MENACHOS 73 (13 Cheshvan) - Dedicated by Rabbi Kornfeld and his wife in honor of the marriage of their son, Yehoshua Heshel, to Tzivyah Shmueli, tonight be'h. May they be Zocheh to build a Bayis Ne'eman b'Yisrael, and to raise children in the ways of Torah and Yir'as Shamayim!

1) TOSFOS DH Talmud Lomar Ish k'Achiv v'Im Al Todah

תוספות ד"ה תלמוד לומר איש כאחיו ואם על תודה

(SUMMARY: Tosfos points out that R. Yehudah expounds Semuchin here.)

כר' יהודה מוקמינן הך ברייתא בפ''ב דקידושין (דף נב: ונג.) וגרסינן התם וסמיך ליה תודה משמע דמסמוכין דריש

(a) Inference: We establish this Beraisa like R. Yehudah in Kidushin (52b, 53a), and the text there says "and Todah is written near it." This connotes that we expound Semuchin.

וקשיא דר' יהודה לא דריש סמוכין בפרק קמא דיבמות (דף ד.) והתם פירשתי

(b) Question: R. Yehudah does not expound Semuchin (outside of Sefer Devarim), in Yevamos (4a)! I explained there (DH v'Chi. R. Yehudah expounds Semuchin wherever it is Muchach (proven that they were written for a Drashah) or Mufneh (extra). In Devarim he knows that all of them are Muchach or Mufneh. In Kidushin (53a DH v'Samich), Tosfos said that here he expounds Vov Mosif Al Inyan Rishon.)

2) TOSFOS DH Ish Cholek Afilu Ba'al Mum

תוספות ד"ה איש חולק אפילו בעל מום

(SUMMARY: Tosfos discusses in what cases Kohanim divide Menachos.)

לשון חולק לאו דווקא דהא קאמר אין חולקין אלא כלומר אין מקפידין בו אבל חלוקה גמורה לא עבדי ליטול בשוה

(a) Explanation #1: The word "Cholek (he divides)" is not precise, for we say that they do not divide! Rather, it means that they are not adamant. (Shitah Mekubetzes, citing the Rosh - if a Kohen is adamant, another who takes his portion is called a Chamtzan (robber), but if he is not adamant, another may take his portion.) However, they do not do a proper division, to take equally.

וכן הא דתנן בשילהי בכורים והן מתחלקין ביניהם כקדשי המקדש וכן הני דבריש טבול יום (זבחים דף צט.) לשון חלוקה לאו דווקא

(b) Assertion: Similarly, the Mishnah in Bikurim (3:12) "they divide among them, like Kodshei ha'Mikdash", and [in the cases] in Zevachim (98b, 99a), the expression "Chalukah" is not precise.

וקצת קשה מהא דתנן בפ' שואל (שבת דף קמח:) ומטילין חלשים על הקדשים ביום טוב

1. Question: A Mishnah in Shabbos (148b) teaches "and we cast lots on Kodshim on Yom Tov." (This connotes that they do a proper division!)

ושמא מפני דרכי שלום בעלמא היו עושין

2. Answer: Perhaps they did so merely due to Darchei Shalom (to avoid quarrels).

ועוד נראה דדווקא קאמר אין חולקין לענין שיהא שלו לקדש בו את האשה דאהכי מייתי ליה בפ''ב דקידושין (דף נג.)

(c) Explanation #2: (They do a proper division.) "Ein Cholkim" means that it is not the Kohen's property to be Mekadesh a woman. (He is merely permitted to eat his share.) It is brought regarding this in Kidushin (53a).

אי נמי י''ל דלא ממעטינן הכא אלא שאין מחלקין מנחה חריבה זו כנגד מנחה חריבה אחרת אבל מנחה אחת בפני עצמה מחלקין וכן זבח אחד

(d) Explanation #3: Here [Ein Cholkim] excludes only that they do not trade a Minchah Chareivah corresponding to another Minchah Chareivah, but one Minchah by itself they divide, and similarly one Zevach. (Yashar v'Tov - the Halachah is the same as in Explanation #2, just now we explain the Beraisa to discuss two Menachos of the same kind, and "Ein Cholkim" refers to trading shares. Explanation #2 holds that it discusses one Minchah, so Ein Cholkim must mean that it is not his property. The coming question and answer apply to both of them.)

והא דפריך התם בפרק האיש מקדש (גם זה שם) מהא דתנא הצנועים מושכין ידיהן והגרגרנין חולקין ולא משני במנחה אחת שאני

(e) Implied question: It asks in Kidushin (53a) from the Beraisa that teaches that the pious [Kohanim] refrain from taking [Lechem ha'Panim], and the gluttons divide, and we do not answer that within one Minchah is different!

משום דהתם לאו מלשון חולקין גרידא דייק מדלא מייתי ממתני' דטבול יום וממתניתין דביכורים [אלא] כדפי' התם בקונטרס

(f) Answer: There, the question was not based on the expression Cholkim, for it did not bring the Mishnayos in Zevachim and Bikurim. Rather, it is like Rashi explained there;

דס''ד דהאי חולקין לאו ליטול חלקו המגיעו קאמר דגבי לחם הפנים (יומא לט.) תניא ארבעים שנה ששימש שמעון הצדיק היתה ברכה מצויה בלחם הפנים (וכל כהן שמגיעו כזית - ישר וטוב מוחקו) יש אוכל ושבע ויש שבע ומותיר

1. [The Makshan] thought that "Cholkim" is not to receive his portion ha'Magi'o (through equal division), for regarding Lechem ha'Panim, a Beraisa teaches that the 40 years that Shimon ha'Tzadik served [as Kohen Gadol], there was a Brachah in the Lechem ha'Panim. Some ate and were satiated, and some were satiated and left over;

מכאן ואילך נשתלחה מאירה בלחם הפנים וכל כהן מגיעו כפול כו' וכיון דהוי כפול למאי חזי אלא דרך עילוי חולקין מניח חלקו לחבירו ונוטל כנגדו במקום אחר אלמא אית בהו דין חלוקה

i. From [after his death] and onwards, there was a curse in the Lechem ha'Panim, and every Kohen, Magi'o the size of a bean. Since it was like a bean, for what is it proper? Rather, they divide via trading. He leaves his portion for his friend, and takes corresponding to it elsewhere. This shows that there is a law of [equal] division!

ומשני חלקו המגיעו קאמר וכשאינו שוה לו חוטף חלק חבירו ואוכלו

2. It answers that it refers to his portion ha'Magi'o, and when it is not worth anything for him, he grabs his friend's portion and eats [also] it.

והא דתנן במסכת סוכה (דף נו.) הנכנסין חולקין בצפון

(g) Implied question: A Mishnah in Sukah (56a) teaches that the entering [Kohanim, i.e. they will serve in the Mikdash in the coming week] divide [Lechem ha'Panim] in the north!

חלקו המגיעו קאמר ובעוד שהיתה בו ברכה

(h) Answer: It refers to his portion ha'Magi'o, and when there was a Brachah in it.

3) TOSFOS DH v'Ha Afiktei lechid'R. Yosi b'Ribi Yehudah

תוספות ד"ה והא אפיקתיה לכדר' יוסי ברבי יהודה

(SUMMARY: Tosfos explains the question unlike the simple meaning.)

וא''ת והא מסקינן כולה הך סוגיא לר' שמעון ואיהו פליג עליה בסוף כל המנחות באות מצה (לעיל סג:)

(a) Question #1: We conclude that this entire Sugya is according to R. Shimon, and he argues with [R. Yosi b'Ribi Yehudah's teaching] above (63b)!

ועוד דמוקמינן להך ברייתא בקידושין (דף נג.) כרבי יהודה ואיהו נמי פליג עליה

(b) Question #2: We establish this Beraisa in Kidushin (53a) like R. Yehudah, and also he argues with [R. Yosi b'Ribi Yehudah's teaching]!

וי''ל דדייק הכא אם איתא דרבי יוסי ברבי יהודה אית ליה הך ברייתא היכי דריש

(c) Answer: Here we ask, if R. Yosi b'Ribi Yehudah holds like this Beraisa, how does he expound?

4) TOSFOS DH Min ha'Esh Kesiv

תוספות ד"ה מן האש כתיב

(SUMMARY: Tosfos asks why the Torah wrote an exclusion and an inclusion.)

תימה לא לכתוב מן האש ולא בעי לכל

(a) Question: It should not write "Min ha'Esh", and we would not need "l'Chol"!

5) TOSFOS DH Zeh Gezel ha'Ger

תוספות ד"ה זה גזל הגר

(SUMMARY: Tosfos defends the text of old Seforim in Zevachim.)

ואתא קרא לאשמועינן כדדרשינן בהגוזל קמא (בבא קמא דף קי.) האשם המושב לה' לכהן

(a) Explanation: The verse comes to teach like we expound in Bava Kama (110a) "ha'Asham ha'Mushav la'Shem la'Kohen."

ובספרים ישנים גרסינן בפ' ב''ש בזבחים (דף מד:) גזל הגר בהדיא כתיב ביה דכתיב בפרשת נשא לו יהיה

(b) Citation: In old Seforim, the text says in Zevachim (44b) 'Gezel ha'Ger is written explicitly! It says in Parshas Nasa (5:9) "Lo Yihyeh"!'

ופי' שם בקונטרס דלא גרסינן ליה משום דחטאות ואשמות ושאר האמורים בפרשה בהדיא כתיבי כל אחד ואחד במקומו וסידרו לו הכתוב לאהרן כאן מפני מחלוקתו של קרח

(c) Opinion #1 (Rashi): The text does not say so, for Chata'os and Ashamos and other matters written in the Parshah (Korach, "Kol Korbanam...") are explicitly written, each in its place, and here the Torah arranges [and teaches that they are] to Aharon, due to Korach's rebellion.

וקשה לפירושו דא''כ מאי קא פריך אשם מצורע בהדיא כתיבי ביה

(d) Objection: If so, what was the question "Asham Metzora is explicitly written!"?

אלא כל הני דאתא קרא לרבויי להו לא כתיבי בשום מקום כגון לוג שמן של מצורע ומנחת העומר ומנחת קנאות וחטאת העוף ואשם נזיר

(e) Opinion #2: Rather, all of these that the verse comes to include are not written anywhere [that Kohanim get them], e.g. [the remainder of] the Log of oil of a Metzora, Minchas ha'Omer, Minchas Kena'os, Chatas ha'Of and Asham Nazir.

מיהו צריך לדקדק אמאי צריך לכל בכל הני לרבוינהו מדכתיב קרבנם ומנחתם חטאתם ואשמם הוה שמעינן להו כיון דשאר כתיבי כולהו בהדיא והני לא כתיבי

(f) Question: Why do we need all of these inclusions? Since it says "Korbanam" and "Minchasam", "Chatasam" and "Ashamam" we would know them, since all the rest are written explicitly, and these are not written!

דמזאת תורת המנחה וזאת תורת החטאת וזאת תורת האשם לא הוה ידעינן הני כדמפרש טעמא בכל חד וחד

1. We would not know these from "Zos Toras ha'Minchah", "Zos Toras ha'Chatas", and "Zos Toras ha'Asham", like it explains the reason for each one!

6) TOSFOS DH v'Afilu Lekadesh Bo Es ha'Ishah

תוספות ד"ה ואפי' לקדש בו את האשה

(SUMMARY: Tosfos resolves this with sources that connote oppositely.)

הא דדרשינן בסוף הגוזל קמא (בבא קמא ד' קט:) ובמס' ערכין בסוף המקדיש (דף כח:) גבי גזל הגר האשם המושב לה' לכהן קנאו השם ונתנו לכהן שבאותו משמר

(a) Reference: We expound in Bava Kama (109b) and in Erchin (28b) regarding Gezel ha'Ger "ha'Asham ha'Mushav la'Shem la'Kohen" - Hash-m acquired it and gave it to the Kohen in that Mishmar (who was serving when the person brought it).

על כרחין אית לן למימר דלאו משולחן גבוה קא זכו דאם לא כן היאך מקדשין בו את האשה הא אמרינן בפרק האיש מקדש (קידושין דף נב:) המקדש (מכאן מעמוד ב) בחלקו בין בקדשי קדשים בין בקדשים קלים אינה מקודשת דמשולחן גבוה קא זכו

(b) Assertion: We are forced to say that [the Kohanim] do not acquire from Hash-m's table, for if so, how can they be Mekadesh a woman with it? We say in Kidushin (52b) that one who is Mekadesh with his portion, whether of Kodshei Kodoshim or Kodshim Kalim, she is not Mekudeshes, for they acquire from Hash-m's table;

73b----------------------------------------73b

אלא לענין אחר קאמר דאין יכול ליתנו לכל כהן שירצה

1. Rather, it says about another matter [that Hash-m acquired it and gave it to the Kohen in that Mishmar], that [the one who returns Gezel ha'Ger] cannot give it to any Kohen he wants.

ומיהו הא מילתא דריש התם מדכתיב מלבד איל הכיפורים

(c) Implied question: This (that he cannot give it to any Kohen he wants) we expound there from "Milvad Eil ha'Kipurim"!

ושמא אתא קרא לאשמועינן דמועלין בו עד שיבא ליד כהן

(d) Answer: Perhaps ["ha'Asham ha'Mushav la'Shem la'Kohen"] comes to teach that Me'ilah applies to it until it comes to the Kohen's hand;

כדאמר גבי חרמים בסוף המקדיש (ערכין דף כט.) כל זמן שהם ביד בעלים הרי הן כהקדש לכל דבריהם נתנן לכהן הרי הן כחולין

1. This is like it says about Cherem in Erchin (29a). As long as it is in the owner's hand, it is like Hekdesh in every way. Once he gave it to the Kohen, it is like Chulin;

ומדקרייה רחמנא אשם לא הוה ידענא הך מילתא דלא הוה מסתבר לאוקמי הכי

2. From the fact that the Torah called it Asham (which also has Me'ilah until it is permitted to the Kohen), I would not know this matter (Me'ilah), since it would not be reasonable to establish it like this.

וא''ת והיאך מקדשין בו את האשה הא לאו ממון כהן הוא כדמשמע בסוף הגוזל קמא (בבא קמא דף קי.) (דמחזירין) [צ"ל דאם והחזירה - צאן קדשים] בלילה והחזירה חצאין לא יצא דאשם קרייה רחמנא

(e) Question: How can one be Mekadesh a woman with it? It is not the Kohen's money, like it connotes in Bava Kama (110a) that if he returned at night, or returned half at a time, he was not Yotzei, for the Torah called it Asham!

ועוד מסיק התם (דף קי:) דאין חולקין גזל הגר כנגד גזל הגר משום דאשם קריי' רחמנא

1. Also, we conclude there (110b) that we do not trade Gezel ha'Ger for [another] Gezel ha'Ger, for the Torah called it Asham!

וי''ל דהנ''מ קודם חלוקה אבל לאחר שיגיע לכל אחד חלקו נעשה ממון כהן

(f) Answer: That is before division, but after everyone gets his share, it becomes the Kohen's property.

7) TOSFOS DH Ish Ish Lerabos ha'Ovdei Kochavim she'Nodrim Nedarim v'Chulei

תוספות ד"ה איש איש לרבות העובדי כוכבים שנודרים נדרים כו'

(SUMMARY: Tosfos explains why we cannot learn this from elsewhere.)

תימה דתיפוק לי' מדכתיב גבי בעלי מומין (ויקרא כב) ומיד בן נכר לא תקריבו מכל אלה הא תמימים תקריבו

(a) Question: I should already know this, for it is written regarding Ba'alei Mumim "umi'Yad Ben Nechar Lo Sakrivu mi'Kol Eleh." This implies that we may offer Tam [Korbanos of Nochrim]!

ואין לומר דהיינו ישראל מומר כמו בן נכר דפסח

1. Implied suggestion: [The verse] refers to a Yisrael Mumar, like Ben Nechar written about Pesach.

דהא אמרינן בפ''ק דתמורה (דף ז. ושם) ומיד בן נכר לא תקריבו למה לי דסד''א הואיל ולא נצטוו בני נח אלא על מחוסרי אברים לא שנא במזבח דידהו ולא שנא במזבח דידן קמ''ל

2. Rejection: We say in Temurah (7a) why do we need "umi'Yad Ben Nechar Lo Sakrivu"? One might have thought that since Bnei Noach were not commanded about Mechusar Ever, there is no difference whether [it is offered] on their Mizbe'ach (a Bamah) or ours. [The verse] teaches that this is not so.

וי''ל דאי לאו איש איש הוה אמינא בבעלי מומין הוא דקאי בלאו אבל תמימים נהי דליכא לאו איסורא מיהא איכא

(b) Answer #1: If not for Ish Ish, one might have thought that there is a Lav for a Ba'al Mum, but for a Tam, granted, there is no Lav, but there is an Isur [to offer it].

ועוד י''ל דהאי קרא בקרבן ציבור מוקמינן ליה בת''כ

(c) Answer #2: In Toras Kohanim we establish this verse to discuss a Korban Tzibur;

דהכי תניא התם מנין שאין מקבלין שקלים מן העובדי כוכבים ת''ל ומיד בן נכר לא תקריבו את לחם אין לי אלא תמידין שנקראו לחם שאר קרבנות ציבור מנין ת''ל מכל אלה

1. Citation (Toras Kohanim): What is the source that we do not accept Shekalim from Nochrim? It says "umi'Yad Ben Nechar Lo Sakrivu Es Lechem." I would know only Temidim, which are called Lechem. What is the source for other Korbanos Tzibur? It says "mi'Kol Eleh";

וקמ''ל קרא דאפילו בא העובד כוכבים ומוסר לציבור אין מקבלין ממנו וכ''ש שאין מקבלין ממנו קרבנות של עצמו

2. The verse teaches that even if a Nochri comes and hands over to the Tzibur, we do not accept from him, and [we should say that] all the more so we do not accept from him his own Korbanos;

ומיהו השתא דאשמעינן איש איש דמקבלין מהן נדרים ונדבות מוקמינן נמי קרא בבעלי מומין כדאיתא בתמורה (גם זה שם)

3. However, now that Ish Ish teaches that we receive from them Nedarim and Nedavos, we establish also the verse of Ba'al Mum like it says in Temurah.

8) TOSFOS DH Iy l'R. Yosi ha'Gelili Afilu Yayin Nami

תוספות ד"ה אי לרבי יוסי הגלילי אפילו יין נמי

(SUMMARY: Tosfos explains why we cannot say that he permits only with a Zevach.)

ולא מצי למימר דיין נמי דאמר רבי יוסי הגלילי בבא עם הזבח

(a) Implied question: Why can't we say that also wine that R. Yosi ha'Gelili said is with a Zevach?

חדא דהכא מרבי ליה מדכתיב ככה ואיהו מרבי ליה מלכל

(b) Answer #1: Here we include [Nesachim with a Zevach] from Kachah, and he includes [wine] from "l'Chol [Nidreihem ul'Chol Nidvosam]."

ועוד מדחשיב ליה בהדי עופות ומנחות דבאין בפני עצמן

(c) Answer #2: He lists it with birds and Menachos, which are offered by themselves.

ועוד דמרבינן ברישא תודה ושלמים

(d) Answer #3: We include first Todah and Shelamim. (If R. Yosi ha'Gelili includes wine with a Zevach, he should first include wine with an Olah, before other Korbanos!)

ובריש תמורה (דף ג.) משמע [דהא] דאין עובד כוכבים מביא נסכים מיירי בבאין עם הזבח דגרסינן התם קדשי עובדי כוכבים לא נהנין ולא מועלין ואין מביאין עליהם נסכים

(e) Observation: In Temurah (3a), it connotes that "a Nochri does not bring Nesachim" refers to with a Zevach, for the text there says "Kodshei Nochrim - one may not benefit, but Me'ilah does not apply to them, and [we or they] do not bring Nesachim Aleihem (for them);

וקאמר מנהני מילי ומייתי מברייתא דהכא

1. [The Gemara] says "what is the source of this?", and brings the Beraisa here! (Yashar v'Tov - it explains the Beraisa of "ha'Ezrach" excludes a Nochri from bringing Nesachim with his Zevach, and "Kachah" obligates Nesachim from the Tzibur. Our Sugya explains the Beraisa to discuss Nesachim without a Zevach.)

מיהו ברוב ספרים לא גרסי' עליהם אבל בספר רבינו גרשם כתוב עליהם

(f) Remark: However, in most Seforim the text does not say "Aleihem." (Rather, in Temurah it teaches that Nochrim do not bring Nesachim by themselves, but they must bring with their Korbanos.) However, in R. Gershom's Sefer it says "Aleihem".

ובקונט' פי' כאן ואין העובד כוכבים מביא נסכים בלא קרבן:

(g) Observation: Rashi explained here that a Nochri does not bring Nesachim without a Korban.

OTHER D.A.F. RESOURCES ON THIS DAF