1) TOSFOS DH Savar Lah Kevasei b'Chada

תוספות ד"ה סבר לה כוותיה בחדא

(SUMMARY: Tosfos explains why we did not say so above.)

בכה''ג הוה מצי לשנויי לעיל דאמר בשיטת ר''ש

(a) Implied question: We could have answered like this above (71b), that [R. Meir] said like R. Shimon!

אלא ניחא ליה לאוקומי כר''ע רביה ואיכא השתא שלשה תנאי

(b) Answer: [Rav Dimi] prefers to establish [R. Meir] like R. Akiva, his Rebbi, and there is a three-way argument among the Tana'im.

2) TOSFOS DH Ketzirchem v'Lo Ketzir Mitzvah

תוספות ד"ה קצירכם ולא קציר מצוה

(SUMMARY: Tosfos points out that we make other Drashos from this word.)

בפרק כל שעה (פסחים דף כג.) דריש קצירכם שלכם יהא ואידך קצירכם דכל ישראל

(a) Citation: In Pesachim (23a) we expound Ketzirchem - it will be yours, and the other opinion [there] expounds Ketzirchem of all Yisrael. (Tosfos there says that both opinions make two Drashos, for it could have written Ketzir, and it could have written Ketzircha to teach only one Drashah.)

3) TOSFOS DH Kerichos (pertains to the Mishnah, 71a)

תוספות ד"ה כריכות (שייך למשנה, בדף עא.)

(SUMMARY: Tosfos rejects Rashi's Perush.)

פירש בקונט' אלומות

(a) Explanation (Rashi): These are Alumos (big bundles).

ואי אפשר לומר כן כדמוכח פרק אלו מציאות (בבא מציעא דף כב:)

(b) Rejection: It is impossible to say so, like is proven in Bava Metzi'a (22b, which distinguishes between Alumos and Kerichos (small bundles)!

1. Note: Our text of Rashi on the Mishnah said "Alumim Keshurim." It seems that he explains that they are forbidden due to the tying, and not because they are big, for he explains that Tzevasim, which are permitted, are not tied.

4) TOSFOS DH Minayin she'Im Niktzar b'Yom Kasher v'Docheh Es ha'Shabbos

תוספות ד"ה מנין שאם נקצר ביום כשר ודוחה את השבת

(SUMMARY: Tosfos concludes that according to R. Akiva, only the Hakravah is Docheh Shabbos.)

לרבי אליעזר דאמר (דאי) [דאפי'] אפשר לעשות מערב שבת דוחה את השבת ניחא

(a) Observation: According to R. Eliezer, who says that even if it is possible to do so before Shabbos, it is Docheh Shabbos, this is fine.

אבל לר' עקיבא לא יתכן אע''ג דמצותו בלילה כיון דבדיעבד ביום כשר

(b) Question: However, according to R. Akiva, this cannot be! Even though the Mitzvah is at night, since b'Di'eved during the day is Kosher [why is it Docheh Shabbos]?!

וצריך לומר דדוחה את השבת לאו אקצירה קאי אלא אהקרבה

(c) Answer: We must say that "it is Docheh Shabbos" does not refer to reaping, rather, to offering.

והא דלקמן דדריש ליה ממועדי ה' שהכתוב קבע מועד אחד לכולן והכא מייתי לה מתקריב

(d) Implied question: Below (72b) we expound from "Mo'adei Hash-m" - the Torah fixed one time for all of them (the Omer, Shtei ha'Lechem and the Korbanos that accompany them), and here we learn from "Takriv"!

לאו דוקא דהא טומאה נפקא לן לקמן ממועדי ה' והכא מייתי לה מתקריב

(e) Answer: This is not precise, for Tum'ah we derive below from "Mo'adei Hash-m", and here we bring it from "Takriv".

5) TOSFOS DH Af d'Laylah b'Yom Lo

תוספות ד"ה אף דלילה ביום לא

(SUMMARY: Tosfos points out that here, this refers to the next day.)

ע''כ ביום שלמחרת קאמר דאי ביום שלפניו הרי הקטר חלבים דכשרים ביום שחיטתן

(a) Assertion: You are forced to say that this refers to the day after, for if it refers to the day before, Haktarah of Chelev [refutes this. It] is Kosher on the day of Shechitah!

ותימה דא''כ מאי קשה (לימא מתני' דלמא) [צ"ל דילמא מתני' דקתני - צאן קדשים] נקצר ביום כשר היינו ביום שלפניו כהקטרת חלבים

(b) Question: If so, what was the question? Perhaps our Mishnah, which taught "if it was reaped during the day it is Kosher", refers to the day before, like Haktaras Chelev!

וי''ל דלענין קצירה לא שייך לחלק בין יום שלפניו ליום שלאחריו כדילפינן בריש פירקין (דף סו.) קצירה וספירה [צ"ל בלילה - שיטה מקובצת]

(c) Answer: Regarding reaping we cannot distinguish between the day before and the day after, like we learned above (66a) reaping and counting at night. (Since the next day is Pasul, the same applies to the day before.)

6) TOSFOS DH Ha Rebbi Ha R. Elazar b'Ribi Shimon

תוספות ד"ה הא רבי הא רבי אלעזר ברבי שמעון

(SUMMARY: Tosfos rules that it is Kosher only at night.)

כסתם משנה דמגילה (דף כ:) הלכה כדפרישית בריש פירקין (דף סו. ד''ה זכר)

(a) Pesak: The Halachah follows the Stam Mishnah in Megilah (20b), like I explained above (66a DH Zecher).

7) TOSFOS DH Havei Acheres Tachteha

תוספות ד"ה הבא אחרת תחתיה

(SUMMARY: Tosfos explains that this is according to all opinions.)

בפ''ק דיומא (דף ז.) מפרש דאפילו למאן דאמר טומאה הותרה היא בציבור מביא אחרת להתיר שירים

(a) Citation: In Yoma (7a) it explains that even according to the opinion that Tum'ah is Hutrah [totally permitted] b'Tzibur, he brings another to permit the Shirayim. (Even though Korbanos Tzibur are Kosher b'Tum'ah, one may not eat them, except for Pesach.)

8) TOSFOS DH b'Shitas R. Akiva Rabo Amrah

תוספות ד"ה בשיטת רבי עקיבא רבו אמרה

(SUMMARY: Tosfos explains that he does not hold totally like R. Akiva.)

מילתיה דר' עקיבא בפרק רבי אליעזר דמילה (שבת דף קל.) ובפסחים בפ' אלו דברים (דף סט:) ולקמן בשתי הלחם (דף צו.)

(a) Reference: R. Akiva's teaching is in Shabbos (130a), in Pesachim (69) and below (96a).

ולא סבר לה כוותיה לגמרי אלא בההיא דכל מלאכה שאפשר כו' דפליג ר' אליעזר ולא סבר ליה כוותיה דשמותי הוא

(b) Observation: [R. Elazar b'Ribi Shimon] holds like [R. Akiva] only regarding any Melachah possible [to do it before Shabbos], for R. Eliezer argues with [R. Akiva], and [R. Elazar] does not hold like [R. Eliezer], for he was Shemuti (from Beis Shamai);

אבל בההיא דמה חריש רשות סבר לה כרבי ישמעאל ולא כרבי עקיבא דמוקי קרא לחריש של ערב שביעית

1. However, regarding "just like plowing is Reshus...", he holds like R. Yishmael, and unlike R. Akiva, for [R. Akiva] establishes the verse to discuss plowing in Erev Shemitah (Mo'ed Katan 3b. He has no source to permit reaping the Omer on Shabbos.)

9) TOSFOS DH Amai Dachi Shabbos Niktzerei me'Erev Shabbos

תוספות ד"ה אמאי דחי שבת נקצריה מערב שבת

(SUMMARY: Tosfos explains why it would not override Shabbos.)

ואע''ג דלכתחילה מצותו בלילה

(a) Implied question: L'Chatchilah, the Mitzvah is at night!

כיון דדיעבד כשר לא הוי דומיא דתמיד דכתיב ביה במועדו לומר דדחי שבת ומסתברא דדומיא דתמיד בעינן:

(b) Answer: Since b'Di'eved it is Kosher [during the day], this is unlike the Tamid, about which it says "b'Mo'ado" to teach that it is Docheh Shabbos, and presumably, we require similar to the Tamid [to override Shabbos].

72b----------------------------------------72b

10) TOSFOS DH she'Ne'emar Bahen b'Mo'ado b'Mo'ado Afilu b'Shabbos...

תוספות ד"ה שנאמר בהן במועדו במועדו אפילו בשבת...

(SUMMARY: Tosfos explains how we know that they are Docheh Shabbos and Tum'ah.)

פסח דדחיא טומאה אתיא לן מדכתיב איש נדחה ואין ציבור נדחין ותמיד דדחי שבת דאמר קרא עולת שבת בשבתו

(a) Reference: We learn that Pesach overrides Tum'ah from "Ish" - [one man] is pushed off [until Pesach Sheni], but a Tzibur is not pushed off. The Tamid is Docheh Shabbos because it says "Olas Shabbos b'Shabbato";

והדר ילפי מהדדי בגזירה שוה דכתיב בהו במועדו הכי איתא בפסחים בפרק אלו דברים (דף סו.)

1. And afterwards we learn (Pesach and Tamid) from each other through a Gezeirah Shavah. It says about them "b'Mo'ado." It says so in Pesachim (66a).

11) TOSFOS DH Hukve'u v'Lo Hukve'u

תוספות ד"ה הוקבעו ולא הוקבעו

(SUMMARY: Tosfos explained this above.)

פירשתי בפ' התכלת

(a) Reference: I explained this above (46a DH Eizeh. If they are Hukve'u, he cannot change them to another Korban or redeem them.)

12) TOSFOS DH v'Elu Menachos. Ba'ah Chitin Lo ka'Miba'i Lan

תוספות ד"ה ואלו ומנחות. באה חיטין לא קמיבעיא לן

(SUMMARY: Tosfos discusses why we need another source for Menachos of barley.)

דמההוא קר' נפקי מזאת תורת המנחה דסתם מנחה באה חיטין הילכך ההוא קרא בבאה חיטין מיירי כך פי' בקונטרס

(a) Explanation #1: [We do not ask about Menachos from wheat] because we learn from that verse "Zos Toras ha'Minchah", for a Stam Minchah is from wheat. Therefore, that verse discusses [Menachos] of wheat. So Rashi explained.

וקשה דלעיל בפרק כל המנחות באות מצה (דף נב:) דקאמר מנין לכל המנחות שהן באות מצה וקאמר דכתיבא כתיבא דלא כתיבא כתיב זאת תורת המנחה

(b) Question: Above (52b) it says "what is the source that all Menachos are Matzah", and it says "those that are written, they are written. Those that are not written, it says Zos Toras ha'Minchah";

הוה ליה למימר כי הכא תינח באה חיטין באה שעורין מנא ליה

1. We should have said like here, granted, Menachos of wheat [we learn from Zos Toras...] What is his source for Menachos of barley?

לכך נראה דדוקא הכא דמיירי לענין אכילה ששיריהן נאכלין לכהנים דלא נפקא לן באה שעורין מזאת תורת המנחה משום דשעורין הוא מאכל בהמה

(c) Explanation #2: Therefore, it seems that only here that we discuss eating, that Kohanim eat the Shirayim, we do not learn Menachos of barley from Zos Toras ha'Minchah, because barley is [primarily] animal food;

כדמוכח בפ''ק דפסחים (דף ג:) שעורין נעשו יפות א''ל צא ובשר לסוסים ולחמורים

1. Source #1: This is proven in Pesachim (3b). [Someone did not want to say that the wheat grew poorly, so he said] "the barley produced nicely." They told him "go tell the horses and donkeys!"

ותנן בפרק שני דסוטה (דף יד.) כשם שמעשיה מעשה בהמה אף קרבנה מאכל בהמה

2. Source #2: In Sotah (14a) it says "just like she did an animal act, also her Korban is animal food."

13) TOSFOS DH Im Eino Inyan l'Charevah Shel Chitin

תוספות ד"ה אם אינו ענין לחרבה של חיטין

(SUMMARY: Tosfos explains the source for a Minchah of wheat without oil.)

דמתרביא מזאת תורת אף על גב דפרשתא מיירי בשיש בה שמן:

(a) Explanation: [It is not needed for a Minchah of wheat without oil,] for it is included from Zos Toras [ha'Minchah], even though the Parshah discusses Menachos that have oil.

OTHER D.A.F. RESOURCES ON THIS DAF