1)

TOSFOS DH Netaivah Oh Nedairah

תוספות ד"ה נטייבה או נדיירה

(SUMMARY: Tosfos discusses when removing thorns is considered an Avodah in the land.)

פי' בקונטרס היינו מלאכה שבקרקע מדרבנן אבל נטלו קוצים אין זו עבודת קרקע

(a)

Rashi's opinion: These are Melachos mid'Rabanan in the land. Removing thorns is not an Avodah in the land.

ובגיטין (ד' מד: ושם) פירש בקונטרס דבקווצה מלאכה דרבנן

(b)

Contradiction: In Gitin (44b), Rashi said that removing thorns is an Avodah in the land!

וצ"ל דאיירי בקוצים תלושים דמחוברים כל דהו הוי דאורייתא

(c)

Answer: We must say that [here] we discuss detached thorns. If they were attached, any [detaching] is mid'Oraisa.

דאמרינן בשבת (ד' קג.) התולש עולשין והמזרד זרדין אם ליפות את הקרקע כל שהוא

(d)

Proof: In Shabbos (103a), we say that one who detached endives or pruned reeds, if it was to improve the ground, he is liable for any amount.

ואע"פ שאין מכוין ליפות דקאמר התם דפטור גבי שבת כגון בארעא דחבריה אבל גבי שביעית לא בעינן מלאכת מחשבת.

1.

Even though we say there that if he did not intend to improve, he is exempt for Shabbos, e.g. in another's land, regarding Shemitah, we do not require an intended Melachah [in order to forbid].

2)

TOSFOS DH Netaivah

תוספות ד"ה נטייבה

(SUMMARY: 1. Tosfos explains what this is. 2. He says that it is an Isur mid'Rabanan, and answers questions based on this.)

פי' בקונטרס זבל בהמות

(a)

Rashi's opinion: This is [fertilizing with] animal dung.

ובפי' ר"ח חורש בה חרישה יתירא ובירושלמי מפרש כן

(b)

R. Chananel's opinion: This is excessive plowing. The Yerushalmi explains like this.

ומ"מ אין נראה שתהא מן התורה

(c)

Assertion: The Torah does not forbid this.

וקשה היכי מוכח מיניה בבכורות (ד' לד:) בעיא דצרם אוזן בבכור דהוי דאורייתא

(d)

Question #1: In Bechoros (34b), how do we resolve from this the question about [whether we fine the son of] one who nicked the ear of a Bechor? That is mid'Oraisa!

ומוכר עבדו נמי בפ' השולח (גיטין מד:) הא גבי עבד דכ"ע דפקע ממצות חמיר טפי

(e)

Question #2: Also, in Gitin (44a), regarding one who sold an Eved [Kena'ani to a Nochri], all agree that uprooting him from Mitzvos is more stringent [than other Isurim mid'Rabanan. How did we resolve this from the fact that we did not fine the son regarding Netaiva?]

ואומר ר"ת דבשביעית נחמיר כדאמר בקדושין פ"ק (ד' כ.) כמה קשה אבקה של שביעית משום הכי יש לפשוט כל הני

(f)

Answer #1 (to both questions - R. Tam): We are stringent about Shemitah, like it says in Kidushin (20a) "how harsh is the dust (light Isurim of) Shevi'is!" Therefore, we can resolve all these cases. (If we did not fine the son regarding Shemitah, we did not fine also there.)

א"נ ראוי להחמיר טפי מבשום מקום משום דהיו מזלזלין בה כדאמר (בסוף) הניזקין (דף נד.) שהיו חשודין על השביעית

(g)

Answer #2: It is proper to be stringent [about Shemitah] more than anywhere else, because they used to disgrace it, like it says in Gitin (54a) that people were suspected about Shemitah;

לכך מייתי שפיר מינה.

1.

Therefore, it is a proper proof from Shemitah.

3)

TOSFOS DH Ein Lokchin Batim Avadim v'Chulei Ela l'Tzorech ha'Moed

תוספות ד"ה אין לוקחין בתים עבדים כו' אלא לצורך המועד

(SUMMARY: Tosfos says that even these are permitted only if needed for the Moed.)

פי' הר"ר יוסף הוא הדין בשאר דברים צריך לצורך המועד דהא אסור למכור פירות אלא לצורך המועד

(a)

Rabbeinu Yosef's opinion: The same applies to other matters. They must be needed for the Moed [in order to permit], for one may sell Peros only if needed for the Moed!

1.

Note: There is an implied question. If so, why did the Mishnah mention specifically these?

אלא רבותא קמ"ל דאפי' הני דהויין בפרהסיא שרי לצורך המועד

(b)

Answer: [It mentioned these] for a Chidush. Even these, which are publicized, are permitted if needed for the Moed.

וצריך עיון אי צריך הני צינעא כמו בההיא דפירות כסות וכלים (לקמן ע"ב)

(c)

Question: This requires investigation if these must be [sold] covertly, like Peros, garments and Kelim (13b).

וההיא דלעיל (דף יב:) מכניס פירות מצריך בגמ' צינעא אע"פ שאינו במשנה..

1.

Above (12b), the Gemara stipulates that entering Peros must be done covertly, even though the Mishnah did not specify [this].

4)

TOSFOS DH Ein Mefanin mi'Bayis l'Bayis

תוספות ד"ה אין מפנין מבית לבית

(SUMMARY: Tosfos brings the Yerushalmi's opinion.)

- בירושלמי מתיר מבית אחר לביתו שערב לאדם לדור בשלו

(a)

Citation (Yerushalmi): One may bring from another house to his house, for a person enjoys living in his own [house].

13b----------------------------------------13b

5)

TOSFOS DH Bishvil Kevod Yom Tov ha'Acharon

תוספות ד"ה בשביל כבוד יום טוב האחרון

(SUMMARY: Tosfos explains why we did not ask from the Reisha.)

אבל מרישא דחנות פתוחה לרשות הרבים פותח אחת ונועל אחת ורב הונא מתיר באורחייהו בשוקא לא פריך

(a)

Implied question: Why didn't we ask from the Reisha, which says that a store open to Reshus ha'Rabim opens one door and closes one? Rav Huna permits normally in the market!

דיש לאוקמיה בי"ט ולא בחול המועד

(b)

Answer: We could have established the Reisha to discuss Yom Tov, and not Chol ha'Moed;

ולהכי פריך מסיפא דמיירי בחול המועד דהא ערב י"ט האחרון חול המועד.

1.

Therefore, we asked from the Seifa, which discusses Chol ha'Moed, for Erev Yom Tov ha'Acharon is Chol ha'Moed.

6)

TOSFOS DH b'Tavlin

תוספות ד"ה בתבלין

(SUMMARY: Tosfos rejects Rashi's opinion.)

- פי' בקונט' כרוב וכרישין (הגהת הרש"ש)

(a)

Rashi's opinion: This is cabbage and leeks.

והקשה בתוס' רבי פרץ דכרוב וקפלוט אינן חשובין תבלין דהא אמרינן (חולין דף ו.) דתבלין לטעמא עבידי ואפילו באלף לא בטיל

(b)

Question #1 (Tosfos Rabbeinu Peretz): Cabbage and leeks are not considered spices. We say (Chulin 6a) that spices are for taste, and they are not Batel even in 1000 parts [of Heter];

ולפת וקפלוט אינו צריך לשער כי אם בששים כדאיתא פרק גיד הנשה (שם דף צו:)

1.

Turnips and leeks, one needs to estimate only that there are 60 [times as much as Heter], like it says in Chulin 96b.

ותנן נמי דתבלין (הגהת הב"ח) נידוכין כדרכן בפ"ק דביצה (דף יד.) א"כ אינו כרוב

(c)

Question #2: Also, a Mishnah (Beitzah 14a) teaches that spices are crushed normally. If so, it is not cabbage!

ובערוך פירש מיני בשמים.

(d)

Opinion #2: The Aruch says that they are kinds of fragrances.

7)

TOSFOS DH v'Elu Megalichin b'Moed

תוספות ד"ה ואלו מגלחין במועד

(SUMMARY: Tosfos explains why these were taught here.)

- משום דתנא באידך פירקין דברים שעושין לצורך המועד כמו מוכרי פירות דנעשים כדין קתני נמי ואלו נעשים שלא כדין לצורך המועד.

(a)

Explanation: Because the other Perakim taught matters that letter of the law are permitted for needs of the Moed, e.g. selling Peros, we taught [here] also matters done for the Moed that should not be done [according to letter of the law].

8)

TOSFOS DH veha'Yotzei mi'Beis ha'Asurim

תוספות ד"ה והיוצא מבית האסורים

(SUMMARY: Tosfos explains why one who was in jail did not shave.)

שאינו יכול לגלח קודם המועד שאין מניחין לו לגלח

(a)

Explanation: He cannot shave before the Moed, for they do not let him shave;

ואפילו מניחין לו אינו ערב לאדם לגלח בבית האסורין [כ"ה בירושלמי].

1.

Even if they let him shave, a person is not pleased to shave in jail. The Yerushalmi says so.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF