מועד קטן דף יג:

מה ביאור מחפין או מעבין את הקציעות בקש?

מחפין מעבין
ר' חייא בר
אבא ור' אסי
חד אמר אקלושי - שמחפה ברווחים
גדולים בין קש לקש
אסמוכי - שמחפה בצפיפות
בין קש לקש
וחד אמר או באקלושי או באסמוכי מכנסן ביחד ככרי שיהיה נוח לכסות

האם מותר למכור בחנות דברים דלהלן בחול המועד?

פירות [1] כסות וכלים בשמים ותבלינים
חנות הפתוחה לרה"ר לת"ק: מוכרין בצנעה - פותחין דלת וסוגרין דלת
לר' יוסי: החמירו על עצמן לא לפתוח כלל
מוכר כדרכו
חנות הפתוחה לסטיו [2] מוכר כדרכו מוכר כדרכו

-------------------------------------------------

[1] נידון פירות הוא דוקא בחוה"מ אבל בערב יו"ט האחרון של שמיני עצרת שהיו רגילים בסעודה היו מכבדים אותו להיותו רגל בפני עצמו, ולכן התירו שיפתח חנותו לרה"ר ויעטר את השווקים בפירות מפני כבודו. ועכ"פ בשאר ימות חול המועד יש הגבלות במינים אלו (גם בפירות), כדי שלא יחשדו אותו שהם מוכרים וקונים לצורך שאר ימות השנה, דדברים אלו לא מתקלקלים.

[2] פי', לסימטא או למבוי שאינו מפולש. סטיו הוא מקום ששם יש ספסלים בכל צד ופתוחים לשם חנויות.

עוד חומר לימוד על הדף