1)

WHICH PEROS WE BRING (Yerushalmi Bikurim Perek 1 Halachah 3 Daf 2b)

מתני' אין מביאין ביכורים חוץ משבעת המינים ולא מן התמרים שבהרים ולא מן הפירות שבעמקים ולא מזיתי שמן שאינן מן המובחר.

(a)

(Mishnah): We do not bring Bikurim outside of the seven species [for which Eretz Yisrael was praised], and not from date in the mountains, and not from Peros in the valley, and not from oil olives (this will be explained) that are not choice.

אין מביאין ביכורים קודם לעצרת. אנשי הר צביעים הביאו ביכוריהן קודם לעצרת ולא קיבלו מהן מפני הכתוב שבתורה [שמות כג טז] וחג הקציר בכורי מעשיך אשר תזרע בשדה:

(b)

We do not bring Bikurim before Shavu'os. People of Har Tzevu'im brought their Bikurim before Shavu'os, and they did not accept from them, because it says in the Torah "v'Chag ha'Katzir Bikurei Ma'asecha Asher Tizra ba'Sadeh."

גמ' אין מביאים ביכורים כו'.

(c)

(Gemara - Mishnah): We do not bring Bikurim...

אילו כתיב [דברים כו ב] ולקחת ראשית כל פרי האדמה הייתי אומר כל הדברים יהו חייבים בבכורים ת"ל מראשית ולא כל ראשית.

(d)

Had it written 'v'Lakachta Reishis Kol Pri ha'Adamah', I would have said that all [Peros] are obligated in Bikurim. The Torah says "me'Reishis", and not all Reishis.

אם מראשית ולא כל ראשית אין לך אלא חיטים ושעורים בלבד תלמוד לומר (פרי אדמתך) [צ"ל כל פרי האדמה - ר"ש סיריליו] ריבה.

(e)

If [we expound] "me'Reishis", and not all Reishis, I would know only wheat and barley! It says "Kol Pri ha'Adamah" (to include the other five species).

וריבה את הכל.

(f)

Suggestion: We should say that it included everything!

נאמר כאן ארצך ונאמר (כאן) [צ"ל להלן - ר"ש סיריליו] [שם ח ח] ארץ חיטה ושעורה מה ארץ שנאמר להלן בשבעת המינים הכתוב מדבר אף ארץ שנאמר כאן בשבעת המינים הכתוב מדבר.

(g)

Rejection: It says here Artzecha, and it says there "Eretz Chitah u'Se'orah..." Just like Eretz there discusses the seven species, also Eretz here discusses the seven species.

זית שמן זה אגורי

(h)

Zeisei Shemen - this is Aguri [olives. SEDEI YEHOSHUA - it has oil in it; other olives, we make oil from them.]

רבי אמי בשם רבי יוחנן זה אווריסי ולמה נקרא שמו איגורי שהוא אוגר שמנו לתוכו.

(i)

(R. Ami citing R. Yochanan): This is Avarisi. Why is it called Aguri? It is Oger (stores) the oil inside it.

וכל הזתים מאבדין שמנן.

(j)

Question: Do all [other] olives lose their oil?!

א"ר חנינא כל הזתים הגשמים יורדין עליהן והן פולטין את שמנן וזה הגשמים יורדין עליו והוא אוגר את שמנו לתוכו.

(k)

Answer (R. Chanina): All [other] olives, rain falls on them and they emit their oil. This one, rain falls on it and it stores its oil inside.

ודבש אלו התמרים

(l)

"Devash" refers to dates.

יכול דבש ממש

(m)

Suggestion: Perhaps it is literally [bee's - MAHARA FULDA] honey!

רבי תנחומא בשם רבי יצחק ב"ר לעזר כתיב [דברי הימים ב לא ה] וכפרוץ הדבר הרבו בני ישראל ראשית דגן תירוש ויצהר ודבש. ודבש חייב במעשרות. אלא אלו התמרים שהן חייבין במעשרות.

(n)

Rejection (R. Tanchuma citing R. Yitzchak bar R. Lazar): "Uch'Parutz ha'Davar Hirbu Vnei Reishis Dagan Tirosh v'Yitzhar u'Devash" - is [bee's] honey obligated in Ma'aseros?! Rather, it is dates, which are obligated in Ma'aseros.

ר' ברכיה בשם רבי שמואל בר נחמן ולמה כתיב ארץ ארץ שני פעמים להודיעך שאין הבית עומד אלא על שני דברים הללו.

(o)

(R. Berachiyah citing R. Shmuel bar Nachman): Why is it written "Eretz [Chitah...] Eretz [Zeisei Shemen]" twice? This teaches that the house stands (is primarily sustained) on these two matters (wheat and olive oil - R. SHLOMO SIRILIYO).

ולמה נכללו

(p)

Question: Why were [the other five species] included with these? (Eretz Yisrael has all Peros!)

רבי יהודה ב"ר ורבי שמואל בר נחמן חד אמר לברכה וחרנא אמר לשיעורין.

(q)

Answers: R. Yehudah bar Rebbi and R. Shmuel bar Nachman [argue about this]. One of them said for Brachah (we say after them Berachah me'Ein Shalosh), and one said for Shi'urim (each of the Peros is the Shi'ur for a Mitzvah).

מאן דמר לברכה ניחא מאן דמר לשיעורין והא תנינן בהרת כגריס לית הוא מימן. כעדשה מן השרץ לית הוא מימן.

(r)

Question: This is fine for the one who said for Brachah. However, the one who said for Shi'urim - a Mishnah teaches that a Baheres k'Gris (the size of a bean, makes one a Metzora. A bean) is not among [the seven species in the verse]! K'Adashah (the volume of a lentil) of a Sheretz [is Metamei. A lentil] is not among them!

[דף ג עמוד א] פשיטא הדא מילתא הפריש ביכורים חוץ משבעת המינים לא קדשו. מה פליגין בתמרים שבהרים ובפירות שבעמקים

(s)

Clearly, if one separated Bikurim other than the seven species, they did not become Kadosh. What do [the coming Amora'im] argue about? Dates in the mountains, and Peros in the valley;

רבי זעירא רבי יסא בשם רבי לעזר לא קדשו. רבי אילא בשם ר' אמי איתפלגון רבי יוחנן ורבי שמעון בן לקיש רבי יוחנן אמר לא קדשו רשב"ל אמר קדשו.

1.

R. Zeira citing R. Yosah citing R. Lazar says, they did not become Kadosh. R. Ila citing R. Ami says that R. Yochanan and Reish Lakish argue about this. R. Yochanan says, they did not become Kadosh, and Reish Lakish says that they became Kadosh.

א"ר יונה טעמא דרשב"ל שכן אם עבר ותרם מן הרע על היפה תרומתו תרומה.

(t)

(R. Yonah): Reish Lakish's reason is, if one transgressed and was Torem from bad on good, it is Terumah.

אמר רבי יוסי שמענן פירות הרעים חייבין במעשרות שמענן פירות הרעים חייבין בביכורין.

(u)

Objection (R. Yosi): We heard that bad Peros are obligated in Ma'aseros. Did we hear that bad Peros are obligated in Bikurim?!

מתני' מסייע לרבי יוסי אין מביאין מן הציפורנין ולא מן הבישנין ואם הביא לא קידשו.

(v)

Support (for R. Yosi - Beraisa): We do not bring from Tzipornin, and not from Baishanin. If he brought, they did not become Kadosh.

אמר רבי זעירא ותניי תמן תאנים סוכות מנוקבות ענבין מאובקות ומעושנות אין מביאין אבל מביאין מן התאנים בנות שבע ומן הענבים הלבלוניות.

(w)

(R. Ze'ira): And it was taught there (in that Beraisa) Sukos figs (a species that tastes bad - ARUCH) and grapes Me'uvakos (they put dust where the vine emerges from the ground) and Me'ushanos (they make smoke underneath them to kill or expel worms), we do not bring them, but we bring Bnos Sheva figs and grapes of Livlon (a particular place).

מן המובחר הן ותימר אבל

(x)

Question: [Bnos Sheva figs and grapes of Livlon] are first-rate, and you say 'but [we bring]'?!

אמר רבי אבא מרי שלא תאמר הואיל והן בסוף לא יביא.

(y)

Answer (R. Aba Mari): Do not say that since they are the last [to ripen], one may not bring them.

תני רבן שמעון בן גמליאל אומר אין מביאין תמרים אלא מיריחו ואין קורין אלא על הכותבות.

(z)

(Beraisa - R. Shimon ben Gamliel): We bring dates only from Yericho (they are the choicest; it is called "Ir ha'Temarim" - Devarim 34:3), and we recite only on big dates;

רבי שמעון בן אלעזר אומר רימוני עמקים מביאין וקורין:

1.

R. Shimon ben Elazar says, valley pomegranates, we bring and recite.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF