1)

TOSFOS DH v'Hu Lo Yada...

תוספות ד"ה והוא לא ידע...

(SUMMARY: Tosfos explains that this is even if there was only one piece there.)

בקרא דאשם תלוי כתיב

(a)

Explanation: This is in the Parshah of Asham Taluy;

ועלה בידו בשר חזיר כגון חתיכה אחת ספק היא של חלב וספק היא של שומן דס"ל לת"ק דאשם תלוי אפילו אחתיכה אחת מיחייב.

1.

[It says] "and he ended up with pork", e.g. there was one piece. It is a Safek whether it is of Chelev. The first Tana holds that one is obligated to bring Asham Taluy even if there was [only] one piece (and perhaps there was no Isur here at all).

2)

TOSFOS DH Isi ben Yehudah Omer...

תוספות ד"ה איסי בן יהודה אומר..

(SUMMARY: Tosfos explains that he requires two pieces.)

ולא פי' קרא כדלעיל אלא כגון ב' חתיכות אחת של חלב ואחת של שומן

(a)

Explanation: He does not explain the verse like above. Rather, there were two pieces, one of Chelev and one of permitted fat.

דס"ל לאיסי בן יהודה דלא מיחייב אשם תלוי אלא אחתיכה אחת משתי חתיכות.

1.

Isi ben Yehudah holds that one is obligated Asham Taluy only in a case of one piece [of Vadai Isur] among two pieces [and it is not known which is the Isur].

3)

TOSFOS DH Pesach Miha ka'Avid

תוספות ד"ה פסח מיהא קעביד

(SUMMARY: Tosfos resolves this with a source that Achilah Gasah is not called eating.)

משמע דאכילה גסה שמה אכילה

(a)

Inference: Achilah Gasah (gorging oneself) is called eating.

וקשה דבפרק בתרא דיומא (דף פ:) קאמרי' האוכל אכילה גסה ביה"כ פטור דלא שמה אכילה

(b)

Question: In Yoma (80b), we say that one who eats Achilah Gasah on Yom Kipur is exempt, for it is not called eating!

ואומר ר"ת דתרי ענייני אכילות גסות יש וההוא [דיומא] כגון שנפשו קצה באכילה מרוב שובעו

(c)

Answer: There are two kinds of Achilah Gasah. In Yoma, the case is that eating is repulsive to him, because he is so satiated;

והכא שאין נפשו קצה אלא שאינו רעב לאכול לתיאבון.

1.

Here, eating is not repulsive to him, just he is not hungry to eat with appetite.

4)

TOSFOS DH l'Lot u'Shtei Benosav

תוספות ד"ה ללוט ושתי בנותיו...

(SUMMARY: Tosfos explains why this was an Aveirah for Lot.)

והיינו כמ"ד בפרק ד' מיתות (סנהדרין נח:) עובד כוכבים אסור בבתו

(a)

Explanation: This is like the opinion in Sanhedrin (58b) that a Nochri is forbidden to his daughter.

ואפילו למ"ד מותר

(b)

Implied question: According to the opinion that he is permitted to his daughter, how can we answer?

כבר פירשו [האומות] מעצמן מעריות.

(c)

Answer: The Nochrim already separated themselves from Arayos. (Therefore, it is considered an Aveirah.)

23b----------------------------------------23b

5)

TOSFOS DH uMidyanim ki'Vri'ach Armon

תוספות ד"ה ומדינים כבריח ארמון

(SUMMARY: Tosfos explains the Drashah.)

ע"י ריב שהיה בין לוט ובין אברהם כדכתיב אל נא תהי מריבה וגרמה לו מריבה להפרד מאברהם וע"י כן נכשל בבנותיו

(a)

Explanation: Through the quarrel that was between Lot and Avraham, like it says "Al Na Tehi Merivah", and it caused him to separate from Avraham, and through this he stumbled with his daughters,

ונעשה כבריחים שנועלין את הארמון שאין החיצונים יכולין להיכנס לפנים כך נעשו עמונים ומואבים שאסורין לבא בקהל

1.

[The quarrel] became like bolts that lock the castle, so outsiders cannot enter inside. So happened to Amon and Mo'av, that they are forbidden to enter (marry) into the Kahal (Yisre'elim).

ובבראשית רבה דריש לפי שאסורין בקהל כטמאים בעזרה (הגהת אהל משה) .

(b)

Observation: In Bereishis Rabah, we expound "since they are forbidden to the Kahal like Teme'im [are forbidden to enter] the Azarah."

6)

TOSFOS DH she'Mitoch she'Lo Lishmah Ba Lishmah

תוספות ד"ה שמתוך שלא לשמה בא לשמה

(SUMMARY: Tosfos distinguishes two kinds of Lo Lishmah.)

וא"ת והא אמרינן בעלמא (ברכות דף יז.) העוסק במצוה שלא לשמה נוח לו שלא נברא

(a)

Question: We say elsewhere (Berachos 17a) that one who engages in a Mitzvah Lo Lishmah, it would have been better if he was never created!

וי"ל דהתם מיירי שעוסק בתורה שלא לשמה לקפח אחרים והכא קאמר שעוסק בתורה שלא לשמה להתגדר ולקנות שם.

(b)

Answer: There we discuss one who engages in Torah Lo Lishmah to confound others. Here we discuss one who engages in Torah Lo Lishmah for prestige and fame.

7)

TOSFOS DH v'Ha Mis'hanya me'Aveirah

תוספות ד"ה והא מתהניא מעבירה

(SUMMARY: Tosfos explains why we ask only about her benefit.)

ונהי נמי דלא קשה לו תהרג ולא תעבור

(a)

Implied question: Why didn't we ask that she should have submitted to die, rather than transgress [Arayos]?

כדאמרינן שילהי פרק בן סורר ומורה (סנהדרין עד:) דאסתר קרקע עולם היתה

(b)

Answer: [The Gemara knew,] like we say in Sanhedrin (74b) that Esther [did not need to be Moser Nefesh to avoid Bi'ah with Achashverosh, because] she was totally passive [and the same applies to Ya'el].

מ"מ למה משבחה הכתוב והלא היא נהנית מן העבירה

(c)

Explanation: Even so, we ask why the verse praises her. She benefited from the Aveirah!

ומשני לא היתה לה הנאה דטובתן של רשעים רעה דכתיב השמר לך מדבר עם יעקב מטוב ועד רע

1.

We answer that she did not benefit from it. The "good" that Resha'im do is bad, like it says "Hishamer Lecha mi'Daber Im Yakov mi'Tov v'Ad Ra."

ובפרק מצות חליצה (יבמות קג:) מסיק בשלמא גבי לבן דקמדכר שם דעבודת כוכבים אלא גבי יעל מאי רעה

(d)

Citation (Yevamos 103b) Question: Granted, regarding Lavan, his "good" is bad, for [through talking,] he mentions the name of idolatry. What was bad about [Sisera's Bi'ah with] Ya'el?

ומשני דשדא בה זוהמא.

(e)

Citation (cont.) Answer: He inserted filth into her. (The Nachash cast filth into Chavah, and her descendants. At Sinai, Yisrael's filth was removed.)

8)

TOSFOS DH Bas Beno Shel Eglon

תוספות ד"ה בת בנו של עגלון

(SUMMARY: Tosfos explains that she merely descended from Eglon.)

לאו דוקא נקט בת בנו

(a)

Explanation: She was not truly the granddaughter [of Eglon].

וכן [בחלק] (סנהדרין קה:) דאמר בתו של עגלון לאו דוקא אלא הרבה דורות היתה אחר עגלון

(b)

Support: Also in Sanhedrin (105b) it says that she was the daughter of Eglon. This is not precise. Rather, she was many generations after Eglon.

דאמר פרק החולץ (יבמות מח:) מפני מה גרים מעונים בזה"ז מפני ששיהו עצמן לבא תחת כנפי שכינה

(c)

Source - Citation (Yevamos 48b): Why are converts afflicted in this world? It is because they delayed coming under the wings of the Shechinah;

מאי קרא ישלם ה' פעלך ותהי משכורתך שלמה אשר באת לחסות תחת כנפיו

1.

Citation (cont.): What verse do we learn from? "Yeshalem Hash-m Pa'alech u'Sehi Maskurtech Shleimah... Asher Bas Lachasos Tachas Kenafav."

משמע שהיתה רות קטנה כשנתגיירה

2.

Inference: Rus was young (a minor) when he converted.

והרי יש מעגלון ועד אבצן יותר ממאתים שנה ודוק ותשכח [ואמרי'] (ב"ב צא.) אבצן זה בועז

3.

Observation: There are many generation from Eglon until Avtzan, more than 200 years. Check, and you will find so! We say in Bava Basra (91a) that Avtzan is Boaz;

ואי בתו של עגלון היתה א"כ לא היתה קטנה.

i.

If she was truly the daughter of Eglon, she was not young! (If her father was very old, it is feasible that she was Eglon's granddaughter. However, since we find that in Sanhedrin she is called Eglon's daughter, and this is not precise, presumably also here, granddaughter is not precise.)

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF