Gemara answers that they argue in a Beraisa, and R. Shimon is Machshir.

ההיא דפ' חטאת העוף (שם דף סח:) לא אתיא כר"ש דלדידיה מלק בשמאל כשר

2.

[According to R. Tam,] the Sugya in Zevachim (68b) is unlike R. Shimon, for according to him, Melikah with the left hand is Kosher!

אלא תנא אחר הוא וסבר לה כר' שמעון ובמלק בשמאל לא סבר ליה כוותיה.

(n)

Answer: Rather, it is a different Tana, and he holds like R. Shimon (regarding Pesulo b'Kodesh), but regarding Melikah with the left hand he does not hold like him.

8)

TOSFOS DH veshe'Nishpach Damah

תוספות ד"ה ושנשפך דמה

(SUMMARY: Tosfos explains that this is even after Kabalah.)

נראה דלרבי יהודה תרד אפילו נתקבלה ואח"כ נשפך דומיא דיצא דמה דהוי אפילו נתקבל

(a)

Assertion: It seems that according to R. Yehudah, Yered, even if it was received and afterwards spilled, just like blood that left, which is even if Kabalah was done;

דאי ביצא קודם שנתקבל כגון שיצא מן הצואר לחוץ אם כן היינו נשפך דמה דאין כלי שרת מקדש אלא בפנים כדאמר בהמזבח מקדש (שם פח.).

1.

If it left before Kabalah, e.g. it went from the neck outside, if so this is like [blood that] spilled, for a Kli Shares [i.e. the bucket in which it is received] is Mekadesh only inside [the Mikdash], like it says in Zevachim (88a. R. Shimon would agree that Yered!)

9)

TOSFOS DH Chutz li'Mkomo

תוספות ד"ה חוץ למקומו

(SUMMARY: Tosfos resolves a contradiction in R. Yehudah.)

ור' יהודה נמי לא פליג אלא בג' דלעיל

(a)

Explanation: Also R. Yehudah argues only about the three above.

וקשה דבפרק התודה (מנחות דף עט.) אמרינן חטאת ששחטה חוץ למקומה רבא אומר תרד רבה אומר לא תרד והדר ביה רבה לגבי רבא

(b)

Question: In Menachos (79a), we say that if a Chatas was slaughtered Chutz li'Mkomo, Rava says Yered and Rabah says Lo Yered. Rabah retracted to hold like Rava.

והתם אתי כרבי יהודה דקתני התם אמר רבי יהודה לא נחלקו על חוץ לזמנו שקדש הלחם על מה נחלקו על חוץ למקומו

1.

There it is like R. Yehudah, for it taught there "R. Yehudah said, they did not argue about [a Todah slaughtered] Chutz li'Zmano, that it is Mekadesh the bread. What did they argue about? They argued about Chutz li'Mkomo;

רבי אליעזר אומר קדש רבי יהושע אומר לא קדש והדר ביה רבי אליעזר לגבי רבי יהושע

i.

Citation (79a): R. Eliezer says, it was Mekadesh [the bread]. R. Yehoshua says, it was not Mekadesh. R. Eliezer retracted to hold like R. Yehoshua.

ויש לומר דהתם רבי יהודה אליבא דרבי יהושע קאמר דלא מקיש חוץ למקומו לחוץ לזמנו אבל רבי יהודה גופיה מקיש

(c)

Answer: There, R. Yehudah said according to R. Yehoshua, who does not equate Chutz li'Zmano to Chutz li'Mkomo, but R. Yehudah himself equates them;

דקאמר בהמזבח מקדש (זבחים פד:) טעמא דחוץ למקומו דלא ירדו משום דאיתקש לחוץ לזמנו.

1.

He said in Zevachim (84b) that the reason why Chutz li'Mkomo Lo Yered is because it is equated to Chutz li'Zmano.

10)

TOSFOS DH ha'Lan

תוספות ד"ה הלן

(SUMMARY: Tosfos explains that this refers to blood.)

היינו לן דדם והנותר היינו לן דאימורין

(a)

Explanation: This refers to blood that was Lan. Nosar is Lan of the Eimurim;

דאילו בשר אפילו אינו נותר ירד דכל שממנו לאשים הרי הוא בבל תקטירו.

1.

[Nosar] cannot refer to meat, for even if it is not Nosar, Yered, for anything from which part goes on the fire [on the Mizbe'ach, e.g. the Chelev of a Korban, it is forbidden to burn the rest, due to] Bal Taktiru.

11)

TOSFOS DH veha'Nisnim l'Ma'alah she'Nasnu l'Matah

תוספות ד"ה והנתנין למעלה שנתנן למטה

(SUMMARY: Tosfos resolves a contradiction regarding when R. Yehudah says Lo Yered.)

אפילו רבי יהודה מודה דלא ירדו דדם מדם בפנים יליף שפיר מהכשרו בכך כדפירשתי לעיל

(a)

Explanation: Even R. Yehudah agrees that Lo Yered, for inside, he properly learns blood from blood, even from what is Kosher, like I explained above.

והכי נמי אמר בפ"ב דזבחים (דף כז:) קתני מיהא הנתנין למעלה שנתנן למטה ולא פליג רבי יהודה

(b)

Support: It says so in Zevachim (27b). [R. Shimon] taught "blood that is put above that was put below", and R. Yehudah does not argue.

וקשה דאמר בריש מעילה קדשי קדשים ששחטן בדרום מהו שירדו

(c)

Question - Citation (Me'ilah 2b) Question: If Kodshei Kodoshim were slaughtered in the south, are they Yered?

אליבא דר' יהודה פשיטא דירדו כי תבעי לך אליבא דר' שמעון מאי רב יוסף אמר לא ירדו

1.

Citation (cont.): According to R. Yehudah, obviously Yered. It is a question according to R. Shimon. Rav Yosef says that [R. Shimon says] Lo Yered;

רבה אמר עד כאן לא קאמר ר"ש התם דלא ירדו אלא בנתנין למטה שנתנן למעלה למעלה שנתנן למטה ולעולם ששחטן וקבל דמן בצפון

2.

Citation (cont. - Rabah): R. Shimon said Lo Yered only regarding blood that is put below that was put above, or that is put above that was put below, but this is when Shechitah and Kabalas ha'Dam were in the north;

אבל הכא ששחטן בדרום אף ר"ש מודה דירדו דכחנקינהו דמי

i.

Citation (cont.): Here that they were slaughtered in the south, even R. Shimon agrees that Yered, for it is as if he choked them.

והשתא אמאי נקט הנתנין למעלה שנתנן למטה טפי מאחריני אדרבה הוה ליה למנקט נשחטין בלילה ונשפך דמה

3.

Question: Why did he (Rabah) mention [blood that is put] above that was put below, more than other [Pesulim]? Just the contrary, he should have mentioned what was slaughtered at night, or the blood spilled!

אע"ג דפליג אדרבי יהודה ואמר דלא ירדו היינו משום ששחטן בצפון

i.

Even though he (R. Shimon) argues with R. Yehudah, and says that Lo Yered, this is because they were slaughtered in the north!

אלא יש לומר דנקט הנתנים למעלה שנתנן למטה משום דמינה מייתי רב יוסף ראיה (כן הוא בגליון בדפוס ישן) דנתנין למעלה משמע ליה דהוי בכלל עולת העוף שדינה למעלה

4.

Answer: Rather, we can say that [Rabah] mentioned what is put above that was put below, because from this Rav Yosef brings a proof. He (Rav Yosef) holds that Olas ha'Of is included in "what is put above", for its blood is put above;

ומלקה ומצה דמה למטה וכי היכי דהתם לא ירדו אע"פ שהמליקה לא היתה במקומה הכי נמי קדשי קדשים שנשחטו בדרום

i.

If he did Melikah and Mitzuy (pressed it against the Mizbe'ach to squeeze out the blood) below, just like there, Lo Yered, even though Melikah was not in its place, also here regarding Kodshei Kodoshim slaughtered in the south.

ורבה אומר הנתנין למעלה שנתנן למטה איירי דווקא בזבחים ולכך לא ירדו ששחיטה וקבלה היתה כדינה בצפון

5.

Rabah says that "what is put above that was put below" refers only to Zevachim (animals). Therefore Lo Yered, because Shechitah and Kabalah were proper, in the north;

אבל שחיטת דרום וכן מליקת עולת העוף למטה לא

i.

However, what was slaughtered in the south, and similarly Melikah done below, no. (Rather, Yered.)

אם כן לרב יוסף דהוי בכלל הנתנים למעלה עולת העוף פליג רבי יהודה כדאמר התם דבשחיטת דרום אליבא דרבי יהודה פשיטא דירדו

6.

Summary: According to Rav Yosef, who holds that Olas ha'Of is included in "what is put above", R. Yehudah argues [with R. Shimon], like it says there, that what was slaughtered in the south, according to R. Yehudah, obviously it is Yered;

ובפ"ב דזבחים (דף כז:) אמר דלא פליג רבי יהודה

7.

Summation of question: In Zevachim (27b), he said that R. Yehudah does not argue!

וי"ל דכיון דבזבחים מיהא מודה רבי יהודה דלא ירדו שייך שפיר למימר לא פליג רבי יהודה

(d)

Answer: Since regarding Zevachim, R. Yehudah agrees that Lo Yered, it is proper to say that R. Yehudah does not argue;

כמו בקבלו פסולין וזרקו דקאמר נמי התם דלא פליג

1.

This is like when Pesulim did Kabalah or Zerikah. It says there also [about this] that he (R. Yehudah) does not argue...

אע"ג דרבי יהודה לא מודה אלא בהנך דחזו לעבודת צבור ור"ש אפילו בהנך דלא חזו לעבודת צבור קאמר דלא ירדו

i.

[It says so] even though R. Yehudah agrees only regarding [Pesulim] that are proper for Avodas Tzibur, and R. Shimon said Lo Yered even regarding [Pesulim] that are not proper for Avodas Tzibur.

דלא גרע מנשפך דמה שלא נזרק כלל דלא ירדו לר"ש

ii.

It is no worse if the blood spilled than if it was not thrown at all, in which case R. Shimon says Lo Yered.

ומיהו אין ראיה דמצינן למימר דאף לרבי שמעון בהנך דלא חזו לעבודת צבור כגון זר אם קיבל דם ירדו

(e)

Disclaimer: This is not a proof. We can say that even according to R. Shimon, regarding [Pesulim] that are not proper for Avodas Tzibur, e.g. a Zar, if he did Kabalah, Yered;

כיון דלא מצינו בעלמא הכשר בפנים ומבמה לא ילפינן עבודת דם אף לר"ש

1.

This is because we do not find elsewhere that this is Kosher inside, and we do not learn Avodas ha'Dam from a Bamah, even according to R. Shimon.

ונשחטה בלילה דלא ירד לרבי שמעון

(f)

Implied question: If it was slaughtered at night, why does R. Shimon say that Lo Yered?

היינו משום דילפינן מאימורין

(g)

Answer: It is because we learn from Eimurim.

ונשפך הדם נמי דלא ירד לרבי שמעון דווקא שנשפך אחר שכבר נתקבל

(h)

Distinction: Also when the blood spilled, R. Shimon says that Lo Yered only if Kabalah was already done;

אבל נשפך מן הצואר ירד דמשום שחיטה לבדה שנעשית בהכשר לא מיקרי פסולו בקדש

1.

However, if it spilled from the animal's neck, Yered. Due to Kosher Shechitah alone, it is not called Pesulo b'Kodesh.

וקבלו פסולין בהנך דווקא דחזו לעבודת ציבור אף לר"ש

2.

When Pesulim did Kabalah [Lo Yered] only regarding [Pesulim] who are proper for Avodas Tzibur, even according to R. Shimon.

ולא הוי פירוש קבלו או זרקו דאם כן פליג אר' יהודה דהא לרבי שמעון אפילו זרקו הנך דלא חזו לעבודת צבור לא ירדו דלא גרע מנשפך

(i)

Explanation: [When it says that Pesulim Kiblu v'Zarku] it does not mean that they did Kabalah or Zerikah. If so, he argues with R. Yehudah, for R. Shimon says Lo Yered even regarding Pesulim who are not proper for Avodas Tzibur, for it is no worse than if the blood spilled;

אלא פי' קבלו וזרקו אותו דם עצמו

1.

Rather, they did Kabalah and Zerikah of the same blood.

מכל מקום בלא ראיה יש לומר דשייך שפיר דלא פליג רבי יהודה כיון דמודה בזבחים

2.

In any case, without a proof, we can say that R. Yehudah does not argue, since he agrees regarding Zevachim.

וכן (מכאן מדף הבא) משמע בריש מעילה דמשום שחיטה לבדה שנעשה בהכשר לא חשיב פסולו בקדש אף לרבי שמעון

(j)

Support: It connotes like this in Me'ilah (2b), that due to Kosher Shechitah alone, it is not called Pesulo b'Kodesh, even according to R. Shimon.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF