1) TOSFOS DH Kotzrin Beis ha'Shelachin

תוספות ד"ה קוצרין בית השלחין

(SUMMARY: Tosfos explained this above.)

פירשתי לעיל:

(a) Reference: I explained this above (68a DH Kotzrin).

2) TOSFOS DH Markivin Dekalim Kol ha'Yom

תוספות ד"ה מרכיבין דקלים כל היום

(SUMMARY: Tosfos discusses what they grafted, and why.)

בפרק מקום שנהגו (פסחים דף נו.) מפרש דמנחי כופרא דיכרא בגו נקובתא

(a) Explanation #1: In Pesachim (56a) it explains that they would graft male branches onto female trees. (Rashi explained that males do not produce fruits.)

ותימה דהתם לעיל (דף נג.) אמרינן גבי רבי אילעי קץ כפנייתא בשביעית בדניסחני קץ ופירש בקונטרס שם דקלים זכרים שאין נושאין פירות

(b) Question: Above there (53a) we say that R. Ilai cut Kafniyos in Shemitah, i.e. Nischani, and Rashi explained there [that these are] male date trees that do not produce fruits!

לכך נראה איפכא דניסחני הם הנקבות אבל הזכרים עושים פירות

(c) Explanation #2: It seems oppositely, that Nischani are females, but males produce fruits!

ובערוך פי' בערך ניסחן דניסחני הם התמרים קטנים שבקטנותן הם מתוקין וכשגדילין נעשין מרים כעין שקדים מרים דסוף פ''ק דחולין (דף כה:) ולכך מותר לקוצצן פן יופסדו

(d) Explanation #3: The Aruch, Erech Nischan, says that Nischani are small dates. When they are small they are sweet, and when they get big they are bitter, like bitter almonds, in Chulin (25b). Therefore, it is permitted to cut them, lest there be a loss;

ומרכיבין דקלים פי' בערוך שהם דקלים נקבות שמתאוים לזכר ומשיר פירותיו עד שמביאין זכר וכורכין בו ומשתמרין פירותיו

1. The Aruch explained that "they graft date trees", i.e. female date trees that desire a male, and they cast down their Peros until they bring a male and wrap it around it, and its Peros are guarded.

ושמא דוקא דקלים דנוחים ליאבד יותר דאמר במדרש מה תמר זו יש לה תאוה אף ישראל יש להם תאוה לעשות רצון אביהם שבשמים

(e) Suggestion: Perhaps only date trees, which are easier to lose, for it says in the Midrash "just like a date tree has desire, also Yisrael have desire to do the will of their Father in Shamayim";

ואמר (בדקל יריחו מעשה באחד שראה דקל אחד אמר) [צ"ל מעשה בדקלי אחד שראה דקל אחד שלא היה עושה פירות ואמר - ישר וטוב] להם לדקלים שביריחו מתאוה והביא ייחור מדקל אחד מיריחו והרכיב בו וטען פירות כבתחילה

1. And it recounts an episode with a date tree specialist who saw a date tree that did not bear fruits, and he told them "it desires date trees of Yericho", and they brought a branch from a date tree of Yericho and grafted it onto it, and it bore fruits like initially.

3) TOSFOS DH v'Korchin Es Shema

תוספות ד"ה וכורכין את שמע

(SUMMARY: Tosfos brings opinions about where they neglected to pause.)

בפרק מקום שנהגו (פסחים נו.) מפרש היכי עבדי אמר רב יהודה אמר שמואל ולא היו מפסיקים

(a) Citation: In Pesachim (56a) it explains how they were Korech Shma. Rav Yehudah said in the name of Shmuel that they did not pause.

ונראה לפרש דלא היו מפסיקין בין ישראל לשם שלא יהא נראה כאומר לישראל שישמע את השם ופשטיה דקרא היינו שמע ישראל כי ה' אלהינו ה' אחד

(b) Explanation: It seems that they did not pause between "Yisrael" and "Hash-m." [One should pause,] lest it seem that he says that Yisrael should hear Hash-m. The simple meaning is that Yisrael should hear that Hash-m our G-d, Hash-m is one.

ובירושלמי אמרינן שלא היו מפסיקין בין תיבה לתיבה ויש מי שאומר שלא היו מפסיקין בין אחד לברוך

(c) Citation: In the Yerushalmi we say that they did not pause between one word and another. And some say that they did not pause between "Echad" and "Baruch".

4) TOSFOS DH v'Kotzrin Lifnei ha'Omer

תוספות ד"ה וקוצרין לפני העומר

(SUMMARY: Tosfos rejects a text that adds that they made piles.)

יש ספרים שכתוב בהן בדברי רבי מאיר קוצרין וגודשין וכן בתוספתא ובשלא ברצון חכמים תנו (מכאן מעמוד ב) ונותנין פאה לירק

(a) Alternative text: Some texts say in R. Meir's words "they reap and pile", and so it says in the Tosefta (our version of the Tosefta (Pesachim 3:16) does not say so), and it teaches that they gave Pe'ah for Yerek (vegetables) without Chachamim's desire.

71b----------------------------------------71b

ולא יתכן כלל חדא מדלא פריך עלה ששה שבעה הוו

(b) Rebuttal #1: This cannot be at all! Firstly, the Gemara does not ask "[why was it taught] six [matters]? There were seven!"

ועוד כי דייק מאן שמעת ליה דאמר מיחו ולא מיחו הוה ליה למידק מאן שמעת ליה דאמר גודשין לפני העומר שלא ברצון חכמים רבי יהודה

(c) Rebuttal #2: When [the Gemara] is meticulous "whom do we know that he holds that [about some matters] they protested, and [about some] they did not protest?", it should have asked "whom do we know that he holds that they made piles before the Omer, and Chachamim disapproved? It is R. Yehudah"!

5) TOSFOS DH u'Matirin Gamziyos Shel Hekdesh

תוספות ד"ה ומתירין גמזיות של הקדש

(SUMMARY: Tosfos explains why they could not redeem them for a Perutah.)

וא''ת ויחללו שוה מנה על שוה פרוטה דבזמן הזה שרי אפילו לכתחילה כדמוכח בסוף המקדיש שדהו (ערכין דף כט.)

(a) Implied question: They should redeem [them, for one can redeem even] the value of 10,000 Zuz on Shaveh Perutah, for nowadays it is permitted even l'Chatchilah, like is proven in Erchin (29a)!

וי''ל דאסרום בקונם

(b) Answer #1: They forbade them through Konam (a vow. Acharonim ask that one cannot redeem a Konam Klali (it forbids to everyone). The case of a bathhouse that Tosfos brings below connotes that it was Klali! Chazon Ish (Me'ilah 38:4) - one cannot redeem Konam for less than its value (or perhaps at all) against the owner's will.)

וכן יש לפרש מסותא דשנים אוחזין (ב''מ דף ו:)

(c) Support: So we can explain the bathhouse in Bava Metzi'a (6b. Two people were fighting about it. One of them was Makdish it, and all the Chachamim stopped using it. They did not redeem it for a Perutah.)

אי נמי דוקא בעלים הוא דיכול לפדות שוה מנה על שוה פרוטה דאין סברא שיוכל כל אחד לפדות הקדש חבירו שוה מנה על שוה פרוטה ויקחנו לעצמו

(d) Answer #2: The owner (who was Makdish) can redeem the value of 10,000 Zuz on Shaveh Perutah. It is unreasonable that anyone can redeem another's Hekdesh the value of 10,000 Zuz on Shaveh Perutah, and keep it for himself.

6) TOSFOS DH v'Nosnim Pe'ah l'Yerek u'Michu b'Yadam Chachamim

תוספות ד"ה ונותנין פאה לירק ומיחו בידם חכמים

(SUMMARY: Tosfos explains why Chachamim objected.)

לפי שהיו מפקיעין הפאה ממעשר כדפירש בקונט'

(a) Explanation: [They objected] because they uprooted the Pe'ah from Ma'aser (Aniyim would not tithe it, and really, it was obligated), like Rashi explained.

וא''ת והא כיון דהוי הפקר. פטור ממה נפשך

(b) Question: Since it is Hefker, in any case it is exempt [from Ma'aser]!

וי''ל דהתנן (פאה פ''ו מ''א) ב''ה אומרים עד שיהיה הפקר בין לעניים בין לעשירים כשמיטה

(c) Answer: In a Mishnah (Pe'ah 6:1), Beis Hillel say that [it is not Hefker,] unless it is Hefker for rich and poor, like Shemitah!

ואפי' לב''ש דאמרי הפקר לעניים הוי הפקר הכא הפקר בטעות הוא

1. And even according to Beis Hillel, who says that Hefker for the poor is Hefker, here it is mistaken Hefker.

ופאה דפטור לב''ה

(d) Implied question: According to Beis Hillel, why is Pe'ah exempt [from Ma'aser? It is not Hefker, for it is only for the poor!]

כדדרשינן בספרי ובא הלוי כי אין לו חלק ונחלה עמך יצא זה שיש לו חלק ונחלה עמך

1. This is like we expound in the Sifri "u'Va ha'Levi Ki Ein Lo Chelek v'Nachalah Imach" - this excludes [Pe'ah], in which he has a portion with (rights to take it, like) you.

7) TOSFOS DH ha'Nachal veha'Shelulis

תוספות ד"ה הנחל והשלולית

(SUMMARY: Tosfos brings from the Yerushalmi on this Mishnah.)

משנה זו במסכת פאה פרק שני ומפרש בירושלמי בגמרא שלולית כל שהיא מושכת נחל אע''פ שאינו מושך

(a) Reference: This Mishnah is in Pe'ah (2:1). The Gemara in the Yerushalmi explains that a Shelulis (pond, or irrigation ditch), as long as it flows [it interrupts]. A river [interrupts] even if it does not flow (e.g. it dried up).

ופריך התם מכיון דתנינן דרך היחיד דרך הרבים מה צריכא אתא למימר לך אפילו דרך הרבים אינו מפסיק לאילן אלא גדר

1. It asks there, since we learned Derech (a road) for individuals, why must it teach Derech ha'Rabim (that it interrupts? It answers) this teaches that even Derech ha'Rabim does not interrupt for trees, rather, a fence;

פירוש דקתני בתר הך בבא הכל מפסיק לזרעים ואינו מפסיק לאילן אלא גדר

2. Explanation: It teaches after this clause "everything interrupts for Zera'im, but only a fence interrupts for trees."

והדר פריך מכיון דתנינן שביל הרבים (ושביל) [צ"ל שביל - ישר וטוב] היחיד מה צורכה

3. Then it asks "since it was taught Shevil (a path) ha'Rabim, why must it teach Shevil ha'Yachid?"

ונראה דגרסינן איפכא דזו אינה קושיא דהא איצטריך לאשמועינן דאפילו שביל היחיד מפסיק אבל איפכא פריך שפיר דכיון דתנא שביל היחיד שביל הרבים מה צריכא

4. Correction: It seems that the text says oppositely, for [according to our text] this is not difficult. It needs to teach that even Shevil ha'Yachid interrupts! However, [if the text says] oppositely it is a proper question. Since he taught Shevil ha'Yachid, why must he teach Shevil ha'Rabim?

דאי משום אילן דסיפא אפי' דרך הרבים לא מפסיק

i. If [you will say that] it is due to the Seifa, [to teach that even Shevil ha'Rabim does not interrupt] for trees, even Derech ha'Rabim does not interrupt [for trees]!

ומשני להוציא הקבוע בימות החמה ואינו קבוע בימות הגשמים

5. It answers that this excludes [even Shevil ha'Rabim] that is Kavu'a in summer, but not in winter.

8) TOSFOS DH Derech ha'Rabim v'Derech ha'Yachid

תוספות ד"ה דרך הרבים ודרך היחיד

(SUMMARY: Tosfos cites the minimal widths of different kinds of roads.)

בסוף המוכר פירות (ב''ב ק:) תניא דרך היחיד ד' אמות דרך הרבים ט''ז אמה דרך מעיר לעיר שמנה אמות דרך ערי מקלט שלשים ושנים אמות

(a) Reference: In Bava Basra (100b) a Beraisa teaches that Derech ha'Yachid is four Amos. Derech ha'Rabim is 16 Amos. An intercity road is eight Amos. The road to an Ir Miklat is 32 Amos.

9) TOSFOS DH Ela Iy Amrat Idi v'Idi b'Hava'as Shelish v'Chulei

תוספות ד"ה אלא אי אמרת אידי ואידי בהבאת שליש כו'

(SUMMARY: Tosfos explains why we did not answer differently.)

ואם תאמר ולימא מתני' בהבאת שליש וברייתא בתבואה העומדת ליקצר

(a) Question: We should say that the Mishnah discusses when it grew a third, and the Beraisa discusses grain ready to be reaped!

ויש לומר דהתם אפי' חרש לא מהני

(b) Answer #1: There (grain ready to be reaped), even plowing does not help. (The Griz did not understand this. Cutting of ants does not obligate Pe'ah, and does not make it a Sedei Nir (a field left fallow, which interrupts), since it is called a harvest, but plowing makes it like a Nir, for it ends the harvest [and even if the grain grew fully, it helps]! Chidushei Basra - when it was a third grown and ants cut it, it was ruined and it will not grow again. Plowing helps to start again, so it interrupts. If the grain is ready, plowing does nothing (it just makes it easier to reap), so it does not interrupt.)

א''נ אהא לא הוה צריך לאשמועינן דבעי חרש

(c) Answer #2: In such a case, it would not need to teach that plowing is needed.

א''נ אין לחלק בין הביא שליש לעומדת ליקצר

(d) Answer #3: We should not distinguish between a third grown and ready to harvest.

10) TOSFOS DH Eimur d'Sham'at Lei l'R. Yehudah li'Behemah l'Adam Mi Sham'at Lei

תוספות ד"ה אימור דשמעת ליה לרבי יהודה לבהמה לאדם מי שמעת ליה

(SUMMARY: Tosfos resolves our Sugya with the Gemara in Pesachim.)

בפרק כל שעה (פסחים דף כג.) גבי לא תאכלו אחד איסור אכילה ואחד איסור הנאה משמע ופריך והרי חדש דרחמנא אמר לא תאכלו ותנן קוצר לשחת ומאכיל לבהמה

(a) Citation: In Pesachim (23a), regarding "Lo Sochelu" forbids eating and Hana'ah, [the Gemara] asks that regarding Chadash, the Torah says Lo Sochelu, and a Mishnah teaches that one may reap fodder and feed his animal!

ופי' שם בקונטרס קוצר לשחת להאכיל לאדם ומאכיל לבהמה חטין גמורין

1. Rashi explained there that he reaps fodder to feed people, and feeds finished wheat to animals. (Tosfos understands that Chadash applies only after a third growth. If the Mishnah teaches different Heterim for people and animals, surely the Heter for animals is even after a third growth.)

והקשה ה''ר יעקב דאורליינ''ש דהכא משמע בהדיא דלבהמה איירי וכולה חדא מילתא קתני

(b) Question (Ri of Orlins): Here it connotes explicitly that it discusses for animals, and one matter was taught! (This is difficult for Rashi, and also the Gemara there. If it is all one matter, perhaps we permit only before a third growth!)

(והא) [צ"ל וי"ל דהא - שיטה מקובצת] דדייק התם מהכא דשרי אסיפא סמיך דקאמר רבי יהודה אימתי בזמן שהתחיל עד שלא הביא שליש אלמא שרי אפילו משהביאה שליש

(c) Answer: We can say that there we infer from here that it is permitted, i.e. from the Seifa, that R. Yehudah says "when is this? It is when he began before it grew a third." This shows that it is permitted even after it grew a third.

11) TOSFOS DH l'Adam Mi Sham'at Lei

תוספות ד"ה לאדם מי שמעת ליה

(SUMMARY: Tosfos explains why we did not ask like this above.)

הא דלא פריך כה''ג לעיל דקאמר ר''מ בשיטת ר''ש דאימר דשמעת ליה לר''ש לבהמה לאדם מי שמעת ליה

(a) Implied question: Why didn't it ask like this above, when it said that R. Meir holds like R. Shimon? [We should have asked] "we know that R. Shimon [permits] for animals. Do we know that he [permits] for people?!"

משום דהכא לא פריך אלא מכח דא''כ הוי להו תלתא תנאי

(b) Answer: Here we ask only due to if so (he permits for people), there is a three-way argument among the Tana'im.

12) TOSFOS DH bi'Menamer li'Klayos

תוספות ד"ה במנמר לקליות

(SUMMARY: Tosfos explains that this is before it is a third grown.)

היינו לא הביאה שליש דהא לר''מ בלא הביא שליש איירי כדאמרן לעיל

(a) Explanation: This means that it was not a third grown, for according to R. Meir, we discuss when it was not a third grown, like it says above (and we say that R. Meir holds like R. Akiva).

ומנמר לאוצר היינו הביאה שליש:

(b) Distinction: Menamer (reaping scattered patches) to store, this is after it is a third grown.

OTHER D.A.F. RESOURCES ON THIS DAF