1)

ARE BENOS GERIM PERMITTED TO KEHUNAH? (Yerushalmi Bikurim Perek 1 Halachah 5 Daf 3b)

מתני' רבי ליעזר בן יעקב אומר האשה בת גרים לא תינשא לכהונה עד שתהא אמה מישראל.

(a)

(Mishnah - R. Eliezer ben Yakov): A woman, the daughter of Gerim, may not marry into Kehunah unless her mother was from Yisrael.

אחד גרים ואחד עבדים משוחררים אפילו עד עשרה דורות עד שתהא (אמו) [צ"ל אמה - ר"ש סיריליו] מישראל.

(b)

The same applies to converts and freed slaves, until 10 generations. [Females may not marry into Kehunah] unless her mother was from Yisrael.

האפיטרופין והעבד והשליח והאשה וטומטום ואנדרוגינוס מביאין ולא קורין שאינן יכולין לומר [דברים כו י] אשר נתת לי:

(c)

An overseer, slave, Shali'ach, woman, Tumtum and Androginus bring and do not recite, for they cannot say "Asher Nasata Li."

גמ' רבי ליעזר בן יעקב אומר כו'.

(d)

(Mishnah): R. Eliezer ben Yakov says...

תמן תנינן רבי יהודה אומר בת גר זכר כבת חלל זכר.

(e)

(Mishnah - Rebbi Yehudah): The daughter of a male convert is like the daughter of a Chalal.

וכולהון מקרא אחד הן דורשין [יחזקאל מד כב] כי אם בתולות מזרע בית ישראל.

(f)

All of [the Tana'im who argue about this] expound the same verse - [Kohanim will marry] "Ki Im Besulos mi'Zera Beis Yisrael";

רבי יהודה אומר עד שיהא (אמו) [צ"ל אביה - הרבה מפרשים] מישראל.

1.

Rebbi Yehudah expounds that her father must be from Yisrael;

רבי (אלעזר) [צ"ל ליעזר בן יעקב - אהבת ציון וירושלם] אומר או אביה או אמה.

2.

R. Eliezer ben Yakov says, or her father or her mother [must be from Yisrael];

רבי יוסי אומר עד שיולדו בקדושת ישראל.

3.

Rebbi Yosi says, she must be conceived in Kedushas Yisrael;

ר' שמעון אומר עד שיביאו בתולים בקדושת ישראל.

4.

R. Shimon says, she must bring Besulim in Kedushas Yisrael (when her Besulim finish growing at the age of three, she must be a Yisrael. A Kohen may not marry her if she converted after this.)

תני בשם רבי שמעון גיורת פחותה מבת שלש שנים ויום אחד שנתגיירה כשירה לכהונה שנאמר [במדבר לא יח] וכל הטף בנשים אשר לא ידעו משכב זכר החיו לכם ופנחס עמהן.

(g)

(Beraisa - in the name of R. Shimon): A convert who converted below three years old and one day, she is Kosher to Kehunah, for it says [about the captives from Midyan] "v'Chol ha'Taf ba'Nashim... Hachayu Lachem", and Pinchas (a Kohen) was among them.

ורבנין החיו לכם לעבדים ולשפחות.

(h)

Rebuttal (Rabanan): Keep them alive - for [RASHASH, Kidushin 78a - wives for your] male slaves, and for female slaves.

1.

Note: It would have sufficed to say 'for Shefachos', and I know that they can be wives for your male slaves! Would one have thought that one may keep them only until the age of three, and then one must kill them, lest they seduce Bnei Yisrael to Aveirah, like the older females of Midyan did? (PF) Alternatively, perhaps it is not worth taking and raising infant girls just for the labor they will do when they mature; it is worth it only because they are destined to give birth to more slaves, including males.

רבי יסה בשם רבי יוחנן הלכה כרבי יוסי. וכהנים נהגו סלסול בעצמן כר' אליעזר בן יעקב.

(i)

(R. Yosi citing R. Yochanan): The Halachah follows R. Yosi, Kohanim conduct stringently like R. Eliezer ben Yakov.

חד כהן נסב בת גרים אתא עובדא קומי רבי אבהו וארבעיה על ספסילא.

(j)

One Kohen married a daughter of converts. The case came in front of R. Avahu, and he laid him on a bench to lash him.

אמר ליה רב ביבי לא כן אלפן רבי הלכה כרבי יוסי.

(k)

Question (Rav Bivi): Didn't Rebbi (i.e. you) teach us that the Halachah follows R. Yosi?!

אמר ליה ולא כהנים נהגו סלסול בעצמן כראב"י.

(l)

Answer (R. Avahu): And do Kohanim not conduct stringently like R. Eliezer ben Yakov?!

אמר ליה ועל מנהג לוקין.

(m)

Question (Rav Bivi): Do we lash due to [not fulfilling] a custom?!

א"ל אין כך את חמי מפייס (לי) [צ"ל ליה - ר"ש סיריליו] ואנא מוקים ליה.

1.

R. Avahu: If you see that it is so (he should not be lashed), appease him (so he will forgive me), and I will raise him.

מן דקיימיה אמר ליה הואיל והותרה הרצועה אף אני מותר בה.

2.

After he raised him, [Rav Bivi] said 'since the strap (to lash) was released, even I (a Kohen) am permitted to her (such a woman)!'

רבי יעקב בר אידי בר אושעיה מעשה במשפחה בדרום שהיו קורין עליה ערער ושלח רבי את רבי רומיניס לבודקן ומצא שנתגיירה זקנתה פחותה מבת שלש שנים ויום אחד והכשירה לכהונה.

(n)

(R. Yakov bar Idi bar Oshaya): A case occurred of a family in the south, that there were allegations against it. Rebbi sent R. Ruminis to check it, and found that the grandmother converted before three years and one day, and he was Machshir [the family] to Kehunah.

רבי הושעיה אמר כרבי שמעון הכשירה.

(o)

(R. Hoshayah): He was Machshir her according to R. Shimon.

א"ר זעירא דברי הכל היא

(p)

(R. Ze'ira): It was according to everyone;

דאמר רבי זעירא בשם רב אדא בר אחוה רבי יודא מטי בה בשם רבי אבהו בשם רבי יוחנן וולד בוגרת כשר שהוא בלא תעשה שבא מכח עשה

1.

(R. Ze'ira citing Rav Ada bar Achavah, and R. Yudah leaned to say so in the name of R. Avahu citing R. Yochanan): The child of a [Kohen Gadol who married a] Bogeres is Kosher, for [the Isur of the Bi'ah was] a Lav derived from an Isur Aseh;

עשה [ויקרא כא יג] והוא אשה בבתוליה יקח [צ"ל לא בוגרת, ע"פ קידושין ד:ו] וכל לא תעשה שבא מכח עשה עשה הוא.

2.

The Aseh is "v'Hu Ishah bi'Vsuleha Yikach", not a Bogeres, and any Lav derived from an Aseh is [like] an Aseh.

ודכוותה [שם יד] כי אם בתולה מעמיו יקח אשה ולא מן גיורת כל לא תעשה שבא מכח עשה עשה הוא.

3.

And similarly, "Ki Im Besulah me'Amav Yikach Ishah", and not a convert. Any Lav derived from an Aseh is an Aseh.

התיב רבי הושעיה הרי דור שני של מצרי הרי הוא בלא תעשה שבא מכח עשה עשה הוא.

(q)

Question (R. Hoshayah): The second generation of a Mitzri (the child of a Mitzri convert) - this is a Lav derived from an Aseh ("Dor Shelishi Yavo Lahem bi'Kehal Hash-m"), which is an Aseh (and her children from a Kohen are Chalalim - KORBAN HA'EDAH Kidushin 4:6)!

חזר רבי הושעיה ואמר לא דמי עשה שבישראל ועשה שבכהנים עשה שבישראל אסור בכל ועשה שבכהנים אסור בכהנים ומותר בלויים ובישראלים:

(r)

Answer (R. Hoshayah): An Aseh of Yisrael is unlike an Aseh of Kohanim. An Aseh of Yisrael is forbidden to everyone. An Aseh of Kohanim is forbidden to Kohanim and permitted to Leviyim and Yisrael (so it is more lenient).

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF