1)

TOSFOS DH veha'Olah Tikrav Olah

תוספות ד"ה והעולה תקרב עולה

(SUMMARY: Tosfos explains why even R. Yishmael can agree to this.)

וא"ת ולר' ישמעאל דאמר לעיל (דף יט.) דעולה לאו דורון הוא ולא קריבה כי הפר לה בעלה אטו פליג נמי אמתני' דהכא

(a)

Question: According to R. Yishmael, who said above (19a) that Olah is not a gift, and it is not offered when her husband annulled her, does he argue with our Mishnah here?

דתני בהדיא דעולה קריבה עולה אע"ג דהיפר לה בעלה

1.

It explicitly teaches that the Olah is offered like an Olah, even though her husband annulled her!

וי"ל דאפי' רבי ישמעאל מודה בנזיר טהור דעולת בהמה דורון הוא

(b)

Answer: Even R. Yishmael agrees about a Nazir Tahor that Olas Behemah is a gift;

דדוקא גבי נזיר טמא דכתיב ביה וכפר וכתיב עולה בההיא קרא משמע ליה דעולה נמי באה לכפרה.

1.

Only regarding Nazir Tamei, about whom it is written "v'Chiper", and Olah (Olas ha'Of) is written in that verse, he understands that also Olah comes for Kaparah.

2)

TOSFOS DH Shelamim... v'Ne'echalin l'Yom Echad

תוספות ד"ה שלמים... ונאכלין ליום אחד

(SUMMARY: Tosfos explains why it has the stringencies of Shalmei Nazir.)

כחומר שלמי נזיר

(a)

Explanation: This is like the stringency of Shalmei Nazir.

ואפי' למ"ד בעל מיעקר עקר

(b)

Implied question: According to the opinion that a husband uproots [a vow, she was never a Nazir. There is no reason to be stringent!]

[כיון] שהיא קדשם לדין שלמי נזיר יאכלו בכל החומר שבהן

(c)

Answer: Since she was Makdish it for the sake of Shalmei Nazir, it should be eaten with their full stringency.

והא דקאמר בגמרא שלמי נזיר ששחטן שלא כמצותן (היינו) אין להם זרוע ומדמה ליה להכי

(d)

Implied question: The Gemara says that if Shalmei Nazir was slaughtered unlike its Mitzvah, it has no Zero'a (foreleg, that only Kohanim may eat it), and it compares it to this (a Nezirah whose husband annulled her vow. We should apply all stringencies to her Shelamim!)

היינו אין להם זרוע כמצותו שיטעון בתנופה אבל מ"מ הזרוע מיתסר כחומר שלמי נזיר

(e)

Answer #1: The Mitzvah of the Zero'a does not apply, i.e. Tenufah (waving it), but in any case it is forbidden [to non-Kohanim] like the stringency of Shalmei Nazir.

ועוד אומר ר"ת דאין להם זרוע היינו דאין להם דין זרוע בשילה שיתבשל עם האיל אלא לבדו אסריניה.

(f)

Answer #2 (R. Tam): "It has no Zero'a" means that the law of cooking the Zero'a with the [entire] ram does not apply, but it itself is forbidden [to Zarim].

3)

TOSFOS DH Hachi Garsinan v'Einam Te'unin Lechem

תוספות ד"ה ה"ג ואינם טעונין לחם

(SUMMARY: Tosfos explains if bread was Hukdash, it needs Pidyon, and Pidyon helps.)

כשאר שלמי נזיר (הגהת ברכת ראש) דכתיב על כפי הנזיר ואין כאן כפי הנזיר דהפר לה ואם הקדישו כבר טעון פדייה

(a)

Explanation: [It is not brought with Lachmei Todah] like other Shalmei Nazir, for it says "Al Kapei ha'Nazir", and there is no Nazir here, for he annulled her. If they were already Makdish [bread], it must be redeemed.

ואפילו אי מיעקר עקר

(b)

Implied question: According to the opinion that a husband uproots [it is Chulin. Why is Pidyon needed?]

גזירה שמא יאמרו הקדש יוצא בלא פדייה

(c)

Answer: This is a decree lest people say that Hekdesh become Chulin without Pidyon.

ואי מיגז גייז נמי מצי לפדות דאין לו קדושת הגוף עד שישחט עליו הקרבן.

(d)

Observation: Also if a husband cuts off, one can redeem it, for it has no Kedushas ha'Guf until the Korban (Shalmei Nazir) is slaughtered for it.

4)

TOSFOS DH d'Tanya R. Yehudah Omer...

תוספות ד"ה דתניא ר' יהודה אומר...

(SUMMARY: Tosfos discusses a husband's obligation to bring Korbanos for his wife.)

פי' אם עשיר הוא [והיא חייבת קרבן עולה ויורד] צריך להביא קרבן עשיר עליה ולא יוכל לומר והלא אין לה כלום ותביא קרבן עני

(a)

Explanation: If he is rich, and she is obligated Korban Oleh v'Yored (a poor person brings birds or a Minchah in place of animals), he must bring Korban Ashir for her. He cannot say "she has nothing. She will bring Korban Oni";

וכן כל קרבנותיה שהיא חייבת חייב (הגהת ברכת ראש) להביא קרבן בעבורה

1.

Similarly, for all Korbanos that she is obligated, he must bring a Korban for her.

ודווקא חובות שהיא חייבת כגון יולדת וזבה

(b)

Limitation: This is only for obligations she is obligated in, e.g. Yoledes or Zavah;

אבל נדרים ונדבות לאו כל כמינה לידור אלף עולה ליום

1.

However, Nedarim and Nedavos, she may not vow 1000 Olos a day [and obligate her husband]!

ואומר ר"י דדוקא אותן שנתחייבה משנשאת ואילך ולא שנתחייבה קודם שנשאת.

(c)

Limitation (Ri): [He must bring for her] obligations she incurred after marrying him, but not what she was obligated before she married him.

5)

TOSFOS DH Ika d'Amrei...

תוספות ד"ה איכא דאמרי...

(SUMMARY: Tosfos explains when Rabanan hold that he must supply her with Korbanos.)

דאי לרבנן לא משעבד בתנאי כתובה

(a)

Explanation: According to Rabanan, he is not obligated to her through a Tenai Kesuvah.

והיכי דמי שמשתעבד לה שיכולה להקריב מבהמותיו אם לא הפר לה

(b)

Question: What is the case in which he is obligated to her, that she can offer his animals if he did not annul her?

כגון דאקני לה שנתן לה במתנה מבהמותיו

(c)

Answer: The case is, he was Makneh to her a gift from his animals.

6)

TOSFOS DH Ika d'Amrei... (part 2)

תוספות ד"ה איכא דאמרי... (חלק ב)

(SUMMARY: Tosfos explains the question against this answer.)

וכיון דאקני לה הויא לה דנפשה

(a)

Citation of Gemara: Since he was Makneh to her, it is hers.

והוה לן למימר דחטאת תמות כמו [בשלה]

(b)

Explanation: [The Gemara asks that] we should say that the Chatas must die, just like regarding her animal!

7)

TOSFOS DH Ika d'Amrei... (part 3)

תוספות ד"ה איכא דאמרי... (חלק ג)

(SUMMARY: Tosfos explains the case of Korbanos she needs.)

כי אקני לה במילתא דצריכא לה

(a)

Citation of Gemara: He is Makneh to her [only] something she needs.

כגון אם לא הפר לה

(b)

Explanation: This is when he did not annul her.

24b----------------------------------------24b

8)

TOSFOS DH Ika d'Amrei... (part 4)

תוספות ד"ה איכא דאמרי... (חלק ד)

(SUMMARY: Tosfos discusses how she got permission to take his animals.)

במילתא דלא צריכא לה

(a)

Citation of Gemara: Something she does not need.

כגון שהפר לה לא אקני לה

(b)

Explanation: This is when he annulled her.[ Such matters] he was not Makneh to her.

ופי' הר"ם דלא מיירי שנתן לה עתה לקרבנות נזירות דא"כ קיים לה נדרה ושוב לא יוכל להפר

(c)

Explanation (Maharam): We do not discuss when he gave to her now Korbanos Nezirus, for if so, he was Mekayem her vow. After this, he cannot annul!

1.

Note: I do not know why he cannot permit his Kiyum and then annul! (PF)

אלא כגון דאמר לה קודם לכן ימים רבים אם תצטרכי לקרבנות תקחי מבהמותי.

2.

Rather, he had said to her a long time ago "if you will need Korbanos, take from my animals."

i.

Note: Why did Maharam say "he said so a long time ago." Perhaps if she vowed shortly after he told her, and he did not retract the permission he gave to take his animals, this is like Kiyum. However, even this applies only if he heard her vow. Perhaps she took animals before he heard! (PF)

9)

TOSFOS DH she'Kimtzah me'Isasah

תוספות ד"ה שקימצה מעיסתה

(SUMMARY: Tosfos discusses when a wife keeps excess food.)

וא"ת והא אמר בפרק אע"פ (כתובות נט.) דמותר מזונות לבעל

(a)

Question: It says in Kesuvos (59a) that leftover food belongs to her husband!

וי"ל דהכא מיירי שאמר לה צאי מעשה ידיך במזונותיך ונתרצת בכך והותירה ממעשה ידיה והא ודאי דידה הוא

(b)

Answer #1: Here we discuss when he told her "feed yourself from your earnings", and she consented, and her earnings exceeded [the cost of her food]. Surely, [the excess] is hers.

ועוד תירץ הר"ם דהא דאמרינן מותר מזונות לבעל כגון שקצבו לה כך וכך דינרין לשבת והוזלו המזונות שדי לה באותה קצבה כדי שבעה והותר אותו מותר לבעל

(c)

Answer #2 (Maharam): We say that leftover food belongs to her husband, i.e. when they allotted for her a fixed amount of Dinarim per week, and food became cheaper. The allotment suffices for her, and there is leftover. The husband receives the leftover;

אבל הכא מיירי שקימצה מעיסתה שלא הוזלו המזונות אלא קימצה ופיחתה מפיה שלא אכלה כדי שובע דההוא מותר הוי ודאי דידה.

1.

Here we discuss when she skimped on her dough. Food did not become cheaper. Rather, she skimped and withheld from her mouth. She did not eat to satiation. Surely, that excess is hers.

10)

TOSFOS DH v'Amar Lah...

תוספות ד"ה ואמר לה ...

(SUMMARY: Tosfos brings from R. Tam that it does not suffice to say this.)

ר"ת פסק כרב דאמר' (כן נראה להגיה) פרק בתרא דנדרים (דף פח.) המודר הנאה מחתנו ורוצה ליתן מעות לבתו אומר הרי מעות נתונים ליך במתנה ובלבד שלא יהא לבעליך רשות בהן אלא מה שאת נושאת ונותנת בפיך

(a)

Pesak: R. Tam rules like Rav, who said in Nedarim (88a) that one who vows Hana'ah from his son-in-law, and wants to give money to his daughter, says "these coins are a gift to you, provided that your husband has no authority in them, only what you put into your mouth";

1.

Note: This is a Mishnah. I changed the text of Tosfos, because "Amar" connotes that Rav taught this, and Rav said about this, i.e. his own teaching.

ואמר רב עלה ל"ש אלא מה שאת נושאת ונותנת לתוך פיך אבל אמר לה מה שתרצי תעשי קנה יתהון בעל

2.

Rav taught about this [Mishnah] "this is only when he said "only what you put into your mouth." However, if he said "what you want, do [with the coins]", her husband acquires them.

ואע"ג דשמואל פליג עליה התם והלכתא כוותיה בדיני

(b)

Implied question: Shmuel argues with [Rav] there, and the Halachah follows Shmuel in monetary laws! (Why does R. Tam rule like Rav?)

מ"מ כי איתשיל לענין איסורין איתשיל

(c)

Answer: The question was asked regarding Isurim.

ובשמעתין קיצר הש"ס וי"ל שאמר לה מה שאת נושאת ונותנת לפיך.

(d)

Observation: In our Sugya, the Gemara abbreviated. It should say "only what you put into your mouth." (Rav Papa, who is Basra, should hold like the Halachah.)

11)

TOSFOS DH Elu Hen...

תוספות ד"ה אלו הן...

(SUMMARY: Tosfos explains why Shmuel needed to ask about Mishnayos.)

אע"ג דכולן משניות הם

(a)

Implied question: All of these are Mishnayos! (Shmuel should have known all of them!)

שמא שלאחר כפרה דלא תנינא בהדיא קמיבעיא ליה

(b)

Answer #1: Perhaps he asked about after Kaparah, which was not taught explicitly.

אי נמי כל זה מדברי שמואל שלה הא דאמרן עד [דפריך] ליה ותו ליכא והא איכא ושאר שלמי נזיר

(c)

Answer #2: All this is from Shmuel's words - "hers" is what we said [in our Sugya]... until he asked him "are there no others? There are other Shalmei Nazir [slaughtered improperly]!"

כל זה פריך שמואל לאבוה בר איהי והשיב שלא כמצותן לא קחשיב.

1.

All this Shmuel asked to Avuha bar Ihi, and he answered that we do not count matters done improperly.

12)

TOSFOS DH she'Le'acher Misah

תוספות ד"ה שלאחר מיתה

(SUMMARY: Tosfos discusses whether the Isur to benefit it mid'Oraisa or mid'Rabanan.)

דתנן גרסינן דמשנה היא פ"ג דמעילה (דף יא.) המפריש מעות לנזירותו לא נהנין ולא מועלין

(a)

Citation (Me'ilah 11a - Mishnah): If one separated coins for his Nezirus, one may not benefit from them, but there is no Me'ilah [if he did].

לא נהנין מדרבנן

(b)

Explanation #1: The Isur to benefit from them is mid'Rabanan.

או שמא אפילו מדאורייתא אסור אע"ג דקיימא לשלמים

(c)

Explanation #2: Even mid'Oraisa it is Asur, even though they can be spent on Shelamim;

מידי דהוה אשלמים מחיים דנהי דמעילה ליכא איסור דאורייתא איכא.

1.

This is just like a live Shelamim. Granted, Me'ilah does not apply, but there is a Torah Isur [to benefit from it].

13)

TOSFOS DH v'Su Leika...

תוספות ד"ה ותו ליכא...

(SUMMARY: Tosfos brings two explanations of "unlike their Mitzvah".)

פירש רש"י במנחות (דף מח:) ששחטן שלא לשמן

(a)

Explanation #1 (Rashi in Menachos 48b): That they were slaughtered Lo Lishmah.

עוד פירש שם לישנא אחרינא שלא כמצותן דאיל כתיב ביה בן שתי שנים והביאם בני שנה [כשרים] לשלמי נדבה.

(b)

Explanation #2 (Rashi in Menachos 48b): The Torah wrote that the ram must be in its second year. They were "unlike their Mitzvah", for he brought yearlings. They are Kosher for Nedavah of Shelamim.

14)

TOSFOS DH Hayu Lo Ma'os Setumim

תוספות ד"ה היו לו מעות סתומים

(SUMMARY: Tosfos derives from the text that we question the Mishnah in Me'ilah.)

הכי גרסינן בספרים והיו לו ומשמע דקאי אמפריש מעות לנזירותו דמסכת מעילה ולא אמתני' [דהכא] דהיו לה מעות סתומים

(a)

Inference: The text in Seforim says "and he had [Ma'os Stumim, i.e. unspecified coins]". This implies that it refers to the case of one who separated coins for his Nezirus in Me'ilah (11a), and not our Mishnah here of one who had Ma'os Stumim. ("And he had Ma'os Stumim" is not appropriate, since these words begin a new clause!)

ונראה דלכך לא קשיא ליה אמתני' [דהכא]

(b)

Implied question: Why doesn't he question the Mishnah here?

משום דאיכא לאוקומי דאמר לנזירות ולכך יפלו לנדבה דאי בעי מייתי בכולן עולה

(c)

Answer: We could establish that he said [only] "for Nezirus." Therefore, they go to Nedavah (Olos Nedavah of the Tzibur), for if he wanted, he could have brought all of them for an Olah. (Perhaps the text should say "for my Nezirus." Birkas Rosh is Magihah like this at the top of the coming Daf.)

אבל אמתני' דהתם קשיא ליה דע"כ מיירי היכא דאמר לקרבנות נזירותי דאם לא כן אמאי תנא מעות סתומות והא בסתומין איירי בהך דינא דלעיל מינה (הגהת ברכת ראש)

1.

However, the Mishnah there is difficult. You are forced to say that we discuss when he said "for the Korbanos of my Nezirus" [so some must be used for each of the three Korbanos, including the Chatas]. If not, why did it teach "Ma'os Stumim"? The previous case there discussed Stumim!

i.

Note: There, it says "one who separated coins for his Nezirus... If he died and had Ma'os Stumim..." Why did it need to say "and had Ma'os Stumim"? We must say that this is a different case of Stumim, i.e. he said "for the Korbanos of my Nezirus", so some must be used for Chatas].

אבל במתני' דהכא (הגהת ר"ש מדעסוי) דעד השתא איירי בבהמות ועתה התחיל לשנות דין דמעות סתומין ולהכי פריך אהא דהתם סתומים יפלו, הגה"ה.

2.

However, in our Mishnah here, until now we discuss animals, and now we begin to discuss the law of Ma'os Stumim. (Perhaps he said only "for Nezirus.") Therefore, we ask about what it taught there "Stumim fall [to Nedavah]." This is a comment.

15)

TOSFOS DH Yiplu li'Nedavah...

תוספות ד"ה יפלו לנדבה...

(SUMMARY: Tosfos discusses what unspecified coins may be used for.)

ואיך יפלו לנדבה

(a)

Explanation: [Since they include money of Chatas, we ask] how can they fall to Nedavah?

והוא הדין דהוה מצי לאותובי והלא דמי שלמים מעורבין שאינן כליל ואיך יפלו לנדבה לעולת קיץ למזבח דהוי כולה כליל

(b)

Implied question: We could have asked "money of Shelamim is mixed in. It is not Kalil (totally burned on the Mizbe'ach). How can the coins fall to Nedavah, for Olos when the Mizbe'ach is idle, which is Kalil?

אלא דעדיפא פריך מחטאת שאינו כלל בר הקרבה לאחר המיתה אלא לים המלח אזיל

(c)

Answer: We ask a stronger question from Chatas, which may not be offered at all after [the owner] died. Rather, [the coins] must go to the Dead Sea (no one may benefit from them).

וא"ת [וליתני] מפני שראוין להביא בכולן [עולה] כדאמר לעיל מפני שראוין להביא בכולן שלמים

(d)

Question: We should have answered that [they fall to Nedavah] because all of them could have been used for Olah, like we said above "because all of them could have been used for Shelamim"!

1.

Note: The last Tosfos already answered this, like Tosfos says below (Answer #2). Above was a comment added later to Tosfos.

וי"ל דהכא משום כשהוא חי שייך למימר מימליך

(e)

Answer #1: Here, when he is alive, it is possible to say that he would reconsider [and use all for one Korban, and add money for the others];

אבל כשמת לא שייך למימר מימליך והרי הם כתחילת הפרשה והרי הם כמפורשים גם לחטאת

1.

However, when he died, the concept of reconsidering does not apply. They are like the initial separation. It is as if he specified that they will be used also for Chatas.

ועי"ל דהא דאמר שיכול לשנות להביאן כולן לשלמים היינו דווקא היכא דאמר אלו מעות לנזירותי

(f)

Answer #2: We say that he could have changed to use all of them for Shelamim, only when he said "these coins are for my Nezirus";

דמשמע אם ארצה אביא בשליש עולה ובשליש חטאת ובשליש שלמים או אם (מכאן מדף הבא) ארצה אעשה מכולן חטאת או מכולן שלמים

1.

This implies "if I want, I will bring an Olah with a third of them, a Chatas with a third of them, and a Shelamim with a third of them. Or, if I want, I will bring a Chatas from all of them, or a Shelamim [or Olah] from all of them.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF