MOED KATAN 23 (8 Elul) - Dedicated in memory of Esther Miryam bas Harav Chaim Zev and her husband Harav Refael Yisrael ben Harav Moshe (Snow), whose Yahrzeits are 7 Elul and 8 Elul respectively. Sponsored by their son and daughter in law, Moshe and Rivka Snow.

מועד קטן דף כג.

כיצד נוהג האבל בשבועות הראשונים?

אליבא דתנא קמא אליבא דר' יהודה
שבוע ראשון אינו יוצא מתוך ביתו פשוט שאינו יוצא דהכל באים לנחמו
שבוע שני יוצא מביתו ואינו יושב במקומו [1] אינו יוצא מתוך ביתו
שבוע שלישי יושב במקומו ואינו מדבר יוצא מביתו ואינו יושב במקומו
שבוע רביעי הרי הוא ככל אדם יושב במקומו ואינו מדבר
שבוע חמישי ----- הרי הוא ככל אדם

אבל מתי מותר לישא אשה?

ביש לו בנים גדולים באין לו בנים, או בנים קטנים
באבל על שאר קרובים שלשים יום [2] מותר לאלתר [3]
באבל על אשתו לתנא קמא: שלשה רגלים
לר' יהודה: שני רגלים
מותר לאלתר

האם מותר לאבל ללבוש בגדים דלהלן תוך שלשים יום?

בגדים חדשים בגדים ישנים מתוך המכבש [4]
לבנים לכו"ע אסור לת"ק: אסור
לרבי ולר"א ב"ש: מותר
צבעונים לת"ק ולרבי: אסור
לר' אלעזר ב"ש: מותר

מועד קטן דף כג:

האם נוהגת אבלות בשבת, ומנין?

מה הדין? ומנין?
בני גליל נוהגת אבלות בשבת [5] דמזה ששבת עולה לימי אבלות - ש"מ שנוהג בה [6]
בני יהודה אין נוהגת אבלות בשבת דמזה שהוצרך לומר שאינה מפסיקה - ש"מ שלא נוהג [7]

-------------------------------------------------

[1] כתבו התוס' (בסוף ד"ה רבי), דשמא כל האיסור לדבר הוא דוקא במקומו אבל שלא במקומו מותר לו לדבר, וזה שלא כהגהת הב"ח באות א'.

[2] בגמ' לא נזכר חילוק בין אביו ואמו לבין אחיו ואחותו ובנו ובתו, וברש"י כת"י העמיד את דברי הגמ' דוקא אם מת בנו או אחיו, ומבואר שאם מתו אביו ואמו אסור לישא אשה עד י"ב חודש, וכן הביא השטמ"ק בכתובות (דף ד.) בשם תלמידי רבינו יונה והרמ"ה, וכן הוא במאירי ובמרדכי בסוגיין. אכן הרמב"ן (בתורת האדם עמוד ר') והריטב"א והנמוקי יוסף והרא"ש סוברים, שאין חילוק וגם באבל על אביו ואמו מותר אחר ל' יום. וכדעה זו נפסק להלכה (יו"ד סימן שצ"ב סעיף א').

[3] ויש כמה שיטות בין הראשונים מה הוא לאלתר, האם מיד תוך השבעה או אחר השבעה, וכן יש שיטות מתי מותר לו לבעול.

[4] אחר שהיו מגהצים את הבגדים ע"י שמחליקים אותם באבן זכוכית שע"י כך הם מתנקים היטב, היו מקפלים אותם תחת מכבש ולוחצים אותם שם - ועי"ז גם בגדים ישנים נראים כחדשים.

[5] אין הכוונה שינהג כאבל גמור, אלא רק בדברים שבצינעא.

[6] ובתוס' (בד"ה מאן), האריכו לבאר את הלימוד.

[7] כלומר, אם היה נוהג בה אבלות פשיטא שלא היתה מפסקת, ומזה שהוצרך לומר שאינה מפסקת ש"מ שלא נוהג בה אבלות ובכל אופן אינה מפסקת.

עוד חומר לימוד על הדף