מועד קטן דף יד.

אבדה לו אבידה בערב הרגל והיה טרוד בחיפושה ולא הספיק לגלח, האם מותר לו לגלח במועד?

אדם פרטי שאבדה לו אומן שאבדה לו
לאביי אליבא דר' זירא: ספק
אליבא דנפשיה: אסור לו
-----
לרב אשי אסור לו ימ-? ספיקא דר' זירא - תיקון

הבא ממדינת הים האם מותר לגלח במועד?

יצא לשוט - לטייל יצא לחזר אחר מזונותיו יצא להרויח ולהתעשר
למשנתנו אסור מותר מותר
לר' יהודה אסור מותר אסור

מועד קטן דף יד:

האם נוהג אבילות נידוי וצרעת ברגל?

מנודה אבילות [1] מצורע
לרב יוסף נוהג נידויו לכו"ע אינה נוהגת נוהג בצרעתו
לאביי אינו נוהג נידויו

-------------------------------------------------

[1] בין שחלה עליו מעיקרא כשבא הרגל היא בטלה, ובין שמת לו מת תוך הרגל - הרגל דוחה שלא תחול עליו האבילות.

עוד חומר לימוד על הדף