מעילה דף יז. א

נבלה, שרץ ומת, לאיזה ענין הם שוים ולאיזה ענין הם שונים?

לענין טומאה לענין שיעור
נבלה עם נבלה שוים: לטמא טומאת ערב שוים: נבלה בכזית
שרץ עם שרץ שוים: לטמא טומאת ערב שוים: שרץ בכעדשה
שרץ עם נבלה שוים: לטמא טומאת ערב אינם שוים: נבלה בכזית שרץ בכעדשה
נבלה עם מת אינם שוים: נבלה בטומאת ערב מת בטומאת שבעה שוים: שניהם בכזית
מת עם שרץ אינם שוים: שרץ בטומאת ערב מת בטומאת שבעה אינם שוים: שרץ בכעדשה מת בכזית

"דם השרץ ובשרו מצטרפין" - באיזה אופנים אמרינן הכי, ובאיזה לא? [תוד"ה אמר, והא].

מצטרפים אינם מצטרפים
לפירש"י בשרץ אחד: בכל ענין
בשני שרצים: בפירשו משלמים
בשני שרצים כשפירשו מחסרים [1]
לפירוש הא' בתוס' [2] בשרץ שלם (אחד או שנים): בכל ענין
בשרץ חסר(אחד או שנים): בעודן בו
בשרץ חסר כשפירש הדם מהשרץ
לפירוש רבינו ניסים גאון [3] בשרץ אחד: בכל ענין
בשני שרצים: כשנגע בבשר ובדם
בשני שרצים כשנגע רק בבשר או רק בדם

מעילה דף יז. א

מה הביאור: "איהל על כולו טמא", רביעית דם שהגיס בה טהור"? [תוד"ה אמר, והא].

איהל על כולו טמא רביעית דם שהגיס בה טהור
לפירש"י [4] לפירוש הא' בתוס' [5] כגון שבא הדם ממת שלם כגון שבא הדם מחלק של מת
לפירוש רבינו ניסים גאון [6] כפשוטו ומיירי בכל ענין כגון שלא נגע אלא במקצתו

מעילה דף יז: א

דברים דלהלן האם מצטרפים זה לזה, ולענין מה?

מצטרפים אינם מצטרפים
הפיגול והנותר לכזית וחייב עליו מלקות [7] לענין טומאת ידים [8]
השרץ והנבלה, נבלה ובשר מת ----- לטמא, ואפי' כקל שבשניהם
ראשון לטומאה עם שני לעשות שלישי - והיינו כקל [9] לעשות שני

-------------------------------------------------

[1] ושני שרצים היינו מב' שמות, כגון חולד ועכבר. ואם פירשו משרצים שאינם שלמים, אז לא רק שאין מצטרף דם דשרץ אחד לבשר דשרץ אחר, אלא אפי' דם ודם או בשר ובשר אינם מצטרפים. (אבל מאותו שרץ אפי' בחסר מצטרף הבשר עם הדם).

[2] ולשיטתם גורסים בגמ': "ועודה בו", וכונת הגמ' שאין הדם מצטרף לבשר אלא בעודו תוך השרץ, אולם אם פירש מן השרץ הוא תלוי אם פירש משרץ חסר או משרץ שלם, דאם מחסר אינו מצטרף אפי' לבשרו, ואם משרץ שלם, מצטרף אפי' לבשר שרץ אחר.

[3] קאי לענין הצירוף הבשר עם הדם. אולם לענין צירוף דם עם דם או בשר עם בשר בכל ענין מצטרפים, והנידון לצרף בשר שרץ אחד עם דם משרץ שני.

[4] לרש"י הגמ' מביאה ראיה לחילוק בין פירש ממקצתו לפירש מכולו. ממה שיש להקשות לכאורה מהברייתא שאמרה: "איהל מקצתו טהור על כולו טמא", על ר' חנינא שאמר שהגיס ברביעית דם טהור - אף שודאי שתוך כדי הגסתו איהל על כולו. ועל כרחך החילוק דר' חנינא מיירי בבא ממקצת המת, ולכך אינו מטמא. [וצ"ע לפירוש זה, דלא מצינו שרביעית דם שבאה ממקצת המת שאינה מטמאת באהל].

[5] הנה גם לתוס' בפירושם הראשון ביאור הגמ' בתירוץ כרש"י, אכן קושית הגמ' היא שונה. דמקשה הגמ' דבברייתא מבואר שאם איהל על כולו כגון בידו - טמא, אף שהדם מפוזר בכמה מקומות קצת כאן וקצת כאן. ואילו ר' חנינא טיהר במגיס בקנה, ומשום שבלע הקנה מעט מן הרביעית ואין כאן רביעית שלמה, מ"מ סו"ס הוא מאהיל גם על הפחות מרביעית שנשארה בעין, וגם על מה שבלוע בקנה. אלא מוכח, שיש לחלק בין בא ממת שלם - שטמא, לבין הגיס ברביעית שמיירי שבא ממקצת מת. וכמו כן לגבי שרץ, דוקא אם בא מכל השרץ לא בעינן שיהיה הדם "עודה בו" - בשרץ. אבל אם בא ממקצת שרץ, לא מצטרף הדם לבשר אלא ב"עודה בו".

[6] לפירושו כל הראיה היא מהברייתא, וה"ק: דכמו שמצינו שיש חילוק לענין אהל בין אהיל על כולו - שטמא לאהיל על מקצתו שטהור, כך יש חילוק לענין נגיעה שאם נגע רק במקצת כגון שנגע בבשרו ולא בדמו (כשהוא מב' שרצים) אינו טמא. אבל אם נגע גם בבשר וגם בדם, הגם שהוא מב' שרצים - טמא. ומה שהביאה הגמ' לההיא דר' חנינא, פירש השר מקוצי, שלא תאמר שאהיל על מקצתו טהור מיירי שלא היה שם רביעית, אלא אפי' שהיה רביעית שלמה (כמו בההיא דר' חנינא), כיון שאהיל על מקצתו - טהור.

[7] ואמר ר' אלעזר דילפינן לשניהם ממקרא אחד: "לא יאכל כי קדש הוא" - כל שבקדש פסול, בא הכתוב ליתן לא תעשה על אכילתו. ואם חסר לו מכזית פיגול ונותר משלימו או להיפך חייב. עוד הוסיף רש"י בשם רבו (ע' תוי"ט), שבאופן זה חייב בין אם התרו בו משום נותר ובין אם התרו בו משום פיגול חייב מלקות.

[8] דהיא רק טומאה דרבנן, ולא החמירו חכמים לגזור בו גם צירוף, שאין גוזרים גזירה לגזירה.

[9] והטעם דכיון שמי שגרם לשני להעשות טמא - הוא הראשון, ולכך הם שם אחד ומצטרפים.

עוד חומר לימוד על הדף