1)

TOSFOS DH Kavra Samuch l'Misrechei Ma'ali

תוספות ד"ה כוורא סמוך למסרחיה מעלי

(SUMMARY: Tosfos explains why this is not so nowadays.)

- ובזמן הזה תופסים סכנה למיכל סמוך לסירחון וגם משתי עלה אבוה דאמר בסמוך דמעלי

(a)

Implied question: Nowadays, it is considered dangerous to eat [fish] shortly before it spoils, and also drinking afterwards water, which we say below that it is beneficial.

ושמא נשתנו כמו הרפואות שבש"ס שאינן טובות בזמן הזה

(b)

Answer #1: Perhaps nature changed, just like cures in the Gemara, which do not work nowadays.

או שמא נהרות דבבל מעלו לו טפי

(c)

Answer #2: Perhaps the rivers of Bavel were better for it (fish, than our rivers are).

ויש מפרשים דכוורא לא בכלל דגים מיירי ושם דג ששמו כוורא ומשונה בדברים האלו משאר דגים כדאמרינן פ' כל הבשר (חולין דף קט:)

(d)

Answer #3: Some say that "Kavra" does not refer to all fish. There is a fish called Kavra. It is different than other fish in these ways, like it says in Chulin 109b;

אסר לן גירותא שרא לן לישנא דכוורא

1.

Citation (109b): The Torah forbade to us Girusa (a Tamei bird), and permitted the tongue of Kavra (which tastes like Girusa).

ואין נראה שיהא בכל הלשונות של דגים טעם אחד.

2.

It is unreasonable to say that the tongues of all fish have the same taste.

11b----------------------------------------11b

2)

TOSFOS DH R. Yosi Omer Zolef v'Gomer v'Gaf k'Darko

תוספות ד"ה רבי יוסי אומר זולף וגומר וגף כדרכו

(SUMMARY: Tosfos explains the opinion that corking is Devar ha'Avud.)

פי' בקונטרס לישנא אחרינא וגף משום דאיכא פסידא שמוליכן בלא מגופה

(a)

Rashi's opinion: A second version in Rashi says "v'Gaf", for [if not] there is a loss, for they transport them without a cork;

וי"ל דצריך לכסותו מפני השרצים ומיהו מגופה לא היה צריך דדיו בכיסוי מועט ושמא (הגהה בגליון) חדש מתקלקל.

(b)

Opinion #2: We can say that he must cover them due to Sheratzim. However, a cork is not needed, for a partial covering suffices. Perhaps new [oil] spoils [if it is not corked].

3)

TOSFOS DH Afilu Chol ha'Moed d'Asura b'Melachah mid'Oraisa

תוספות ד"ה אפילו חול המועד דאסורא במלאכה מדאורייתא

(SUMMARY: Tosfos explained this above.)

- פרק קמא (דף ב. בד"ה משקין) פירשתי.

(a)

Reference: I explained this in the first Perek (2a DH Mshkin).

4)

TOSFOS DH R. Yehudah Omer Af Zor'im v'Chulei

תוספות ד"ה רבי יהודה אומר אף זורעים כו'

(SUMMARY: Tosfos points out that R. Yehudah was stringent in the Mishnah.)

- במתניתין מחמיר רבי יהודה וכאן מיקל.

(a)

Observation: In our Mishnah, R. Yehudah is stringent [about Devar ha'Avud], and here he is lenient [to let others do it for an Avel].

5)

TOSFOS DH Boro Laguf

תוספות ד"ה בורו לגוף

(SUMMARY: Tosfos brings another text.)

ספרים אחרים כדו.

(a)

Alternative text: Some texts say [that he needs to cork] "Kado" (his flask).

6)

TOSFOS DH R. Shimon ben Gamliel Omer

תוספות ד"ה רבן שמעון בן גמליאל אומר כו'

(SUMMARY: Tosfos discusses the Heter when the Avel is the only professional.)

- ואף על גב דרבן שמעון בן גמליאל נמי מודה לדרב שישא בריה דרב אידי דאסורין בימי אבלו

(a)

Assertion: R. Shimon ben Gamliel agrees to Rav Shisha brei d'Rav Idi's law, and forbids to an Avel [things permitted during Chol ha'Moed];

מודה היכא דאין שם אומן אלא הוא דשרי ובצינעא

1.

Even so, he agrees that where he is the only professional, it is permitted, in private.

i.

Note: Rashash says that the next words begin a new Dibur, which explains that sharecroppers... do the work through others.

יעשו ע"י אחרים משום פסידא דמשכיר שרינן

(b)

Explanation: [They do it through others] in order to avoid a loss for the one who hired them.

וגבי אבלו דשרינן הוא עצמו באין שם שיעשה כמותו

(c)

Opinion #1: Regarding his Avelus, we permit him himself if there is no one else who can do like him.

ואומן לרבים וספר וכו' משום דצורך הרבים ורגל שרי (הגהת ראש משביר)

1.

A professional for the Rabim, barber [.... or bathhouse attendant] for needs of the Rabim and the Regel, is permitted.

ויש מפרשים דהא דשרינן לאבל עצמו כשלא ימצא אחרים כדמשמע הלשון ואין שם אומן אלא הוא אבל לכתחילה צריך לעשות על ידי אחרים

(d)

Opinion #2: Some say that we permit the Avel himself when one will not find others, like the words connote, "there is no professional there other than him." However, l'Chatchilah he must do through others.

מיהו לפי הטעם הזה לא ידענא בחמרין וספנין (הגהת הרש"ש) כשמושכרין אצל אחרים למה אין מצריך בסמוך על ידי אחרים

(e)

Question: According to this, when donkey-drivers and ship captains are hired out to others, I do not know why below we do not require through others.

ולפי טעם קמא ניחא דאין מי שיעשה דבר זה כאותו (הגהת הרש"ש) שיש אומנות דחמר וגמל וספן.

1.

This is not difficult for the first opinion. There is no one who will do this like the professional donkey-driver, camel-driver or ship captain.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF