MOED KATAN 23 (8 Elul) - Dedicated in memory of Esther Miryam bas Harav Chaim Zev and her husband Harav Refael Yisrael ben Harav Moshe (Snow), whose Yahrzeits are 7 Elul and 8 Elul respectively. Sponsored by their son and daughter in law, Moshe and Rivka Snow.

1)

TOSFOS DH R. Yehudah Omer Lo Hutzrechu

תוספות ד"ה רבי יהודה אומר לא הוצרכו

(SUMMARY: Tosfos discusses whether or not we rule like R. Yehudah.)

בירושלמי פוסק הלכה כדברי המוסיף בימים

(a)

Pesak: The Yerushalmi rules like the one who adds days.

וראיתי כשהייתי קטן רבינו יצחק זקני שלא היה יושב במקומו עד שבוע רביעי ולא ידעתי טעמו

(b)

Question: When I was small, I saw that my grandfather Rabbeinu Yitzchak did not sit in his place until the fourth week. I did not know his reason;

שאם היה סובר כר' יהודה א"כ יסבור כמותו בשניה שאינו יוצא מפתח ביתו

1.

If he holds like R. Yehudah, he should hold like him regarding the second week, that an Avel may not leave his house

מיהו י"ל בהא אשכחנא טובא לעיל דאבילות שבעה וקי"ל הכי

(c)

Answer #1: One can say that regarding this, we find many sources above that Avelus is seven days, and we hold like this.

ושמא טעמו כרבנן ומשום דצריך לישב במקומו ואינו מדבר וטוב יותר שישב חוץ למקומו דשמא אין אסור לדבר כי אם במקומו.

(d)

Answer #2: Perhaps he holds like Rabanan. Because he needed to sit in his place and not speak, it was better to sit elsewhere. Perhaps the Isur to speak is only in his place.

2)

TOSFOS DH Ad she'Ya'avru Sheloshah Regalim

תוספות ד"ה עד שיעברו שלשה רגלים

(SUMMARY: Tosfos gives three explanations why he must wait three Regalim.)

- עד שיהיה שלשה רגלים בלא שמחה ולא ישכח אהבת אשתו

(a)

Explanation #1: Three Regalim must pass without Simchah, so he will not forget love of his wife.

אי נמי כדי שישא אשה אחרת ולא יהא זכור מן הראשונה [שלא] יהא ב' דעות במטה

(b)

Explanation #2: It is in order that when he marries another woman, he will not remember his first wife, lest there be thoughts of two [wives] in the bed [during intimacy, which is very problematic].

ועוד פן יזכירנה אהבת אשתו לקנטרה

(c)

Explanation #3: It is lest he mention love of his first wife to his new wife, to vex her.

ודומיא דהכא אמרי' לעיל (ד' כא:) מתה אשתו ונשא אשה אחרת אינו רשאי ליכנס לביתו כו'

(d)

Support: Similar to this, we say above (21b) that if one's wife died and he married another, [others] may not enter his house [to console him].

פירש ה"ר יונה דאין שייך לפסוק כרבי יהודה דאמר שני רגלים משום דקי"ל לעיל (ד' כב.) כדברי המיקל באבל

(e)

Suggestion: Because we hold above (22a) that the Halachah follows the lenient opinion in Aveilus, we should rule like R. Yehudah, who says two Regalim.

דהא מילתא דפליגי בה הכא אין זו באבל דימי אבלו כלו להן.

(f)

Rejection (R. Yonah): This is not a matter of Avelus, for the days of Avelus already finished.

3)

TOSFOS DH v'Amar l'Achosah b'Beis ha'Kevaros

תוספות ד"ה ואמר לאחותה בבית הקברות

(SUMMARY: Tosfos discusses when he married her.)

- לאו דוקא שהאבל כל שבעה אסור

(a)

Explanation: This was not literally at the cemetery [at the time of the funeral], for an Avel is forbidden [to marry] all seven days.

וריב"א מפרש דזו היא האשה שאומר בזבחים פ' טבול יום (ד' ק.) שמתה בערב הפסח ואמרי' לעיל אפי' יום אחד אפילו שעה אחת בטלה ממנו גזרת שבעה

(b)

Explanation (Riva): This is the wife whom we say (Zevachim 100a) died on Erev Pesach. We said above that [if a Mes died] even one day, or even a small time [before Yom Tov], the decree of Shivah is Batel.

ומיהו משמע שסובר כאותו הפירוש שפי' למעלה בשם ה"ר יונה שאסור ברחיצה עד הערב זהו מבעוד יום

1.

However, it connotes that he holds like the Perush I explained above in the name of R. Yonah that he is forbidden to bathe until the evening, and this [episode] was during the day.

ודין הניחה לו בנים קטנים מיד מותר לישא ולבעול וכן אין לו בנים פירשתי בתוספות יבמות (ד' מג: ושם) וכן בכתובות פ"ק (ד' ד.) ובתשובות

(c)

Other leniencies: The law of [a mother] who died and left young children, that he may marry and have relations immediately, and the law of one who has no children, I explained this in Tosfos in Yevamos (43b) and Kesuvos (4a) and in Teshuvos.

ומה שאמר במס' שמחות (פ"ז) בהאי מילתא דנסיב לאלתר ולא בא עליה עד זמן מרובה והאי דאמרינן אין לו מי שישמשנו מותר ואין צריך להמתין שלשה רגלים כתבתי במקום אחר.

1.

Maseches Semachos discusses the episode in which he (Yosef ha'Kohen) married her immediately, but did not have relations with her until a long time, and the law that if one has no one to serve him, he is permitted, and he need not wait three Regalim. I explained these elsewhere (Kesuvos 4a DH Aval).

4)

TOSFOS DH Kol Sheloshim Yom l'Gihutz

תוספות ד"ה כל שלשים יום לגיהוץ

(SUMMARY: Tosfos discusses whether laundering is permitted within Sheloshim.)

- דוקא גיהוץ אסור אבל בלא גיהוץ כגון כיבוס מותר

(a)

Assertion: Only Gihutz (rubbing with a stone) is forbidden, but without Gihutz, e.g. Kivus (laundering), it is permitted.

דאמרינן לקמן (ד' כז:) אל תבכו למת הא כיצד שלשים יום לגיהוץ ולתספורת

(b)

Support: We say below (27b) "Al Tivku l'Mes" - Gihutz and cutting hair are forbidden for 30 days.

ובמסכת שמחות (פ"ז) שלשים יום לגיהוץ כיצד כו'

1.

In Maseches Semachos, we say "Gihutz is forbidden for 30 days. How is this?..."

ובירושלמי גזרת שלשים גיהוץ ותספורת אבל כיבוס משמע דשרי

2.

The Yerushalmi forbids Gihutz and cutting hair for 30 days, but it seems that Kivus is permitted.

מדאמרינן פ' החולץ (יבמות מג:) גבי אלמנה מפני האיבול וקאמר באיבול שלה שלשים יום

(c)

Source - Citation (Yevamos 43b): A widow [may not become Mekudeshes] due to Aveilus. Her Avelus is 30 days;

ופריך קל וחומר מה במקום שאסור לכבס מותר לארס במקום שמותר לכבס אינו דין שמותר לארס

1.

Citation (cont.) Question: When Kivus is forbidden, Kidushin is permitted. All the more so when one may launder, Kidushin is permitted!

והדתניא במסכת שמחות (פ"ז) שמונה ימים קודם הרגל אם רצה לכבס ולספר הרשות בידו

2.

Implied question - Citation (Maseches Semachos): [If the Mes died] eight days before the Regel, if one wanted to launder or cut hair [on Erev ha'Regel];

לא ספר לא כיבס ערב הרגל אסור לספר ולכבס עד שישלימו שלשים יום

i.

Citation (cont.): If he did not cut hair or launder on Erev ha'Regel, it is forbidden until 30 days are completed;

משמע דכיבוס נמי אסור

ii.

Inference: Also Kivus is forbidden!

נראה ההוא כיבוס היינו גיהוץ

3.

Answer: It seems that the Kivus forbidden there is Gihutz.

ומאחר דכיבוס שרי גיהוץ נמי שרי לדידן כדאמרי' פ"ק דכתובות (ד' י:) ופ"ד דתענית (ד' כט:) דגיהוץ שלנו ככיבוס שלהן

(d)

Application: Since [what is normally called] Kivus is permitted, also Gihutz is permitted for us, like we say in Kesuvos (10b) and Ta'anis (29b) that our Gihutz (in Bavel) is like their Kivus (in Eretz Yisrael).

והקשה ה"ר שמואל מוורדו"ם דהא בשמעתין באביי נפיק כו' והא בבבל הוו קיימי דגיהוץ דאינהו אינו אלא כיבוס ומ"מ אסרי

(e)

Question (R. Shmuel of Vardom): In our Sugya, it says Abaye went out [during Sheloshim with an old Meguhatz garment, like Rebbi]. They were in Bavel, and their Gihutz is only like Kivus (of Eretz Yisrael), and still it is forbidden [for new garments, and Chachamim forbid all garments]!

ותירץ רבינו יצחק דפעמים שהיו מביאים מא"י כלים מגוהצין

(f)

Answer #1 (R. Yitzchak): Sometimes they used to bring from Eretz Yisrael Kelim on which Gihutz was done.

או שמא פעמים שמביאין אומנין יודעין לגהץ כבארץ ישראל

(g)

Answer #2: Sometimes they brought professionals who know how to do Gihutz like in Eretz Yisrael.

והא דתניא בתוספתא (פ"ב) כל אלו שאמרו מותר לספר במועד מותר לספר בתוך שלשים יום אבל כל אלו שאמרו מותר לכבס במועד אסור בתוך שלשים יום של אבל

(h)

Implied question - Citation (Tosefta): All these that they said may cut hair during the Moed may cut hair within 30 days. However, all these that they said may do Kivus during the Moed are forbidden within 30 days of Avelus.

צריך לומר דכיבוס נמי היינו גיהוץ

(i)

Answer: We must say that also Kivus [in the Tosefta] is Gihutz.

ומורי ריב"א זצ"ל היה אוסר לכבס בתוך שלשים יום ואין נראה לו לדחות כל אלו

(j)

Riva's opinion: My Rebbi, Riva, forbids Kivus within 30 days. He held that it is not proper to reject all these proofs.

והא דקאמר בפרק החולץ (יבמות ד' מג. ושם) מקום שמותר לכבס

1.

Implied question: In Yevamos 43a, we said "when Kivus is permitted [within 30 days]"!

היינו בהני דהתירו לגלח ולכבס בריש פירקין (ד' יג:) בא ממדינת הים ויוצא מבית האסורין

2.

Answer: It discusses those whom [Chachamim] permitted to shave and Lechaves [during the Moed] (13b), e.g. one who came from overseas, or left jail...

ומה שאסור שם בתשעה באב לכבס

3.

Implied question: There, we forbid Kivus in [the week preceding] Tish'ah b'Av.

היינו טעמא (הגהת הרש"ש) שיכול להמתין אחר תשעה באב הואיל ואיסורו אינו מושך כל כך

4.

Answer: This is because he can wait until after Tish'ah b'Av, since the Isur does not last so long;

וגרסינן שפיר במקום שמותר לספר כדפרישית

(k)

Defense of text: The text "in a place where cutting hair [...] " is proper, like I explained. (Those permitted during the Moed are permitted within Sheloshim.)

וא"צ למוחקו וא"צ ליישבו באשה או בגילוח כל הראש כדברי המפרשים שרוצים ליישב גירסת הספרים

1.

One need not erase the text, or resolve it through [establishing it to discuss] a woman, or shaving the entire head (it is not called a haircut, for it is not done for beauty), like the Meforshim who want to resolve the text do.

והארכתי בתוספות יבמות (ג"ז שם) וגרסינן לקמן (ד' כז:) אל תבכו כו' הא כיצד שלשים יום לתכבוסת ולתספורת

2.

I elaborated in Tosfos in Yevamos. The text below (27b) says "Al Tivku... How is this? Kivus and cutting hair are forbidden for 30 days.

והא דאמר לעיל (ד' טו.) אבל אסור בתכבוסת משמע לאחר שבעה שרי

(l)

Implied question: Above (15a), we say that an Avel is forbidden Kivus. This connotes that it is permitted after seven days.

התם במים איירי ולא בנתר וחול וזה יוכל להיות מותר לאחר שבעה

(m)

Answer: That refers to [laundering only] with water, without white earth and sand. This can be permitted after seven days.

בתוספות הרב כך פירש לאסור ובשם רבו פירש היתר

1.

Tosfos ha'Rav explained like this, and forbade [Kivus within 30 days]. He said that his Rebbi permitted.

ולפי מה שפירש דכיבוס אסור כמו גיהוץ ניחא קושיית ה"ר שמואל מוורדו"ם

(n)

Support (and Answer #3 to Question (e)): Based on what he (Riva) explained that Kivus is forbidden like Gihutz, this answers Rabbeinu Shmuel's question [from Abaye, that even Rebbi permits only an old Meguhatz garment during Sheloshim].

מיהו מורי לא היה מפרש ממש לאסור כל כיבוס אלא היה מפרש דהאי ברייתא דאסרה כיבוס היינו בא"י דכיבוס שלהן כגיהוץ שלנו

(o)

Rejection of support: However, my Rebbi did not really explain to forbid all Kivus. Rather, he explained that the Beraisa that forbids Kivus discusses Eretz Yisrael. Their Kivus is like our Gihutz.

וההיא דקתני גיהוץ ולא כיבוס היינו בבבל מיהו לפי זה לא היה אסור לדידן כי אם גיהוץ

1.

The Beraisa that teaches (forbids only) Gihutz, but not Kivus, refers to Bavel. However, according to this, only Gihutz is forbidden to us.

אכן היה ר"י מפרש בלא ראייה כמו שפירש רבינו יצחק הזקן דבבבל היו פעמים אומנים מא"י יודעין לגהץ

(p)

The Ri's opinion: However, without a proof, the Ri explained like Rabbeinu Yitzchak ha'Zaken, that sometimes there were in Bavel professional [launderers] who knew Gihutz.

וכלי פשתן אין בהן משום גיהוץ וחולק על הש"ס ירושלמי דקתני התם כל שלשים יום לגיהוץ אסור ללבוש כלי צמר מגוהצין חדשים וכלי פשתן מגוהצים לבנים

1.

[The Isur of] Gihutz does not apply linen garments. This is unlike the Yerushalmi, which forbids Gihutz 30 days, to wear new wool garments Meguhatzim, and white linen garments Meguhatzim;

פירש בתוספות הרב דהא דאסרי גיהוץ דוקא ללבוש אבל לגהץ מותר

(q)

Tosfos ha'Rav's opinion: The Isur of Gihutz is only to wear [garments Meguhatzim], but one may do Gihutz.

והא דקתני כל שלשים יום לגיהוץ היינו אסור ללבוש כלים מגוהצין כו' עד מותר להוליך כלים לגיהוץ בתוך שלשים

1.

The [entire] Beraisa [in Maseches Semachos] that says "Gihutz is forbidden 30 days" forbids wearing garments Meguhatzim... until "one may bring garments for Gihutz within Sheloshim."

ואיני יודע אם היה אומר הרב היתר בכיבוס תוך שבעה ומחלק נמי בין לכבס או ללבוש

(r)

Question: I am unsure whether the Rav would permit Kivus within Shivah, and distinguish also between laundering and wearing.

מיהו רבינו יצחק זקני מפרש בתשובתו דאפי' לכבס ולהניח אסור

(s)

Answer: However, my grandfather Rabbeinu Yitzchak explains in a Teshuvah that even to launder and leave [to wear afterwards] is forbidden.

מדאסרינן בפרק בתרא דתענית (ד' כט.) לכבס ולהניח

1.

Source: In Ta'anis (29a), we forbid to launder [in the week of Tish'ah b'Av] and leave [to wear afterwards].

ועוד פירש בתשובתו דכיבוס שלנו מותר בט' באב כדאמרינן דגיהוץ שלנו ככיבוס שלהן

(t)

Pesak: In the Teshuvah, he also explained that our Kivus is permitted regarding Tish'ah b'Av, like we say that our Gihutz is like their Kivus.

משמע דכיבוס שלנו אינו ככיבוס שלהם

(u)

Inference: Our Kivus is unlike their Kivus.

והכי איתא בהדיא בפ"ק דכתובות (ד' י:)

(v)

Support: It says so explicitly in Kesuvos (10b).

מיהו לענין ימי אבילות אסור בכיבוס שלנו אפי' בתשעה באב מחמירין העולם בכיבוס שלנו מתוך המנהג

(w)

Distinction: However, regarding Avelus, our Kivus is forbidden. Even regarding Tish'ah b'Av, everyone has the custom to be stringent about our Kivus;

כמו שהחמירו לענין אבילות דבשר מליח דשרי בהלכה ורגילין לנהוג בו איסור

1.

This is like people are stringent about Avelus regarding salted meat. The Halachah permits it, but people conduct as if it is forbidden.

ומיהו איני מבין מנין לו להקל בתשעה באב יותר מימי אבלו

(x)

Question: What is his source to be more lenient about Tish'ah b'Av than the [seven] days of Avelus?

דאדרבה בפרק בתרא דתענית (שם) נראה לי שמחמיר יותר לענין גיהוץ כלי פשתן בימי אבלו מבמועד

1.

Just the contrary! In Ta'anis, we are more stringent about Gihutz of linen garments during the days of Avelus than during the Moed,

ובמטפחות ידים השיב רבינו שאף על פי שהתירו במועד אסורין בימי אבלו

(y)

Pesak: Regarding hand towels, Rabbeinu answered that even though Chachamim permitted [laundering] them during the Moed, they are forbidden during Avelus.

כדאמרינן לעיל (דף יז:) כל שאמרו מותר לגלח במועד כו'

1.

This is like we said above, that everyone they said may shave during the Moed [is permitted during Avelus];

והתניא אסורים ומוקי לה בתכפוהו אבליו.

2.

We asked from a Beraisa that forbids, and established [the lenient Beraisa] to discuss overlapping Avelus (another relative died during the week of Avelus).

5)

TOSFOS DH Rava Nafik v'Chulei

תוספות ד"ה רבא נפיק כו'

(SUMMARY: Tosfos rules like Rava.)

ופי' בתוספות דאביי ורבא הלכה כרבא'

(a)

Pesak: Tosfos explained that when Abaye and Rava argue, the Halachah follows Rava.

וא"כ מותר ללבוש כלים מגוהצין צבועין אפילו חדשים או ישנים אפילו לבנים וכן פסק ר"ח

(b)

Consequence: If so, one may wear garments Meguhatzim that are colored, even if they are new, or if they are old, even if they are white. Also R. Chananel rules like this.

23b----------------------------------------23b

6)

TOSFOS DH Yesh Avelus b'Shabbos

תוספות ד"ה יש אבילות בשבת

(SUMMARY: Tosfos discusses what Avelus applies on Shabbos.)

- בדברים שבצנעא מיירי כדפירש בקונט'

(a)

Explanation: This discusses private matters, like Rashi explained.

ובסמוך נמי לימא כתנאי מייתי פלוגתא דרשב"ג ורבנן דהוי דברים שבצנעא

(b)

Support #1: Also below, we suggested that Tana'im argue about this. We bring the argument of R. Shimon ben Gamliel and Rabanan, which is [about] private matters.

והכי משמע קצת בירושל' דלעיל אמתניתין דהשבת עולה פליגי רבי יוחנן וריב"ל אם אסור בשבת בתשמיש המטה

(c)

Support #2: Above regarding the Mishnah of "Shabbos counts [towards Shivah]", the Yerushalmi brings that R. Yochanan and R. Yehoshua ben Levi argue about whether relations are forbidden to an Avel.

משמע דפליגי כעין פלוגתא דהכא ואליבא דרבי יוחנן

1.

Inference: They argue like the argument here, according to R. Yochanan.

יש שאומרים שם מותר ואותו חולק על הש"ס שלנו דא"ר יוחנן בפ"ק דכתובות (דף ד. ושם) אע"פ שאמרו אין אבילות בשבת אבל דברים שבצנעא נוהג

(d)

Opinion #2: Some say there that it is permitted, and it argues with the Bavli, for R. Yochanan (Kesuvos 4a) said that even though there is no Avelus on Shabbos, private matters apply.

וקצת קשה לי תימה בשמעתין אביי אשכחיה לרב יוסף דפריס סודרא ארישיה אמר ליה לא סבר לה מר אין אבילות בשבת אמר ליה הכי אמר ר' יוחנן דברים שבצנעא נוהג

(e)

Question: Abaye found Rav Yosef with a scarf on his head, and asked "don't you hold that Avelus does not apply on Shabbos?" Rav Yosef answered that R. Yochanan taught that private matters apply.

שמא היה סבור דפריס סודרא ארישיה הוה דברים שבפרהסיא וכמאן דאמר פריעת הראש חובה

(f)

Answer: Perhaps [Abaye] thought that putting a scarf on the head is a public matter, like the opinion that Pri'as ha'Rosh (uncovering the head) is obligatory;

ולא היה מחלק בין בביתו בין חוץ לביתו והוא השיב לו בביתו חשיב צנעא.

1.

He (Abaye) did not distinguish between in his house and outside. [Rav Yosef] answered that in his house is considered private.

7)

TOSFOS DH Man d'Amar Yesh Avelus b'Shabbos mid'ka'Tani Oleh

תוספות ד"ה מאן דאמר יש אבילות בשבת מדקתני עולה

(SUMMARY: Tosfos discusses how we learn whether or not Avelus applies on Shabbos from the Halachah that it is Oleh.)

פירש הר"א ז"ל מדקתני עולה (הגהת תפארת שמואל) ולא פירש ואין בה אבילות אלמא אבילות נוהג בה

(a)

Assertion (R. Avraham): Since it taught "it is Oleh (Shabbos counts)" and did not specify "there is not Avelus on [Shabbos]", this shows that Avelus applies [on Shabbos].

דאם לא כן היה לו לפרש הכי בהדיא אע"ג דעולה לא נהג בה אבילות דכיון דעולה משמע דנוהג בה אבילות

(b)

Proof: If not, it should have explicitly specified "even though it is Oleh, Avelus does not apply", for saying that it is Oleh connotes that Avelus applies.

ומשני איידי דקתני סיפא אין עולין סתם תנא ברישא עולה סתם

1.

The Gemara answered that since the Seifa taught Stam "it is not Oleh", the Reisha taught Stam "it is Oleh."

ולא נהירא ופירש ר' שמעון זצ"ל מרבו מאן דאמר יש אבילות דקתני עולה משמע דעולה לכל מנין שבעה ולאבילות שינהג בשבת מה שנהג אתמול

(c)

Rejection: This is unreasonable. Rabbeinu Shimon explained in the name of his Rebbi that the one who says that Yesh Avelus [says so] because it was taught "it is Oleh", which connotes that it counts for everything - for the count of seven, and for Avelus, i.e. he observes on Shabbos what he observed yesterday;

ומתוך כך תעלה שבת לחשבונו כשם שע"ש עולה לחשבונו

1.

Therefore Shabbos counts towards the number [of days he must observe] just like Erev Shabbos counts.

מ"ד אין אבילות בשבת דקתני אינה מפסקת אע"ג דחשיבא כולי האי לבטל אבילות בגוה מ"מ אינו מפסיק

(d)

Rejection (continued): The one who says that Ein Avelus [says so] because it was taught "it does not interrupt." Even though it (Shabbos) is so important that it is Mevatel Avelus [from applying] on it (Shabbos), in any case it does not interrupt;

דאל"כ פשיטא

1.

If this were not true [that Avelus does not apply on Shabbos], it would be obvious [that it does not interrupt. There would be no need to teach it]!

וקפריך ואלא הא דקתני עולה דמשמע דנוהג אבילות כשאר ימים

2.

The Gemara challenged this, for "it counts" connotes that Avelus applies like on other days.

ומשני איידי דקתני גבי י"ט אין עולין לגמרי לא למנין ולא לאבילות משום שמחה דכתיב בהן כדאפרש (הגהת הרש"ש)

3.

It answered that since it was taught regarding Yom Tov "it is not Oleh at all, not for the count, and not for Avelus", because Simchah is written regarding them (Yom Tov), like I will explain...

תנא רישא נמי עולה באותו לשון עצמו דתנא בי"ט תנא בשבת דלא להפליג בלשון המשנה

4.

Therefore, also the Reisha taught "it is Oleh." It used the same wording regarding Shabbos as for Yom Tov, to avoid a big deviation in the wording of the Mishnah [from the Reisha to the Seifa].

ומיהו עולה דשבת אינו למנין דלאבילות לא סלקא אלא אי נהגא אבילות בגויה

i.

However, "it is Oleh" regarding Shabbos is not for the count and for Avelus. It does not count, for Avelus does not apply on it (Shabbos).

וא"כ לפי פירוש זה ואלא הא דקתני עולה ומשני לעולם לא נהגא ואיידי דתנא כו'

(e)

Question #1: If so, according to this Perush, we asked why it taught "it is Oleh", and answered that really, Avelus does not apply. Aidi (since) the Tana taught [... he taught a similar expression regarding Shabbos, for parallel structure];

וא"כ המשנה אין שטת הש"ס לומר איידי דתנא הא תנא נמי הא אלא במילתא דאמת אלא דלא צריכי אבל דברים נראים שקר אין לו לשנות

1.

If this is how we explain the Mishnah, the Gemara never does so. It says that something was taught Aidi only regarding a statement that is true, just it did not need to be taught. We should not do so for things that seems false!

ועוד יש להקשות לפי מה שמפרש אי הכי ליתני שבת אינו עולה והוי דומיא דסיפא יותר עד כאן לשון הר"א

(f)

Question #2: Also, we can ask against this Perush that if so, we should have taught that Shabbos does not count, and this would be more similar to the Seifa! All this is from R. Avraham (student of Rashbam).

ובתו' הרב מקשה דמשמע אפילו למאן דאמר דלא נהגא עולה למנין שבעה וא"כ ברגל נמי אע"ג דלא נהגא יהא עולה

(g)

Question (Tosfos ha'Rav): [The Gemara] connotes that even according to the opinion that Avelus does not apply, it counts towards Shivah. If so, also the Regel, even though Avelus does not apply, should count towards Shivah!

ולעיל אמרי' לענין שבעה לא קמבעיא ליה דלא נהגא מצות שבעה ברגל

1.

Above, we said that we do not ask about [the Regel counting towards] Shivah, since Mitzvos of Shivah do not apply during the Regel;

ומתרץ אע"ג דשבת עולה רגל אינו עולה הואיל ואין אבילות כלל משום דכתיב בהן שמחה

(h)

Answer: (Tosfos ha'Rav): Even though Shabbos counts, the Regel does not count, since there is no Avelus at all, since Simchah is written [regarding Regalim];

שבת מיהא לא כתיב שמחה אפילו אינה נוהגת עולה

1.

Simchah is not written regarding Shabbos, therefore even if Avelus does not apply, it counts.

בירושלמי מפרש טעמא דשבת דאין אבילות נוהג בו משום דכתיב (משלי י) ברכת ה' היא תעשיר ולא יוסיף עצב עמה ושבת כתיב ביה ברכה.

(i)

Explanation: The Yerushalmi explains that Avelus does not apply on Shabbos because it says "Birkas Hash-m Hi Ta'ashir v'Lo Yosif Etzev Imah." Berachah is written regarding Shabbos.

8)

TOSFOS DH v'Eino Ochel Basar v'Eino Shoseh Yayin

תוספות ד"ה ואינו אוכל בשר ואינו שותה יין

(SUMMARY: Tosfos discusses differences between Aninus and Avelus.)

- נראה דכי היכי דשרי בפרק בתרא דתענית (דף ל.) גבי ערב תשעה באב בשר כל זמן שאינו כשלמים ויין מגתו הכי נמי שרי באונן

(a)

Assumption: It seems that just like on Erev Tish'ah b'Av we permit (Ta'anis 30a) meat as long as it is not like Shelamim (rather, it is more than two days and a night after Shechitah), and wine [straight] from the winepress (i.e. grape juice), also here it is permitted for an Onen.

מיהו אין רגילין לנהוג בהן היתר לא בכאן ולא בתשעה באב

1.

However, the custom is to be stringent here (regarding an Onen) and on [Erev] Tish'ah b'Av.

תימה משמע דאונן חמור מאבל דלא מצינו אבל שיהא בו איסור בבשר וביין

(b)

Question: This connotes that an Onen is more stringent than an Avel, for we do not find that an Avel is forbidden meat and wine;

ולענין קדשים אשכחן דאבל אוכל בקדשים ואונן אסור

1.

Regarding Kodshim, we find that an Avel eats Kodshim, and an Onen is forbidden.

ובשאר דברים החמירו באבילות בכפיית המטה ונעילת הסנדל ועטיפת הראש וטובא איכא ובאונן שרי

2.

Regarding other matters, Chachamim were more stringent about Avelus, e.g. inverting the bed, wearing shoes, wrapping the head and other matters. These are permitted to an Onen!

וי"ל דדברים שהן משום אבל מותר גבי אונן ובאבילות אסורין

(c)

Answer: Things that are due to Avelus are permitted to an Onen, and forbidden during Avelus;

אבל דברים שאינם אסורין משום אבילות אלא משום שיש לו להיות טרוד בקבורת מתו ולא ימשך אחר דברים אחרים כגון אכילת בשר ושתיית יין אסירי באונן דוקא

1.

However, things that are not due to Avelus, rather, because he should be preoccupied with burying his Mes, and not be drawn after other matters, such as eating meat and drinking wine, are forbidden only to an Onen.

ותשמיש המטה דמשמע בסמוך דאסור באונן בהא נמי שמא ימשך או שמא שמחה יתירתא וחוצפה כך מצאתי

2.

The Gemara below connotes that relations are forbidden during Aninus. Perhaps also this is lest he be drawn after it [and neglect burial], or because it is excessive Simchah and brazenness. I found so [written].

ובתגלחת ובתכבוסת לא ידעינן אי שרי באונן

(d)

Question: I am unsure whether shaving and laundering are permitted to an Onen.

ואין ללמוד איסור לגלח מדתני' במס' שמחות היה מגלח ואמרו לו מת אחד מקרוביו הרי זה יגמור

1.

Suggestion: We can learn that shaving is forbidden from a Beraisa in Maseches Semachos, which says that if one was shaving, and they told him that one of his relatives died, he finishes.

משמע הא לא התחיל אסור

2.

Inference: Had he not begun, it is forbidden.

דלמא בשמועה איירי ולאחר שנקבר

3.

Rejection: Perhaps the Beraisa discusses a Shemu'ah (report that a relative died) after the burial. (He is an Avel, and not an Onen.)

ובשם ריב"א כתבתי דתגלחת אסור דנפקא לן מראשיכם אל תפרעו (ויקרא י)

(e)

Partial answer: In the name of Riva, I wrote that shaving is forbidden. We learn from "Rosheichem Al Tifra'u" (after Nadav and Avihu died, Aharon, Elazar and Itamar were forbidden to grow their hair for 30 days, rather, they were obligated to shave);

הא כולי עלמא אסירי ואינהו אוננים הוו

1.

This implies that all others are forbidden [shaving during Aninus]. They were Onenim at the time.

ובתשמיש המטה דאסרינן בסמוך וראו להתיר באנינות כדאמרינן פ"ק דכתובות (דף ד. ושם)

(f)

The law of relations: Below, we forbid relations. Chachamim considered it proper to permit during Aninus (Kesuvos 4a, when the father/mother of the Chasan/Kalah died);

ובאבילות אסרו דקאמרינן התם מכניסין את המת לחדר ובועל בעילת מצוה ופורש

1.

They forbade during Avelus, like it says there, that they put the Mes in a room, they have Bi'as Mitzvah and separate. (They bury the Mes, and then Bi'ah is forbidden.)

והא דקאמרינן התם אבילות דהכא קילא ואתי לזלזולי בה

(g)

Implied question: We say there "Avelus here is lenient. Perhaps they will come to be disgrace it (be extra lenient)!"

ומקשה מאי קולא אילימא דקתני בועל בעילת מצוה משום דלא חיילא אבילות עליה

1.

Citation (4a): What is the leniency? If it is what we taught, that they have Bi'as Mitzvah and separate, this is because Avelus did not [yet] take effect! (I.e. this is not a leniency of Avelus.)

אינו רוצה לומר שאין קולא בדבר אלא הכי קאמר אין קולא באבילות כי אם באנינות ולא אתי לזלזולי באבילות.

(h)

Answer: The Gemara does not mean that there is no leniency in the matter. Rather, it means that it is not a leniency of Avelus, rather, of Aninus, so people will not come to disgrace Avelus.

9)

TOSFOS DH v'Ein Mevarchin Alav

תוספות ד"ה ואין מברכין עליו

(SUMMARY: Tosfos discusses the exemption from blessing and Zimun.)

- פירש בקונטרס בברכות פרק מי שמתו (דף יח. ושם) ברכת המוציא ואין מזמנין ברכת המזון

(a)

Rashi's opinion (Berachos 18a): We do not bless ha'Motzi, and we do not make a Zimun with him for Birkas ha'Mazon.

ותימה גבי המוציא מה שייך לומר אין מברכין עליו

(b)

Question: Regarding ha'Motzi, it is not appropriate to discuss blessing Alav (on him)!

בשלמא גבי ברכת המזון שייך צירוף אלא גבי המוציא מאי שייך צירוף

1.

Granted, regarding Birkas ha'Mazon, joining [for a Zimun] applies. However, how does joining apply to ha'Motzi?!

ויש לפרש דבג' (הגהת הרש"ש) קאמרינן דאין מברכין עליו אלא מצוה לחלק דהוו כשנים שאכלו שמצוה ליחלק ואין זה האונן מצטרף עמהן

(c)

Answer #1 (Tosfos): We say that when there are three, we do not bless Alav, rather, the Mitzvah is to divide. This is like two who ate [together]. The Mitzvah is for them to separate [and each blesses for himself]. The Onen does not join with them;

ואין מזמנין עליו (הגהת הרש"ש) עמהן לומר נברך שאכלנו משלו

1.

Also, we do not make a Zimun Alav, i.e. with him, to say Nevarech she'Achalnu mi'Shelo.

ואי לא הוה תני אלא חדא הוה אמינא לענין נברך שאכלנו משלו דאין מצטרף אבל מצטרף להיות להם דין שלשה לברך אחד מהן בעבור חברו להכי תני תרתי

2.

Had it taught only one expression, one might have thought this teaches that he does not join for Nevarech she'Achalnu mi'Shelo, but he joins for the law of three who ate together, that one blesses for the other[s]. Therefore it taught both of these.

וריב"א מפרש דאין מברכין ומזמנין חדא לומר נברך שאכלנו משלו וחדא לברך בשם כמו שמזכירין שם בעשרה

(d)

Answer #2 (Riva): "We are not Mevarech and Mezamen" teaches about (1) saying Nevarech she'Achalnu mi'Shelo, and (2) to bless (say a Zimun) with Hash-m's name, like we mention His name when there are 10.

פירש בקונטרס בפרק מי שמתו (ג"ז שם) ואינו מברך אין צריך לברך (הגהת הרש"ש)

(e)

Rashi's opinion: Rashi explained (Berachos 18a) that he does not bless, i.e. he need not bless [Birkas ha'Mazon - Rashash].

משמע מפירושו דאין אסור לברך ובשמעתין נמי פירש כענין זה

(f)

Inference: There is no Isur if he blesses. Also in our Sugya, Rashi explained like this.

ומיהו אהא דקאמר (הגהת מהרש"א) בריש פרק מי שמתו התם תוך (הגהת הרש"ש) ארבע אמות הוא דאסור פירש רבינו יצחק בברכות דאיכא איסור לברך

(g)

R. Yitzchak's opinion: We say there that within four Amos [of a Mes, one does not say Keri'as Shema or do Mitzvos, and the same applies to an Onen] is Asur. Rabbeinu Yitzchak explained that he may not bless.

וגם בתוספות הרב פירש דאסור לברך

1.

Also Tosfos ha'Rav forbids blessing.

ותימה לרבי יצחק דהשתא נהגו לברך ולזמן

(h)

Question (Rabbeinu Yitzchak): Now, the custom is to bless and be Mezamen!

והיה אומר דלא איירי הכא רק כשהוא עוסק בצרכי המת שאין לו להתבטל מן המצוה

(i)

Answer #1 (Rabbeinu Yitzchak): Here we discuss only when he engages in needs of the Mes. He should not be Batel from the Mitzvah;

אבל בשעה שאינו עוסק שרי

1.

When he does not engage [in needs of the Mes] it is permitted.

אי נמי בשעה שאחרים עוסקים והוא אינו עושה כלום

(j)

Answer #2: When others engage [in needs of the Mes], and he does nothing [it is permitted].

ומיהו בירושל' אינו משמע כן והכי איתא התם אינו אוכל כל צורכו ואינו שותה כל צורכו כו' ואינו מברך ואם בירך אין עונים אחריו אמן

(k)

Question #1: The Yerushalmi connotes unlike this. It says there "he does not eat his fill, and does not drink his fill... and he does not bless. If he blessed, we do not answer Amen.

ואם ברכו אחרים אינו עונה אחריהם אמן

1.

Citation: If others blessed, he does not answer Amen to them.

ואם משום ביטול מצות עסק במתו מה ביטול יש בעניית אמן

2.

If [the Isur] is due to Bitul Mitzvos, there is no Bitul to answer Amen!

מיהו נראה לי משום שמיעת הברכה שלא תהיה אמן יתומה

(l)

Answer: [There is Bitul] because he must cease to hear the Berachah, so his Amen will not an orphaned Amen [which is forbidden].

ועוד דאמרינן לקמן הן עומדין ומתפללין והוא יושב ומצדיק עליו את הדין

(m)

Question #2: Also, we say below [in Berachos - Rashash] "they stand and pray, and he sits and justifies the decree."

ומשמע שאינו עוסק בו כלל אלא יושב ודומם

1.

Inference: He is not engaging in it (the Mes) at all. Rather, he sits silently (and even so, he is exempt).

ונראה דאסור לברך

(n)

Conclusion: It seems that he may not bless.

ושוב מצאתי בירושל' דריש פרק מי שמתו תני אם רצה להחמיר על עצמו אין שומעין לו

(o)

Support (Yerushalmi in Berachos): If he wants to be stringent on himself, we do not accede.

למה מפני כבודו של מת או משום שאין לו מי שישא משאוי

1.

Citation (cont.) Rhetorical question: What is the reason? It is due to the Mes' honor, or because there is no one to carry his load.

ופריך והא תניא פטור מנטילת לולב וקא סלקא דעתיה דמיירי ביום טוב ובו אינו טרוד לישא במשאוי

2.

We ask there from a Beraisa that exempts him from Netilas Lulav. We are thinking that this discusses Yom Tov, on which he is not occupied with carrying a load.

תפתר בחול פירוש בחולו של מועד

3.

Citation (cont.) Answer: No, it discusses Chol ha'Moed.

ופריך והתניא פטור מתקיעת שופר אית לך למימר בחול ולא ביום טוב

4.

Citation (cont.) Question (Beraisa): He is exempt from Teki'as Shofar. You cannot say that this is on a weekday, and not on Yom Tov!

אמר ר' חנינא מכיון שהיו זקוקים להביא לו ארון ותכריכין

5.

Citation (cont.) Answer (R. Chanina): It is because they needed to bring for [the Mes] a casket and shrouds;

דתנינן תמן מחשיכין על התחום לפקח על עסקי כלה ועל עסקי המת להביא ארון ותכריכין נמי כמו שהוא נושא משאוי דמי

i.

Citation (cont.): A Mishnah teaches that we go to the end of the Techum [towards the end of Shabbos or Yom Tov] to oversee needs of a Kalah or Mes, to bring a casket or shrouds. Also this (going to the end of the Techum) is like carrying a load.

משמע דאפילו (הגהת ר' יוסף מוילנא) בשבת וביום טוב דאינו מברך מהאי טעמא (הגהת תפארת למשה)

(p)

Inference: He does not bless even on Shabbos or Yom Tov, for this reason.

מיהו הא קשיא לן דאמרינן בסיפא בשבת מברך ומזמן וצריך עיון.

(q)

Question: This is difficult, for we say in the Seifa that on Shabbos he blesses and is Mezamen! This requires investigation.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF